Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội CÓ ĐÁP ÁN

965923e4aa0f0a374507573e351632c5
Gửi bởi: Lê Mỹ 6 tháng 12 2017 lúc 0:29:59 | Được cập nhật: 8 giờ trước (11:29:31) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 529 | Lượt Download: 19 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 - LẦN 1
NĂM HỌC 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CỔ LOA

Môn: TOÁN

*****
(Đề thi gồm 06 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát
Mã đề thi 209

Họ và tên thí sinh:..........................................................Số báo danh:...............
Câu 1:Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung
quanh Sxq của hình nón là:
A. Sxq = prh .

B. Sxq = 2prl .

C. Sxq = prl .

D. Sxq =

1 2
pr h .
3

x- 3
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
x- 2
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;+¥ ) .

Câu 2:Cho hàm số y =

B.Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C. Hàm số nghịch biến trên  .
D.Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
Câu 3:Tập xác định của hàm số y = tanx là:
ìï p
ü
ï
B.  \ ïí + kp, k Î  ïý.
ïîï 2
ïþ
ï
ìïï p
ü
ï
p
D.  \ í + k , k Î  ïý .
ïîï 2
ïþ
2
ï

A.  .
C.  \ {kp, k Î  }.

Câu 4:Cho hàm số y = x3 + x+ 2 có đồ thị (C ) . Số giao điểm của (C ) và đường thẳng y = 2 là:
A. 1.

B.0.

C. 3.

D.2.

Câu 5:Tập nghiệm S của phương trình log2 (x + 4) = 4 là:
A. S = {- 4,12}.

B. S = {4}.

C. S = {4, 8
}.

D. S = {12}.

Câu 6:Cho a là số thực dương. Biểu thức a2.3 a được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
4

7

5

2

A. a 3 .
B. a 3 .
C. a 3 .
D. a 3 .
Câu 7:Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B.Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 1.
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
D.Hàm số đạt cực đại tại x = 1 và đạt cực tiểu tại x = 3.
Câu 8:Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

Trang 1/6 - Mã đề thi 209

A. Vô số.

B.2.

Câu 9:Tập xác định của hàm số y = (x - 5)
A. (-¥ ; 5) .

B.  \ 5
{ }.

3

C. 3.

D.5.

C. é
ê
ë5;+¥ ) .

D. (5;+¥ ) .

là:

Câu 10:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, SA = 3a và SA
vuông góc với mặt đáy. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD ) là:

A. SAD
.


B. ASD
.


C. SDA.


D. BSD
.

Câu 11:
Cho a > 0,b > 0 thỏa mãn a2 + 9b2 = 10ab. Khẳng định nào sau đây đúng?
a + 3b loga + logb
B. log
=
.
4
2
D. 2 log(a + 3b) = 2 loga + logb .

A. log(a + 1) + logb = 1.
C. 3 log(a + 3b) = loga - logb .
Câu 12:
Nghiệm của phương trình
é 5p
ê+ k2p
ê
A. ê 6
,k Î  .
êx = p + k2p
ê
6
ë
5p
C. x = 
+ k2p, k Î  .
6

(

3 cosx + sinx = - 2 là:
B. x = -

5p
+ k2p, k Î  .
6

D. x = -

p
+ k2p, k Î  .
2

3
có tập nghiệm là:
3
B. k600 ,k Î  .
C. k3600 k
, Î  .

)

Câu 13:
Phương trình tan 3x - 300 = -

{

}

A. k1800 k
, Î  .

{

}

{

}

{

}

D. k900 ,k Î  .

Câu 14:
Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn
, D,
phương án A, B C

dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
y

2
x
-2 -1 0

A. y =

2x + 1
.
x +1

B. y =

- 2x + 5
.
- -x 1

1

C. y =

2x + 3
.
x +1

D. y =

2x + 5
.
x +1

Câu 15:
Cho hình trụ (T ) được sinh ra khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB . Biết AC = 2 3a

và góc ACB = 450 . Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T ) là:
A. 12pa2 .

