Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH 12

bb80e21d01dc8f61f77fabc21b07e8c3
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 12 2017 lúc 4:27:00 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 16:07:30 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 441 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA TI ẾGi tích 12, CH NG IIả ƯƠTh gian làm bài: 45 phútờH và tên: ……………………………….L p: ………………… Đi mể1C©u1 Đo ham ham y=x.lnx la:a ôA.x1B. 1C. LnxD. lnx +1C©u2 nghi ph ng trinhâ ươ 1)1(loglog22xx laA.S=251 B.S={1;­2} C.S={1} D.S=251C©u3 Cho 0, 1, 0, 0.a y> Tìm kh ng đnh sai :A.aaalog xxlog .y log B.a a1log log y.y C.1 aalog log x. D.na a1log log x.nC©u4 nghi ph ng trình ươ22 52 1x x  là :A.0 B. C.1 D. 3C©u5 Rút bi th ứ23 12 3b b (b 0), ta có:A.b B.2b C.4b D.3bC©u6 hàm hàm ô22 12 .x xy A.22 1' (2 2) ln 2.x xy x  B.22 2' (2 2) ln .x xy x  C.22 1' (2 2).x xy x  D.2 2' .xyC©u7 nghi ph ng trình ươ 21 12 4x x   có ng a;a Khi đó ng:ằA. B. 2C. ­2D 3CÂU 10 11 12 13ĐÁP ÁN CCÂU 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ĐÁP ÁN D2.C©u8 Tìm nh đúng trong các nh sauê :A.. .n nab b B..nm na a C..m na a D..mmnna aC©u9 xác đnh hàm ô2log .y x là:A.2; .D  B.2; .D  C.2;1 2; .D  D.2; .D C©u10 xác đnh hàm ô28log .y x là:A.1 2.x B.1.2xx C.1.2xx D.1 2.x C©u11 Tìm giá tr nh nh và giá tr nh ấM hàm ô2xxye trên 1;1 .A. m 0,M e. B. 1 1m ,M .e C. 24m 1,M .e D. 24m 0,M .eC©u12 Tìm các giá trị thực cua tham sô để phương trình 23 3log log 0x m có hai nghiêm thực 2,x thỏa mãn 281x x :A.81m B.4m C.44m D.4mC©u13 Cho x9 23 Khi đó bi th ứ  x xx x1 35 có giá tr ng:ị ằA. 32 B. 52C. 25 D.2C©u14 ph ng trình: ươ4 2log log 1 có nghi là:â êA.1;4B.1;2 C.5; D.;1C©u15 Cho là th ng khác 2, tính ươ4log22aaA.2I B.12I C.12I D.2I C©u16 nghi ph ng trinh ươ13 2x x la:A.0 B. C.1 D. 2C©u17 Tính đo hàm hàm ôln os3y xA.' cot 3y x B.' 3. tan 3y x C.' tan 3y x D.' 3. cot 3y x C©u18 Trong các hàm đây, hàm nào là hàm mũ?ô ướ ôA.1.yx B.2 .xy C.2.y x D.2log .y xC©u19 Tìm các giá tr th tham ôm ph ng trình ươ14 0x xm có hai nghi th ựphân bi t: êA.(0; )m  B.(0;1]m C.( ;1)m  D.(0;1)mC©u20 Tìm tất cả các giá trị thực cua tham sô để hàm sô 2ln( 1)y m có tâp xác định là .A.1m hoặc0m. B.0 3m C.0m D.0mC©u ng 50 tri đng vào ngân hàng lãi su ườ ấ6% /năm. Bi ng không rút ế321 ti ra kh ngân hàng thì sau năm ti lãi đc nh vào tính lãi cho năm ượ ểti theo. sau ít nh bao nhiêu năm, ng đó nh đc ti 100 tri đng bao ườ ượ ồg và lãi Gi đnh trong su th gian i, lãi su không đi và ng đó không rút ti ườ ềra.A.13 năm B.12 năm C.14 năm D.11 nămC©u22 Hàm ô e2y có xác đnh là:â ịA.(­1; 1) B.(1; C.R D.R\\{­1; 1}C©u23 Tìm tâp nghiêm cua bất phương trình 22 2log log 0x x A.( ;1] [4; )S   B.( 2] [16; )S  C.[2;16]S D.(0; 2] [16; )S C©u24 xác đnh hàm ô101.1xyx   là:A.\\ .D¡ B.0, .D  C..D¡ D.