Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn vật lý lớp 12 mã đề 743

786394fb4881c6ee7c9e271fb9c2f118
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 4 2018 lúc 19:41:58 | Được cập nhật: 17 tháng 1 lúc 2:25:51 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 370 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KT Lý 12 1t- L3Th gian làm bài: 45 phút; (40 câu tr nghi m)ờ Mã thiề743Câu 1: Ch ra câu sai trong các câu sau:A. Tia ng ngo có ch là sóng đi .ồ B. Tia là sóng đi có sóng dài.ệ ướC. Tia ngo có th làm phát quang ch tử D. Tia có tác ng nh lên kính nh.ụ Trang Mã thi 743ềCâu 2: Phát bi nào sau đây là sai khi nói tính ch và tác ng tia ?ề ủA. Tia có tác ng sinh lý.ụB. Tia có tác ng nh lên kính nh, làm phát quang ch t.ụ ấC. Tia có kh năng đâm xuyên.ảD. Tia không có kh năng ion hóa không khí.ảCâu 3: Trong thí nghi âng giao thoa ánh sáng. ng ánh sáng c, kho ng vân đoệ ảđ là 0,2 mm. trí vân sáng th vân sáng trung tâm là:ượ ừA. 0,7 mm B. 0,6 mm C. 0,4 mm D. 0,5 mmCâu 4: Trong các thí nghi giao thoa ánh sáng, kho ng vân tính theo công th nào ?ượ ứA. aDi B. Dai C. aDi D. DaiCâu 5: Ch ra câu sai.A. nào có giao thoa là có sóng.ơ ấB. Hai sóng có cùng và ch pha không theo th gian là sóng p.ầ ợC. nào có sóng thì đó có giao thoa.ơ ơD. Giao thoa là hi ng tr ng sóng.ệ ườ ủCâu 6: Ch ra câu sai .A. Trong môi tr ng trong su có chi su càng thì ánh sáng truy đi càng ch m.ườ ậB. ánh sáng không ph thu môi tr ng truy n.ậ ườ ềC. ng tr ng cho ánh sáng là .ạ ượ ốD. Chi su ch làm lăng kính ánh sáng nh ánh sáng màu c.ế ụCâu 7: Hai khe I-âng cách nhau 3mm chi ng ánh sáng có sóng 0,60 ượ ướm Cácvân giao thoa ng trên màn cách hai khe 2m. cách vân trung tâm 1,8 mm có:ượ ạA. Vân sáng 3.ậ B. Vân 5.ố C. Vân 4.ố D. Vân sáng 4.ậCâu 8: Thí nghi Niu ánh sáng nh ch ng minh:ệ ứA. Ánh sáng tr ng không ph là ánh sáng c.ắ ắB. Ánh sáng Tr là ánh sáng c.ặ ắC. ánh sáng c.ự ắD. Lăng kính đã làm bi màu ánh sáng qua nó.ế ủCâu 9: Trong thí nghi giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi hai khe âng là mm, kho ng cáchệ ảt màn ch hai khe màn quan sát là m. Hai khe chi ng ánh sáng có sóngừ ượ ướ0, 75mm, kho ng cách gi vân sáng th và vân sáng th 10 cùng bên vân sáng trungả ớtâm là:A. 2,8 mm B. 4,5 mm C. 5.2 mm D. 3,6 mmCâu 10: Ch ra sai. Nh ng ngu sáng sau đây cho quang ph liên c:ữ ụA. Mi ng nung ng.ế B. dây tóc nóng sáng trong bóng đèn.ợC. tr i.ặ D. đén LED đang phát sáng.ộ ỏCâu 11: Ch ra câu sai trong các câu sau:A. Tia có năng ng vì có sóng n.ượ ướ ớB. Tia không ch ph ng trong đi tr ng cũng nh tr ng.ị ươ ườ ườC. Tia oc tìm ra nhà bác nghen.ự ơD. Tia là sóng đi .ệ ừCâu 12: Quang ph liên t:ổ ậA. ph thu ch và nhi t.ụ ậB. ch ph thu vào ch t.ỉ ậC. không ph thu ch cũng nh nhi t.ụ ậD. ch ph thu vào nhi t.ỉ ậCâu 13: Kho ng cách vân sáng vân sáng là:ả ậA. 5i B. 3i C. 4i D. 6iCâu 14: Hi ng giao thoa ánh sáng ch quan sát khi hai ngu ánh sáng là hai ngu n:ệ ượ ượ ồA. Cùng ng sáng.ườ B. Cùng màu c.ắC. c.ơ D. p.ế Trang Mã thi 743ềCâu 15: Phát bi nào sau đây là không đúng ?A. Tia ngo không thu tinh th .ử ụB. có nhi trên 3000ậ oC phát ra tia ngo nh.ử ạC. Tia ngo là sóng đi có sóng nh sóng ánh sáng .ử ướ ướ ỏD. Tia ngo có tác ng nhi t.ử ệCâu 16: Phát bi nào đây khi nói ánh sáng tr ng và ánh sáng là ướ không đúng ?A. Ánh sáng tr ng là vô ánh sáng khác nhau có màu tím.ắ ếB. Ánh sáng là ánh sáng không tán qua lăng kính.ơ ắC. Khi các ánh sáng đi qua môi tr ng trong su thì chi su môi tr ng iơ ườ ườ ớánh sáng là nh nh t, ánh sáng tím là nh t.ỏ ấD. Chi su ch làm lăng kính các ánh sáng khác nhau là nh nhau.ế ưCâu 17: ph có tác ng phân tích chùm sáng ph thành nh ng thành ph trongộ ắmáy quang ph là gì ?ổA. kính nh.ấ B. Bu ng iồ C. ng chu tr c.Ố D. Lăng kính.Câu 18: Hãy ch câu đúng. Khi chùm sáng truy không khí vào th tinh thìộ ủA. không i, sóng ng.ầ ướ B. tăng sóng gi m.ầ ướ ảC. không i, sóng gi m.ầ ướ D. gi m, sóng gi m.ầ ướ ảCâu 19: hi ng tán ánh sáng và giao thoa ánh sáng, lu nào sau đây là đúng khi nói vừ ượ ềchi su môi tr ng ?ế ườA. Chi su môi tr ng nh nhau ánh sáng c.ế ườ ắB. Chi su môi tr ng nh ng ánh sáng có sóng ng n.ế ườ ướ ắC. Chi su môi tr ng ánh sáng có sóng dài.ế ườ ướD. Chi su môi tr ng nh khi môi tr ng có nhi ánh sáng truy qua.ế ườ ườ ềCâu 20: Tia Laze có cao. Chi chùm tia Laze vào khe máy quang ph ta gì ?ộ ượA. Quang ph ch phát ch có ch.ổ B. Quang ph liên c.ổ ụC. Quang ph ch th .ổ D. Quang ph ch phát có nhi ch.ổ ạCâu 21: Ch câu đúng. (hay tia) ngo là xứ ạA. có màu tím m.ơ B. không màu ngoài tím quang ph .ở ổC. có sóng 750 nm mm.ướ D. có sóng 400 nm vài nanomét.ướ ếCâu 22: Tia ra ng cách nào sau đây?ượ ằA. Chi tia ng ngo vào kim lo i.ế ạB. Cho chùm êlectron nhanh vào kim lo khó nóng ch có nguyên ng n.ộ ượ ớC. Cho chùm êlectron ch vào kim lo i.ộ ạD. Chi tia ngo vào kim lo có nguyên ng n.ế ượ ớCâu 23: Trong thí nghi giao thoa ánh áng tr ng âng trên màn quan sát thu hình nhệ ượ ảgiao thoa là:A. ch sáng chính gi a, hai bên có nh ng dãi màu nh ng.ộ ồB. các ch màu ng xen các các ch cách nhau.ậ ềC. pcác ch sáng tr ng và xen nhau.ậ ẻD. dãi ánh sáng màu ng bi thiên liên tím.ộ ếCâu 24: ọ, ,c Ln và vn là chi su th tinh các tia chàm, lam, và vàng.ế ượ ụS th nào đây là đúng ?ắ ướA. vn n< B. vn n> C. vn n> D. vn n<