B. 8pa 2 .

C. 24pa2 .

D. 16pa2 .

Trang 2/6 - Mã đề thi 209

Câu 16:
Cho hình lăng trụ đứng ABC .A 'B C
' ' có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, góc giữa mặt phẳng
0
(A 'BC ) và mặt phẳng (ABC ) bằng 60 . Thể tích khối lăng trụ ABC .A 'B C' ' tính theo a là:
A. 3 3a3 .
B. 3a3 .
C. 3a3 .
D. 2 3a3 .
Câu 17:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = 2a, BC = a , SA vuông góc
với mặt đáy, cạnh SC hợp đáy một góc 300 . Thể tích khối chóp S.ABCD tính theo a là:
2 15a3
15a3
B.
.
.
3
3
Câu 18:
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ?
A. y = - x4 + 2x2 - 2 .
A.

C. y = - x3 + x2 - 2x - 1.

C.

2 15a3
.
9

D.

15a3
.
9

B. y = x4 - 3x2 + 5.
D. y = - x3 - 3x2 + 4 .

Câu 19:Tiếp tuyến với đồ thị (C ) : y = x3 - 3x2 - 2 song song với đường thẳng (d) : y = 9x + 3 có
phương trình là:
A. y = 9x - 29 và y = 9x + 3 .
C. y = 9x - 25.

B. y = 9x - 29.
D. y = 9x - 25 và y = 9x + 15.

(

)

Câu 20:
Cho hàm số y = (x - 1) x2 + mx + m . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số
cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
ém > 4
ê
1
A. 0 < m < 4 .
B. ê 1
C. m > 4.
D. - ¹
.
m < 0.
ê- ¹
2
m<0
ê
ë 2
Câu 21:
Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 3a. Thể tích khối chóp S.ABC
tính theo a là:
A.

26a3
.
12

B.

78a3
.
12

C.

26a3
.
3

D.

78a3
.
3

Câu 22:
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A , biết SA ^ (ABC ) và AB = 2a, AC = 3a ,

SA = 4a . Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBC ) .
A. d =

12a 61
.
61

B. d =

2a

C. d =

.
11

a 43
.
12

D. d =

ù.
y = x2.e- x trên đoạn é
ê- 1;1û
ú
ë

Câu 23:
Gọi M ,N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Tính tổng M + N .
A. M + N = 3e .

B. M + N = e .

Câu 24:
Giá trị lớn nhất của hàm số y =
A. 2 2 .

x +1
x2 + 1

B. 1.

C. M + N = 2e - 1.
;
trên khoảng (-¥ +¥
C. 2.

6a 29
.
29

D. M + N = 2e + 1.

) bằng:
D. 2.

Câu 25:
Cho a = log3 15, b = log3 10. Tính log 3 50 theo a và b.
A. log 3 50= 2(a + b- 1) .

B. log 3 50= 4(a + b+ 1) .

C. log 3 50= a + b- 1.

D. log 3 50= 3(a + b+ 1) .

Câu 26:
Phương trình 32x+1 - 4.3x + 1= 0 có hai nghiệm x1, x2 trong đó x1 < x2 . Khẳng định nào sau đây
đúng?
A. x1 x2 = 2.

B. x1 + 2x2 = - 1.

C. 2x1 + x2 = - 1.

D. x1 + x2 = - 2 .

Câu 27:
Đạo hàm của hàm số y = x + 1. lnx là:

Trang 3/6 - Mã đề thi 209

A. y ' =
C. y ' =

x ln x + 2(x + 1)
2x x + 1
x + x +1
x x +1

B. y ' =

.

D. y ' =

.

1
2x x + 1
3x + 2
2x x + 1

.
.

ax - b
có đồ thị (C ) . Nếu (C ) có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 và tiệm
bx+ 1
1
cận đứng là đường thẳng x = thì các giá trị của a và b lần lượt là :
3
1
1
1
1
A. B. - 3 và - 6.
C. D. - 6 và - 3.
và - .
và - .
2
6
6
2
Câu 29:
3 0 là:
Nghiệm của phương trình cos2x - 5 sinx - =
é
é
êx = - p + k2p
êx = - p + k2p
ê
ê
6
3
A. ê
,k Î  .
B. ê
,k Î  .
7
p
7p
êx =
ê
+ k2p
+ k2p
ê
êx =
6
3
ë
ë
é
é
êx = - p + kp
êx = - p + kp
ê
ê
6
3
C. ê
,k Î  .
D. ê
,k Î  .
7
p
7p
êx =
ê
+ kp
+ kp
ê
êx =
6
3
ë
ë
Câu 28:
Cho hàm số y =

Câu 30:
Thể tích của khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a và diện tích xung quanh bằng 2pa 2 là:
A. pa3 3 .

