Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết số 2 môn hóa học lớp 12 mã đề 132

3649f7497b8930b000db13c20e90e4bb
Gửi bởi: Võ Hoàng 24 tháng 10 2018 lúc 22:48:50 | Được cập nhật: 30 tháng 1 lúc 11:57:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 367 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT ĐI BIÊNỞ ỆTR NGƯỜ THPT CHÙAỦ KI TRA BÀI IIỂ ỐMôn: HOA CONăm:2016-2017Th gian làm bài: 45 phút; ờ(25 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề132H tên thí sinh:..................................................................... p: .............................ọ ớCho bi t: 12, 1, 16, 14, Cl 35,5; Br 80ếCâu 1: Trong phân ch nào sau đây có liên peptitử ếA. Protein. B. Xenluloz .ơ C. Lipit. D. Glucoz .ơCâu 2: CH3 NHC2 H5 có tên là:ọA. Etylamin. B. Metylmetanamin. C. Etylmetylamin. D. Etanamin.Câu 3: Alanin không tác ng ch nào sau đây?ụ ấA. C2 H5 OH. B. H2 SO4 C. NaCl. D. HCl.Câu 4: Dung ch ch nào trong các ch đây làm màu quỳ tím?ị ướ ổA. C6 H5 NH2 B. CH3 CH2 NH2 .C. C2 H5 OH. D. NH2 CH2 CH2 COOH.Câu 5: Tính kh ng etilen dùng đi ch polietilen bi trùng là 40 vàố ượ ợhi su ph ng là 80%.ệ ứA. 1,40 kg. B. 0,75 kg. C. 1,60 kg. D. 0,25 kg.Câu 6: Cao su nhiên là:ựA. Poliisopren. B. Polibutađien. C. Polistiren. D. Polietilen.Câu 7: trong nh ng đi khác nhau gi protein cacbohidrat và lipit là:ộ ớA. Protein luôn có kh ng phân n.ố ượ ơB. Phân protein luôn có ch nguyên nit .ử ơC. Phân protein luôn có nhóm ch OH.ử ứD. Protein luôn là ch no.ợ ơCâu 8: là -amino axit ch nhóm COOH và nhóm NHứ ộ2 Cho 8,9 gam tácd ng dung ch HCl. Sau đó cô dung ch thì thu 12,55 gam mu khan. Côngụ ượ ốth là:ứ ủA. CH3 CH(NH2 )COOH. B. NH2 CH2 COOH.C. NH2 CH2 CH2 COOH. D. (CH3 )2 C(NH2 )COOH.Câu 9: phân bi NHể ệ2 CH2 COOH (Glyxin), HOOCCH2 CH2 CH(NH2 )COOH (Axit glutamic),NH2 CH2 CH2 CH(NH2 )COOH (lysin) ta ch dùng:ỉ ầA. Quỳ tím. B. Phenolphtalein. C. Dung ch NaOH.ị D. Dung ch Hị2 SO4 .Câu 10: Dãy nào sau đây theo th gi baz ?ượ ơA. Phenylamin, amoniac, metylamin. B. Phenylamin, metylamin, amoniac.C. Metylamin, amoniac, phenylamin. D. Amoniac, phenylamin, metylamin.Câu 11: Phân kh trung bình poli (vinyl clorua) là 750000. polime hóa aử ủPVC là:A. 13000. B. 14000. C. 15000. D. 12000.Câu 12: kh mùi tanh cá (đ bi là cá mè), ta th ng dùng:ể ườA. ng, khén.ừ ắB. Mu ăn.ốC. Ancol etylic. Trang Mã thi 132ềD. mu chua ho các lo qu chuaư ảCâu 13: ch nào sau đây có kh năng tác ng dung ch NaOH?ặ ịA. CH3 COOH và CH3 NH2 B. CH3 COOC2 H5 và NH2 CH2 COOH.C. NH2 CH2 COOH và C6 H5 NH2 D. HCOOCH3 và C6 H5 NH2 .Câu 14: ch nào sau đây thu lo đipeptit?ợ ạA. 2OO .H CH CH CONH CH H- -B. 2OO .H CH CH CONH CH CH H- -C. 2OO .H CH CONH CH CONH CH H- -D. 3( OO .H CH CONH CH CH H- -Câu 15: ph trùng vinyl cloruat có tên là:ả ọA. Poli este. B. Poli vinyl clorua.C. Poli (vinyl clorua). D. Vinyl clorua.Câu 16: Cho công th phân Cứ ử3 H9 N, Có bao nhiêu ng phân amin ng công th cồ ứphân đã cho?ửA. 3. B. 2. C. 4. D. 1.Câu 17: Hi ng khi nh dung ch brom vào dung ch anilin là:ệ ượ ịA. Xu hi màu tr ng sau đó tan ra.ấ ủB. Xu hi màu xanh.ấ ủC. Xu hi khí không màu.ấ ọD. Xu hi màu tr ng.ấ ắCâu 18: Công th Glyxin là:ứ ủA. CH3 CH(NH2 )COOH. B. NH2 CH2 COOH.C. C6 H5 NH2 D. CH3 C6 H4 NH2 .Câu 19: Cho 4,65 gam amin béo tác ng 150ml HCl 1M. Công th phân tộ ửc amin đã cho là:ủA. CH3 NH2 B. (CH3 )2 NH. C. C2 H5 NHCH3 D. C2 H5 NH2 .Câu 20: Nh brom vào dung ch ch 13,95 gam anilin. Tính kh ngỏ ướ ượk thu c?ế ượA. 36,5 gam. B. 23,5 gam. C. 26,5 gam. D. 49,5 gam.Câu 21: Các lo có ngu xenluloz làạ ơA. m, nilon, visco.ơ B. visco, bông, axetat.ơ ơC. Len, m, axetat, bông.ơ D. Len, m, axetat, bông.ơ ợCâu 22: Vì sao khi canh cua thì có ch cua lênấ ổA. Do có đông th cua.ự B. Do có đông th cua là protein.ự ịC. Do th cua đã chín.ị D. Do có protein.ự ủCâu 23: Dãy các ch nào sau đây có kh năng tham gia ph ng th phân.ấ ủA. Fructoz protein, tinh t.ơ ộB. Alanin, protein, lòng tr ng tr ng.ắ ứC. Tinh t, protein, etylaxetat.ộD. Metylamin, protein, saccaroz .ơCâu 24: Có dung ch không màu: glucoz tinh t, lòng tr ng tr ng. Thu th nào iị ướđây có th dùng nh bi dung ch trên?ể ịA. I2 B. AgNO3 NH3 ). C. HNO3 D. Cu(OH)2 .Câu 25: Ch không có kh năng tham gia ph ng trùng là:ấ ợA. 3.C CH- B. 2.C CH CH- C. 2.Cl CH CH- D. 2.CH CH CH- =---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 132ềTrang Mã thi 132ề