Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn hình học lớp 12 gồm 8 mã đề

4d387f77a28354c7d8d797eebd5d1ac0
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 11 2018 lúc 0:28:15 | Được cập nhật: 14 tháng 5 lúc 14:35:30 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 462 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

101:DACBDCDBACBABDAS GD ĐT HÀ TĨNH...Ở KI TRA HÌNH CH IỂ ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 101ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hai véct có cùng dài và ng ng là:ơ ượ ướ A. Hai véct ng nhau.ơ B. Hai véct song song nhau. C. Hai véct cùng ng.ơ ướ D. Hai véc nhau. ốCâu 02: Hãy ch nh đúng. Hai véct ng nhau khi và ch khi hai véct đó:ọ A. Cùng ng và có dài ng nhau. ướ B. Song song và có dài ng nhau. C. Ng ng và có dài ng nhau. ượ ướ D. Cùng ph ng và có dài ng nhau. ươ ằCâu 03: Ch phát bi sai. hai vect (khác véct -không) ng nhau thì chúng:ọ A. Cùng ng.ướ B. Cùng ph ng. ươ C. Có ng tùy ý.ướ D. Có dài ng nhau. ằCâu 04: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai véct cùng ph ng thì ng nhau. ươ B. Hai véct cùng ng và cùng dài thì ng nhau. ướ C. Hai véct cùng ph ng và cùng dài thì ng nhau. ươ D. Hai véct ng ng thì có dài không ng nhau. ượ ướ ằCâu 05: Cho hình bình hành ABCD Trong các ng th sau hãy tìm ng th sai:ẳ A. AB CD=uuur uuur B. AD CB=uuur uuur C. AB DC=uuur uuur D. AD CB=uuur uuur Câu 06: Cho hình bình hànhABCD ng th nào sau đây đúng?ẳ A. BC BD BA+ =uuur uuur uuur B. CA CB DC= +uuur uuur uuur C. AB AD AC+ =uuur uuur uuur D. AB AD CA+ =uuur uuur uuur Câu 07: Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ A. a+ +r B. ()()a c+ +r C. )a b- -r D. 0a+ =r Câu 08: Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây sai?ẳ A. CO OD CD+ =uuur uuur uuur B. AB BC CA+ =uuur uuur uuur C. AB AC CB- =uuur uuur uuur D. DA DC DB+ =uuur uuur uuur Câu 09: Cho hình bình hành ABCD tâm Ch ng th đúng:ọ A. BO OBAA+ =uuur uuur uuur B. OC OB BC+ =uuur uuur uuur C. AB OA OB= +uuur uuur uuur D. 0OC DO+ =uuur uuur Câu 10: Tính ng :ổ+ +uuuur uuur uuur uuur uuurMN PQ RN NP QR ta vect :ượ A. uuurMR B. uuuurMQ C. uuuurMN D. uuurMP Câu 11: Tính AB CD AD+ -uuur uuur uuur qu đúng là: ượ A. 0r B. CBuuur C. BDuuur D. -uuurAD Câu 12: Cho hình vuông ABCD có nh ng ằa Khi đó +uuur uuurAB AD ng:ằ A. 2a B. 2a 2.2aC D. .Câu 13: Ch phát bi sai trong các phát bi sau:ọ A. Tích véct âm là véct ng ng véct đóủ ượ ướ B. Tích véct là sủ C. Tích véct là véctủ D. Tích véct ng là véct cùng ng véct đóủ ươ ướ Câu 14: Cho tam giác ềABC nh ạa nh nào sau đây đúng ?ệ A. AC a=uuur B. ABuuur cùng ng ướ ớBCuuur .C AC BC=uuur uuur .D AB a=uuur .Câu 15: Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ ứMã 101ề Trang 2101:DACBDCDBACBABDA A. 2. 2aa=r B. là trung đi đo th ng AB thì đi ta có ể2MA MB MI+ =uuur uuur uuur C. hai véctớ ơ,a br kỳ và ta có: ố()k b+ +r D. là tr ng tâm tam giác ABC thì đi ta có ể3OA OB OC OG+ =uuur uuur uuur uuur II. TL.Câu 1. Cho tam giác ABC nh a, N, là trung đi ượ BC, AB, AC, và là trungđi AM .1. Ch ng minh: a, ứAB CA BC O+ =uuur uuur uuur ur b, AN BM CP O+ =uuur uuuur uuur ur2. Tính dài ộAB BC+uuur uuur 3. Ch ng minh ng: ằ2 0IA IB IC+ =uur uur uur .