Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn hóa học lớp 12 mã đề 570

4626bd9bf36b4f2d9fb876a806741f34
Gửi bởi: Võ Hoàng 23 tháng 3 2018 lúc 3:43:22 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 15:34:58 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 462 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT ĐI BIÊNỞ ỆTR NGƯỜ THPT CHÙAỦ KI TRA BÀI IỂ ỐMôn: HOA CONăm:2016-2017Th gian làm bài: 45 phút; ờ(25 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề570H tên thí sinh:..................................................................... pớ .............................Cho bi t: Na 23, 1, 16, 14, Ca 40, 12,ếCâu 1: Công th nào sau đây là xenluloz ?ứ ơA. [C6 H8 O2 (OH)3 ]n B. [C6 H5 O2 (OH)3 ]n C. [C6 H7 O3 (OH)3 ]n D. [C6 H7 O2 (OH)3 ]n .Câu 2: Cho glixerol ph ng axit béo axit stearic, tên ch ph là:ợ ẩA. Tristearin B. Stearat C. Stearin D. TristearatCâu 3: Tên este có công th CHọ ứ3 COOCH3 làA. Metyl axetat B. Vinyl axetat. C. Etyl axetat. D. Etyl fomat.Câu Nh ng ph ng hóa nào ch ng minh ng glucoz là ch ch c:ữ ứA. Ph ng ph Cu(OH)ả ớ2 và ph ng lên men u.ả ượB. Ph ng lên men và ph ng th phân.ả ượ ủC. Ph ng tráng ng và ph ng lên men u.ả ươ ượ D. Ph ng tráng ng và ph ng cho dung ch màu xanh lam nhi phòng ươ ớCu(OH)2 Câu 5: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat ng 1ằ ml dung ch NaOH 1M. Sau khi ph ngị ứx ra hoàn toàn, cô dung ch thu ch khan có kh ng là:ả ượ ượA. 15 gam. B. ,2 gam. C. 8,5 gam. D. gam.Câu 6: Khi thu phân ch béo trong môi tr ng ki thì thu mu axit béo vàỷ ườ ượ ủA. Ancol ch c.ơ B. glixerol. C. Phenol. D. Este ch cơ ứCâu 7: Glucoz lên men thành ancol etylic, toàn khí sinh ra vào dung ch Ca(OH)ơ ượ ị2d tách ra gam a, bi hi su lên men 80 %. Kh ng glucoz dùng là:ố ượ ầA. 24,5 gam. B. 25,5 gam. C. 2,5 gam. D. 20,5 gam.Câu 8: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch béo 0,09 mol NaOH. Cô dungấ ạd ch sau ph ng thu kh ng xà phòng là:ị ượ ượA. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18, 08 gam. D. 18,24 gam.Câu 9: Dãy các ch nào sau đây theo chi nhi sôi gi n:ấ ầA. Axit axetic, etyl axetat, ancol etylic. B. Ancol etylic, axit axetic, etyl axetat.C. Etyl axetat, axit axetic, ancol etylic. D. Axit axetic, ancol etylic, etyl axetat.Câu 10: Anđehit axetic, glucoz fructozơ có kh năng tham gia ph ng:ề ứA. Th phân.ủB. Hòa tan Cu(OH)2 (đkt)C. Trùng ng ng.ưD. Tráng ng.ươCâu 11: Cacbohiđrat là nh ng ch ch có công th chung là:ữ ứA. Cn H2 O. B. R(OH)x (CHO)y C. Cx Hy Oz D. Cn (H2 O)m .Câu 12: Cho dãy các ch t: glucoz xenluloz saccaroz ancol etylic, axit axetic. ch trongấ ấdãy tham gia ph ng Cu(OH)ả ớ2 đi ki th ng là:ở ườA. 1. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 13: ng công th phân CỨ ử3 H6 O2 có bao nhiêu ng phân este Trang Mã thi 570ềA. B. C. 2. D. .Câu 14: Đâu là hai ng phân nhau?ồ ủA. Saccaroz và mantoz .ơ B. Tính và fructoz .ộ ơC. Glucoz và saccaroz .ơ D. Saccaroz và tinh t.ơ ộCâu 15: Th phân este có CTPT Củ4 H6 O2 trong dung ch NaOH thu 8,2 gam mu Yị ượ ốc axit cacboxylic no, ch c, ch Tên là:ủ ủA. Vinyl axetat. B. Metyl axetat. C. Etyl axetat. D. Propyl fomat.Câu 16: Lo nào sau đây xu xenluloz ?ạ ượ ơA. m.ơ B. capron.ơ C. axetat.ơ D. poliamit.ơCâu 17: Trong các ch sau, ch không thu lo este là:ấ ạA. CH3 COOC2 H5 B. CH3 COOCH=CH2 C. CH3 COCH3 D. CH3 OOCCH3Câu 18: Phát bi nào sau đây không đúng?A. Ch béo ch ch các không no axit th ng là ch béo ng nhi ườ ộphòng và là u.ượ ầB. Ph ng th phân ch béo trong môi tr ng ki là ph ng thu ng ch.ả ườ ịC. Ch béo ch ch các no axit th ng là ch nhi phòng.ấ ườ ộD. Ch béo là trieste glixerol các axit monocacboxylic có ch cacbon dài, không ạphân nhánh.Câu 19: Mu đi ch 29,7 kg xenluloz trinitrat xenluloz và axit nitric hi su 90% thìố ấkh ng xenluloz dùng là:ố ượ ầA. 16 ,0 kg. B. 18,7 kg. 18 ,0 kg. C. 16,7 kg.Câu 20: Cho các dung ch: Glucoz glixerol, andehit axetic, ancol etylic. Có th dùng nh ngị ữthu th nào sau đây phân bi dung ch trên?ố ượ ịA. brom.ướ B. AgNO3 (NH3 ).C. Na kim lo i.ạ D. Cu(OH)2 /AgNO3 (NH3 ).Câu 21: Thu th dùng phân bi glucoz và fructoz là:ố ơA. Dung ch brom.ị B. Dung ch AgNOị3 /NH3 .C. Cu(OH)2 D. Kim lo Na.ạCâu 22: Dãy các ch nào sau đây có ph ng th phân trong môi tr ng axit?ấ ườA. Tinh t, saccaroz glucoz .ộ B. Tinh t, xenluloz fructoz .ộ ơC. Tinh t, xenluloz glucoz .ộ D. Tinh t, xenluloz saccaroz .ộ ơCâu 23: Phát bi nào sau đây không đúng?A. Nên ng ăn thay cho ng t.ử ậB. ăn và bôi tr có cùng thành ph nguyên .ầ ốC. Ch béo là trieste glixerol và axit béo.ấ ủD. Ch béo là lipitấ .Câu 24: Cho ph ng: thu súng không khói sobitol. X, là:ơ ượA Xenluloz glucoz .ơ B. Tinh t, glucoz .ộ C. Tinh t, etanol.ộ D. Saccaroz glucoz .ơ ơCâu 25: Cho chu ph ng sau: COỗ ứ2 Tinh t. có th là ch nào sau đây?ộ ấA. Axit axetic. B. Fructozơ C. Glucoz .ơ D. Saccaroz .ơ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 570ề