Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 10 chương 5 halogen

dcd18c716b2ed35de0a5f40076928fff
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 11 2018 lúc 3:19 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 13:50 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 360 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu (2 đi m)ểTR NG THPT HÙNG NGƯỜ ƯƠNĂM 2017-2018Ọ KI TRA TI TỂ ẾMôn: Hóa cọ Kh i: 10Th gian làm bài: 45 phútHCl (1) Cl2Câu đi m)ể Vi ph ng trình hóa ch ng minh:ế ươ ứa. Axit clohiđric là ch oxi hóa (1 ph ng)ấ ứb. Axit clohiđric là ch kh (1 ph ng)ấ ức. Clo th hi tính oxi hóa (1 ph ng)ể ứCâu (2 đi m)ể Hi ng gì ra khi thêm clo vào dung ch KI có ượ ướ ẵh tinh t. Vi ph ng trình ph ng ra.ồ ươ ảCâu (2 đi m)ể Dung ch ch 5,85g mu natri halogen ph ng ừđ 100ml dung ch AgNOủ ị3 1M thành gam a.ạ ủa. Tìm tên halogen trong mu i.ủ ốb. Tính a.Câu (2 đi m)ể Cho 12,75g Al và Mg tác ng dung ch HClỗ ị15,68% thu 14 lít khí bay ra (đkc)ượa. Tính kh ng kim lo trong p.ố ượ ợb. Tính C% các mu trong dung ch sau ph ng.ủ (4) (2)KClO3(5) KCl(6) AgClKClO(3) HClO