-----------------------H T----------------------ẾMã 101ề Trang 2102:CDBABBACDCDABCDS GD ĐT HÀ TĨNH...Ở KI TRA HÌNH CH IỂ ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 102ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hãy tìm phát bi đúng. Véct là đo th ng:ể A. Có ng âm. ướ B. Có hai mút.ầ C. Có ng.ướ D. Có ng ng.ướ ươ Câu 02: Véct có đi uơ ầD đi cu iể ốE kí hi nh th nào là đúng?ượ A. EDuuur B. DE C. uuurDE D. uuurDE Câu 03: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai véct cùng ph ng thì ng nhau. ươ B. Hai véct cùng ng và cùng dài thì ng nhau. ướ C. Hai véct cùng ph ng và cùng dài thì ng nhau. ươ D. Hai véct ng ng thì có dài không ng nhau. ượ ướ ằCâu 04: Ch kh ng nh đúng.ọ A. Véct là đo th ng có ng. ướ B. Véct là ng th ng có ng. ườ ướ C. Véct là đo th ng. D. Véct là đo th ng không phân bi đi và đi cu i. ốCâu 05: Cho tam giác ềABC nh ạa nh nào sau đây đúng ?ệ A. AC a=uuur .B AB a=uuur .C AC BC=uuur uuur D. ABuuur cùng ng ướ ớBCuuur Câu 06: Cho ba đi ể, ,A phân bi t. Ch ng th đúng trong các ng th sau:ệ A. BA CB CA- =uuur uuur uuur B. BA BC CA- =uuur uuur uuur C. BA BC AC- =uuur uuur uuur D. AB BC CA- =uuur uuur uuur Câu 07: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ng hai véct là véct B. Hi hai véct là C. ng hai véct là tổ ộs D. ng véct khác véct không véct -không là véct không. ơCâu 08: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB CG+ =uuur uuur uuurr B. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA AG GC+ =uuur uuur uuurr C. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuurr D. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuur Câu 09: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếI là trung đi đo ạAB thì 0AI IB+ =uur uurr B. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA BI+ =uur uurr C. ếI là trung đi đo ạAB thì AI IB BA+ =uur uur uuur D. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA IB+ =uur uurr Câu 10: Cho hình bình hành ABCD tâmO Khi đó OA OB- =uuur uuur A. -uuur uuurOC OD B. uuurAB C. uuurCD D. +uuur uuurOC OB Câu 11: Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây đúng ?ẳ A. 0+ =uuur uuur uuur uuur rAO BO OC DO B. 0+ =uuur uuur uuur uuur rOA BO CO DO C. AO OB CO DO- =uuur uuur uuur uuur D. 0OA OB OC OD+ =uuur uuur uuur uuur Câu 12: Cho hình ch nh ậABCD bi ế4AB a= và3AD a= thì dài ộ+uuur uuurAB AD A. 5a B. 3a C. 6a D. 7a Câu 13: Cho tam giác ềABC nh ạa nh nào sau đây đúng ?ệ A. AC a=uuur B. ABuuur cùng ng ướ ớBCuuur .C AC BC=uuur uuur .D AB a=uuur .Mã 102ề Trang 2102:CDBABBACDCDABCDCâu 14: Trên ng th ng ườ ẳMN đi ểP sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi xác nh đúng trongượ ịhình nào sau đây: A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 4. Câu 15: Cho tam giác ABC trung tuy ếAM và tr ng tâm ọG Khi đó =uuurGA A. 23uuuurGM B. 2uuuurGM C. 12uuuurAM D. 23-uuuurAM II. TL.Câu 1. Cho tam giác ABC nh a, N, là trung đi ượ BC, AB, AC, và là trungđi CN.