B.

pa3 3
.
3

C.

pa3 3
.
6

D.

pa3 3
.
2

Câu 31:
Số nghiệm của phương trình 4 - x2 . cosx3= 0 là:
A. 7.
B. 2.
C. 4.
D. 6.
Câu 32:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Gọi O là giao điểm của AC và BD.
Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD ) là trung điểm H của đoạn OA và


(SD,(ABCD )) = 60 . Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD ) . Tính tana .
A. tana =

0

4 15
.
9

B. tana =

30
.
12

C. tana =

10
.
3

D. tana =

30
.
3

Câu 33:
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số f (x) = x4 + x3 - mx2 có 3 điểm cực trị?
A. m Î (0;+¥ ) .

æ9
ö
÷
÷
B. m Î -ç
;

\ {0}.
ç
÷
ç
÷
è 2
ø

C. m Î -¥
(

; 0) .

æ 9
D. m Î -ç
; +¥
ç
ç
è 32

ö
÷
÷
\ {0}.
÷
÷
ø

Câu 34:
Có bao nhiêu số nguyên mđể hàm số y = x3 + 6mx2 + 6x - 6 đồng biến trên  ?
A. 1.
B.2.
C. 3.
D.0.
Câu 35:
Cho hàm số y = (x + 1) .e3x . Hệ thức nào sau đây đúng?
A. y ''+ 6y' + 9y = 0.

B. y ''- 6y' + 9y = 0.
x

C. y ''+ 6y' + 9y = 10xe .

D. y ''- 6y' + 9y = ex .

1
1
1
1
210
Câu 36:
+
+
+ ... +
=
Gọi n là số nguyên dương sao cho
đúng với
log3 x log32 x log33 x
log3n x log3 x
mọi x dương. Tìm giá trị của biểu thức P = 2n + 3 .
A. P = 32.
B. P = 40.
C. P = 43.

D. P = 23.

Trang 4/6 - Mã đề thi 209

Câu 37:
Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 4x - m.2x+1 + 2m = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
x1 + x2 = 3?
A. 2.

B. 0.
C. 1.
D. 3 .
mx + 1
Câu 38:
Cho hàm số y =
, với m là tham số. Các hình nào dưới đây không thể
là đồ thị của hàm số
x +m
đã cho với mọi m Î  ?
y

y

y

2

2
1

2
1
1/2

-2

-1 -1/2 0

1

x

1

-2

Hình (I)

-1

0

1

x

-2

Hình (II)

-1

0

1

x

Hình (III)

A. Hình (III).
B.Hình (II).
C. Hình (I) và (III).
D.Hình (I).
Câu 39:
' ' có độ dài tất cả các cạnh bằng a và hình chiếu vuông góc của đỉnh
Cho hình lăng trụ ABC .A 'B C
C lên mặt phẳng (ABB 'A ') là tâm của hình bình hành ABB 'A '. Thể tích khối lăng trụ ABC .A 'B C
' ' tính
theo a là:
A.

a3 2
.
4

B.

a3 2
.
12

C. a3 3 .

D.

a3 3
.
4

Câu 40:
Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 1, đáy lớn CD = 3 , cạnh bên BC = DA = 2 . Cho
hình thang đó quay quanh AB thì được vật tròn xoay có thể tích bằng:
4
5
2
7
A. p .
B. p .
C. p.
D. p .
3
3
3
3
Câu 41:Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều,
SC = SD = a 3 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a .
A.V =

a3 2
.
6

B.V =

a3
.
6

C. V = a3 2 .

Câu 42:
Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a ¹ 1, a ¹

D.V =

a3 3
.
3

1
b
và loga b = 5 . Tính P = log ab
.
b
a

11- 3 5
11+ 3 5
11- 2 5
11+ 3 5
B. P =
C. P =
D. P =
.
.
.
.
4
4
4
2
Câu 43: Gọi M và N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
é
ù
y= -1
+ 2cosxê2 - 3 sinx + cosxú trên  . Biểu thức M + N + 2 có giá trị bằng:
ë
û
A. P =

(

A. 0.

)

B. 4 2 -

3.

