Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập chương 2 Số học 6

8fa857d668aebc3cc7b85f695ddfce67
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 17 tháng 10 2017 lúc 16:41:41 | Được cập nhật: 14 tháng 4 lúc 7:59:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 5043 | Lượt Download: 90 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NG ÔN CH NG PH CỀ ƯƠ ƯƠ ỌMÔN: TOÁN 6ỚI. Lí thuy t:ế1. các nguyên bao các ……………….……., và các sậ ố……………............2. đi nguyên là ……ố ố­ đi nguyên có th là ………………….. ,ố ốs …………………., hay 0ố ố­ …… ng đi nóố ủ3. Giá tr tuy đi nguyên là kho ng cách ……đn ……. Kí hi uị ệ…….­ Giá tr tuy đi nguyên có th là nguyên ………. Hay sị ố……. 4. Các quy cắa/ ng hai nguyênộ ố­ Mu ng hai nguyên ng ta ng nh ng hai nhiên khác 0ố ươ ự­ Mu ng hai nguyên âm, ta ng hai giá tr tuy đi chúng đtố ặd tr tr quấ ướ ả­ Mu ng hai nguyên khác ta tìm hi hai giá tr tuy đi chúngố ủ(s tr bé đt tr qu có giá tr tuy đi nố ướ ớh nơb/ Tr hai nguyênừ ố­ Mu tr nguyên cho nguyên b, ta ng đi +(­ b) c/ Nhân hai nguyênố­ Mu nhân hai nguyên ng, ta nhân nh nhân hai nhiên khác 0ố ươ ựDoc24.vnVd (+4) (+5)= 4.5 20­ Mu nhân hai nguyên âm, ta nhân hai giá tr tuy đi chúng ủVd (­ 4) (­ 5) 4. 20­ Mu nhân hai nguyên khác ta nhân hai giá tr tuy đi chúng iố ồđt “– “tr qu ướ ảVd (­4) (+5) 4. 5)= (4 5) 20 Chú ý: Tích hai nguyên cùng uấ là số nguyên ngươ Tích hai sủ ốnguyên khác uấ là nguyên âm .Vd (+4) (+25) +100 (­ 4) (­ 25) +100 +4) (­ 25) 100; (­ 4) (+25) 100 tích có ch các tr thì tích là nguyên ng; tích có sế ươ ốl các tr thì tích là nguyên âmẻ ốVd (­ 1) (­ 2) .(­ 3) (1 3) (­ 1) (­ 2) .(­ 3) (­ 4) (1 3. 4) 24 5. Tính ch phép nhânấ ủ­ Tính ch giao hoán: …….­ Tính ch p: (a b) ……………=……………..­ Nhân 1: ……..= ….­ Tính ch phân ph phép nhân đi vói phép ng c) ……+……..6. và nguyên:ộ ướ ố­ có nguyên sao cho bq thì ta nói chia cho bế Ta còn nói làb bộ và là aướ ủ­ Tính ch t:ấà ìa th cM ìa th am bM ì( )à( )a th c M MII. Bài p:ậDoc24.vnD ng 1ạ Tính: ng 2:ạ Th hi phép tính.ự ệBài 1:a/ [(­13) (­15)] (­ 8) =­36b/ (­ 38) 27 11c/ 4 24 28d/ 126 (­ 20) 2013+ (­ 106)= 2013e/ 500 (­ 200) 210 100 =390g/ (­ 4) (­5) .(­ 6) 120h/ (­ 6) (­ 4) 12 i/ (­ 13) (­ 6) 108k/ (­ 13) (­ 6) 3l/ 4( 7) .2 ­5488m/ 25 .( 4) 10 000 Bài 1a/ [(­13) (­15)] (­ 8) .......................... ­36b/ (­ 38) 27 (...................)= 11c/ 4 24 24 28d/ 126 (­ 20) 2013+ (­ 106) 2013 126 [(­20) (­ 106)]= ....................................... 2013e/ 500 (­ 200) 210 100 ……………………………………………………….= ………………… 390g/ (­ 4) (­5) .(­ 6) (..................) 