Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐỊA LÝ 6 - HK

8bb919a69c6b816d466aba2d07f34583
Gửi bởi: ngọc nguyễn 6 tháng 7 2018 lúc 21:52:37 | Được cập nhật: 7 tháng 4 lúc 1:28:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 623 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÂU VÀ BÀI LÍ 6Ỏ ỊBài 1. TRÍ, HÌNH NG VÀ KÍCH TH TRÁI TỊ ƯỚ ẤCâu 1. Tr có bao nhiêu hành tinh? Theo th xa Tr i, Trái ng trí th y?ệ ấCâu 1. Tr có hành tinh. Theo th xaệ ựd Tr i, Trái ng trí th ba, làầ ượsao Th y, sao Kim, Trái t, sao a, sao c, saoủ ộTh Thiên ng và ng.ổ ươ ươ8 hành tinh trong tr iệ sao: Sao Th y, saoủKim, Trái t, sao a, sao c, sao Th Thiênấ ổV ng và ng.ươ ươCâu 2. Trái có hình ng và kích th nh th nào?ấ ướ ếCâu 2. Trái có ng hình và kích th ướ ớ(bán kính 6.370 km).Câu 3. Em hãy cho bi th nào là kinh tuy n, vĩ tuy n? ếCâu 3. Kinh tuy là ng li hai đi và Nam trên qu u. Vĩ tuy là vòng tròn ườ ếtrên qu vuông góc các kinh tuy n. ếCâu 4. Th nào vĩ tuy c? vĩ tuy c, vĩ tuy Nam? Th nào là kinh tuy c? kinh tuy Đông, kinh tuy ếTây? Câu 4. Vĩ tuy (0ế o) là vĩ tuy nh trên qu u, chiaế ầqu thành ng nhau: và uả ầNam. Vĩ tuy còn là Xích o.ế Vĩ tuy là nh ngế ữvĩ tuy Xích c.ế Vĩ tuy Nam là nh ngế ữvĩ tuy Xích Nam.ế Kinh tuy (0ế o) là kinh tuy đi qua đài thiên văn Grin-uýtế ngo thành ph Luân Đôn (n Anh), di kinhở ướ ớtuy là kinh tuy 180ế 0. Kinh tuy Đông là nh ng kinhế ữtuy bên ph kinh tuy c.ế Kinh tuy Tây là nh ngế ữkinh tuy bên trái kinh tuy c.ế ố1Bài 3. ĐỈ ỒCâu 1. bi hi ng? cho chúng ta bi đi gì?ỉ ượ ềCâu 1. Có hai ng :ạ là phân luôn có là 1. là cho bi thu nh bao nhiêu n. sỉ ượ ốcàng thì càng nh và ng i. cho bi ng trên là bao nhiêu trên th cớ ượ ựđ a.ị- th c: th ng th đo đã tính n, đo ghi đo dài ng ng trênỉ ướ ượ ướ ướ ươ ứth a.ự th cả ướB sả ốCâu 2. vào ghi các sau đây: 1: 200.000 vàự 1: 6.000.000 cho bi 5cm trên ng bao nhiêu km trên th a?ế ịCâu 2. có 1:200.000 thì 5cm trên ng 10km trên th a. ị- có 1:6.000.000 thì 5cm trên ng 300km trên th a.ớ ịCâu 3. vào chúng ta bi cự ượA. đó hay nh .ả ỏB. kích th các ng lí trên .ướ ượ ồC. các kho ng cách gi các ng trên đã thu nh bao nhiêu so th a.ả ượ ượ ịD. trên có nhi hay ít ng lí bi hi n.ả ượ ượ ệCâu 3. CCâu Trên 1:200.000, ng ta đo kho ng cách gi Hà ng là cm và Hà -ờ ườ ượ ươ ộPhú Th là cm. Hãy cho bi kho ng cách trên th gi các đi trên là bao nhiêu km?ọ ểCâu 4. Kho ng cách th gi Hà ng là 60 kmả ươ Hà Phú Th là 120 km.ộ 2Bài 4. PH NG NG TRÊN KINH VĨ ĐƯƠ ƯỚ VÀ LÍỌ ỊCâu 1. Hãy các ng chính quy nh trên đẽ ướ ượ Câu 1. các ng chính quy nh trên .