Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 (2)

92880004636ef47f1b7c256189ed6d63
Gửi bởi: Võ Hoàng 13 tháng 4 2018 lúc 0:17:16 | Được cập nhật: 11 tháng 4 lúc 13:16:15 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 621 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

và tên: ……………………………………. p: ……….ọ ớKi tra ti t. Môn: Sinhể ếCâu ph ra pha quang làa ươ ơA. CO2 và H2 B. ATP và NADPH C. CO2 và (CH2 O)n D. (CH2 O)nCâu Pha sáng di raễA. Nhân bàoế B. Khi không có ánh sáng C. màng tilacôitỞ D. sáng và ia ôCâu 3: Trong quang Oơ2 tao ra đâu?ươ ừA. H2 B. CO2 C. CO D. Khí quy nểCâu Quá trình gi phân di ra :a ơA. tơ B. bào sinh ngế ưỡ C. bào sinh khaiế D. bào sinh cế ụchínCâu 5: đi nàoặ không ph quá trình nguyên phân?a uA. NST nhân đôi tr khi phân chiaự ướ B. ng NST bào con và ng nhauô ươ ằC. Trao chéo các cromatit trong ng ng D. ch di truy phân chia ng cho bàoổ ươ ếconCâu 6: Trong nguyên phân, các nhi tách nhau ra tâm ng và ti bào là di nễ ễbi bào kì nào?ế A. Kì trung gian B. Kì gi aữ C. Kì sau D. Kì cu iôCâu 7: Trong gi phân, NST kép xu hi :a ừA. Kì gi kì sau B. Kì trung gian phân bào kì gi 2u C. Kì kì sau D. Kì trung gian phân bào kì sau 2u ếCâu 8: Trong các ch ch sinh tr ng vi sinh t, ch nào di khu có tính ch c:ấ ươ ọA. các ch kháng sinhấ B. n, iot C. clo D. các ch phenolồ ấCâu 9: Th gian thi bào vi sinh sinh ra lúc phân chia làờ ươ ọA. Th gian sinh tr ng và phát tri nờ ươ B. Th gian ti phátờ ềC. Th gian sinh tr ngờ ươ D. Th gian th hờ ệCâu 10: ADN, NST nhân đôi pha nào kì trung gian.ơ uA. Pha G2 B. Pha G1 và C. Pha G1 D. Pha SCâu 11: Làm là ng ng quá trình:ướ uA. Phân gi prôtêina B. Lên men etilicươC. Lên men lactic D. Phân gi xenlulôza ơCâu 12: qu bào sau nguyên phân:ế ầA. ra bào con có NST là 2n B. ra bào con có NST là 2na ộC. ra bào con có NST là D. ra bào con có NST là ộCâu 13: Vi sinh ng ngu cacbon là COậ ồ2 và ngu năng ng là ánh sáng thì có ki dinh ngồ ươ ưỡlà:A. Quang ngự ưỡ B. Hóa ngự ưỡ C. Quang ngị ưỡ D. Hóa ngị ưỡCâu 14: Sinh tr ng vi sinh là gì?ươ ậA. là tăng lên kh ng bào vi sinh tự ươ ậB. là tăng lên kích th bào vi sinh tự ướ ậC. là tăng lên kích th và kh ng bào vi sinh tự ướ ươ ậD. là tăng lên ng bào qu th vi sinh tự ươ ậCâu 15: Th tr sau ti trình pha kỳ trung gian trong chu kỳ bào là:ứ ươ ướ ếA. S,G1,G2 B. G1,S,G2 C. G2,G2,S D. S,G2,G1Câu 16: Gi trong qu th vi khu ng bào ban là 12 bào, sau th gian nuôi ya ươ ấs ng bào là 96 bào, bi th gian th là 30 phút. đã nuôi vi khu trên trong th gianô ươ ờbao lâu?A. 100 phút B. 120 phút C. 60 phút D. 90 phútCâu 17: Có th gi th ăn ng lâu trong nh, vì nhi th p:ể ươ ấA. làm th ăn ngon nứ B. tiêu di vi sinh tệ ươ ậC. kìm hãm sinh tr ng, sinh vi sinh tự ươ D. làm tăng ng th ănươ ứCâu 18: “NST co xo và trung thành hàng ph ng xích thoi phân bào” là di nắ ễbi kì nào?ế uA. Kì gi 2ữ B. Kì 1ầ C. Kì gi D. Kì 2ữ ầCâu 19: Vi sinh phát tri trên môi tr ng là ch ép thì môi tr ng trên là môi tr ng gì?ậ ườ ướ ườ ườA. Môi tr ng dùng ch nhiênườ B. Môi tr ng bán ng pườ ơC. Môi tr ng ngườ D. Môi tr ng ng pườ ơCâu 20: Pha log là tên khác giai đo nào sau đây ?ọ aA. Pha ti phát B. Pha cân ng C. Pha lu th D. Pha suy vong lu nự Câu 1: Trình bày các pha nuôi không liên c? Câu 2: Gi thích nghĩa co xo nhi th tan rã màng nhân, hình thành ựthoi vô trong nguyên phân?ắ