Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi môn sinh học lớp 11 (7)

bf8a0976f9bd2b0bcc5d5c169002a2e7
Gửi bởi: Võ Hoàng 17 tháng 11 2018 lúc 3:27 | Được cập nhật: 22 tháng 5 lúc 4:39 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 329 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA TI TỀ ẾMÔN: sinh 11Th gian làm bài: 45 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ VÀ TÊN:Ọ…………………………………………1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.Câu 1: Máu trao ch bào đâu?ổ ởA. Qua thành mao ch.ạ B. Qua thành ng ch và tĩnh ch.ộ ạC. Qua thành tĩnh ch và mao ch.ạ D. Qua thành ng ch và mao ch.ộ ạCâu 2: ph phân gi khí (lên men) axit piruvic là:ả ừA. Axit lactic CO2 Năng ng.ượ B. êtylic Năng ng.ượ ượC. êtylic COượ2 Năng ng.ượ D. êtylic COượ2 .Câu 3: ngoài nào lá thích nghi ch năng th nhi ánh sáng?ấ ượ ềA. Các khí kh ng trung iổ ướ B. Có cu ng láốC. Có di tích nệ D. Phi lá ngế ỏCâu 4: ng bào hay đa bào có ch th (ru khoang, giun tròn, giun p) có hình th cộ ứhô nh th nào?ấ ếA. Hô ng mangấ B. Hô ng ph iấ ổC. Hô ng th nh ng khíấ D. Hô qua thấ ểCâu 5: nào tham gia tr ti chuy hóa năng ng tr thành ATP, NADPH trong quangắ ượ ờh p?ợA. Di aệ B. Di a,bệ ụC. Di bệ D. Di a, và carôtenôitệ ụCâu 6: Đi bão hoà COể2 là ng COồ ộ2 làm cho:A. IQH iạ B. IQH IHH C. IQH IHH D. IQH IHHCâu 7: Thành ph ch dòng ch gầ ỗA. và ion khoángướ B. axitaminC. các ion khoáng D. các ch ng rấ ễCâu 8: đi nào đây không có thú ăn th t.ặ ướ ịA. Manh tràng phát tri n.ểB. Th ăn qua ru non tr qua tiêu hoá c, hoá và th .ứ ượ ụC. dày n.ạ ơD. Ru ng n.ộ ắCâu 9: Ho ng nào sau đây xem là ch năng ch khoáng vi ngạ ượ ượ ?A. tham gia thành ph vitamin, prôtêinầ ủB. màng sinh ch tấ ấC. tham gia trong thành ph và ho hoá ho ng enzimầ ủD. Tham gia ch trong quang pạ ợCâu 10: Tr tiêu hóa th ăn trong dày trâu nh th nào?ậ ếA. —> múi kh —> ong —> lá sách.ạ ạB. —> múi kh —> lá sách —> ong.ạ ổC. —> lá lách —> ong —> múi kh .ạ ếD. —> ong —> lá sách —> múi kh .ạ ếCâu 11: Hô sáng ra:ấ ảA. th CỞ ậ3 B. th CỞ ậ4 và th CAMự ậC. th CAMỞ D. th CỞ ậ4Câu 12: ng th ăn vào mi ng qua các ph n:Ở ườ ượ ậA. Mi ng, dày, th qu n, ru non, ru già.ệ B. Mi ng, th qu n, dày, ru non, ru già.ệ Trang Mã thi 11AềC. Mi ng, th qu n, ru non, dày, ru già.ệ D. Mi ng, th qu n, ru non, ru già, dày.ệ ạCâu 13: bào ch cây mế ồA. Qu bào và bào bì.ả B. Qu bào và ch ng.ả ốC. Qu bào và bào lông hút.ả D. Qu bào và bào bi bì.ả ểCâu 14: tiêu hoá th ăn thú ăn nh th nào?ự ếA. Ch tiêu hoá c.ỉ ọB. Tiêu hoá hoá, và nh vi sinh ng sinh.ơ ộC. Tiêu hoá hoá và c.ơ ọD. Ch tiêu hoá hoá cỉ ọCâu 15: Huy áp là:ếA. co bóp tâm nhĩ ng máu vào ch nên huy áp ch.ự ạB. co bóp tâm th ng máu vào ch nên huy áp ch.ự ạC. co bóp tim ng máu vào ch nên huy áp ch.ự ạD. co bóp tim ng nh máu tĩnh ch nên huy áp ch.ự ạCâu 16: Giai đo quang th nên Cạ ạ6 H12 C6 cây mía là:ởA. Quang phân li cướ B. Chu trình CanVin C. Pha sáng D. Pha iốCâu 17: Di bi tu hoàn kín di ra nh th nào?ễ ếA. Tim ng ch Mao ch Tĩnh ch Tim.B. Tim Tĩnh ch Mao ch ng ch Tim.C. Tim ng ch Tĩnh ch Mao ch Tim.D. Tim Mao ch ng ch Tĩnh ch Tim.Câu 18: ph pha sáng dùng trong pha quang là gì?ả ợA. ATP và CO2 B. NADPH, O2C. ATP, NADPH D. ATP, NADPH và O2Câu 19: ng ch chộ láỗ ếA. áp su )ự ễB. liên gi các ph nhau và thành bào ch .