Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn toán có đáp án (1)

e0226dbd319813619bac87a5b696dbe8
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 6 2018 lúc 23:05:58 | Được cập nhật: 2 giờ trước (19:55:25) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 393 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO THI TUY SINH VÀO 10 THPTỞ ỚT NH BÀ VŨNG TÀU NĂM C: 2018 2019Ỉ ------------------- Môn: TOÁN THI CHÍNH TH Th gian làm bài: 120 phútờ Ngày thi: 13/6/2018Bài (2,5 đi m)ể a) Gi ph ng trình ươ2x 4x 0+ b) Gi ph ng trình ươx 12x 5- =ìí+ =î c) Rút bi th ứ312P 16 83= Bài (1,5 đi m):ể Cho parabol 2(P) 2x= và ng th ng (d):ườ ẳy 2x m= (m là tham )ố a) parabol (P)ẽ b) Tìm các giá tr (P) và (d) ch có đi chung. Tìm ộđi chung đó.ểBài (1,5 đi m): a) Hai tô kh hành cùng lúc thành ph thành ph cách nhau 450kmở ốv không i. tô th nh tô th hai 10km/h nênớ ứxe th nh tr tô th hai 1,5 gi Tính xe.ứ ướ b) Cho ph ng trình: x² mx (m là tham ). Tìm giá tr ph ngươ ươtrình có hai nghi phân bi xệ ệ1 x2 th xỏ1 x2 và |x1 |x2 6.Bài (3,5 đi m):ể Cho ng tròn (O;R) và đi ngoài ng tròn đó. cát tuy nườ ườ ếAMN không đi qua (M gi và N). hai ti tuy AB, AC (O;R) (B,ằ ớC là hai ti đi và thu cung nh MN). ng th ng BC MN và AO nế ườ ầl E, F. là trung đi MN.ượ a) Ch ng minh giác ABOC ti p.ứ b) Ch ng minh EB. EC EM. EN và IA là phân giác BIC.ứ c) Tia MF (O;R) đi th hai là D. Ch ng minh AMF AON và BC // DN. d) Cho AO 2R. Tính di tích ABC theo R.Bài (1,0 đi m): a) Gi ph ng trình ươ2 3x 1- b) Cho a, là hai th ng th 3ab 1. Tìm giá tr nh ươ ủbi th c: ứ2 23abP ba b= ++ :---------- Hế ----------H và tên thí sinh ....................................................... báo danh .......................ọ ốCh ký giám th ................................................ữ