Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn sinh học lớp 12 (1)

da8a012755ec91b8458e9265937ce0c3
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 5 2018 lúc 23:35 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 17:47 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 350 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu 1: ng nào sau đây có tu hoàn n?ộ ơA. ng .ưỡ B. Bò sát. C. Cá. D. Chim.Câu 2: Vì sao ng già, khi huy áp cao xu huy não?ở ườ ếA. Vì ch ng, máu ng, bi các ch não, khi huy áp cao làm ch.ạ ạB. Vì ch ng, tính đàn kém, bi các ch não, khi huy áp cao làm ch.ạ ạC. Vì ch ng nên không co bóp c, bi các ch não, khi huy áp cao làm ượ ỡm ch.ạD. Vì tu hoàn kém, tính đàn ch máu kém bi là các ch não, khi huy áp cao ễlàm ch.ỡ ạCâu 3: nào không ph là tính huy áp?ả ếA. Huy áp ng lúc tim co, huy áp ti ng lúc tim dãn.ế ớB. Tim nhanh và nh làm tăng huy áp; tim ch m, làm huy áp .ậ ạC. Càng xa tim, huy áp càng gi m.ế ảD. tăng huy áp là do ma sát máu thành ch và gi các phân máu nhau khi ớv chuy n.ậ ểCâu 4: ng bình th ng, chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Gi tâm th co bóp đã ng vào ườ ườ ốđ ng ch ch 70ml máu và ng oxi trong máu ng ch ng này là 21ml oxi/100ml máu. ườCó bao nhiêu ml oxi chuy vào ng ch ch trong phút?ượ ộA. 1102,5 ml. B. 5250ml C. 110250ml. D. 22,3ml.Câu 5: Vì sao mao ch máu ch ch ng ch?ở ạA. Vì ng ti di mao ch n. C. Vì mao ch th ng xa tim.ổ ườ ởB. Vì ng mao ch n. D. Vì áp co bóp tim gi m.ố ượ ảCâu 6: ng tr ng thành, th gian chu kỳ ho ng tim trung bình là:Ở ườ ưở ủA. 0,1 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm th co 0,3 giây, th gian dãn chung là 0,5 giây.ấ ờB. 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm th co 0,3 giây, th gian dãn chung là 0,4 giây.ấ ờC. 0,12 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm th co 0,4 giây, th gian dãn chung là 0,6 giây.ấ ờD. 0,6 giây, trong đó tâm nhĩo co 0,1 giây, tâm th co 0,2 giây, th gian dãn chung là 0,6 giây.ấ ờCâu 7: Máu trao ch bào đâu?ổ ởA. Qua thành tĩnh ch và mao ch.ạ B. Qua thành mao ch.ạC. Qua thành ng ch và mao ch.ộ D. Qua thành ng ch và tĩnh ch.ộ ạCâu 8: ng đi máu trong vòng tu hoàn ph tu hoàn kép thú theo tr nào đây?ườ ướA. Tim ng ch ph iộ tĩnh ch ph iạ tim.B. Tim ng ch ph mao ch ph iạ tĩnh ch ph iạ tim.C. Tim tĩnh ch ph iạ mao ch ph iạ ng ch ph iộ tim.D. Tim mao ch ph iạ ng ch ph iộ tĩnh ch ph iạ tim.Câu 9: Loài ng nào sau đây có tu hoàn ởA. vàng. ươ B. câu. C. n.ắ D. Cá chépCâu 10: Khi nói pH máu ng bình th ng, phát bi nào sau đây đúng?ề ườ ườ ểA. pH trung bình dao ng trong kho ng 5,0 6,0ộ ảB. Ho ng th có vai trò trong đi hòa pHạ ộC. Khi th ng nh luôn làm tăng pHơ ộD. Gi ng ộ2CO trong máu làm gi pHẽ ộCâu 11: Hình bên mô hai ng tu nả ầhoàn ng t, có bao nhiêu phát bi sauở ểđây là đúng: I. Hình là tu hoàn cáệ ủII.Hình là tu hoàn kép bò sát,ệ ủchim và thú.III.H tu hoàn kép có các nhóm ng tệ ậcó ph nh ng chim và thú.ổ ưỡ ưIV.Vòng tu hoàn có ti hóa cao vòng tu hoàn A.ầ ầV.T các loài ng thu vòng tu hoàn có máu đi nuôi th là máu pha ể( máu có pha tr gi máu giàu COự ữ2 máu giàu Oớ2 ).VI.Ho ng trao ch vòng tu hoàn di ra nhanh vòng tu hoàn B.ạ A. B. C.5 D. 4Câu 12. Khi nói tu hoàn máu ng bình th ng, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng? ườ ườ ểI. Huy áp mao ch huy áp tĩnh ch. ạII. Máu trong tĩnh ch luôn nghèo ôxi máu trong ng ch. ạIII. Trong ch máu, máu trong mao ch là ch nh t. ấIV. co tim, nh tim và đàn ch có th làm thay huy áp. ếA. