Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH 7 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

1e5730dc1bc8e4c80e34630db987dcc0
Gửi bởi: Huỳnh Châu Giang 4 tháng 7 2016 lúc 2:24 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 13:58 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 858 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016Grammar: Patterns about age, height and weight. Past simple, present simple, future simple. So,too,either,neither. Suggestions: Why don’t…?/ What about…?/Let’s… Like/prefer +to-inf/Ving Adjective,Adverbs. Wh question. Modal verbs: can,must,should,ought to… Prepositions Vocabularies from Unit to Unit 15Excerses:I. Choose the word that has different pronounced from the other:1. A. beaut B. countr C.tr D.luck y2. A. ver B. ch cken C. cr ket D.detect ve3. A. need ed Bwant ed C.play ed D.Collect ed4. A.Wr te B. ce C.l ve D.f nd5. A.b B. C.s gar D.bl e6. A.get B. send C.well D.pretty7. A.skill B. inventor C.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.