Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập HKII toán học lớp 11

c909ebdc3dfeb9bc73003af25d503e55
Gửi bởi: Võ Hoàng 29 tháng 4 2018 lúc 21:51 | Được cập nhật: 1 tháng 5 lúc 12:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 286 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": MN : TON L?P 11

Ph?n 1. Tr?c nghi?m (6,0?)
Cu 1: Gi? s? . H? s? b?ng bao nhiu ??
A.. B. . C. . D. .
Cu 2: Bi?t gi?i h?n . Tnh gi tr? c?a
A. . B. . C. . D. .
Cu 3: Tnh K?t qu? l
A. . B. . C. . D. .
Cu 4: Gi?i h?n b?ng
A. . B. . C. . D. .
Cu 5: Gi?i h?n b?ng
A. . B. . C. . D. .
Cu 6: Cho hm s? . Tm t?t c? cc gi tr? c?a tham s? th?c ?? hm s? lin t?c t?i .
A.. B.. C.. D..
Cu 7. Tm t?t c? cc gi tr? c?a tham s? th?c ?? ph??ng trnh: c nghi?m.
A. . B.. C.. D..
Cu 8: ??o hm c?a hm s? l bi?u th?c no sau ?y?
A. . B.. C.. D..
Cu 9: Ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s? c h? s? gc c ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 10: ??o hm c?a hm s? l:
A. B. C. D.
Cu 11: M?t ch?t ?i?m chuy?n ??ng th?ng ???c xc ??nh b?i ph??ng trnh , trong ? t tnh b?ng giy v s(t) tnh b?ng mt. Gia t?c c?a chuy?n ??ng khi l:
A. . B. . C. . D. .
Cu 12: S? gia c?a hm s? ?ng v?i s? gia c?a ??i s? t?i l:
A.. B.. C. . D..
Cu 13: Cho hm s? . S? l nghi?m c?a b?t ph??ng trnh khi v ch? khi:
A.. B.. C. . D..
Cu 14: Cho hnh h?p . Ch?n kh?ng ??nh ?ng trong cc kh?ng ??nh sau:
A. . B. .
C. . D. .
Cu 15: Cho hnh chp c ?y l hnh vung c?nh , v vung gc v?i ?y. Tnh gc gi?a ???ng th?ng v m?t ph?ng .
A. . B. . C. . D. .
Cu 16: Cho hnh chp c ?y l tam gic vung t?i , vung gc v?i ?y. Gc no sau ?y l gc gi?a hai m?t ph?ng v m?t ph?ng
A. . B. . C. . D. .
Cu 17: Cho l?ng tr? ??ng ?y l tam gic vung t?i . Ch?n kh?ng ??nh Sai trong cc kh?ng ??nh sau:
A. . B. . C. . D. .
Cu 18: Cho l cc ???ng th?ng. M?nh ?? no sau ?y ?ng
A. Cho . M?i m?t ph?ng ch?a ??u vung gc v?i
B. Cho v b n?m trong m?t ph?ng . M?i m?t ph?ng ch?a a v vung gc v?i b th
C. Cho . M?i m?t ph?ng ch?a c trong ? v th ??u vung gc v?i m?t ph?ng (a,b)
D. Cho v khi ?
Cu 19: Cho hnh chp S.ABC c SA = SB = SC = a, . Kh?ng ??nh no sau ?y ?ng.
A. B. C. D.
Cu 20: Cho hnh chp S.ABCD c ?y l hnh vung c?nh a, c?nh SA vung gc v?i ?y v SA = a. Tnh gc gi?a mp(SBC) v mp(SDC).
A. . B. . C. . D. .
Ph?n 2. T? lu?n( 4,0?)
Cu 1: Cho hm s? (v?i l tham s?). ??nh gi tr? tham s? ?? hm s? lin t?c t?i .
Cu 2: Tnh gi?i h?n
Cu 3: Tnh ??o hm c?a hm s? sau:
Cu 4: Cho hm s? . Vi?t ph??ng trnh ti?p tuy?n c?a t?i ?i?m c tung ?? b?ng .
Cu 5: Cho hm s? . Gi?i ph??ng trnh .
Cu 6: Cho hnh chp c ?y l hnh thoi tm c?nh b?ng , gc , SA = 3a, vung gc v?i ?y (ABCD).
a. G?i H, K l?n l??t l trung ?i?m AB, . Ch?ng minh .
b. Tnh gc gi?a ???ng th?ng SC v (ABCD).
c. Tnh kho?ng cch gi?a hai ???ng th?ng v .

Cu 7. Cho hm s? , m l tham s?. Tm ?i?u ki?n c?a tham s? m ?? .
Cu 8. Vi?t ph??ng trnh ti?p tuy?n c?a ?? th? hm s? t?i ?i?m A(2;13).