Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn hình học lớp 10 gồm 8 mã đề

e93f227ca58622f4d7ddb2a60d809a69
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 11 2018 lúc 0:23 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 21:10 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 384 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

101:B DAB BC ACD CDA DAB KI TRA 45 PHÚTỂTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (15 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :....................................................... :.....................ọ ớPH 1: TR NGHI MẦ ỆHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuur B. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB CG+ =uuur uuur uuurr C. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA AG GC+ =uuur uuur uuurr D. ếG là tr ng tâm tam giác ọABC thì 0GA GB GC+ =uuur uuur uuurr Câu 02: Ch kh ng nh đúng.ọ A. Véct là đo th ng có ng. ướ B. Véct là ng th ng có ng.ơ ườ ướ Véct là đo th ng không phân bi đi và đi cu i. Dơ Véct là đo th ng.ơ Câu 03: Ch phát bi sai trong các phát bi sau:ọ A. Tích véct âm là véct ng ng véct đóủ ượ ướ B. Tích véct là sủ C. Tích véct là véctủ D. Tích véct ng là véct cùng ng véct đóủ ươ ướ Câu 04: Ch nh đúng trong các nh sau:ọ A. Hai véct cùng ph ng thì ng nhau. ươ B. Hai véct cùng ng và cùng dài thì ng nhau. ướ C. Hai véct cùng ph ng và cùng dài thì ng nhau. ươ D. Hai véct ng ng thì có dài không ng nhau. ượ ướ ằCâu 05: Cho hình chữ nhật ABCD biết AB= 4avà AD =3a thì độ dài +uuur uuurAB AD ?A. 7a B. 6a C. 3a 5a .Câu 06: Cho tam giác đều ABC cạnh 2a Khi đó CB CA- =uuur uuur A. B.32a C.2a D.a .Câu 07: Nếu là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào sau đây đúng?A. 32 2AG AB AC= +uuur uuur uuur B. 13 3AG AB AC= +uuur uuur uuur .C. 23 3AG AB AC= +uuur uuur uuur D. 12 2AG AB AC= +uuur uuur uuur .Câu 08: Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên:A. 0+ =uur uuur rAI AB B. 0+ =uur uur rIA IB C. 0+ =uur uuur rBI BA D. 0+ =uur uuur rAI AB .Câu 09: Cho ba đi ể, ,A phân bi t. Ch ng th đúng trong các ng th sau:ệ A. AB BC CA- =uuur uuur uuur B. BA CB CA- =uuur uuur uuur C. BA BC CA- =uuur uuur uuur D. BA BC AC- =uuur uuur uuur Trang 2101:B DAB BC ACD CDA DABCâu 10: cho đi A, B, th ng hàng, gi và C. ch kh ng nh đúngể ịA.,BA BCuuur uuur cùng ng B. ướ,CB BAuuur uuur cùng ng C. ướ,AB ACuuur uuur ng ng C.ượ ướ,BA BCuuur uuur cùngh ngướCâu 11: Cho đi phân bi tể ệ, ,A vect có đi và đi cu các đi ể, ,A là:A. B. C. D. 6Câu 12: Tính AB CD AD+ -uuur uuur uuur qu đúng là:ượ A. BDuuur B. -uuurAD C. 0r D. CBuuur Câu 13: Cho hình bình hànhABCD ng các vect ơ+ +uuur uuur uuurAB AC AD là. Hãy ch ng th đúng trongọ ứcác ng th sau:ẳ A. 2uuurAC B. 3uuurAC C. 5uuurAC D. uuurAC Câu 14: Tính ng :ổ+ +uuuur uuur uuur uuur uuurMN PQ RN NP QR ta vect :ượ A. uuurMP B. uuurMR C. uuuurMQ D. uuuurMN Câu 15: ọO là giao đi hai ng chéo ườAC và BD hình bình hành ủABCD ng th nào sauẳ ứđây là ng th sai A. 2- =uuur uuur uuurOB OD OB B. 2=uuur uuurDB BO C. =uuur uuur uuurCB CD CA D. 2=uuur uuuuurAC AO PH 2:Ầ LU NỰ ẬCho giác ABCDứa) Ch ng minh ng: AB CD AC DB- +uuur uuur uuur uuur b) I, là trung đi ng chéo AC và BD. Ch ng minh ng: ượ ườ 12 2IJ AB CD= +uur uuur uuur c) Cho đi th ng th 0BA AM AI BC+ =uuur uuuur uur uuur