Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán học lớp 11

c61403ed08715e2ccaa3a8b0cd95a6c1
Gửi bởi: Võ Hoàng 19 tháng 12 2018 lúc 5:52:52 | Được cập nhật: 17 giờ trước (15:44:57) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 474 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRUNG TÂM LUY THIỆĐ thi có trangề THI KH SÁT CH NG GI KÌ 11Ề ƯỢ ỚNĂM 2018 2019ỌĐ THI MÔN: TOÁNỀTh gian làm bài 90 phút, không th gian giao .ờ ềI Ph Tr Nghi (7 đi m)ầ ểCâu 1: (SGD Bà Rịa Vũng Tàu-đề năm 2017-2018) nghi ph ng trình ươ2 sin 0x+ làA. 7, ,12 12S kp pp pì ü= Îí ýî þ¢ B. 72 ,6 12S kp pp pì ü= Îí ýî þ¢ .C. 72 ,12 12S kp pp pì ü= Îí ýî þ¢ D. 7, ,6 12S kp pp pì ü= Îí ýî þ¢ .Câu 2: (THPT Hà Huy Tập-Hà Tĩnh-lần năm 2017-2018) Đi ki xác nh hàm sề ố1 sincosxyx-= làA. 512x pp¹ +, kÎZ B. 512 2x kp p¹ kÎZ .C. 2x kp p¹ kÎZ D. 2x kpp¹ kÎZ .Câu 3: (THPT Hà Huy Tập-Hà Tĩnh-lần năm 2017-2018) th hàm số2 31xyx-=- có các ngườti ng và ti ngang làệ ượ A. 1x=- và 3y=- B. 1x=- và 3y= .C. 1x= và 2y= D. 2x= và 1y= .Câu 4: (THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh-lần năm 2017-2018) xác nh hàm ốtan 2y x= làA. \\ ,4 2D kp pì ü= Îí ýî þ¡ B. \\ ,2D kppì ü= Îí ýî þ¡ .C. \\ ,2D kpì ü= Îí ýî þ¡ D. \\ ,4D kppì ü= Îí ýî þ¡ .Câu5: (THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh-lần năm 2017-2018) Cho ph ngươ trình:3cos cos2 cos3 sin .sin 2x x+ =. ọa là nghi nh thu kho ng ả()0; 2p ph ngủ ươtrình. Tính sin4paæ ö-ç ÷è .A. 22- B. 22 C. D. .Câu 6: (THPT Phan Đình Phùng-Hà Tĩnh-lần năm 2017-2018) Xét nh sau:ố ề(1) Hàm ốsiny x= có xác nh là ị¡ .(2) Hàm ốcosy x= có xác nh là ị¡ .(3) Hàm ốtany x= có xác nh là ị\\2D kppì ü= Îí ýî þ¡ .(4) Hàm ốcoty x= có xác nh là ị\\2D kpì ü= Îí ýî þ¡ nh đúng làố ềA. B. C. D. .Câu 7: (SGD Hà Nội-lần 11 năm 2017-2018) Ph ng trình ươsin 13xpæ ö- =ç ÷è có nghi làệA. 23x kpp= B. 56x kpp= C. 526x kpp= D. 23xpp= .Câu 8: (THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần năm 2017 2018) Ph ng trình ươsin 1x= có tộnghi làệA. =p. B. 2xp=- C. 2x p=. D. 3x p=.Câu 9: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Lần năm 2017 2018) Tìm nghi ph ngệ ươtrình sin 1x= .A. 22x kpp= B. 4x kpp= C. 24x kpp= D. 2kxp= .Câu (THPT Trần Phú Hà Tĩnh Lần năm 2017 2018) Trong ph ng ẳOxy cho đi mể()3; 0A và vect ơ()1; 2v=r Phép nh ti ếvTr bi ếA thành A¢ đi ểA¢ là A. ()4; 2A¢ B. ()2; 2A-¢ C. ()2; 2A-¢ D. ()2; 1A-¢ .Câu 11: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lần MĐ 234 năm học 2017-2018) các ố1 5có th bao nhiêu nhiên có ượ ự5 ch khác nhau đôi t?