ể ủ1. Ch ng minh: a, ứBA CB AC O+ =uuur uuur uuur ur b, AM BP CN O+ =uuuur uuur uuur ur2. Tính dài ộAB AC-uuur uuur 3. Ch ng minh ng: ằ2 0IC IB IA+ =uur uur uur .Mã 102ề Trang 2103:DBACCADBBCADABDS GD ĐT HÀ TĨNH...Ở KI TRA HÌNH CH IỂ ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 103ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hãy tìm phát bi đúng. Véct là đo th ng:ể A. Có ng ng.ướ ươ B. Có ng âm. ướ C. Có hai mút.ầ D. Có ng.ướ Câu 02: Hai véct có cùng dài và ng ng là:ơ ượ ướ A. Hai véct cùng ng.ơ ướ B. Hai véc nhau. C. Hai véct ng nhau.ơ D. Hai véct song songơnhau. Câu 03: Ch phát bi sai. hai vect (khác véct -không) ng nhau thì chúng:ọ A. Có ng tùy ý.ướ B. Có dài ng nhau. C. Cùng ng.ướ D. Cùng ph ng. ươCâu 04: Hãy ch nh đúng. Hai véct ng nhau khi và ch khi hai véct đó:ọ A. Ng ng và có dài ng nhau. ượ ướ B. Cùng ph ng và có dài ng nhau. ươ C. Cùng ng và có dài ng nhau. ướ D. Song song và có dài ng nhau. ằCâu 05: Cho tam giác ềABC nh nào sau đây sai ?ệ A. AC AB=uuur B. ACuuur không cùng ph ngươBCuuur C. AB BC=uuur uuur D. AB BC=uuur uuur Câu 06: Cho các đi phân bi ệ, ,A ng th nào sau đây đúng?ẳ A. AB AC CB= +uuur uuur uuur B. AB BC CA= +uuur uuur uuur C. AB BC CA= +uuur uuur uuur D. AB BC AC= +uuur uuur uuur Câu 07: Cho đi ể, ,A phân bi t. Khi đó vect ơu BA AD DB= +r uuur uuur uuur ng:ằ A. =r uuuru AD B. BD=r uuur C. DA=r uuur D. 0=r ru Câu 08: Cho hình bình hành ABCD tâm Ch ng th đúng:ọ A. 0OC DO+ =uuur uuur B. BO OBAA+ =uuur uuur uuur C. OC OB BC+ =uuur uuur uuur D. AB OA OB= +uuur uuur uuur Câu 09: Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây sai?ẳ A. CO OD CD+ =uuur uuur uuur B. AB BC CA+ =uuur uuur uuur C. AB AC CB- =uuur uuur uuur D. DA DC DB+ =uuur uuur uuur Câu 10: Cho hình vuông ABCD có nh ng ằa Khi đó +uuur uuurAB AD ng:ằ 2.2aA B. C. 2a D. 2a Câu 11: Tính ng :ổ+ +uuuur uuur uuur uuur uuurMN PQ RN NP QR ta vect :ượ A. uuuurMN B. uuurMP C. uuurMR D. uuuurMQ Câu 12: Tính AB CD AD+ -uuur uuur uuur qu đúng là:ượ A. BDuuur B. -uuurAD C. 0r D. CBuuur Câu 13: Ch phát bi sai trong các phát bi sau:ọ A. Tích véct là sủ B. Tích véct là véctủ C. Tích véct ng là véct cùng ng véct đóủ ươ ướ D. Tích véct âm là véct ng ng véct đóủ ượ ướ Câu 14. Cho tam giác ềABC nh ạa nh nào sau đây đúng ?ệ A. AC a=uuur B. ABuuur cùng ng ướ ớBCuuur .C AC BC=uuur uuur .D AB a=uuur .Câu 15: Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ A. là trung đi đo th ng AB thì đi ta có ể2MA MB MI+ =uuur uuur uuur B. hai véctớ ơ,a br kỳ và ta có: ố()k b+ +r Mã 103ề Trang 2103:DBACCADBBCADABD C. là tr ng tâm tam giác ABC thì đi ta có ể3OA OB OC OG+ =uuur uuur uuur uuur D. 2. 2aa=r II. TL.Câu 1. Cho tam giác ABC nh a, N, là trung đi ượ BC, AB, AC, và là trungđi AM .1. Ch ng minh: a, ứAB CA BC O+ =uuur uuur uuur ur b, AN BM CP O+ =uuur uuuur uuur ur2. Tính dài ộAB BC+uuur uuur 3. Ch ng minh ng: ằ2 0IA IB IC+ =uur uur uur .