Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn hóa học lớp 11 mã đề 485

02b870a7a277a02250a7214e8639aedb
Gửi bởi: Võ Hoàng 3 tháng 12 2018 lúc 6:02 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 2:08 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 306 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO CỞ ẮGIANGTR NG THPT NAMƯỜ THI KH SÁT 1- THÁNG 10 2018Ề Môn thi Hoá cọTh gian làm bài: 90 phút; ờ(25 câu tr nghi và câu lu n)ắ ậMã thiề485(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... .............................ọ ớCho nguyên kh i: H=1, C= 12, O=16, N=14, Na=23, Mg=24, Al=27, P=31, S=32, Cl=35,5, ôK=39, Ca=40, Fe=56, Cu=64, Ag=108, Ba=137TR NGHI MẮ ỆCâu 1: Tr 300ml dung ch BaClô i2 0,1M 200ml dung ch Hớ i2 SO4 0,1M khi ph ng hoanê ưtoan. Kh ng thu laô ươ ươA. 4,66g. B. 9,32g. C. 6,99g. D. 2,33g.Câu 2: Trong dung ch co ng ion [Hi +]= 10 -3M. pH dung ch nay ngu ăA. 3. B. 13. C. 2. D. 11.Câu 3: oxi va ozon co kh so hiđro la 20. co CO va Hỗ ơ2 Tính molôA cháy mol B?ầ êA. 0,5 mol. B. 0,3 mol. C. 0,4 mol. D. 0,2 mol.Câu 4: Trong dung ch CuCli2 0,1M ng ion Clô ngăA. 0,05M. B. 0,3M. C. 0,1M. D. 0,2M.Câu 5: Dung ch co Fei 2+ 0,1 mol 0,2 mol va SO 2-4 Dung ch co ch Nai 0,3 mol Ba 2+ 0,1mol va OH -. Tr dung ch dung ch thì thu co kh ng la:ô ươ ươA. 23,3 gam. B. 55,6 gam. C. 32,3 gam. D. 27,8 gam.Câu 6: Al va Zn. Hòa tan hoan toan 9,2 gam trong dung ch Hỗ i2 SO4 loãng, thuưđ 5,6 lít khí Hươ2 (đktc). Ph trăm kh ng Al trong laầ ươ uA. 29,35%. B. 70,65%. C. 40,25%. D. 59,75%.Câu 7: Tr 250 ml dd HCl 0,08M va Hô ô2 SO4 0,01M 250 ml dd NaOH ng bớ ômol/l 500 ml dd co pH=12. Giá tr laươ uA. 0,12M. B. 0,2M. C. 0,06M. D. 0,18M.Câu 8: đi ki th ng Nit la ch tr ng tháiơ ươ aA. n.ă B. khí. C. ng.o D. khí ng.ư oCâu 9: Theo thuy Areniut, ch nao sau đây la axit?ê âA. C2 H5 OH. B. KOH. C. NH3 D. H2 SO4 .Câu 10: Trong các ch sau: Mg, Clâ2 H2 S, O2 dung ch KMnOi4 co bao nhiêu ch khi ph ng iâ ớSO2 thì SO2 th hi tính kh ?ể ửA. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 11: oxi hoa huỳnh trong Hô ư2 SO4 laA. +6. B. -6. C. +4. D. +2.Câu 12: Công th hoa ch ma khi đi li raư io Fe 3+ va NO3 laA. Fe(NO2 )2 B. Fe(NO3 )2 C. Fe(NO3 )3 D. Fe(NO2 )3 .Câu 13: Ion khi tác ng ion nao đây co khí bay ra ?