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 13: ng có tu hoàn là:ố ượ ởA. ch tu B. sên C. ng D. Giun tạ ốCâu 14: Hãy ch ra ng đi máu (b tim) trong tu hoàn ?ỉ ườ ởA. Tim => khoang th => ng ch => tĩnh ch.ơ ạB. Tim => tĩnh ch => khoang th => ng ch.ạ ạC. Tim -> ng ch => tĩnh ch => khoang th .ộ ểD. Tim => ng ch => khoang th => tĩnh ch.ộ ạCâu 15: Các nhóm ng nào sau đây có tu hoàn ?ộ ởA. Thân m, giun p, giun t. B. a, giun tròn, giun p.ề ẹC. Giun tròn, giáp xác, sâu D. Sâu thân m, ch tu c.ọ ộCâu 16: Thành ph ch tu hoàn có gì khác so các tu hoàn khác?ầ ầA. Có ng ch, tĩnh ch (có van tĩnh ch); không có mao ch.ộ ạB. Có ng ch, mao ch; không có tĩnh ch.ộ ạC. Có ng ch, mao ch, tĩnh ch nh ng không có van tĩnh ch.ộ ạD. Có mao ch, tĩnh ch; không có ng ch.ạ ạCâu 17: Th ch tim làự ấA. nh ng đo phình to ch.ữ ạB. quan đi khi ho ng ng.ộ ốC. có th tích tr các ch dinh ng nuôi th .ơ ưỡ ểD. trúc bi có kh năng không cho ch đi qua.ộ ộCâu 18: Máu ch trong tu hoàn áp c, nh th nào?ả ếA. Áp cao, ch ch m. B. Áp th p, ch ch m.ự ậC. Áp cao, ch nhanh. D. Áp th p, ch nhanh.ự ảCâu 19: nào đây mô chính xác ng đi máu trong tu hoàn ?ơ ướ ườ ởA. Máu tim ng ch mao ch bào tĩnh ch tim.ừ ạB. Máu tim khoang th bào tĩnh ch tim.ừ ạC. Máu tim ng ch khoang th bào tĩnh ch tim.ừ ạD. Máu tim ng ch khoang th mao ch bào tĩnh ch tim.ừ ạCâu 20: Các thành ph máu bao m:ầ ồA. bào, huy ng. B. bào, huy thanh.ế ươ ếC. bào, huy thanh, huy ng. D. bào, .ế ươ ốCâu 21. Nhóm ng nào sau đây có tu hoàn ch th hi ch năng chuy ch dinh ng ưỡmà không chuy khí?ậ A. Chim B. Côn trùng C. ng cưỡ D. CáCâu 22. Các ki tu hoàn ng m:ể ồA. tu hoàn và toàn hoàn kép.ệ B. tu hoàn kín và toàn hoàn .ệ ởC. tu hoàn máu và toàn hoàn ch huy t.ệ D. tu hoàn và tu hoàn nh .ệ ỏ23. tu hoàn không cóệ ởA. Tim B. ng chộ C. Mao ch.ạ D. Tĩnh chạ24. Ch năng quan tr ng nh tu hoàn là:ứ ầA. chuy các ch này khác trong th .ậ B. Duy trì cân ng môi.ằ Hình BHình AC. Đi hoà nhi .ề D. th ch ng nh t.ả ậ25.H tu hoà đa thân không có đi m.ệ ểA. Máu thông trong ch kín áp th p.ệ B. Máu có hemoxianin màu xanh.ắ ốC. Máu và mô ti xúc tr ti các bào.ớ D. Tim ch phân hoá.26. tu hoàn côn trùng không có ch năng.ệ ứA. chuy các ch dinh dậ ng ng bào.ỡ B. chuy các ph bài ti t.ậ ếC. Đi hoà nhi đề D. chuy khí trong hô p.ậ ấ27. Nh ng ng có tu hoàn thữ ng không th có kích thờ vì:ớ ớA. Tim không hoàn thi nên không th máu đi xa.ệ ẩB. hemoxianin trong máu có kh năng liên O2 kém.ắ ớC. Máu đi nuôi bào hoà lãng nế mô.ớD. Do ch nên máu ch ch m.ạ ậ28 tu hoàn máu ch ch ch do:ở ếA. ch không kínệ B. Tim có gi n.ấ ảC. Kích th th nh D. Nhu oxi và ch dinh dầ ng th p.ỡ ấ29 tu hoàn chệ hoàn thi nhệ ng có đi so tu hoàn kín.ể ầA. Máu ch ch giúp trao ch đả tri .ợ B. Có hemxianin.ắ ốC. Tim không ph ho ng nh.ầ ạD. Máu ti xúc tr ti các bào nên trao ch dàng.ế ễ30 Ch phọ ng án sai.ơA. hô ch ng là trắ ng các loài có tu hoàn .ủ ởB. Các lo hô có kh năng thu ngh ch O2 và CO2.ạ ớC. Các ng không xộ ng ng có hô là hemơ xianin.D. ng không xộ ng ng có máu màu do ch hemoglobin.ơ ố31 Trong tu hoàn máu chuy đệ nh .ợ ờA. co bóp tim.ự B. co bóp tim và các ch bên.ự ạC. co bóp tim và các bào .ự D. ng th .ự ể32 Nhóm ng có tu hoàn là:ộ ởA. Tôm, cua, cá. B. Châu ch uấ sâu sên.ọ ốC. Trai, sò, nắ c. D. Gián, châu ch u, chu t.ấ ộ33 Ch câu sai:ọA. Các loài ng nhi có tim ngăn.ẳ B. Ch ng có tu hoàn kép.ỉ ầC. Ch tu hoàn kín xu hi mao ch.ỉ ạD. Cá là ng có xớ ng ng duy nh có tu hoàn n.ơ ơ34 Vòng tu hoàn nh có nhi .ầ ụA. máu đi nuôi th phía trên.ẫ B. máu đi nuôi ph i.ẫ ổC. chuy máu lên não.ậ D. chuy máu ph trao khí.ậ