Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn sinh học lớp 9 (3)

577fc4be239e05d26aeb1ad089ec534f
Gửi bởi: Võ Hoàng 10 tháng 3 2018 lúc 23:53:29 | Được cập nhật: hôm kia lúc 6:56:45 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 479 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr êng ptdtbt thcs NGÔ QUY NỀ NHIÊNỔ KI TRA TI NĂM 2017 2018Ề ỌMôn: Sinh Tu 28 Ti 56ọ ếTh gian: 45 phút không th gian phát )ờ ềĐ BÀIỀI.Tr nghi .0 ®iÓm)Câu 1: duy trì th lai ng ta dùng ph ng pháp nào sau đây ?ể ườ ươA. Lai khác dòng B. Lai khác thứC. Nhân gi ng vô tính D. Lai kinh tếCâu 2: Trong các hi ng sau đây, hi ng nào là hi ng thoái hóa do ượ ượ ượgiao ph ng ?ố ậA. Bê non có ng ng B. Gà con có ng, chân ạng ắC. con sinh tr ng và phát tri D. A, và Cị ưở ảCâu 3: ng trên thân cây là quan hị :A. ng sinh B. Kí sinh C. sinh B. tr ợCâu 4: Nhóm sinh nào sau đây thu sinh ng nhi tậ ?A. Cá voi, mèo ng, chu ng B. m, lúa, chim cá lóc, kỳ ẻnhôngC. m, ngô, th n, giun t, cá chép D. Cá chép, cóc, câu, th nấ Câu 5: sinh thái bao m:ệ ồA. Cá th sinh và khu ngể B. Qu xã sinh và khu ngầ ốC. Qu th sinh và khu ngầ D. Sinh và môi tr ng ngậ ườ ốCâu 6: vào nhân ánh sáng và ta cây lúa vào nhóm th t:ự ậA. bóng, ch B. sáng, ch C. bóng, D. sáng, ưm ẩII. Tù luËn ®iÓm)Câu (1.5 đi m)ể Thoái hóa là gì? Cho bi nguyên nhân hi ng thoái hóa?ế ượCâu (2.5 đi m):ể Sinh khác loài có nh ng quan nào? Cho ví ụv quan kì mà em bi t?ề ếCâu (3.0 đi m)ể Có qu xã sinh các loài sau: vi sinh phân gi i, ảdê, gà, cáo, mèo ng, th .ổ ỏa. Cho bi thành ph sinh sinh thái trên. ệb.V th ăn trong qu xã trên. ướ ầc. Lo tr qu th nào ra kh th ăn thì gây bi ng nh t? Vì sao? ướ ...................H t....................ếDUY BGH DUY TCM GV RA ĐỀY LÁI Tr ƯỜ ng pt dtbt thcs NG QUY NỀT NHIÊNỔ NG CH MƯỚ ®Ò kiÓm tra TI TẾNĂM 2017 201Ọ 8MÔN: SINH Tu 28Ọ ầI. Ph tr nghi 3.0 đi m)ầ ểM đúng 0.5 đi mỗ ượ ể1 6C DII. Ph lu (7.0 đi m)ầ ểCÂU ĐÁP ÁN ĐI MỂ1 Thoái hóa là hi ng các th con cháu có ng kém n,ệ ượ ầb tính tr ng u, năng su gi m.ộ ả- Nguyên nhân: th ph bu nh ng cây giao ph n, giao ph ởđ ng hi ng thoái hoá.ộ ượ Các gen nhau nên th ng n, bi hi ng ằcác tính tr ng có i.ạ 0.50.50.52 Sinh khác loài có các quan ho tr ho chậ Quan tr m: ng sinh, sinhệ Quan ch m: nh tranh; kí sinh, kí sinh; sinh ậăn sinh khác.ậVD: quỳ ng trên (h tr ng sinh), lúa (đ ch ị-c nh tranh),ạ (l VD cũng đi đa)ấ ượ 0.50.50.513 a. Thành ph sinh t:ầ ậ- SV xu t: Th tự ậ- SV tiêu th :ụ 1: Th ;Dê;Gàậ ỏB 2: Cáo; Mèo ngậ ừB 3: Hậ ổ- SV phân gi i: Vi sinh t.ậb. th ăn trong qu xãơ ướ ầDê HổC Thỏ Cáo Vi sinh phân gi iậ ảGà Mèo ngừd. Lo tr qu th th ra kh th ăn thì gây bi ng nạ ướ ớnh vì là sinh xu t. lo ra kh qu xã thì các sinh ầv tiêu th I, II không có ngu dinh ng, ch t, ưỡ 1.01.01.0m phát tán đi khác.ộ Tr ƯỜ ng pt dtbt thcs GÔ QUY NỀ NHIÊNỔ KHUNG MA TR ®Ò kiÓm tra TI TẾNĂM 2017 201Ọ 8MÔN: SINH Tu 28Ọ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể VD th pấ VD cao ngổTN TL TN TL TN TL TN TLI. ng Ứd ng di ụtruy ềh cọ 2S ốđ m:T %: 0.5đ5% 1.5đ15% 0.5đ5% 2.5đ25%II. Sinh và ậmôi tr ngườ 3,4 C2 2S ốđ m:T %: 1.0đ10% 0.5đ5% 1đ10% 1.5 đ15% 4đ40% III. ệsinh thái C3a C3b C3cS m:T %: 0.5đ5% 1.0đ10% 1.0đ10% 1.0đ10% 3.5đ35%T ngổĐi m:ểT :ỉ 4.5đ45% 3.0đ30% 1.5đ15% 1.0đ10% 10100%