Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 11

9fb70510a11030340c20a75053d31af1
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 8 2018 lúc 3:50 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 2:33 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": TR??NG THPT TR?N QU?C TU?N
T? HA - SINH - CNG NGH?
---------------------
BI KI?M TRA CH?T L??NG H?C K? I
Mn Sinh h?c 11 - N?m h?c 2015-2016
(Th?i gian lm bi 45 pht)


H? v tn h?c sinh:...................................................................
L?p:...........................................................................................
Phng thi s?:.............................................................................
S? bo danh:.............................................................................


Gim th? 1:...................................
K tn:..........................................
Gim th? 2:...................................
K tn:..........................................


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BI LM
Bi 1: (3,75 ?i?m)
Ng??i "bi?n" r?m thnh "vng" ? H?ng Yn

Trang tr?i ch?n nui b th?t c?a anh ?o V?n Ton (x Nhn La, Kim ??ng) hi?n c trn 50 con b, ???c bi?t ??n l m?t trong nh?ng tr?i b th?t nui nh?t chu?ng v?i quy m l?n trn ??a bn t?nh. Trang t?i b c?a anh ? t?n d?ng ngu?n ph? ph?m r?m r? ?? lm th?c ?n cho ?n b nh anh. R?m r? tr? nn qu gi nh?t l vo nh?ng thng thu - ?ng kh kh?n v? ngu?n th?c ?n th, xanh.
Ngh? cch gom r?m ?? s? d?ng lu di, ?? tr?i b c l?i m ng??i tr?ng la c?ng c l?i, n?m 2014, anh Ton k?t h?p v?i m?t ch? my tu?t la trong vng. My tu?t la ???c ??t t?i tr?i, thng bo t?i cc h? dn, ai c nhu c?u th mang la ??n tu?t? mi?n ph! Ton b? chi ph tu?t la anh tr?, nng dn ch? b? l?i m?t th? duy nh?t l r?m! Ch? trong m?y ngy tri?n khai th ?i?m ?, h?n 20 m?u la ? ???c tu?t mi?n ph cho nng dn, ??ng th?i, anh Ton c?ng c m?t kho r?m cho b ?n ??n t?n ma xun n?m sau.
?? trnh r?m r? b? th?i nt, anh Ton ? ??u t? 2 my tu?t la mi?n ph cho nng dn t?i x Nhn La v x V? X. Tu?t la ??n ?u, x? l r?m t??i ??n ?. Nng dn t? mang la ??n tu?t, ai c?ng ph?n kh?i khi khng cn lo r?m r? b? v?t lung tung.
Anh Ton cn ??u t? 1 my phay r?m t??i v?i chi ph 50 tri?u ??ng. B?ng chi?c my ny, r?m t??i ???c phay ra thnh t?ng ?o?n 1,5 - 2cm. R?m thi nh? khng ch? thu?n ti?n cho vi?c v?n chuy?n m cn c?n thi?t cho vi?c ?, ln men c?ng nh? ph?i tr?n v?i cc lo?i ph? ph?m, th?c ?n khc cho b.
?? ? r?m lm th?c ?n cho b, hi?n nay c 2 k? thu?t ph? bi?n l ? b?ng u r v ? b?ng d?m cng nghi?p. C? 2 lo?i ? ny th r?m ??u ???c ln men v c th? dng d?n trong vng 9 thng ??n 1 n?m. R?m ? s? t?ng dinh d??ng, b? sung khong ch?t, vi sinh c l?i, gip b h?p th? th?c ?n t?t h?n t? 25 - 30% so v?i th?c ?n th khng qua ?", anh Ton chia s?. Trong th?i gian nui v? bo, trung bnh m?i con b c?n t? 1 t?n th?c ?n th, xanh tr? ln/thng. Do ? n?u c th? ? r?m v?i s? l??ng l?n, d? dng ph?i tr?n v?i cc th?c ?n nh?: ?? t??ng, b bia v m?t s? lo?i th?c ?n xanh khc, ng??i nui c th? b?o ??m dinh d??ng cho b th?t, chi ph th?c ?n gi?m t? 30% tr? ln.
(Ngu?n: http://baohungyen.vn/nguoi-tot-viec-tot/201506/nguoi-bien-rom-thanh-vang-o-hung-yen-613256/; c?p nh?t ngy 12/12/2015).