ự ướ ỗC. Do ph c: y, hút và liên t.ự ếD. hút do thoát láự ướ ởCâu 20: Vì sao lá cây càng non thì càng thoát qua càng nhanh?ơ ướ ặA. kitin trên lá ch cóớ B. cutin lá ngớ ỏC. Màng bào khí kh ng càng dàyế D. bào khí kh ng ch nhi uế ềCâu 21: ph ti nh kích thích trong ch duy trì cân ng là:ộ ộA. Các quan dinh ng nh th n, gan, tim, ch máu…ơ ưỡ ạB. quan sinh n.ơ ảC. Th th ho quan th m.ụ ảD. Trung ng th kinh ho tuy ti t.ươ ếCâu 22: Ch năng nào sau đây không đúng răng thú ăn th t?ứ ịA. Răng nanh và gi i.ắ ồB. Răng gi th ăn.ử ứC. Răng và th ăn ra kh ngử ươD. Răng nh hàm và răng ăn th th thành nh ng nh nh .ạ ỏCâu 23: Hô ánh sáng ra tham gia bào quan:ấ ủA. p, máy gôngi, ty thụ B. Perôxixôm, ty thụ ểC. p, Ribôxôm, ty thụ D. p, lozôxôm, ty thụ ểCâu 24: Con ng thoát qua lá có đi là:ườ ướ ểA. n, không đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổB. nh không đi ch nh.ậ ượ ỉC. nh đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổD. n, đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổCâu 25: thông khí trong các ng khí côn trùng th hi là nh :ự ượ ờA. hít vào và th raự B. ph iấ Trang Mã thi 11AềC. co giãn ph ng.ự D. nâng lên và xu ng th mi ng.ự ệCâu 26: quan thoát cây là :ơ ướ ủA. Thân B. Cành C. D. RễCâu 27: Pha quang di ra trí nào p?ố ạA. tilacoit B. ch nấ C. màng trong D. màng ngoàiCâu 28: Nhóm th CAM phân nh th nào?ự ượ ếA. Ch ng vùng ôn và nhi i.ỉ ớB. Phân ng rãi trên th gi i, ch vùng ôn và nhi i.ố ớC. ng vùng nhi i.ố ớD. ng vùng sa khô n.ố ạCâu 29: tu hoàn có ng nào?ệ ậA. ng bào.ộ B. Đa ng thân và chân kh p.ố ớC. Các loài cá và cá ng.ụ ươ D. ng đa bào th nh và p.ộ ẹCâu 30: Các lo thân và chân kh ng trong có hình th hô nh th nào?ạ ướ ếA. Hô ng th ng ng khí.ấ B. Hô ng mang.ấ ằC. Hô qua th .ấ D. Hô ng ph i.ấ ổCâu 31: cây trên th và ion khoáng ch qua thành ph nào ?ễ ướ ễA. nh sinh tr ngỉ ưở B. Mi lông hútề C. Mi sinh tr ngề ưở D. chínhễCâu 32: Câu 19 ng Caồ 2+ trong cây là 0.3%, trong là 0.1%. Cây nh Caấ 2+ ng cách nào?ằA. th ch ngấ B. Khu ch tánế C. th th ngấ D. Th th uẩ ấCâu 33: hô di ra trong ty th ra:ự ạA. 32 ATP B. 34 ATP C. 36 ATP D. 38ATPCâu 34: Vì sao ta có giác khát c?ả ướA. Do áp su th th trong máu gi m.ấ B. Do áp su th th trong máu tăng.ấ ấC. Vì ng glucôz trong máu tăng.ồ D. Vì ng glucôz trong máu gi m.ồ ảCâu 35: nào đây không đúng tiêu hoá th ăn trong các ph ng tiêu hoá ướ ởng i?ườA. mi ng có tiêu hoá và hoá c.Ở B. dày có tiêu hoá và hoá c.Ở ọC. ru non có tiêu hoá và hoá c.Ở D. ru già có tiêu hoá và hoá c.Ở ọCâu 36: ph đi khi trong ch duy trì cân ng môi là:ộ ộA. Trung ng th kinh ho tuy ti t.ươ ếB. Các quan dinh ng nh th n, gan, tim, ch máu…ơ ưỡ ạC. Th th ho quan th m.ụ ảD. quan sinh nơ ảCâu 37: Năng su kinh ph ch khô nào trong các ph cây khoai tây?ấ ủA. Lá. B. Thân. C. .ủ D. Toàn cây.ộCâu 38: Tu ti ra hoocmôn nào?ỵ ếA. Anđôstêrôn, ADH B. Glucagôn, Insulin C. Glucagôn, renin D. ADH, rêninCâu 39: cây trên th và ion khoáng ch qua thành ph nào ?ễ ướ ễA. chínhễ B. Mi lông hútề C. Mi sinh tr ngề ưở D. nh sinh tr ngỉ ưởCâu 40: hút khoáng th đông bào ph thu vào:ự ộA. Ho ng th th uạ B. Chênh ch ng ionệ ộC. Cung năng ngấ ượ D. Ho ng trao ch tạ ấ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 11Aề