ơ ướ ượ ồCâu iỏ Tr i:ả ờCâu 2. Mu xác nh ph ng ng trên ph vàoố ượ ươ ướ ựCâu 2. C. Đông cắĐôngĐông NamNamTây Nam Tây Tây cắ cắ3A. kí hi ồB. ng chú gi i.ả ảC. các ng kinh tuy n, vĩ tuy n.ườ D. to các đi trên .ạ ồCâu 3. Quan sát hình (khuẽv Đông Á), choự ắbi các ng đi tế ướ ừđi các đi A,ể ểB, C, D.Câu 3. tiên xác nh các ng kinh tuy n, vĩ tuy trong hình. ng song song kinh tuy là ng chầ ườ ườ ườ ỉh ng nam; ng song song vĩ tuy là ng ch ng đông tây. Ta th AOC là ng songướ ườ ườ ướ ườsong kinh tuy n, DOB là ng song song vĩ tuy n.ớ ườ ế- Các ng đi đi các đi A, B, C, D:ướ ể+ theo ng cế ướ .+ theo ng namế ướ .+ theo ng đông ướ .+ theo ng tâyế ướ .Câu 4. Th nào là kinh vĩ to lí đi m. To lí đi là {B10 T200 cho bi đi gì?ế ềCâu 4. Kinh là kho ng cách tính ng kinh tuy qua kinh tuy c.ế ốVĩ là kho ng cách tính ng vĩ tuy qua vĩ tuy (ế đư ng Xích o).ạKinh và vĩ đư chung là to lí .- có to lí là {ịB10 T200 (n trên kinh tuy 20ằ 0T và vĩ tuy 10ế 0B) nghĩa là cách kinh tuy nằ ếg 20ố phía tây và cách Xích 10ạ phía c.ề ắ4Bài 5. KÍ HI ỒCÁCH BI HI HÌNH TRÊN ĐỂ ỒCâu 1. Kí hi là gì? Nêu nghĩa kí hi .ệ Câu 1. Kí hi là nh ng hi quy c, dùng th hi các tố ng lí trên ồ- Kí hi dùng bi hi trí, m… các tố ng lí đư đư lên .ồCâu 2. Kí hi làệ ồA. ph ng pháp lí.ươ ịB. kích th thu nh so th .ướ ượ ếC. hi quy dùng bi hi các ng lí trên .ấ ượ ướ ượ ồD. hình trên thay th cho các ng lí.ẽ ượ ịCâu 2. C.Câu 3. tên các lo kí hi th ng dùng và nêu ví .ể ườ ụCâu 3. Có lo kí hi thồ ng dùng là:ờ- Kí hi m. Ví th hi các nhà máy, sân bay,ể ệc ng bi n…ả ể- Kí hi đư ng. Ví th hi ng giao thông, ranhờ ườgi qu gia…ớ ố- Kí hi di tích. Ví th hi vùng tr ng lúa, vùng ồtr ng cây công nghi p…ồ ệCâu th hi cao hình trên ng ta th ng ng các ph ng pháp nào? Vì sao khi ngể ườ ườ ươ ụb tr chúng ta tìm ng chú gi i.ả ướ ảCâu 4. cao hình trên đư bi hi ng các thang màu ho ng đư ng ng c.ồ Thang màu là nh ng màu có nh khác nhau. Màu càng thì th hi hình càng cao ho càng sâu.ị Đư ng ng là nh ng đư ng nh ng có cùng cao ho sâu. Đư ng ng càng nhau thìồ ầđ hình càng c.ị ố- ng chú gi giúp chúng ta hi dung và nghĩa các kí hi dùng trên Vì th ng các kíồ ốhi ng nên khi trồ chúng ta ng chú gi đư ýủnghĩa các kí hi ng trên .ồBài 7. NG QUAY QUANH TR TRÁI TỰ Ấ5VÀ CÁC QUỆ ẢCâu 1. Hãy mô ng quay quanh tr Trái tả .Câu 1. Trái quay quanh tr ng ng li hai và nghiêng 66ấ ưở ượ o33' trên ph ng qu o.ặ ạH ng quay là Tây sang Đông. Th gian Trái quay vòng quanh tr là ngày đêm (24 gi ).ướ Câu 2. Hãy nêu các qu ng quay quanh tr Trái t.