C. 2.

D. 2 + 3 + 2.

Câu 44:
Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để phương trình: cos x
4 = cos2 3x + m sin2 x có nghiệm
æ pö
÷
0; ÷
xÎ ç
ç
÷
ç
è 12÷
ø.

Trang 5/6 - Mã đề thi 209

æ 1ö
÷
A. m Î ç
0; ÷
ç
÷.
ç
è 2÷
ø

æ
1 ö
÷
B. m Î ç
; 2÷
ç
÷.
ç
2
è ÷
ø

æ 1ö
÷
D. m Î -ç
1; ÷
ç
÷.
ç
è 4÷
ø

C. m Î (0;1) .

3m
có ba
2
điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị này cùng với gốc tọa độ O tạo thành bốn đỉnh của một tứ giác nội tiếp
được. Tính tổng tất cả các phần tử của S .
Câu 45:
Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số mđể đồ thị hàm số y = 2x4 + 2mx2 -

A. 2 - 2 3 .

B. - -2

C. - 1.

3.

D. 0.

Câu 46:
Cho hình chóp S.ABC có AB = BC = CA = a, SA = SB = SC = a 3 , M là điểm bất kì trong
, SA
, SB, SC ,
không gian. Gọi d là tổng các khoảng cách từ M đến tất cả các đường thẳng AB ,BC CA
.
Giá trị nhỏ nhất của d bằng:
a 6
a 3
C. a 6 .
D.
.
.
2
2
Câu 47:
Ông Bình đặt thợ làm một bể cá, nguyên liệu bằng kính trong suốt, không có nắp đậy dạng hình hộp
3
chữ nhật có thể tích chứa được 220500cm
nước. Biết tỉ lệ giữa chiều cao và chiều rộng của bể bằng 3. Xác
định diện tích đáy của bể cá để tiết kiệm được nguyên vật liệu nhất.
2
2
2
2
A. 2220cm
B. 1880cm
C. 2100cm
D. 2200cm
.
.
.
.
Câu 48:
Có bao nhiêu số nguyên dương a (a là tham số) để phương trình
A. d = 2a 3 .

(

B.

æ x2 ö
æ
æ
ö
9 2
2 - x2 ö
÷
÷
2
÷
ç
ç
÷
÷
÷
3a2 + 12a + 15 log27 2x - x2 + ç
a
3
a
+
1
log
1
=
2
log
2
x
x
+
log
ç
ç
ç
÷
÷
÷
9
11ç
ç
11 ç
÷
÷
ç
ç

è2
ø
è
è 2 ÷
ø

)

(

)

(

)

có nghiệm duy nhất?
A. 2.
B. 0.
C. Vô số.
D. 1.
Câu 49:
Cho hình chóp S.ABC có độ dài các cạnhSA = BC = x, SB = AC = y, SC = AB = z thỏa
mãn x2 + y2 + z2 = 12. Giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.ABC là:
22
2 3
2
32
B.V =
C. V =
D.V =
.
.
.
.
3
3
3
2
Câu 50:
Một khúc gỗ có dạng khối nón có bán kính đáy r = 30cm, chiều cao h = 120cm. Anh thợ mộc chế
A.V =

tác khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng khối trụ như hình vẽ. Gọi V là thể tích lớn nhất của khúc gỗ dạng
khối trụ có thể chế tác được. Tính V .

( )

A.V = 0,16p m3 .

( )

B.V = 0, 024
p m3 .

( )

C. V = 0, 36
p m3 .

( )

D.V = 0, 016
p m3 .

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 6/6 - Mã đề thi 209

ĐÁP ÁN
209
209

1
2

209
209
209

3
4
5

209
209
209
209
209
209
209

6
7
8
9
10
11
12

209
209
209
209
209
209
209
209
209
209

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

209
209
209
209
209
209
209

23
24
25
26
27
28
29

B
C
A
B
A
D
A

209
209
209

30
31
32

B
D
D

209
209
209

33
34
35

209
209
209
209
209
209
209

36
37
38
39
40
41
42

209
209
209
209
209

43
44
45
46
47

209
209
209

48
49
50

D
A
B
C
C
B
A
D
A
A
C
C
B
C
C
B
A

C
D
B
A
D
B
D
D
D
C
B
B
B
D
C
A
C
C
B
B
A
A

D