Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 (4)

475de6d81a1a1252acb1955ac506ae02
Gửi bởi: Võ Hoàng 20 tháng 3 2018 lúc 3:23:56 | Được cập nhật: 7 tháng 4 lúc 1:56:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 603 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTR NG THPT NH TR CHƯỜ KI TRA TI (L 5)Ề ẦĐ 11.Ạ ỚTh gian làm bài: 45 phútờL p: 11AớMã thi 570ềH tên sinh:..................................................................... Mã sinh: .............................ọ ọĐi mể phêờPh 1. Tr nghi đi (20 câu tr nghi m).ầ ệH sinh đi câu tr vào tr ng.ọ ố1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B CCâu 1: nh hàm ố()22 3khi 112 1xxy xxm khi xì- +¹ï= =í-ï+ =î liên ạ1x=A. 7.8 B. 17.8- C. 3.8- D. 7.4-Câu 2: Cho 2sin cos2nn nun n+=+ qu nào đây là gi dãy trên?ế ướ ốA. lim .5npæ öç ÷è B. 1lim .30 2nn++ C. lim .n D. 2lim( 1).n n+ -Câu 3: Gi hàm ố2( 3f x= khi ti làế ếA. 5. B. 19. C. 20. D. .+¥Câu 4: ()()36 22 3lim27 9n nn n+ -+ ngằA. +¥ B. -1,9. C. 2.- D. 0.Câu 5: ()213lim 8xx x®-- làA. 8. B. 76.9 C. 16.3 D. 42.5Câu 6: 33lim7 2n nn++ ngằA. 1.8 B. 3.21 C. 0,1428. D. 7.55Câu 7: 4lim3( )t at at a®-- làA. 22.3a B. 34.3a C. 24 .a D. 33 .aCâu 8: ()()212lim 2xx x®-- làA. 69.8- B. -6. C. -8. D. 43.50- Trang Mã thi 570ềCâu 9: +-3 222 20lim4 2n nn ngằA. -1.2 B. 1. C. +¥. D. ¥.Câu 10: Hàm nào đây liên trên ướ ụ¡A. tan .y =B. 23 sin tan .y x= +C. siny x= D. 29.y x= -Câu 11: 2233 4lim3 2xx xx®+ -- làA. 17.6 B. 2, 6. C. +¥ D. 8.3Câu 12: Tìm ng ổ1 14 ...2 16æ ö+ +ç ÷è là:A. 7. B. .+¥C. 6. D. 5.Câu 13: 22 3.5 3lim9.3 7.4n nn n+- ++ là:A. 0. B. 2135 C. 2.9 D. +¥ .Câu 14: 3332 10 11lim27xx xx®-+ ++ là ab khi đó b= +A. 210. B. 211. C. 221. D. 235.Câu 15: 13| |lim3 1xxx+®-- làA. 1.5 B. .+¥C. 1.3 D. .- ¥Câu 16: 227 3lim2 2nn n-+ ngằA. B. 7. C. 1, 749 D. 7.4Câu17: Cho các ph ng trình ươ()2 1) 0; cos cos 0;I II x+ =31 1( .sin cosIII IV mx x- ph ng trình có nghi mố ươ m" A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.Câu 18: Cho hàm ố()223 22 2x khi xf xx khi xì- <ï=í- ³ïî Khi đó ()2limxf x® là:A. 13.- B. 1. C. 7. D. 1-Câu 19: Tìm các hàm sể ố32 khi 1( )13 khi 1ì- -¹ï=í-ï- =îx xxf xxm liên trên ¡A. 139m= B. 0=m C. 2=m D. 1=mCâu 20: 221( 1) 3)lim3 2xx xx x-®- +- là Trang Mã thi 570ềA. 2- B. 2.3- C. 2. D. 23II. PH LU NẦ ẬCâu 1: (1.0 đi m) Tìm gi ạ()4lim 2018xx x®- ¥- Câu 2: (1.0 đi m) Tìm hàm sể ố24 khi 1( )2 21 khi 1x xxf xxm xì- +¹ï=-íï- =î liên trên ¡Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 570ề………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Trang Mã thi 570ề