120h/ (­ 6) (­ 4) ................... 12 i/ (­ 13) (­ 6) =……………… 108k/ (­ 13) (­ 6) ……………...= 3l/ 4( 7) .2 ………………….. ­5488m/ 25 .( 4) ……………… 10 000Bài 2: ngo tínhỏ ồCâu Gi iảa/ (15+37) (52­37­17) a/ (15+37) (52­37­17)= 15+37+52­37­17 (15+52­17)+(37­37)=50b/ (38­42+14)­(38 42 15) b/ (38­42+14)­(38 42 15)= 38­42+14­38+42+15 (38­38)+(42­42)+(14+15)Doc24.vn 29c/ (27+65)+(346­27­65) c/ (27+65)+(346­27­65)=……………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………d/(42­69+17)­(42+17) d/(42­69+17)­(42+17)=………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Tính nhanhCâu Gi iảa/ (­4).(+125).(­25).(­8).(­6)Nh xét: Tích này có ……ậ ốnên tích có …ấ a/ (­4).(+125).(­25).(­8).(­6)=(­4).(­25).(+125).(­8).(­6) 100 (­1000) .(­6) 600 000b/ (­2). (+12). (­50)Nh xét: Tích này có ……ậ ốnên tích có …ấ b/ (­2). (+12). (­50)=…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c/ (­25). (­26). (­4)Nh xét: Tích này có ……ậ ốnên tích có …ấ c/ (­25). (­26). (­4) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BT ng :ươ ựDoc24.vnBài 1. Tính Câu Gi iảa/ ­95+(­105) a/ ­95+(­105)= ­200b/ 218+282c/ 38+(­85)d/ 107 +( ­47) e/ 25 (­8) (­25)+(­2)g/ 5­7h/ 18­(­2)i/ 16) (­ 21) k/ 2 34 2 Bài 2:Th hi phép tính.ự ệCâu Gi iảa/ (­23) (­17) a/ (­23) (­17) (23+17) 40b/ (+37) (+ 81)c/ (­ 38) 27d/ 273 +( ­123) e/ (­1)+ +(­ 3) (­5) +6g/ ­1).(­2).(­3)h/ (­2).(­3).(­ 4) .(­5)Doc24.vni/ 10 6 i/ 10 6 10 4k/ 25 20 m/ 322 10 n/ 322 10 p/ 322 .10Bài 2. Đi thích ợa ­2 5b 16a 4a 0D ng Tính giá tri bi th cạ ứa/ (­16), bi ­4 ;ế0 Gi i: thì: (­4) (­16) (4+16) 20ả thì (­16) ­16ạ thì: (­ 16) (16 4) 12ạb/(­ 102)+y,bi =ế­100;2;100 Gi i......ả………………………………………………………..………………………………………………………………...………………………………………………………………...c/ 13, bi x= 13 ;ế2013 Gi i…………………………………………………………ả…………………………………………………………………...………………………………………………………………...Doc24.vn………………………………………………………………...D ng 4: Tìm x, bi t:ạ ếCâu Gi iảa/ x+ ­3 (­8) a/ x­ ­3 (­8) +8 b/ 5­ 10 b/ 5­ 10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………c/ 7+x 8­(­ 7) c/ 7+x 8­(­ 7)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………d/ 15x ­75 d/ 15x ­75 ­75 15 5e/ 3x 12 e/ 3x 12………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………g/ 5x ­15 g/ 5x ­15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………D ng 5: Tìm và nguyênạ ướ ốCâu Gi iảDoc24.vna/ Tìm các 3ộ a/ Các là: 0;3;­3;6;­6;9;­9;12;­12…ộ ủb/ Tìm các ­15ướ b/ Các 15 là: 1;­1;3;­3;5;­5;15;­15ướ ủc/ Tìm các ­3ộ c/ Tìm các ­3 là:ộ ủ………………………………………………………………………………………………d/ Tìm các 15ướ d/ Tìm các 15 là:ướ ủ………………………………..……………………………………………………………Doc24.vn