Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn vật lý (1)

603412ea9f21b3fbc6e48f4804549df7
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 6 2018 lúc 23:31:09 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 8:52:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 733 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠBÌNH PH CƯỚ(Đ thi có 02 trang)ề KÌ THI TUY SINH 10 THPTỂ ỚNĂM 2018-2019ỌĐ THI MÔN: LÝ (Chuyên)Ề ẬNgày thi: 02/06/2018Th gian làm bài: 150 phútờH và tên thí sinh:………………………………..S báo danh:ọ ố……………………………...Ch kí giám th 1:………………………………..Ch kí giám th 2:ữ ị………………………...Câu 1: (1,5 đi m)ểa. kh nh c, ng ch hình ph ng nh 50cmộ ươ ạđ th trên c. Kh nh kh iượ ướ ượ ốđ ng c, ng ch ng dây nh, nh không dãn nh hìnhồ ư1. Xác nh kh ng kh ng khi cân ng thì kh iị ượ ốnh chìm trong c. Bi kh ng riêng nh a, ng vàự ướ ượ ồn là ướ ượ31D 320kg/m 32D 8900kg/m và33D 1000kg/m.b. ng lái canô gi hai sông và trên đo sông th ng trongộ ườ ẳnhi năm nh th ng:ề ch sông trong mùa nhanh mùa khô 5km/h. Trong iố ướ ỗmùa, sông ch u.ướ Th gian chênh ch khi canô ch ng dòng gi hai mùa đôiờ ượ ấth gian chênh ch khi canô ch xuôi dòng gi hai mùa.ờ ữXác nh ch sông trong mùa. Bi canô cị ướ ướđ ng yên là 60km/h, canô chuy ng trên ng th ng.ứ ườ ẳCâu 2: (1,5 đi m) kh nhôm c, ng ch hình ph ng nh có kh ngộ ươ ượ1m 2,5kg, nhi ộ01t 50 trong ng hình tr ng có đáy làượ ứhình vuông nh 20cm. ạa. ng có kh ng ượ ướ ượ2m 1,2kg nhi đệ ộ02t 21,3 vào .ểXác nh nhi cân ng Bi nhi dung riêng nhôm và làị ướ ượ1c 880J/kg.K và 2c 4200J/kg.K qua trao nhi môi tr ng và .ỏ ườ ểb. thêm vào ph có nhi ướ ộ2t và ph có nhi độ ộ03t 80 thì th cao toàn ph ch ng so đáy là 15cm và nhi đấ ộcân ng là 33ằ 0C. Xác nh cao ph trong Bi kh ng riêng aị ượ ủnhôm, và là ướ ượ31D 2500kg/m 32D =1000kg/m và 33D 800kg/m ,nhi dung riêng là ầ3c 2800J/kg.K trên và không tr vàoầ ướ ẫn c.ướCâu 3: (2,5 đi m)ể Cho đi tr Rệ ở3 16Ω; R1 R2 ghépượv nhau nh hình 2. Đi tr đo ch AB là Rớ ạAB 8Ω.Trang Hình 1Đ CHÍNHỀTH CỨa. Tính đi tr Rệ ở1 và R2 Bi ng ch Rế ỗ2 Rớ3 thì đi tr đo nệ ạm ch là ạABR' 7,5Ω.b. ti đo ch AB mắ ồnhi bóng đèn gi ng nhau lo (2V–1W) thành đo nề ạm ch AC nh hình 3. vào hai đo chạ ạAC hi đi th không 32V. Tính công su tộ ấl nh bóng đèn?ớ ộc. Ph các bóng đèn trên thành ch đi nh th nào các đèn sáng bìnhả ểth ng và đo ch AC có hi su nh t? Bi ch có công su sinh ra trên bườ ộbóng đèn là có ích.Câu 4: (1,0 đi m) máy bi th có vòng cu là 320 vòng, cu th pộ ấlà 4800 vòng. hai cu máy bi th máy phát đi xoayố ệchi có công su 1000W. Khi đó hi đi th hai cu là 50V. Máy bi nề ếth có hi su là 90%. Dòng đi truy tiêu th ng dây có đi nế ượ ệtr là 20Ω. qua đi tr dây máy bi th và máy phát đi n.