ữ ộA. 60 B. 120 C. 24 D. 48 .Câu 12: (SGD Quảng Nam năm 2017 2018) Tìm tất cả các nghiệm của phương trìnhsin 16xpæ ö+ =ç ÷è ø.A. 3x kpp= +()k΢ B. 26x kpp=- +()k΢ .C. 23x kpp= +()k΢ D. 526x kpp= +()k΢ .Câu 13: (THPT Trần Phú Đà Nẵng Lần năm 2017 2018) Giải phương trình2 cos 0x- A. 3,x kkp± +p=΢ B. 23,223x kx kké= +êêê= +ëpppêp΢ .C. 3,2x kk+p±p=΢ D. 3,23xkkkxé= +êêê= +ëpppêp΢ .Câu 14: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lần 1-năm 2017-2018) Ph ng trình ươtan 3x= có pậnghi làệA. ,3k kppì ü+ Îí ýî þ¢ B. C. ,3k kppì ü+ Îí ýî þ¢ D. ,6k kppì ü+ Îí ýî þ¢ .Câu 15: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lần MĐ 904 năm 2017-2018) Ph ng trình ươ2 cos 0x- có nghi làộ ệA. 6x p=. B. 23xp= C. 3x p=. D. 56xp= .Câu 16: (THPT Kiến An-Hải Phòng năm 2017-2018) Có bao nhiêu nguyên ph ng trìnhể ươ5 sin 12 cosx m- có nghi m? ệA. 13 B. Vô .ố C. 26 D. 27 .Câu 17: (THPT Chuyên Lương Văn Tụy-Ninh Bình lần năm 2017-2018) xác nh hàmậ ủs ốtany x=- là:A. \\ ,2D kppì ü= Îí ýî þ¡ B. {}\\ ,D kp= Ρ .C. {}\\ ,D kp= Ρ D. \\ ,2D kppì ü= Îí ýî þ¡ .Câu 18: (THPT Hà Huy Tập-Hà Tĩnh-lần năm 2017-2018) Ph ng án ươ nào sau đây là sai ?A. cos 2x kp p=- B. cos 22x kpp= .C. cos 02x kpp= D. cos 2x kp= .Câu 19: Trong ph ng ẳOxy phép nh ti theo vect ơ();v-2 3r bi ng th ng ườ ẳ:d y+ =2 thành ng th ng ườ ẳd¢ có ph ng trình:ươA. :d y¢+ =3 B. :d y+ =2 .C. :d y+ =3 D. :d y+ =2 .Câu 20: Trên ph ng phép nh ti theo vect ơ()=r3;1v bi ng th ng ườ ẳd thành ng ườ th ng ẳd¢ bi ếd¢ ph ng trình ươ- =2 0x Khi đó có ph ng trình làươA. =2 0x B. =2 0x .C. =2 0x D. =2 0x Câu 21: Phép nh ti theo ếvr bi đi ể()1; 3A thành đi ể()1; 7A¢ Tìm véc nh ti ế?vrA. ()0; 4v= -r B. ()4; 0v=r C. ()0; 4v=r D. ()0; 5v=r .Câu 22: (SGD Bắc Ninh năm 2017-2018) giá tr hàm ốsin 2y x= là:A. []2; 2- B. [] 0; 2. C. []1;1- D. []0;1 .Câu 23: (SGD Ninh Bình năm 2017-2018) nh nào đây ướ sai ?A. Hàm ốtany x= tu hoàn chu kì p. B. Hàm ốcosy x= tu hoàn chu kì p.C. Hàm ốcoty x= tu hoàn chu kì p. D. Hàm ốsin 2y x= tu hoàn chu kì p.Câu 24: (THPT