Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ 7-HK I

5dda13fe2b2a465d175a4fee4af40f9e
Gửi bởi: ngọc nguyễn 15 tháng 12 2017 lúc 22:45 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 8:34 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 318 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT TP QU NG NGÃI.ẢTR NG THCS TR VĂN TRÀƯỜ ẦĐ NG ÔN MÔN ĐA LÝ IỀ ƯƠ NĂM 2017­2018ỌPh I: Thành ph nhân văn môi tr ng:ầ ườCâu 1: Quan sát hình 1.3 và 1.4 cho bi t: Trong giai đo năm 1950 đn năm 2000, nhóm nào có gia tăngế ướ ệdân nhiên cao n? sao em bi t?ố ếCâu 2: Nh xét tình hình sinh, gia tăng dân nhiên nhóm phát tri và đang phát tri n.ậ ướ ểCâu 3: sao gia tăng nhiên châu gi m, ung tr ng dân so th gi tăng?ạ ẫCâu 5: Nh xét tình hình tăng dân trên th gi qua các giai đo và gi thích.ậ ảCâu 6: sao dân th gi phân không đng đu?ạ ềCâu 7: Nguyên nhân khác bi hình th bên ngoài các ch ng .ẫ ộCâu 8: Dân trên th gi ch trung nh ng nh ng khu nào? Hai khu có dân cao nh ấCâu 9: Trên th gi có lo ch ng c? Phân đâu và nêu đc đi ch ng c?ế ộCâu 10: khác nhau gi qu thành th và qu nông thôn.ự ưCâu 11: Nêu tên 10 siêu đô th nh th gi năm 1950 đn năm 2000. Các siêu đô th này phân châu ụnào/Câu 12: Tìm trên phân dân Châu nh ng khu trung đông dân. Các đô th châu ượ ởth ng phân đâu?ườ ởPh II: CÁC MÔI TR NG ĐA LÍầ ƯỜ ỊCh ng I: Môi tr ng đi nóng­ Ho đng kinh con ng đi nóng.ươ ườ ườ ớCâu 1: Môi tr ng đi nóng bao nh ng kiêu môi tr ng nào? tên?ườ ườ ểCâu 2: Nêu trí, đc đi môi tr ng đi nóng.ị ườ ớCâu 3: Trình bày trí và đc đi môi tr ng xích đo m.ị ườ ẩCâu 4: Trình bày trí và đc đi khí môi tr ng nhi đi.ị ườ ớCâu 5: sao đt vùng nhi đi có màu vàng?ạ ỏCâu 6: sao di tích xa van hoang vùng nhi đi đang ngày càng ng ?ạ ộNgân hàng câu hỏi ôn tập địa lý 7- HKI 17-18) Giáo viên soạn: Phạm Tô Ninh- THCS Trần Văn Trà- ĐT 0984 117 8512Câu 7: Nêu trí, đc đi môi tr ng nhi đi gió mùa.ị ườ ớCâu 8: Đc đi khác nhau gi khí nhi đi và khí nhi đi gió mùa là gì?ặ ớCâu 9: Đc đi khí nhi đi gió mùa.ặ ớCâu 10; Trình bày đa ng môi tr ng nhi đi gió mùa.ự ườ ớCâu 11: Môi tr ng xích đo có nh ng thu và khó khăn gì đi xu nông nghi ?ườ ệCâu 12: vào hình 9.1 và 9.2 SGK, phân tích nguyên nhân đn xói mòn đt môi tr ng xích đo m.ự ườ ẩCâu 13: Phân tích hình 10.1 SGK th đc quan gi gia tăng dân nhiên quá nhanh tình tr ngể ượ ạthi ng th châu Phi.ế ươ ởCâu 14: Nh xét ng quan gi dân và di tích ng khu Đông Nam Á.ậ ươ Nguyên nhân gi di tích ng.ẫ ừCâu 15: Hãy phân tích qu vi gia tăng dân quá nhanh đi nóng.