ở ệa. Tính công su hao phí trên ng dây truy do nhi ?ấ ườ ệb. Tính hi su quá trình truy đi năng? ệCâu 5: (2,5 đi m)ể sáng nh có ng đo th ng AB vuông góc tr cộ ụchính th kính trên tr chính và ngoài kho ng tiêu th uủ ấkính đó, cho nh A’B’ qua th kính.ả ấa. Hãy nh qua th kính và ch ng minh bi th c: AF.A’F’= OFẽ Fớvà F’ là các tiêu đi th kính.ể ấb. sáng trên phía th kính có tiêu 20cm, song songặ ựv tr chính và cách tr chính đo 20cm. Bi các đi và cách th uế ấkính là ượ 0cm và 0cm. Tính nh A’B’ sáng AB qua th kính.ộ ấ(Không ng công th th kính).ử ấCâu 6: (1,0 đi m) Hãy trình bày cách xác nh kh ng riêng uị ượ ượ Cho các ngục m:ụ ồ+ th tinh ng n.ộ ớ+ có kh ng riêng là Dướ ượn đã bi t.ế+ Cân ng có chính xác cao, có gi đo và chia nh nh phù p. ợ----------H T----------ẾThí sinh không ng tài li uượ ệCán coi thi không gi thích gì thêmộ ảTrang XCHình 2Hình 3S GIÁO ĐÀO OỞ ẠBÌNH PH CƯỚ KÌ THI TUY SINH 10 THPTỂ ỚNĂM 2018-2019ỌĐÁP ÁN THANG ĐI MỂ MÔN: LÝ (Chuyên)Ậ( Đáp án 05 trang)ồCâu dung Đi mểCâu 1(1,5đi m)ể a. mọ2 là kh ng kh ng.ố ượ ồTr ng ng kh nh là: ượ ự31 110 10 400P N= Tr ng ng kh ng là: ượ ồ2 210P m= 0,25điểmL Acsimet tác ng lên kh nh là: ự11 310 6252VF N= Acsimet tác ng lên kh ng là:ự 22 2210010 1089mF mD= 0,25điểmĐ cân ng, ta có: ằ1 2100400 10 625 25, 35 kg89P m+ kh ng ng là 25,35kg.ậ ượ 0,25điểmb. là chi dài đo sông AB, là canô khi cọ ướđ ng yên.ứ u1 u2 là ch sông trong mùa khô vàầ ượ ướmùa a.ưTa có: 15 /u km h- Trang 3Đ CHÍNH ỀTH CỨTh gian chênh ch khi canô chuy ng ng dòng gi haiờ ượ ữmùa: ()()()2 112 2s us stv u-D =- Th gian chênh ch khi canô chuy ng xuôi dòng gi haiờ ữmùa: ()()()2 121 2s us stv u-D =+ 0,25điểmDo 22t tD nên ta có: ()()()()()1 221 223 0v uv u- +® 0,25điểmThay gi ph ng trình:ố ươ21 111355 2700 0347, (7, 78 /loaïi)u uu km hu km h- ==é®ê=ëV ch trong mùa khô là 7,78km/h, trong mùaậ ướ ảm là 12,78km/h.ư 0,25điểmCâu 2(1,5đi m) a. là nhi cân ng .ọ ệPh ng trình cân ng nhi t: ươ ệ()()1 2m t- 0,25điểm030t C® =V nhi cân ng là 30ậ 0C. 0,25điểmb. ọ3 2, 'm là kh ng và kh ng thêmố ượ ượ ướ ổvào.Th tích kh nhôm là: ố3 31 110 10m cm-= Th tích và có trong ướ ể()23 32 213 2' ' 1, 21. 1800 1000 200m mm mb VD D+ ++ 0,20điểmPh ng trình cân ng nhi t:ươ ệ()1 3.3 .3 ' .11, .47 2m c+ 0,20điểmGi ph ng trình (1) và (2) ươ ượ2' 2, 45m kg= 31, 08m kg= 0,20điểmTrang 4Gi ch ng kh nhôm thì cao ph là: ướ ướ()2 22 2' ' ' 12, 2m cm+ Do 12,2cm 10cm nên ng qua kh nhôm.