ệ ấCâu 2. qu :ệ ả- Do Trái quay quanh tr Tây sang Đông nên kh trên Trái có ngày, đêm.ấ ượ chuy ng Trái quanh tr còn làm cho các chuy ng trên Trái ch ng.ự ướCâu 3. sao có hi tạ ng ngày đêm ti nhau kh trên Trái t? Khi Luân Đôn (khu gi 0) là 7ế ờgi sáng thì Hà (khu gi th 7) là gi ?ờ ờCâu 3. Do Trái có ng hình nên Tr bao gi cũng ch chi sáng đư a. đư chi sáng là ngày, aợ ửn trong bóng là êm Nh có ng quay quanh tr Trái nên kh nấ trên Trái nề ầl có ngày và êm.- Luân Đôn (khu gi 0) và Hà (khu gi 7) cách nhau khu gi Khi Luân ôn là gi thì HàờN là gi khi Luân ôn là gi sáng thì Hà là 14 gi gi chi u.ờ ềCâu 4. Trình bày ch ng các chuy ng trên Trái t.ề ướ Câu 4.- Do chuy ng quay quanh tr Trái nên các chuy ng trên Trái ch hấ ng. Ởn c, nhìn xuôi theo hử ng chuy ng thì chuy ng ch bên ph i. Còn Nam,ộ ầv chuy ng ch bên trái.ộ ề- Hình minh ho :ẽ ạ6Bài 8. CHUY NG TRÁI QUANH TR IỰ ỜCâu 1. Hãy mô chuy ng Trái quanh Tr i.ả ờCâu 1. Trái chuy ng quanh Tr theo qu có hình elip tròn. Th gian chuy ng vòng làộ ộ365 ngày gi .ờ- Khi chuy ng quanh Tr i, Trái ng th quay quanh tr cồ .- Trong khi chuy ng trên qu (quanh Tr i), Trái lúc nào cũng gi nguyên nghiêng, ng th iồ ờh ng nghiêng tr không i. chuy ng là chuy ng nh ti n.ộ ếCâu 2. Khi chuy ng quanh Tr i, tr Trái tể ấA. không thay nghiêng và ng nghiêng.ổ ướB. luôn thay nghiêng và ng nghiêng.ổ ướC. thay nghiêng, nh ng không thay ng nghiêng.ổ ướD. thay ng nghiêng, nh ng không thay nghiêng.ổ ướ ộCâu 2. A.Câu 3. Trình bày hi ng các mùa trên Trái t.ề ượ ấCâu 3. Do tr Trái nghiêng và không hổ ng trong khi chuy ng trên qu nên Trái có lúc ng aấ ửc c, có lúc ng Nam phía Tr i.ầ ờN nào ng phía Tr thì có góc chi sáng n, nh đư nhi ánh sáng và nhi t. Lúc là mùa nóngợ ấc ó. ng chuy ng ban uướ ầH ng chuy ng chướ ệ7N nào không ng phía Tr thì có góc chi nh nh đư ít ánh sáng và nhi t. Lúc là mùa nh aợ ủn ó.Câu 4. Vào nh ng ngày nào trong năm, hai và Nam nh ng ánh sáng và nhi nhữ ượ ượ ưnhau?Câu 4. Vào các ngày 21-3, 23-9, hai có góc chi sáng Tr nhử nhau nên nh ng ánhậ ượ ượsáng và nhi nh nhau.ệ ưBài 9. HI NG NGÀY ĐÊM DÀI NG THEO MÙAỆ ƯỢ ẮCâu 1. Gi thích hi ng ngày, đêm dài ng theo mùa trên Trái t.ả ượ ấCâu 1. Trong khi chuy ng quanh Tr i, Trái lúc nào cũng ch đư chi sáng a. Do tr Tráiợ ụĐ nghiêng và không phổ ươ ng nên Trái có lúc chúc c, có lúc ng Nam phía tấ ặTr iờ .Vào mùa c, chúc phía Tr i, di tích nh đư ánh sáng (ban ngày) hợ ndi tích khu Tr (ban êm) nên ngày dài êm. Khi này Nam là mùa ông, di tích nh đư ánhợsáng nh hỏ di tích khu Tr nên êm dài ngày.Vào mùa Nam, tình hình ra ngạ i: Nam có ngày dài hợ êm, có êm dàih ngày.Câu 2. Cho bi khác nhau hi ng ngày đêm dài ng các vĩ trên Trái t.