ậ ớCâu 16: th hi tác ng tiêu vi gia tăng dân quá nhanh đi nóng tài nguyên môiẽ ớtr ng.ườCâu 17: kh ph nh ng khó khăn do khí nhi đi gió mùa gây ra trong xu nông nghi th cể ựhi nh ng bi pháp ch nào?ệ ếCâu 18; Nêu tên các lo nông chính đi nóng.ạ ớCâu 19; Nêu các nguyên nhân tiêu c, tích di dân đi nóng ớCâu 20: Nêu nh ng tác đng môi tr ng và đi ng do đô th hóa phát đi nóng gây ra/ữ ườ ớCâu 21: Quan sát các bi trang 40, 41 SGk, xác đnh các ki môi tr ng đi nóng. Gi thích? Nêu đc đi mể ườ ểc môi tr ng đó.ủ ườCh ng II: Môi tr ng đi ôn hòa­ Ho đng kinh con ng đi ôn hòaươ ườ ườ ớCâu 1: Nêu trí đc đi môi tr ng đi ôn hòa.ị ườ ớCâu 2: Nêu hai đc đi môi tr ng đi ôn hòa.ặ ườ ớCâu 3: Nêu tên và xác đnh trí các ki tr ng đi ôn hòa.ị ườ ớCâu 4: Nêu vai trò dòng bi nóng và gió Tây ôn đi khí đi ôn hòa.ủ ớCâu 5: Tính ch trung gian khí và th th ng th tist đi ôn hòa th hi nh th nào?ấ ườ ếCâu 6: Trình bày phân hóa môi tr ng đi ôn hòa.ự ườ ớCâu 7: vào hình 13.1 SGK, phân tích nh ng gây nên bi đng th ti đi ôn hòa.ự ớNgân hàng câu hỏi ôn tập địa lý 7- HKI 17-18) Giáo viên soạn: Phạm Tô Ninh- THCS Trần Văn Trà- ĐT 0984 117 8513Câu 8: Nêu đc đi gi ng và khác nhau hai hình th ch xu nông nghi p: gia đình và trang tr i.ặ ạCâu 9: Hãy ch rõ khác bi hai hình th xu nông nghi đi ôn hòa.ỉ ớCâu 10: phát tri nông nghi đi ôn hòa, con ng ph kh ph nh ng khó khăn do th ti gây ra. iể ườ ạsao? nêu bi pháp áp ng ti khoa kĩ thu kh ph khó khăn do th ti gây ra.ộ ếCâu 11: Nêu tên các ph nông nghi ch ng ki môi tr ng trong đi ôn hòa và gi thích.ả ườ ảCâu 12: Nêu tên các trung tâm công nghi chính đi ôn hòa.ệ ớCâu 13: Nêu nh ng nét đc tr ng đô th hóa môi tr ng đi ôn hòa.ữ ườ ớCâu 14: Nh ng xã sinh khi các đô th phát tri quá nhanh và ng gi quy t.ữ ướ ếCâu 15: Vi trung dân quá đông vào các đô th các siêu đô th sinh nh ng gì môi tr ng?ệ ườCâu 16: Nêu nh ng nguyên nhân gây nhi không khí đi ôn hòa.ữ ơCâu 17: Th nào là hi ng nhà kính. Nêu tác hi ng nhà kính.ế ứCâu 18: Cho ng li sau:ả ệNăm 1890 1957 1980 1997L ng COượ2 (P.P.m) 275 312 335 355 a. bi ng khí COẽ ượ2 trong không khí năm 1890 đn năm 1997 theo li trên.ừ b. Nguyên nhân tăng ng COượ2 Ch ng III: Môi tr ng hoang c­ Ho đng kinh con ng hoang c.ươ ườ ườ ạCâu 1: Nêu trí và đc đi môi tr ng hoang c.ị ườ ạCâu 2: Hoang trên th gi th ng phân đâu? Nguyên nhân phân đó?ạ ườ ốCâu 3:Th và đng hoang thích nghi môi tr kh nghi khô và nh th nào?ự ườ ếCâu 4: Nêu khác nhau hoang đi nóng và hoang đi ôn hòa.