ướ 0,20điểmV cao ph là: ầ23 3. 3, 375m cm= 0,20điểmCâu 3(2,5đi m)ể a. Khi ch trí Rư ủ2 và R3Ta có 31 21 2( )( )16816ABR RR RRR R++= =+ R1 R2 16 (1)Khi trí Rổ ủ2 và R3 Ta có '1 21 21 2( )( 16)7, 516ABR RR RRR R++= =+ (R1 16).R2 240 (2) 0,25điểmGi ph ng trình (1) và (2) ta ươ ượ2 1' '2 120( 4( )12( 4( )R RR R= =- Wé é=>ê ê= Wë đi tr Rậ ở1 4(Ω) và R2 12(Ω) 0,25điểmb. Rọb là đi tr bóng đèn.ệ ộCông su bóng đèn là.ấ ộ2222.32.64( )16bb bAB bbbU RP RR RRR= =++ 0,25điểmÁp ng BĐT Côsi ta có:ụ64 64 642 16b bb bR RR R+ 0,25điểmĐ PểbMax => 64 648( )b bb bMinR RR Ræ ö+ Wç ÷è 0,25điểmCông su nh bóng là.ấ ộ2232 .832(W)(8 8)bMaxP= =+0,25điểmTrang 5c. là hàng trong bóng.ọ ộvà là bóng trong hàng. (n, là nguyên ng)ố ươ- Đi tr bóng đèn là ỗ2211124( )1URP= Đi tr bóng đèn là ộ4bnRm= 0,20điểm- ng dòng đi qua bóng đèn là ườ ỗ11110, 5( )2PI AU= 0,20điểm- Ta có 320, 0, 548bAB bUI mnR Rm= =++ 2m +n 16 (*) 0,20điểmGi ph ng trình (*) ta nghi ươ ượ ệm 7n 14 12 10 0,20điểmHi su ch đi làệ ệ32.0, 16bPmn nHP m= hi su ch đi là nh thì bóng trên tể ộhàng là nh t. Do đó ta có 14 bóng.ớ ấV ph bóng thành hàng và hàng đó có 14 bóng.ậ 0,20điểmCâu 4(1,0đi m)ể a. Hi đi th hai cu th là ấ1 22150.4800750(V)320U NUN= 0,20điểm- Công su sinh ra cu th là ấ2 10, 0, 9.1000 900(W)P P= 0,20điểm- Công su hao phí trên ng dây truy là ườ ả2222 22.900 .2028, 8(W)750hpP RPU= =0,20điểmb. Công su tiêu th nh c:ấ ượ2900 28, 871, 2n hpP W= 0,20điểmHi su quá trình truy đi làệ ệ1871, 2.100% .100% 87,12%1000nPHP= =0,20điểmTrang 6Câu 5(2,5đi m)ể a. hìnhẽ0,25điểm- Xét hai tam giác ABF và OJF ng ng có th c:ồ ứAB AF OJ OF mà OJ A’B’ AB AF A'B' OF (1)0,25điểm- Xét hai tam giác A’B’F’ và OIF’ ng ng có th c:ồ ứOI OF' A'B' A'F' mà OI AB AB OF A'B' A'F' (2) 0,25điểm- (1) và (2) rút ra: ừAF OF OF A'F' 2AF.A'F' OF 0,25điểmb.0,5đi mể Vì OI OF’ ∆OIF’ vuông cân góc OF’I 45 0→ góc CA’B’= 45 ∆A’CB’ vuông cân. 0,25điểmMà :2 2OF OF 20 20A'C PQ F'Q F'P 10(cm)NF MF 20 400,5đi mể- nh: ảA'B' A'C 10 2(cm) 0,25điểmTrang 7F F’J IBAB’A’OFO PABM F’A’B’QCICâu 6(1,0đi m)ể Dùng cân xác nh kh ng th tinh ng: mị ượ ỗ0,20điểm- vào xác nh kh ng c: mổ ướ ượ ướ1→ kh ng c: mố ượ ướn m1 0,20điểm- Dung tích là: ọ1mm mV Dnn 0,20điểm- ra, vào xác nh kh ngổ ướ ượ ược u: mủ ượ2 kh ng u: mố ượ ượr m2 m. 0,20điểm- Vì dung tích không nên kh ng riêng là:ủ ượ ượ 21Vm mD Dm mrr 0,20điểmL ý:ư sinh làm theo cách khác đúng cho đi đa.ế ốTrang