-----------------------H T----------------------ẾMã 103ề Trang 2104:BADCABBCDDCADCBS GD ĐT HÀ TĨNH...Ở KI TRA HÌNH CH IỂ ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 104ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Ch phát bi sai. hai vect (khác véct -không) ng nhau thì chúng:ọ A. Cùng ph ng. ươ B. Có ng tùy ý.ướ C. Có dài ng nhau. D. Cùng ng.ướ Câu 02: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai véct cùng ng và cùng dài thì ng nhau. ướ B. Hai véct cùng ph ng và cùng dài thì ng nhau. ươ C. Hai véct ng ng thì có dài không ng nhau. ượ ướ D. Hai véct cùng ph ng thì ng nhau. ươ ằCâu 03: Ch kh ng nh đúng.ọ A. Véct là ng th ng có ng. ườ ướ B. Véct là đo th ng. C. Véct là đo th ng không phân bi đi và đi cu i. D. Véct là đo th ng cóơ ẳh ng. ướCâu 04: Véct có đi uơ ầD đi cu iể ốE kí hi nh th nào là đúng?ượ A. DE .B DEuuur C. uuurDE D. EDuuur Câu 05: Cho tam giácABC có th xác nh bao nhiêu vect (khác vect không) có đi và đi mể ượ ểcu là nhố ỉA ,B A. B. C. D. Câu 06: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếI là trung đi đo ạAB thì AI IB BA+ =uur uur uuur B. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA IB+ =uur uurr C. ếI là trung đi đo ạAB thì 0AI IB+ =uur uurr D. ếI là trung đi đo ạAB thì 0IA BI+ =uur uurr Câu 07: Cho hình bình hànhABCD ng th nào sau đây đúng?ẳ A. CA CB DC= +uuur uuur uuur B. AB AD AC+ =uuur uuur uuur C. AB AD CA+ =uuur uuur uuur D. BC BD BA+ =uuur uuur uuur Câu 08: Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ A. ()()a c+ +r B. )a b- -r C. 0a+ =r D. a+ +r Câu 09: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuur B. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB CG+ =uuur uuur uuurr C. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA AG GC+ =uuur uuur uuurr D. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuurr Câu 10: Cho hình bình hành ABCD tâm ng th nào sau đây đúng ?ẳ A. 0+ =uuur uuur uuur uuur rAO BO OC DO B. 0+ =uuur uuur uuur uuur rOA BO CO DO C. AO OB CO DO- =uuur uuur uuur uuur D. 0OA OB OC OD+ =uuur uuur uuur uuur Câu 11: Cho hình bình hành ABCD tâmO Khi đó OA OB- =uuur uuur A. -uuur uuurOC OD B. uuurAB C. uuurCD D. +uuur uuurOC OB Câu 12: Cho hình ch nh ậABCD bcó4AB a= và3AD a= thì dài ộ+uuur uuurAB AD A. 5a B. 3a C. 6a D. 7a Câu 13: Ch ng th sai trong các ng th sau:ọ A. là trung đi đo th ng AB thì đi ta có ể2MA MB MI+ =uuur uuur uuur B. hai véctớ ơ,a br kỳ và ta có: ố()k b+ +r Mã 104ề Trang 2104:BADCABBCDDCADCB C. là tr ng tâm tam giác ABC thì đi ta có ể3OA OB OC OG+ =uuur uuur uuur uuur D. 2. 2aa=r Câu 14: Cho tam giác ABC trung tuy ếAM và tr ng tâm ọG Khi đó =uuurGA A. 2uuuurGM B. 12uuuurAM C. 23-uuuurAM D. 23uuuurGM Câu 15: Trên ng th ng ườ ẳMN đi ểP sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi xác nh đúng trongượ ịhình nào sau đây: A. Hình B. Hình C. Hình 4. D. Hình II. TL.Câu 1. Cho tam giác ABC nh a, N, là trung đi ượ BC, AB, AC, và là trungđi CN.