ự ớCâu 5: Trình bày các ho đng kinh truy và kinh té hi đi trong các hoang ngày nay.ạ ạCâu 6: Bi pháp đang đc ng khai thác hoang và ch quá trình hoang ng trên thệ ượ ếgi i.ớCâu 7: Nêu ví cho th tác đng con ng đã làm tăng di tích hoang trên th gi i.ộ ườ Ch ng IV: Môi tr ng đi nh­ Ho đng kinh con ng đi nh.ươ ườ ườ ạCâu 1: Nêu trí, đc đi môi tr ng đi nh.ị ườ ạCâu 2: sao nói: Đi nh là hoang nh Trái Đt.?ạ ấNgân hàng câu hỏi ôn tập địa lý 7- HKI 17-18) Giáo viên soạn: Phạm Tô Ninh- THCS Trần Văn Trà- ĐT 0984 117 8514Câu 3: Gi th t, đng đi nh có gì đc bi t?ớ ệCâu 4: Cho bi tên các dân sinh ng đi nh ph ng c, phân và ho đng kinh .ế ươ ọCâu 5: Đi nh có nh ng ngu tài nguyên chính nào? sao cho nay nhi ngu tài nguyên đi nh nớ ẫch đc khai thác?ư ượ Câu 5: Quan sát hình 23.2 SGK, trình bày thay đi th th theo cao, theo ng vùng núiự ướ ườ ủAn­ Gi thích?ơ ảCâu 6: Nh xét thay đi các vành đai th vùng núi đi nong và vùng núi đi ôn hòa, gi thích/ậ ảPh III: Thiên nhiên, con ng các Châu cầ ườ ụCâu 1: sao nói th gi chúng ta đang ng th ng và đa ng?ạ ạCâu 2: Phân bi đa và châu c?ệ ụCâu 3: Trên th gi vao đâu phân lo các qu gia trên th gi và đánh giá phát tri kinh xã aế ủt ng c, ng châu c.ừ ướ ụCh ng VI: Châu PhiươCâu 1: Trình bày đc đi trí châu Phi.ặ ịCâu 2: Gi thích vì sao: Châu Phi là châu nóng?ả ụCâu 3: Nêu đc đi môi tr ng hoang và môi tr ng nhi đi. Gi thích sao hoang chi mặ ườ ườ ếdi tích Phi.ệ ắCâu 4: Vì sao các hoang châu Phi ăn lan ra sát bi n?ạ ểCâu 5: Trình bày và gi thích phân dân châu Phi.ả ởCâu 6: Phân tích nh ng nguyên nhân ch đã kìm hãm phát tri kinh xã châu Phi.ữ ủCâu 7: Nêu khác nhau trong xu cây công nghi và cây ng th châu Phi.ự ươ ởCâu 8: sao công nghi châu phi còn ch phát tri n? tên ng đi phát tri Châu Phi.ạ ướ ươ ởCâu 9: Nêu khác nhau trong xu cây công nghi và cây ng th Châu Phi.ự ươ ởCâu 10: Nguyên nhân dân đô th châu Phi tăng nhanh.ẫ ịCâu 11: Nêu khác bi kinh khu Phi và khu Trung Phiự ựCâu 12: sao ph Phi và Nam Phi đu trong môi tr ng nhi đi nh ng khí và nạ ườ ơkhí Phi?ậ ắCâu 13: Nêu đc đi công nghi và nông nghi ng hòa Nam Phi.ộ Câu 14: Châu phi có khu nhiên Trình bày đc đi nhiên khu Phi?ấ ắNgân hàng câu hỏi ôn tập địa lý 7- HKI 17-18) Giáo viên soạn: Phạm Tô Ninh- THCS Trần Văn Trà- ĐT 0984 117 8515 Ngoài ra còn bám sát dung theo ch ng trình c.ộ ươ ọChúc các em ôn p, so theo th ng ngân hàng câu i. Chúc các em thi HKI đt qu .ậ ảNgân hàng câu hỏi ôn tập địa lý 7- HKI 17-18) Giáo viên soạn: Phạm Tô Ninh- THCS Trần Văn Trà- ĐT 0984 117 851