Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn địa lý lớp 11 mã đề 356 có đáp án

07d2fc6acfd4a83253b1b7cceb412379
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 11 2018 lúc 5:26 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 5:38 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTR NG TRUNG PH THÔNGƯỜ ỔMã thi: 209ề THI THÚC KỲỀ Tên môn: mon diaTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã .............................ọ ốCâu 1: Cho ng li u: tăng GDP qu gia Mĩ La tinh qua các nămố Nh ậxét nào sau đây đúng ng li trên?ớ ệA. tăng tr ng GDP các gi mố ưở ướ ảB. Các có tăng tr ng GDP không nhướ ưở ịC. Các có tăng tr ng GDP cao nh nhauướ ưở ưD. Không chênh ch tăng tr ng GDP gi các cệ ưở ướCâu 2: nào bi hi rõ nh trí chi khu Tây Nam Á?ể ượ ựA. ngã ba ba châu c: Âu, Phiằ B. khu khí nhi iằ ớC. Có ng chí tuy ch quaườ D. Giáp nhi bi và ngớ ươCâu 3: Khoáng ch Mĩ La tinh làả ởA. li xây ngậ B. Qu ng kim lo màu, kim lo quý và nhiên ạli uệC. Khoáng phi kim lo iả D. ch a, đá vôiấ ửCâu 4: phát tri nông nghi p, gi pháp bách đa các qu gia châu Phi làể ởA. ra các gi ng cây có th ch khô n.ạ ượ ạB. ng mô hình xu qu ng canh.ở ảC. Áp ng các bi pháp th ch khô n.ụ ạD. Khai hoang ng di tích tr ng tr t.ể ọCâu 5: Tình tr ng đói nghèo khu Tây Nam và Trung ch là doạ ếA. Chi tranh, xung tôn giáoế B. Thiên tai tai th ng xuyênả ườC. Thi ngu lao ngế D. kh nghi nhiênự ựCâu 6: nh quan ng xích và nhi có di tích Mĩ La tinh vìả ởA. Có ng chí tuy Nam ch quaườ B. Bao quanh là các bi và ngể ươC. Có ng Xích ch qua gi khu ườ ữv cự D. Có di tích ng nệ ớCâu 7: Vi Nam, vùng ch nh ng ng nh bi khí do bi dâng ưở ướ ểlàA. ng ng sông ngồ B. Tây NguyênC. ng ng sông Longồ D. Trung du và mi núi Bề ộCâu 8: Mĩ La tinh có đi ki thu phát tri chăn nuôi gia súc là doề ạA. Ngành công nghi ch bi phát tri nệ B. Có nhi ng và khí nóng mề ẩC. Có ngu ng th dào và khí nhồ ươ D. Ngu th ăn công nghi dàoồ ồCâu 9: Tài nguyên nào sau đây hi đang khai thác nh châu Phi?ệ ởA. ng và th n.ừ B. Khoáng và th ủs nả C. Khoáng và ngả D. và th n.ấ ảCâu 10: Kinh nhi qu gia Mĩ La tinh đang ng thi ch là doế ướ ượ ếA. cách ru ng tri đả ểB. Không còn ph thu vào ngoàiụ ướC. San quy các công ti ngoàiẻ ướD. trung ng máy nhà cậ ướ Trang Mã thi 209ềCâu 11: nhiên, khu Tây Nam và Trung Áề ựA. vĩ caoề ấB. có khí nh, giàu tài nguyên th nề ảC. có khí nóng m, giàu tài nguyên ng.ề ừD. có khí khô n, có ti năng và khí nhiênề ựCâu 12: trong nh ng bi hi dân th gi đang có xu ng già đi làộ ướA. ng 15 tu ngày càng caoỉ ườ ướ B. ng trong tu lao đông đôngố ườ ấC. Tu th gi cao nam gi iổ D. ng trên 65 tu ngày càng caoỉ ườ ổCâu 13: Nguyên nhân chính làm suy gi đa ng sinh hi nay làả ệA. Bi khí uế B. Con ng khai thác quá cườ ứC. nhi môi tr ngễ ườ D. Cháy ngừCâu 14: Vi dân th gi tăng nhanh đãệ ớA. Thúc giáo và phát tri nẩ ểB. Làm cho ch ng cu ng ngày càng tăngấ ượ ốC. Thúc nhanh phát tri kinh tẩ ếD. Làm cho tài nguyên suy gi và nhi môi tr ngả ườCâu 15: có nghĩa quan tr ng hàng trong vi phát tri ngành tr ng tr khu ựTrung làA. Ngu lao ngồ B. ngả C. Gi ng cây tr ngố D. Gi quy ướt iướCâu 16: Nguyên nhân chính làm cho hoang c, bán hoang và xa van là nh quan ph bi ởchâu Phi là doA. Hình ng kh nạ B. Các dòng bi nh ch ven .ể ờC. hình caoị D. Khí khô nóng.ậCâu 17: Tây Nam Á, và khí nhiên phân ch ởA. Ven bi Để B. Ven bi Ca-xpiể C. Ven Trung iị D. Ven nh Péc-xichịCâu 18: Nguyên nhân ch nào sau đây đã làm cho phát tri kinh không u, ưn ngoài gi nh Mĩ La tinh?ướ ởA. ki tài nguyênạ B. Chính tr không nhị ịC. Thi ng lao ngế ượ D. Thiên tai ra nhi uả ềCâu 19: Vi khai thác khoáng châu Phi đãệ ởA. Làm tăng di tích tr ng tr t.ệ B. Thúc nhanh quá trình phong hóa t.ẩ ấC. Gi ngu ng m.ữ ượ ướ D. Nhanh chóng tàn phá môi tr ng.ườCâu 20: Nh ng thách th châu Phi hi nay làữ ệA. Trình dân chí th p, đói nghèo, nh t, xung tộ ộB. ki tài nguyên, thi ng lao ngạ ượ ộC. Các gi vi tr thi ng lao ngướ ượ ộD. Già hóa dân gia tăng dân nhiên th pố ấCâu 21: gi quy các mang tính toàn tác gi aể ữA. ng qu kinh .ộ ườ B. Các qu gia đang phát tri nố ểC. Các qu gia trên th gi iố D. Các qu gia phát tri nố ểCâu 22: Vi khai thác ngu tài nguyên giàu có Mĩ La tinh ch mang ích choệ ợA. Các nhà n, các ch trang tr iư B. Ng dân (ng Anh-điêng)ườ ườC. Ng da den nh cườ D. ph dân cạ ưCâu 23: Trong các ngành sau, ngành nào đã khí th vào khí quy nhi nh t?ư ấA. Công nghi pệ B. ch vị C. Nông nghi pệ D. Xây ngựCâu 24: Mĩ La tinh, các ch trang tr chi gi ph di tích canh tác là doỞ ấA. cách ru ng không tri đả ểB. Ng dân ít có nhu xu nông nghi pườ ệC. Không ban hành chính sách cách ru ng tả Trang Mã thi 209ềD. Ng dân nguy bán cho các ch trang tr iườ ạ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 209ề