Chuyên Thái Bình-lần năm 2017-2018) nghi th ph ng trìnhố ươ2 sin 0x+ trên đo ạ3;102ppé ù-ê úë là:A. 12 B. 11 C. 20 D. 21 .Câu 25: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lần MĐ 234 năm học 2017-2018) Giá tr nh và giá trị ịnh nh hàm ố3 sin 5y x= là:ầ ượA. 3; 5- B. 2- 8- C. 5- D. .Câu 26: (THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018) Nghi ph ng trìnhệ ươ2 sin 0x+ bi di trên ng tròn ng giác hình bên là nh ng đi nào ?ượ ườ ượ ểA. Đi ểE đi ểD B. Đi ểC đi ểF C. Đi ểD đi ểC D. Đi ểE đi ểF .Câu 27: Trong ph ng ộ,Oxy cho ()1; 2A Tìm nh ảA¢ ủA qua phép tâm ự()3; 1I- ố2.k=A. B. ()1; 5A¢ C. ()5; 1A¢- D. ()1; 5A¢- .Câu 28: Trong ph ng ẳ,Oxy tìm nh ng tròn ườ()C¢ ng tròn ườ()()()2 2: 5C y- qua phép tâm ự0 ố2k=- .A. ()()()2 2: 10C y¢+ B. ()()()2 2: 10C y¢- .C. ()()()2 2: 20C y¢+ D. ()()()2 2: 20C y¢- .Câu 29: Trong ph ng ộ,Oxy cho ng th ng ườ ẳ: 0.d y- Tìm nh ảd¢ ủd qua phép tâmị ựO ố23k=-A. 0x y- B. 10 0x y- C. 15 0x y- D. !0 0x y- .Câu 30: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Tìm các giá tr th tham mđ ph ng trình ươsin 1x m- có nghi m?ệA. 0.m- B. 0.m£ C. 1.m³ D. 1.m£ £Câu 31: (THPT Sơn Tây-Hà Nội-lần 1-năm 2017-2018) Các thành ph ốA nhau ượ ớb các con ng nh hình có bao nhiêu cách đi thành ph ườ ốA thành ph ốC mà qua thành ph ốB ch n?ỉ ầCâu 32: (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần năm 2017-2018) các ch ố1 có th bao ượnhiêu nhiên có ự4 ch đôi khác nhau?ữ ộA. 12 B. 24 C. 42 D. 44 .Câu 33: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lần MĐ 904 năm 2017-2018) ớ12A có 20 pạ ớ12B có 16 nam. Có bao nhiêu cách ch ớ12A và nam ớ12B ẫch ng trình ho ng ngo khóa?ươ ạA. 36 B. 320 C. 1220 D. 630 .Câu 34: (THPT Hà Huy Tập-Hà Tĩnh-lần năm 2017-2018) Có bao nhiêu cách ế5 sinhọthành hàng c?ộ ọA. 55 B. 5! C. 4! D. .Câu 35 (THPT Triệu Thị Trinh-lần năm 2017-2018) câu có ộ25 thành viên. cách ch nố ọm ban qu lí ồ1 ch ch, ị1 phó ch ch và ị1 th kí là:ưA. 13800 B. 5600 C. qu khác.ộ D. 6900 .II Ph lu (3 đi m)ầ ểCâu 1: Gi Các Ph ng Trình Sau (2 đi m)ả ươ a) 03cos( 30 )2x+ b) 23 sin sin 0x x- =c) (1 sin )(2 cos 0x x- d) 2cos sin sin 2x x- =- xyABA¢B¢ED CFCâu 2. Trong ph ng ộOxy cho ng tròn ườ()()()2 2: 4C y- và đi ể()2; 3I- ọ()'C là nh aả ủ()C qua phép tâm ựI ố2.k= Vi ph ng trình ươ ủ()'C.