??c n?i dung thng tin trn v tr? l?i cc cu h?i sau ?? gi?i thch cho vi?c c th? nui tru b b?ng b?ng r?m r?:

Cu 1: T?i sao tru b l?i ??ng ha ???c r?m r? giu ch?t x??
1. V trong h? tiu ha c?a tru, b c h? enzim c th? phn gi?i ???c ch?t x?.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. V ru?t non c?a tru b ng?n, ch? nh? pepsin trong d? dy c th? tiu ha ???c ch?t x?.
3. Do tru b, c manh trng l?n. Th?c ?n ?i vo manh trng ???c vi sinh v?t c?ng sinh trong manh trng ti?p t?c tiu ha.
4. V trong d? c? c?a tru , b ch?a cc vi sinh v?t c ch?a cc enzim c kh? n?ng phn gi?i xenlulz?, hmixenlulz? v peptin trong r?m, r? thnh cc ch?t ??n gi?n m c? th? h?p thu ???c.
5. V d? dy c?a tru b c 4 ng?n ph h?p v?i vi?c tiu ha ch?t x?.
6. V tru b c hm r?ng thch h?p v?i vi?c nhai v nghi?n ch?t x?, n c r?ng nanh pht tri?n.
7. Vi sinh v?t c?ng sinh t? d? c? theo th?c ?n vo d? mi kh? chnh l ngu?n cung c?p prtin b? sung s? thi?u h?t ngu?n ch?t dinh d??ng ny khng c trong ch?t x?.
8. V trong d? dy c?a b c axit Clohi?ric t?o ra mi tr??ng pH =2 thu?n l?i cho enzim pepsin ho?t ??ng nn b c th? tiu ha ???c ch?t x?.
9. V tru b c d? dy pht tri?n, khi ?n r?m r? n c?n ?n thm cc vin s?i nh? ?? nghi?n th?c ?n.

Cc cu tr? l?i ?ng l:..........................................................

Cu 2: Ch?n cu tr? l?i ?ng nh?t
Tr?t t? tiu ha th?c ?n trong d? dy c?a tru b di?n ra l?n l??t l
A. D? c? ? D? t? ong ? D? l sch ? D? mi kh?.
B. D? c? ? D? l sch ? D? t? ong ? D? mi kh?.
C. D? c? ? D? mi kh? ? D? l sch ? D? t? ong
D. D? c? ? D? mi kh? ? D? t? ong ? D? l sch.
E. D? c? ? D? l sch ? D? t? ong ? D? mi kh?.

?p n ?ng l: ???????????????..

Cu 3: (1,0 ?i?m)
Ghp n?i dung 2 c?t sau ?? c ???c n?i dung ?ng v? thnh ph?n c?a h? tiu ha tru b:
Tn b? ph?n
??c ?i?m c?u t?o v ch?c n?ng
1. R?ng
a) L?y th?c ?n t? bn ngoi, c tc d?ng nghi?n c?.
2. D? dy
b) c nhi?u vi sinh v?t c?ng sinh ti?p t?c tiu ho xenlulz? v cc ch?t dinh d??ng c trong t? bo th?c v?t
3. Ru?t non
c) l n?i d? tr? lm m?m v ln men th?c ?n.
4. Manh trng
d) Di, t?i ?y x?y ra qu trnh tiu ha v h?p th? th?c ?n l ch? y?u.

Tr? l?i: 1?..; 2?..; 3??; 4??.

Bi 2: (1,5 ?i?m)
Hy ?i?n cc ch?t c?n thi?t vo v? tr cc s? trong hnh sau ?y ni v? m?i quan h? gi?a quang h?p v h h?p.

Vi?t cu tr? l?i:
1???????.. 2???????.. 3???????..

4???????.. 5???????.. 6???????..


Bi 3: (4,0 ?i?m)
Quang h?p
Quang h?p l qu trnh thu nh?n n?ng l??ng nh sng M?t tr?i c?a th?c v?t, t?o v m?t s? vi khu?n ?? t?o ra h?p ch?t h?u c? ph?c v? b?n thn c?ng nh? lm ngu?n th?c ?n cho h?u h?t cc sinh v?t trn Tri ??t.
N?ng l??ng ha h?c ny ???c l?u tr? trong cc phn t? carbohydrate nh? ???ng, v ???c t?ng h?p t? carbon dioxide v n??c. Do ? qu trnh ny c tn quang h?p, g?m hai t? Hn Vi?t quang-"nh sng", v h?p-"??t l?i v?i nhau". Trong h?u h?t cc tr??ng h?p, oxy c?ng ???c t?o ra nh? l m?t s?n ph?m ph?. H?u h?t cc th?c v?t, t?o v vi khu?n cyanobacteria th?c hi?n quang h?p, v cc sinh v?t nh? v?y ???c g?i l photoautotrophs. Quang h?p gip duy tr n?ng ?? oxy trong khng kh v cung c?p t?t c? cc h?p ch?t h?u c? v h?u h?t cc n?ng l??ng c?n thi?t cho s? s?ng trn Tri ??t.
(ngu?n: https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_h%E1%BB%A3p; c?p nh?t ngy 12/12/2015)

??c n?i dung trn v tr? l?i cc cu h?i sau:

1. Vi?t ph??ng trnh t?ng qut c?a qu trnh quang h?p.

Tr? l?i: ??????????????????..???????????????????
?????????????????????????????????????...???.