\\ .D¡C©u25 ếa a1log log log log 22 (a 0, 1) thì ng :ằA. 25 B.3 C. 35 D. 65 4phiÕu soi ®¸p ¸n Dµnh cho gi¸m kh¶o)M«n ktra gt 12 chuong 2M· ®Ò 17501 02 ~03 ~04 ~05 ~06 ~07 ~08 ~09 ~10 ~11 ~12 )13 ~14 ~15 )16 ~17 ~18 ~19 )20 )21 ~22 ~23 )24 ~25 )5Đ KI TRA TI ẾGi tích 12, CH NG IIả ƯƠTh gian làm bài: 45 phútờH và tên: ……………………………….L p: ………………… Đi mể6C©u1 xác đnh hàm ô2log .y x là:A.2; .D  B.2; .D  C.2;1 2; .D  D.2; .D C©u2 Cho x9 23 Khi đó bi th ứ  x xx x1 35 có giá tr ng:ị ằA. 32 B. 25 C. 52D.2C©u3 ếa a1log log log log 22 (a 0, 1) thì ng :ằA.3 B. 35 C. 25 D. 65C©u4 Cho là th ng khác 2, tính ươ4log22aaA.2I B.12I C.2I D.12IC©u5 Tính đo hàm hàm ôln os3y xA.' cot 3y x B.' 3. tan 3y x C.' tan 3y x D.' 3. cot 3y x C©u6 nghi ph ng trình ươ 21 12 4x x   có ng a;a Khi đó ng:ằA.1 B. C.3 D. ­2C©u7 Tìm nh đúng trong các nh sauê :CÂU 10 11 12 13ĐÁP ÁN DCÂU 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ĐÁP ÁN C7A..m na a B.. .n nab b C..mmnna a D..nm na aC©u8 Đo ham ham y=x.lnx la:a ôA.1 B.Lnx C.x1 D.lnx +1C©u9 Tìm các giá trị thực cua tham sô để phương trình 23 3log log 0x m có hai nghiêm thực 2,x thỏa mãn 281x x :A.81m B.4m C.44m D.4m C©u10 nghi ph ng trinh ươ13 2x x la:A.0 B. C.1 D. 2C©u11 Tìm tất cả các giá trị thực cua tham sô để hàm sô 2ln( 1)y m có tâp xác định là .A.1m hoặc0m. B.0m C.0 3m D.0mC©u12 Tìm giá tr nh nh và giá tr nh ấM hàm ô2xxye trên 1;1 .A. 1 1m ,M .e B. m 0,M e. C. 24m 1,M .e D. 24m 0,M .eC©u13 ng 50 tri đng vào ngân hàng lãi su ườ ấ6% /năm. Bi ng không rút ếti ra kh ngân hàng thì sau năm ti lãi đc nh vào tính lãi cho năm ượ ểti theo. sau ít nh bao nhiêu năm, ng đó nh đc ti 100 tri đng bao ườ ượ ồg và lãi Gi đnh trong su th gian i, lãi su không đi và ng đó không rút ti ườ ềra.A.13 năm B.14 năm C.11 năm D.12 nămC©u14 hàm hàm ô22 12 .x xy A.22 1' (2 2) ln 2.x xy x  B.22 1' (2 2).x xy x  C.22 2' (2 2) ln .x xy x  D.2 2' .xyC©u15 xác đnh hàm ô101.1xyx   là:A.\\ .D¡ B.0, .D  C..D¡ D.\\ .D¡C©u16 nghi ph ng trinhâ ươ 1)1(loglog22xx laA.S={1} B.S={1;­2} C.S=251 D.S=251C©u17 ph ng trình: ươ4 2log log 1 có nghi là:â êA.1;4B. ¥;1 C.1;2 D.5;¥C©u18 Cho 0, 1, 0, 0.a y> Tìm kh ng đnh sai :A.aaalog xxlog .y log B.1 aalog log x. C.a a1log log y.y D.na a1log log x.nC©u19 xác đnh hàm ô28log .y x là:A.1 2.x B.1 2.x C.1.2xx D.1.2xx8C©u20 nghi ph ng trình ươ22 52 1x x  là :A.1 B. C.2 D. 3C©u21 Rút bi th ứ23 12 3b b (b 0), ta có:A.4bB.b C.2b D.3bC©u22 Tìm tâp nghiêm cua bất phương trình 22 2log log 0x x A.( ;1] [4; )S   B.[2;16]SC.( 2] [16; )S   D.(0; 2] [16; )S C©u23 Hàm ô e2y có xác đnh là:â ịA.(­1; 1) B.R\\{­1; 1} C.R D.(1; )C©u24 Trong các hàm đây, hàm nào là hàm mũ?ô ướ ôA.1.yx B.2.y x C.2 .xy D.2log .y xC©u25 Tìm các giá tr th tham ôm ph ng trình ươ14 0x xm có hai nghi th ựphân bi t: êA.(0; )m  B.(0;1]m C.(0;1)m D.( ;1)m  9phiÕu soi ®¸p ¸n Dµnh cho gi¸m kh¶o)M«n ktra gt 12 chuong 2M· ®Ò 17601 ~02 ~03 )04 ~05 ~06 ~07 ~08 )09 ~10 ~11 )12 ~13 )14 ~15 )16 ~17 ~18 ~19 ~20 ~21 ~22 )23 )24 ~25 ~10