Ch ng minh đi A, B, th ng hàngứ ẳBÀI LÀMPH 1Ầ TR NGHI MẮ ỆCâu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Câu11 Câu12 Câu13 Câu14 Câu15PH 2Ầ LU NỰ Ậ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang 2101:B DAB BC ACD CDA DAB…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang 2102:ACDB BCAABCD DCDAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 45 PHÚTỂTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN HÌNH CỌTh gian làm bài 45 phút (15 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :....................................................... ..................ọ ớPH 1: TR NGHI KHÁCH QUANẦ ỆHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Trên ng th ng ườ ẳMN đi ểP sao cho 3=-uuuur uuurMN MP Đi xác nh đúng trongượ ịhình nào sau đây: A. Hình B. Hình 4. C. Hình D. Hình Câu 02: Hai véct có cùng dài và ng ng là:ơ ượ ướ A. Hai véct song song nhau. B. Hai véct cùng ng.ơ ướ C. Hai véc nhau. D. Hai véct ng nhau.ơ Câu 03: Ch phát bi sai. hai vect (khác véct -không) ng nhau thì chúng:ọ A. Cùng ph ng. ươ B. Có ng tùy ý.ướ C. Có dài ng nhau. D. Cùng ng.ướ Câu 04: Cho tam giác ABC trung tuy ếAM và tr ng tâm ọG Khi đó =uuurGA A. 12uuuurAM B. 23-uuuurAM C. 23uuuurGM D. 2uuuurGM Câu 05: Cho các đi phân bi ệ, ,A ng th nào sau đây đúng?ẳ A. AB BC CA= +uuur uuur uuur B. AB BC AC= +uuur uuur uuur C. AB AC CB= +uuur uuur uuur D. AB BC CA= +uuur uuur uuur .Câu 06: cho đi A, B, th ng hàng, gi và C. ch kh ng nh saiể ịA.,BA BCuuur uuur ng ng B. ượ ướ,CB BAuuur uuur cùng ng C. ướ,AB ACuuur uuur ng ng D.ượ ướ,BA BCuuur uuur cùngph ngươCâu 07: Cho đi ể, ,A phân bi t. Khi đó vect ơu BA AD DB= +r uuur uuur uuur ng:ằ A. 0=r ru B. =r uuuru AD C. BD=r uuur D. DA=r uuur Câu 08: Cho đi phân bi tể ệ, ,A vect khác ơ0r có đi và đi cu các đi mể ể, ,A Clà:A. B. C. D. Câu 09: Cho hình bình hành ABCD Trong các ng th sau hãy tìm ng th sai:ẳ A. AB CD=uuur uuur B. AD CB=uuur uuur C. AB DC=uuur uuur D. AD CB=uuur uuur Câu 10: Cho hình vuông ABCD có nh ng ằa Khi đó +uuur uuurAB AD ng:ằ A. 2a B. 22a C. D. 2a Câu 11: Cho tam giác ABC ọM là trung đi ủBC và là tr ng tâm tam giác ủABC Câu nào sau đây đúng? A. 2+ =uuur uuur uuurGB GC GA B. 2+ =uuur uuur uuurAB AC AG C. 3AB AC AM+ =uuur uuur uuuur D. 2+ =uuur uuur uuuurGB GC GM .Câu 12: Ch phát bi sai trong các phát bi sau:ọ A. ng véct là véct B. Tích véct là sủ C. Tích véct là véctủ D. Hi véct là véctệ ơTrang 2102:ACDB BCAABCD DCDACâu 13: Cho bốn điểm A, B, C, phân biệt. Khi đó vectơ kết quả phép tính AD CD CB DB- -uuur uuur uuur uuur là:A. 0r B. ADuuur C. CDuuur D. BDuuur .Câu 14: Tam giác ABC vuông tại 2A AB AC= Độ dài vectơ AB AC-uuur uuur bằng:A. B. 215 C. D. .Câu 15 Cho tam giác ABC có bao nhiêu điểm thỏa 5+ =uuur uuur uuuurMA MB MC ?A. B. C. vô số D. Không có điểm nào.PH 2:Ầ LU NỰ ẬCho giác ABCDứd) Ch ng minh ng: AB CD BC DA+ -uuur uuur uuur uuur e) E, là trung đi ng chéo AC và BD. Ch ng minh ng: ượ ườ 12 2EF AB CD= +uuur uuur uuur f) Cho đi th ng th 0BA AN AI BC+ =uuur uuur uur uuur Ch ng minh đi A, B, th ng hàngứ ẳBÀI LÀMPH 1Ầ TR NGHI MẮ ỆCâu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Câu11 Câu12 Câu13 Câu14 Câu15PH 2Ầ LU NỰ Ậ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang 2102:ACDB BCAABCD DCDA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang