Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn toán lớp 10 (1)

29c69dcaaa6c8e45cb081329185c1de4
Gửi bởi: Võ Hoàng 13 tháng 3 2018 lúc 21:34:59 | Được cập nhật: hôm kia lúc 22:45:03 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 478 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD-ĐT Hà Tĩnh Ki tra ti ếTr ng THPT Kỳ Anh Môn: 10ườ tên sinh: p: 10A .ọ ớI/ Ph tr nghi m(6 đi m): Ch đáp án đúng và ghi vào ng sau:ầ ảCâu 10 11 12Đ/A Câu 1. Cho,a là hai không âm. ng th nào sau đây luôn đúng?ố ứA.2 .a ab+ B.2 .a ab+ C.2 .a ab+ D..2aba b+ Câu 2. Tam th nào sau đây luôn luôn ng x:ứ ươ ọA. 4x 1B. 4x 1C. 4x 4D. 4x Câu 3. Đi ki ph ng trình ươ2124xx> +- làA.2x¹ B.0x> C.2x¹ D.2x> Câu 4. Tìm nghi ph ng trình ươ4 16 0x- ?A.(4; )S= +¥ B.[4; )S= +¥ C.( ;4]S= D.( 4]S= Câu 5. nh nào sau đây luôn đúng?ệ ềA..a ac bc< B.a bac bdc dìï<ïïÛ <íï<ïïî C..a c< D.1 1.a bb a< Câu 6. nghi ph ng trình: ươ3 05 0xxì- ³í- >î là:A.1;3é ö+¥÷êë B.1;53é ö÷êë C. 1;53æ öç ÷è D. (5; ) Câu 7. Cho ()()20f ax bx a= và 24b acD Hãy cho bi ủD khi ()f luôn cùng ớh ọxΡ .A. 0B. 0.C. 0D. Câu 8. nghi ph ng trình ươ2 6x x- .A.();1- .B.()1;+¥ .C.(); 1- .D.()1;- +¥ Câu 9. nghi ph ng trình: xậ ươ 2x là:A. (- ;-1) (3;+ )B. (- ;-3) (1;+ )C. (-3; 1)D. (-1; 3) Câu 10. xác nh hàm f(x) ố25 4x x- là:A. (- ; 1] [4;+ )B. [1; 4]C. (1; 4)D. (- ; 1) (4;+ ) Câu 11. Ph ng trình: xươ (2m 3)x vô nghi khi:ệA. 3312 3312 C. 3312 D. 3312 Câu 12. nào là nghi ph ng trình ươ3 3x- ?A.13- B.1- C.23- D.23 .II/ Ph lu n(4 đi m)ầ ểCâu 1(1,5 đi m): Gi ph ng trình sauể ươ ()22( 6) 2x04x xx- -£-Câu 2(1,5 đi m): Cho ph ng trình ươ22 0x m- Tìm ph ng trình có nghi phân bi tể ươ ệCâu 3(1 đi m): Tìm ph ng trình ươ()22 0x x- có nghi xệ ọ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................