ụ ướ ẽA. SO4 2-. B. OH -. C. CO3 2-. D. CH3 COO -.Câu 14: Ph ng nao sau đây đúng?a ưA. 2Fe 6HCl 2FeCl3 3H2 B. Fe2 O3 6HI 2FeI3 3H2 O.C. Fe Cl2 FeCl2 D. MnO2 4HCl MnCl2 Cl2 2H2 O.Câu 15: Cho 13,44 lít khí clo đktc) đi qua 2,5 lít dung ch KOH 100ơ 0C. Sau khi ph ng raa ahoan toan, thu 37,25 gam KCl. Dung ch KOH trên co ng laươ ôA. 0,20M. B. 0,40M. C. 0,48M. D. 0,24M.Câu 16: Cho quỳ tím vao dung ch NHi3 quỳ tím chuy thanh mauểA. vang. B. .o C. Không mau.ô D. Xanh. Trang Mã thi 485êCâu 17: Cho các dd sau: NaOH, HCl, NaHCO3 NaHSO4 va BaCl2 Tr các dd đo nhau theo ngô ưđôi t. ra ph ng?ô ưA. 4. B. 6. C. 7. D. 5.Câu 18: phân bi oxi va ozon ng ta co th ng thu th nao sau đây?ể ươ ửA. Cu. B. H2 SO4 C. Ag. D. KOH.Câu 19: Ph ng NaOH HCl NaCl Ha ư2 co ph ng trình ion thu laươ ọA. OH HCl H2 Cl -. B. OH H2 O.C. Na Cl NaCl. D. NaOH Na H2 O.Câu 20: Ch nao sau đây la ch đi li?â êA. C12 H22 O11 (saccaroz ).ơ B. KNO3 .C. C6 H12 O6 (glucoz ).ơ D. CH4 .Câu 21: Tr ng nao sau đây ươ không đi c:ẫ ươA. dung ch KCl trong c.i ướ B. bi n.ướ ểC. KCl n, khan.ă D. sông, ao.ướ ôCâu 22: các ion (không phân li c) cùng trong dung ch la :ẫ ướ iA. 34 4Mg SO PO+ B. 34Al NH Br OH+ -C. 23 4H Fe NO SO+ D. 3Ag Na NO Cl+ -Câu 23: Dung ch nao sau đây không dung ch AgNOa i3 ?A. NaBr. B. NaF. C. KI. D. HCl.Câu 24: Trong các dung ch cùng ng mol sau, dung ch nao co pH nh nh ?i âA. KNO3 B. HCl. C. NaNO3 D. KOH.Câu 25: Nguyên thu nhom VA trong ng tu hoan. la oxit cao nh X, trong đo oxiô uchi 74,07% kh ng. Công th phân ch khí hiđro laê ươ uA. PH3 B. SbH3 C. AsH3 D. NH3 .--- LU NỰ ẬCâu (1,0 đi m): Trong các ch sau: S, SOâ2 H2 S, SO3 Co bao nhiêu ch co th ra Hâ a2 SO4 ngăm ph ng? Vi ph ng trình ra.ô ươ aCâu (1,0 đi m): Nh bi các dung ch nhãn (đ ng trong các riêng bi t) sau ng ph ngậ ươpháp hoa c: NaOH, Ba(OH)ọ2 BaCl2 H2 SO4 ch dùng thu th duy nh t. Vi các ph ngỉ ươ ươtrình hoa ra.ọ aCâu 3: (1 đi m)ể Dung ch ch các ion Mgi 2+, SO4 2_, NH4 +, Cl -. Chia dd thanh ph ng nhau. ăCho ph tác ng dd NaOH ,đun nong,đ 5,8g va 6,72 lit khí(đktc). Ph tác ươ ầd ng dd BaClụ ớ2 23,3g a. Tính ng kh ng các ch tan trong dung ch E.ư ươ ươ iCâu (1,0 đi m): Hoa tan 56,2 gam mu BaCOỗ ô3 va MgCO3 ng dung ch Hă i2 SO4 loãng thu 46,6 gam a. Tính thanh ph mol MgCOư ươ u3 CaCO3 trong u.ỗ ầCâu (1,0 đi m):ể Hòa tan Zn, FeCOỗ ô3 Ag ng dung ch HNOă i3 (loãng, thuưđ khí khí không mau co kh so hiđro la 19,2 va dung ch B. Cho ph nươ ang dung ch NaOH thanh va nung kh ng không 2,82 gamư ươ ươch n. Bi ng ch trong ch kh HNOâ ử3 thanh ch t.a Tính kh ng ch trong ban (bi trong mol Zn ng molô ươ ôFeCO3 ).---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 485ê