2. V sao quang h?p c vai tr quy?t ??nh ??i v?i s? s?ng trn Tri ??t?

Tr? l?i: ????????????????????????????????????..?
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.

3. Ch?n cu tr? l?i ?ng nh?t
Bo quan th?c hi?n ch?c n?ng quang h?p l
A. Ti th? B. L?p th? C. L?c l?p D. Th? Gngi.

?p n ?ng l: ???????????????..

4. Ch?n cu tr? l?i ?ng nh?t
?i?u ki?n x?y ra qu trnh h h?p sng ? th?c v?t C3 l
A. C??ng ?? nh sng th?p, nhi?u CO2, c?n ki?t O2.
B. C??ng ?? nh sng cao, nhi?u CO2, c?n ki?t O2.
C. C??ng ?? nh sng cao, c?n ki?t CO2, nhi?u O2 tch lu?.
D. C??ng ?? nh sng th?p, c?n ki?t CO2, nhi?u O2 tch lu?.

?p n ?ng l: ???????????????..

5. Ch?n cu tr? l?i ?ng nh?t
S?c t? no sau ?y thu?c nhm s?c t? ph??
A. Di?p l?c a v di?p l?c b B. Di?p l?c a v carten
C. Carten v xantphyl D. Di?p l?c v cartnit

?p n ?ng l: ???????????????..

6. Ch?n cu tr? l?i ?ng nh?t
?u khng ph?i l cch t?ng n?ng su?t cy tr?ng?
A. T?ng di?n tch l B. T?ng c??ng ?? quang h?p
C. T?ng h? s? kinh t? D. T?ng c??ng ?? h h?p.

?p n ?ng l: ???????????????..

Bi 4: (0,75 ?i?m)
Hy rt ra nh?ng ?u ?i?m c?a tiu ha th?c ?n trong ?ng tiu ha so v?i tiu ha th?c ?n trong ti tiu ha theo cc g?i sau ?y:
1. So snh m?c ?? tr?n l?n th?c ?n v?i ch?t th?i (phn) trong ti v trong ?ng tiu ha.
2. So snh m?c ?? bo ha long c?a d?ch tiu ha v?i n??c trong ti v trong ?ng tiu ha.
3. So snh m?c ?? chuyn ha c?a cc b? ph?n trong ?ng tiu ha v ti tiu ha.

Tr? l?i: ???????????????????????????????????..??
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.
?????????????????????????????????????...???.

---------- H?t ----------
?P N V BI?U ?I?M

Trong ?ng tiu ha cc b? ph?n chuyn ha. Bi 1: (3,75 ?i?m)

Cu 1: Cc cu tr? l?i ?ng l: 1,3,4,5, 7. (2,5 ?i?m)
(N?u h?c sinh ghi cu tr? l?i sai b? tr? m?i cu sai 0,5 ?i?m)
Cu 2: A. D? c? ? D? t? ong ? D? l sch ? D? mi kh?. (0,25 ?i?m)
Cu 3: Tr? l?i: 1a, 2c, 3d, 4b. (1,0 ?i?m)

Bi 2: (1,5 ?i?m)

(1,2): CO2 + H2O (3): ADP (4,5): C6H12O6 + O2 (6): ATP

Bi 3: (4,0 ?i?m)
1. Vi?t ph??ng trnh t?ng qut c?a qu trnh quang h?p. (1,0 ?i?m)
2. V sao quang h?p c vai tr quy?t ??nh ??i v?i s? s?ng trn Tri ??t?
- S?n ph?m quang h?p l ngu?n ch?t h?u c? lm th?c ?n cho sinh v?t d? d??ng, l ngu?n nguyn li?u cho cng nghi?p, d??c li?u ch?a b?nh cho con ng??i. (1,0 ?i?m)
- L ngu?n n?ng l??ng duy tr ho?t ??ng s?ng c?a sinh gi?i. (0,5 ?i?m)
- ?i?u ha khng kh: Gi?i phng O2 v h?p th? CO2. (0,5 ?i?m)
3. C. L?c l?p (0,25 ?i?m)
4. C. C??ng ?? nh sng cao, c?n ki?t CO2, nhi?u O2 tch lu?. (0,25 ?i?m)
5. C. Carten v xantphyl (0,25 ?i?m)
6. D. T?ng c??ng ?? h h?p. (0,25 ?i?m)
Bi 4: (0,75 ?i?m)
- Trong ?ng tiu ha, phn v th?c ?n t b? tr?n l?n h?n ti tiu ha.
- Trong ?ng tiu ha, d?ch tiu ha khng b? pha long.
-