ế ượ ấCâu 2. Càng xa Xích phía hai c, bi hi hi tạ ng ngày, êm dài ng càng rõ t.ắ ệCác trên đư ng Xích o, quanh nạ lúc nào cũng có ngày, êm dài ng nhắ nhau.Câu 3. Vào ngày 22-6 (h chí), ánh sáng tr chi th ng góc vào vĩ tuy bao nhiêu? Vĩ tuy đó làạ ếđ ng gì?ườCâu 3. Vào ngày 22-6 (h chí), ánh sáng tr chi th ng góc vào vĩ tuy 23ạ 027 'B. Vĩ tuy đó là chíếtuy c.ế ắCâu 4. Vào các ngày 22-6 và 22-12, dài ngày đêm hai đi nh th nào?ộ ếCâu 4. Vào ngày 22-6, có ngày dài 24 gi (không có đêm) còn Nam đêm dài 24 gi (không có ngày). Ngàyự ờ22-12 thì ng i, có đêm dài 24 gi còn Nam có ngày dài 24 gi ượ ờ8Bài 10. BÊN TRONG TRÁI TẤ ẤCâu 1. bên trong Trái p? Là nh ng nào?ấ ớCâu 1. bên trong Trái p: ngoài cùng là Trái t, gi là trung gian và trongấ ớcùng là lõi.Câu 2. Trình bày Trái t. Nêu vai trò nó ng và ho ng con ng i.ấ ườCâu 2. Trái :ấ ấ+ Là đá ch ngoài cùng Trái t, ng (đ dày dao ng 5km ng 70km a) chi mớ ươ ế15% th tích và 0,5% kh ng Trái t. ượ ấ+ Trái do ng nhau các ng này có ph cao trên cỏ ượ ướbi là a, các o, còn ph trũng, th bao ph là ng.ể ướ ươ Vai trò ng và ho ng con ng là các thành ph nhiên khác (không khí,ố ườ ựn c, sinh t,...) và là sinh ng, ho ng xã loài ng i.ướ ườCâu 3. trung gian Trái có nh th nào?ớ ếCâu 2. trung gian có dày 3000 km, ch tr ng thái quánh ng, nhi trong nàyớ ớdao ng kho ng 1500ộ 4700ế C.Câu 4. lõi Trái có nh th nào?ớ ếCâu 3. Lõi Trái có dày trên 3000 km, ch tr ng thái ng ngoài và trong, nhi cao nh tấ ấkho ng 5000ả C.Bài 11. Th hành: PHÂN CÁC VÀ NGự ƯƠ9TRÊN TRÁI TỀ ẤCâu 1. Căn vào hình đâyứ ướ hãy cho bi di tích và ng ươ trên Trái t.ấCâu 1. ng chi ph di tích Trái (60,6% và 81% Nam), chạ ươ ỉchi di tích nh ỏCâu 2. Ph các trung ởA. c. C. Đông.ử ầB. Nam.ử D. Tây.ử ầCâu 2. ACâu 3. nào có di tích nh t, nào có di tích nh nh tụ ?Câu 3. nh là Âu, nh nh là Ô-xtrây-li-a.ụ ịCâu 4. Ph các ng trung ươ ởA. c. C. Đông.ử ầB. Nam.ử D. Tây.ử ầCâu 4. BBài 12. TÁC NG VÀ NGO TRONG VI HÌNH THÀNH HÌNH TRÁIỘ ẶĐ TẤCâu 1. Th nào là quá trình c?ế Nêu nh ng tác ng hình trên Trái t.ữ Câu 1. là nh ng sinh ra bên trong Trái t, có tác ng nén ép vào các đá, làm cho chúng p, tộ ứgãy hay các ch nóng ch sâu ra ngoài thành hi ng núi ho ng t.ẩ ướ ượ Tác ng hình: có nâng cao hình thành các dãy núi, có th p... làm cho hình gh .ộ ượ Câu 2. Th nào là quá trình ngo c?ế Nêu nh ng tác ng ngo hình trên Trái t.ữ Câu 2.10