Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

d2a9462bb245bc7e56b383e7c760338d
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-11-28 15:28:32 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1040 | Lượt Download: 21 | File size: 0 Mb


Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu


Giải bài tập trang 65 SGK Hóa 8: MolA. Lý thuyết về Mol1. Định nghĩa: Mol là những chất có chứa (6 10 23) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.2. Khối lượng mol: của một chất là khối lượng của nguyên tử hoặc phân tử chất đó,tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối.3. Thể tích mol của chất: là thể tích chiếm bởi phân tử chất đó. điều kiện tiêu chuẩn,thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.B. Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa trang 65.Bài 1. (SGK Hóa trang 65)Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:a) 1,5 mol nguyên tử Al;b) 0,5 mol phân tử H2 ;c) 0,25 mol phân tử NaCl;d) 0,05 mol phân tử H2 OGiải bài 1:a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Alhay: 1,5 10 23 10 23 (nguyên tử Al)b) 0,5 mol phân tử H2 có chứa 0,5 phân tử H2hay: 0,5 10 23 10 23 (phân tử H2)c) 0,25 mol phân tử NaCl có chứa 0,25 phân tử NaClhay: 0,25 10 23 1,5 10 23 (phân tử NaCl)d) 0,05 mol phân tử H2O có chứa 0,05 phân tử H2Ohay: 0,05 10 23 0,3 10 23 (phân tử H2O)Bài 2. (SGK Hóa trang 65)Em hãy tìm khối lượng của:a) mol nguyên tử Cl và mol phân tử Cl2b) mol nguyên tử Cu và mol phân tử CuODoc24.vnc) mol nguyên tử C, mol phân tử CO, mol phân tử CO2d) mol phân tử NaCl, mol phân tử C12 H22 O11 (đường)Giải bài 2:a) MCl 35,5 g; MCl2 71 g;b) MCu 64 g; MCuO 64 16 80 g;c) MC 12 g; MCO 12 16 28 g;MCO2 12 16 44 g;d) MNaCl 23 35,5 58,5 g;MC12H22O11 12 12 22 11 16 342 g.Bài 3. (SGK Hóa trang 65)Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:a) mol phân tử CO2 mol phân tử H2 1,5 mol phân tử O2 ;b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2 .Giải bài 3:a) mol phân tử CO2 VCO2 22,4 lít2 mol phân tử H2 VH2 22,4 44,8 lít1,5 mol phân tử O2 VO2 22,4 1,5 33,6 lítb) 0,25 mol phân tử O2VO2 22,4 0,25 5,6 lít1,25 mol phân tử N2 .VN2 22,4 1,25 28 lítThể tích hỗn hợp: Vhh 5,6 28 33,6 lítBài 4. (SGK Hóa trang 65)Em hãy cho biết khối lượng của phân tử những chất sau:H2 O; HCl; Fe2 O3 C12 H22 O11 .Bài giải:Khối lượng của phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho.Doc24.vn– Khối lượng mol phân tử H2 O; MH2O 18 g– Khối lượng mol phân tử HCl: MHCl 36,5 g– Khối lượng mol phân tử Fe2 O3 MFe2O3 56 16 160 g– Khối lượng mol phân tử C12 H22 O11 MC11H22O11 12 12 22 11 16 342 gDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.


2020-12-01 17:27:36