Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết số 1 môn hóa học lớp 12 mã đề 628

d3a02d9aedf8fd5a68100e01d18bc289
Gửi bởi: Võ Hoàng 24 tháng 10 2018 lúc 22:45:21 | Được cập nhật: hôm kia lúc 12:56:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 379 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT ĐI BIÊNỞ ỆTR NGƯỜ THPT CHÙAỦ KI TRA BÀI IỂ ỐMôn: HOA CONăm:2016-2017Th gian làm bài: 45 phút; ờ(25 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề628H tên thí sinh:..................................................................... pớ .............................Cho bi t: Na 23, 1, 16, 14, Ca 40, 12,ếCâu 1: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat ng 1ằ ml dung ch NaOH 1M. Sau khi ph ngị ứx ra hoàn toàn, cô dung ch thu ch khan có kh ng là:ả ượ ượA. 8,5 gam. B. gam. C. 15 gam. D. ,2 gam.Câu 2: Trong các ch sau, ch không thu lo este là:ấ ạA. CH3 COCH3 B. CH3 COOCH=CH2 C. CH3 COOC2 H5 D. CH3 OOCCH3Câu 3: Cho glixerol ph ng axit béo axit stearic, tên ch ph là:ợ ẩA. Tristearin B. Stearat C. Stearin D. TristearatCâu 4: Cho dãy các ch t: glucoz xenluloz saccaroz ancol etylic, axit axetic. ch trongấ ấdãy tham gia ph ng Cu(OH)ả ớ2 đi ki th ng là:ở ườA. 1. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 5: Khi thu phân ch béo trong môi tr ng ki thì thu mu axit béo vàỷ ườ ượ ủA. Ancol ch c.ơ B. glixerol. C. Phenol. D. Este ch cơ ứCâu 6: Glucoz lên men thành ancol etylic, toàn khí sinh ra vào dung ch Ca(OH)ơ ượ ị2d tách ra gam a, bi hi su lên men 80 %. Kh ng glucoz dùng là:ố ượ ầA. 24,5 gam. B. 25,5 gam. C. 2,5 gam. D. 20,5 gam.Câu 7: ng công th phân CỨ ử3 H6 O2 có bao nhiêu ng phân este ?A. 2. B. C. D. .Câu 8: Cho ph ng: thu súng không khói sobitol. X, là:ơ ượA Xenluloz glucoz .ơ B. Tinh t, glucoz .ộ ơC Tinh t, etanol.ộ Saccaroz glucoz .ơ ơCâu 9: Dãy các ch nào sau đây theo chi nhi sôi gi n:ấ ầA. Axit axetic, ancol etylic, etyl axetat. B. Etyl axetat, axit axetic, ancol etylic.C. Ancol etylic, axit axetic, etyl axetat. D. Axit axetic, etyl axetat, ancol etylic.Câu 10: Thu th dùng phân bi glucoz và fructoz là:ố ơA. Cu(OH)2 B. Dung ch AgNOị3 /NH3 .C. Kim lo Na.ạ D. Dung ch brom.ịCâu 11: Cho các dung ch: Glucoz glierol, andehit axetic, ancol etylic. Có th dùng nh ngị ữthu th nào sau đây phân bi dung ch trên?ố ượ ịA. brom.ướ B. AgNO3 (NH3 ).C. Na kim lo i.ạ D. Cu(OH)2 /AgNO3 (NH3 ).Câu 12: Lo nào sau đây xu xenluloz ?ạ ượ ơA. m.ơ B. capron.ơ C. axetat.ơ D. poliamit.ơCâu 13: Tên este có công th CHọ ứ3 COOCH3 làA. Metyl axetat. B. Etyl fomat. C. Vinyl axetat. D. Etyl axetat.Câu 14: Th phân este có CTPT Củ4 H6 O2 trong dung ch NaOH thu 8,2 gam mu Yị ượ ốc axit cacboxylic no, ch c, ch Tên là:ủ ủA. Vinyl axetat. B. Metyl axetat. C. Etyl axetat. D. Propyl fomat. Trang Mã thi 628ềCâu 15: Công th nào sau đây là xenluloz ?ứ ơA. [C6 H5 O2 (OH)3 ]n B. [C6 H7 O2 (OH)3 ]n C. [C6 H8 O2 (OH)3 ]n D. [C6 H7 O3 (OH)3 ]n .Câu 16: Phát bi nào sau đây không đúng?A. Ch béo là trieste glixerol các axit monocacboxylic có ch cacbon dài, không ạphân nhánh.B. Ch béo ch ch các no axit th ng là ch nhi phòng.ấ ườ ộC. Ch béo ch ch các không no axit th ng là ch béo ng nhi ườ ộphòng và là u.ượ ầD. Ph ng th phân ch béo trong môi tr ng ki là ph ng thu ng ch.ả ườ ịCâu 17: Anđehit axetic, glucoz fructozơ có kh năng tham gia ph ng:ề ứA. Hòa tan Cu(OH)2 (đkt)B. Th phân.ủC. Tráng ng.ươD. Trùng ng ng.ưCâu 18: Nh ng ph ng hóa nào ch ng minh ng glucoz là ch ch c:ữ ứA. Ph ng ph Cu(OH)ả ớ2 và ph ng lên men u.ả ượB. Ph ng lên men và ph ng th phân.ả ượ C. Ph ng tráng ng và ph ng cho dung ch màu xanh lam nhi phòng ươ ớCu(OH)2 D. Ph ng tráng ng và ph ng lên men u. ươ ượ Câu 19: Cacbohiđrat là nh ng ch ch có công th chung là:ữ ứA. Cn (H2 O)m B. R(OH)x (CHO)y C. Cn H2 O. D. Cx Hy Oz .Câu 20: Mu đi ch 29,7 kg xenluloz trinitrat xenluloz và axit nitric hi su 90% thìố ấkh ng xenluloz dùng là:ố ượ ầA. 16,7 kg. B. 16 ,0 kg.C. 18,7 kg. 18 ,0 kg.Câu 21: Dãy các ch nào sau đây có ph ng th phân trong môi tr ng axit?ấ ườA. Tinh t, saccaroz glucoz .ộ B. Tinh t, xenluloz fructoz .ộ ơC. Tinh t, xenluloz glucoz .ộ D. Tinh t, xenluloz saccaroz .ộ ơCâu 22: Phát bi nào sau đây không đúng?A. Nên ng ăn thay cho ng t.ử ậB. ăn và bôi tr có cùng thành ph nguyên .ầ ốC. Ch béo là trieste glixerol và axit béo.ấ ủD. Ch béo là lipitấ .Câu 23: Cho chu ph ng sau: COỗ ứ2 Tinh t. có th là ch nào sau đây?ộ ấA. Axit axetic. B. Fructozơ C. Glucoz .ơ D. Saccaroz .ơCâu 24: Đâu là hai ng phân nhau?ồ ủA. Saccaroz và tinh t.ơ B. Glucoz và saccaroz .ơ ơC. Tính và fructoz .ộ D. Saccaroz và mantoz .ơ ơCâu 25: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch béo 0,09 mol NaOH. Cô dungấ ạd ch sau ph ng thu kh ng xà phòng là:ị ượ ượA. 18,24 gam. B. 18,38 gam. C. 16,68 gam. D. 18, 08 gam.---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 628ề