ể ủ1. Ch ng minh: a, ứBA CB AC O+ =uuur uuur uuur ur b, AM BP CN O+ =uuuur uuur uuur ur2. Tính dài ộAB AC-uuur uuur 3. Ch ng minh ng: ằ2 0IC IB IA+ =uur uur uur .Mã 104ề Trang 2105:DCABBCDAD ACBADCS GD ĐT HÀ TĨNH...Ở KI TRA HÌNH CH IỂ ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 105ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hai véct có cùng dài và ng ng là:ơ ượ ướ A. Hai véct ng nhau.ơ B. Hai véct song song nhau. C. Hai véct cùng ng.ơ ướ D. Hai véc iơ ốnhau. Câu 02: Véct có đi uơ ầD đi cu iể ốE kí hi nh th nào là đúng?ượ A. DE .B DEuuur C. uuurDE D. EDuuur Câu 03: Hãy ch nh đúng. Hai véct ng nhau khi và ch khi hai véct đó:ọ A. Cùng ng và có dài ng nhau. ướ B. Song song và có dài ng nhau. C. Ng ng và có dài ng nhau. ượ ướ D. Cùng ph ng và có dài ng nhau. ươ ằCâu 04: Hãy tìm phát bi đúng. Véct là đo th ng:ể A. Có hai mút.ầ B. Có ng.ướ C. Có ng ng.ướ ươ D. Có ng âm. ướCâu 05: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai vec cùng ng thì có giá song song nhau. ướ B. Hai véc cùng ng thì cùng ph ng. ướ ươ C. Hai vec cùng ph ng thì cùng ng. ươ ướ D. Hai véc cùng ph ng thì có giá song song nhau. ươCâu 06: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ng hai véct là B. ng véct khác véct không véct -không là véct không. C. ng hai véct là véct D. Hi hai véct là ốCâu 07: Cho ba đi ể, ,A phân bi t. Ch ng th đúng trong các ng th sau:ệ A. BA BC AC- =uuur uuur uuur B. AB BC CA- =uuur uuur uuur C. BA CB CA- =uuur uuur uuur D. BA BC CA- =uuur uuur uuur Câu 08: Cho đi ể, ,A phân bi t. Khi đó vect ơu BA AD DB= +r uuur uuur uuur ng:ằ A. 0=r ru B. =r uuuru AD C. BD=r uuur D. DA=r uuur Câu 09: Cho các đi phân bi ệ, ,A ng th nào sau đây đúng?ẳ A. AB BC CA= +uuur uuur uuur B. AB BC CA= +uuur uuur uuur C. AB BC AC= +uuur uuur uuur D. AB AC CB= +uuur uuur uuur Câu 10: Cho hình vuông ABCD có nh ng ằa Khi đó +uuur uuurAB AD ng:ằ A. 2a B. 2a 2.2aC D. a. Câu 11: Tính ng :ổ+ +uuuur uuur uuur uuur uuurMN PQ RN NP QR ta vect :ượ A. uuurMR B. uuuurMQ C. uuuurMN D. uuurMP Câu 12: Tính AB CD AD+ -uuur uuur uuur qu đúng là:ượ A. 0r B. CBuuur C. BDuuur D. -uuurAD Câu 13: Trên ng th ng ườ ẳMN đi sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi ểP xác nh đúng trongượ ịhình nào sau đây: A. Hình B. Hình 4. C. Hình D. Hình Câu 14: Cho tam giác ềABC nh ạa nh nào sau đây đúng ?ệ A. AC a=uuur B. ABuuur cùng ng ướ ớBCuuur .C AC BC=uuur uuur .D AB a=uuur .Câu 15: Ch phát bi sai trong các phát bi sau:ọ A. Tích véct ng là véct cùng ng véct đóủ ươ ướ Mã 105ề Trang 2105:DCABBCDAD ACBADC B. Tích véct âm là véct ng ng véct đóủ ượ ướ C. Tích véct là sủ D. Tích véct là véctủ II. TL.Câu 1. Cho tam giác ABC nh a, N, là trung đi ượ BC, AB, AC, và là trungđi AM .1. Ch ng minh: a, ứAB CA BC O+ =uuur uuur uuur ur b, AN BM CP O+ =uuur uuuur uuur ur2. Tính dài ộAB BC+uuur uuur 3. Ch ng minh ng: ằ2 0IA IB IC+ =uur uur uur .-----------------------H T----------------------ẾMã 105ề Trang