Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương môn Sinh lớp 12

37b576cb631bcecbb4824ea51bbdc5f6
Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa 4 tháng 3 2016 lúc 21:49:25 | Được cập nhật: hôm qua lúc 19:32:05 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 420 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CƯƠNG 2011-2012 SINH Chương truyền GEN, TRUYỀN TRÌNH NHÂN trúc chung vùng theo trình vùng khởi động vùng hóa vùng thúc vùng điều vùng hóa vùng thúc vùng khởi động vùng hành vùng thúc vùng vùng khởi động vùng thúc Điều nguyên kép? Nguyên Nguyên sung Nguyên khuôn Nguyên Vùng khởi mang hiệu khởi động kiểm soát trình phiên mang hiệu thúc phiên mang thông axit amin định trình axit amin trong phân protein Vùng thúc mang hiệu khởi động kiểm soát trình phiên mang hiệu thúc phiên mang thông axit amin định trình axit amin trong phân protein Vùng mang hiệu khởi động kiểm soát trình phiên mang hiệu thúc phiên mang thông axit amin định trình axit amin trong phân protein trúc được bằng trình nuclêôtit Trình nuclêôtit trong mARN tổng GAU– UAX– Trình nuclêôtit trong phân mARN tổng mARN trên trình nuclêôtit được TAX– XAA… TAX– XAA… TXA– TXA– UAX– XAA… UAX– XAA… UXA– GUU… UXA– Dưới phần trình nuclêôtit mạch trong gen: Trình Nuclêôtit trong mạch sung …TAA Trình Nuclêôtit trong mARN đuợc phiên đoạn mạch khuôn cođon trong bảng phiên mARN cođon cođon cođon cođon tương cođon 9:Một đoạn phân mang thông chuỗi pôlipeptit phân được A.mã truyền B.bộ (côđon) C.gen D.bộ (anticôđon) 10:Vùng điều (vùng khởi đầu) A.mang hiệu khởi động kiểm soát trình phiên B.mang thông axit amin C.mang hiệu thúc phiên D.quy định trình axit amin trong phân prôtêin 11:Mã truyền điểm A.có tính biến B.có tính hiệu C.mang tính thoái D.cả 12:Mã truyền A.mã một, nuclêôtit định loại axit amin B.mã nuclêôtit định loại axit amin C.mã nuclêôtit định loại axit amin D.mã bốn, nuclêôtit định loại axit amin 13:Mã truyền tính biến, A.tất loài dùng chung nhiều truyền B.một truyền axit amin C.tất loài dùng chung truyền, ngoại D.nhiều cùng định axit amin 14:Mã truyền tính hiệu, A.một axit amin B.tất loài dùng chung truyền C.nhiều cùng định axit amin D.cả đúng 15:Mã truyền mang tính thoái hoá, A.tất loài dùng chung truyền B.nhiều khác nhau cùng loại axit amin C.một truyền axit amin D.tất loài dùng chung nhiều truyền 16:Trong trình nhân ADN, đoạn Okazaki được nhau enzim nối, enzim A.hêlicaza B.ADN liraza C.ADN ligaza D.ADN pôlimeraza PHIÊN DỊCH Chọn không đúng .Bản chất truyền Thông định trúc loại protein Trình nucleotit trong định trình axit amin trong protein tương ribonucleotit trên mARN định axit amin trong protein tương Trình nucleotit trong định trình axit amin trong protein tương Chọn sai. truyền phân trình biến dịch mãCâu Trong trình tổng ARN, ribonucleotit trường liên mạch theo nguyên liên liên liên liên liên liên liên liên được tổng mạch ADN? mạch sung mạch mang mạch, mạch mạch mạch 5’TAG tương trên mARN 5’XUA 5’AUX 5’UGA 5’TAX Phân trực tiếp khuôn tổng chuỗi polipeptit? mARN tARN rARN trình tổng chuỗi polipeptit diễn trong phận trong bào? Nhân chất Riboxom Gộngi 8:Phiên trình tổng phân A.ADN C.prôtêin D.ADN 9:Dịch trình tổng phân A.prôtêin B.mARN C.ADN D.mARN prôtêin 10:Các prôtêin phản sinh được A.hoocmon B.phitôhoocmon C.enzim D.côenzim 11:Giai đoạn hoạt axit amin trình dịch diễn A.tế chất B.nhân C.màng nhân D.nhân được tổng mạch gen? A.Từ mạch B.Khi mạch mạch C.Từ mạch chiều D.Từ mạch mang ĐIỀU HOẠT ĐỘNG Trong điều hoạt động sinh nhân điều tiếp enzim polimeraza mang thông định enzim polimeraza mang thông định protein liên protein điều trúc lien quan chức năng thường được phân liền nhau chung điều được vùng hành operon vùng khởi động vùng điều định thành phần prôtêin trong phối hoạt động quan trọng nhất? trúc. Vùng hành.C. điều hòa. Vùng khởi động. hình trúc opêron vùng điều hòa, vùng hành, vùng khởi động. trúc, vùng hành, vùng khởi động. vùng điều hòa, vùng khởi động, vùng hành, trúc. điều hòa, vùng hành, vùng khởi động, trúc. trình phiên trường không polymeraza điều hoạt động. trường không lactôzơ. trường lactôzơ Tháo xoắn đoạn khởi trình phiên vùng hành. vùng khởi động. trúc. polymeraza. Trong điều hoạt động sinh nhân điều tiếp enzim polymeraza Mang thông định enzim polymeraza Mang thông định protein liên protein điều 8:Hai khoa Pháp phát hiện điều opêron khuẩn đường ruột (E.coli) nhận giải thưởng Nôben công trìng A.Jacôp Paxtơ B.Jacôp Mônô C.Mônô Paxtơ D.Paxtơ Linnê BIẾN biến mang biến chưa dược biểu hiện trên kiểu hình biến kiểu hình trước biến trường mang biến được biểu hiện trên kiểu hình kiểu hình khác khác trong quần Trong quần thực alen biến thành alen biến mang kiểu mang kiểu mang kiểu không trên biến biến những biến trong trúc những biến trong trúc nhiễm biến kiểu hình thích nghi trường những biến trong trúc protein Trong dạng biến đây, dạng biến đoạn, đoạn, chuyển đoạn nhiễm nhiễm trong sinh dưỡng tăng hoặc nhiễm sinh dưỡng thêm, mất, thay nucleotit Chọn sai. biến thuộc loại nhân biến trường cường liều lượng nhân biến điểm trúc biến hồng hình lưỡi liềm, bệnh thiếu người dạng biến thêm nucleotit nucleotit thay nucleotit nucleotitCâu Dạng biến biến nhiều nhất trúc chuỗi polipeptit tương tổng thêm nucleotit phía cuối thay nucleotit giữa nucleotit phía nucleotit nucleotit biến thường thay kiểu hình loạn trong trình sinh tổng protein bằng trong kiểu thay kiểu Bệnh bạch tạng người biến trội trên nhiễm thường biến trội trên nhiễm giới tính biến trên nhiễm thường biến trên nhiễm giới tính Bệnh đông người biến trội trên nhiễm thường biến trội trên nhiễm giới tính biến trên nhiễm thường biến trên nhiễm giới tính Bệnh tiểu đường người biến trội trên nhiễm thường biến trội trên nhiễm giới tính biến trên nhiễm thường biến trên nhiễm giới tính Nhận định biến phát sinh trong nguyên phân? biến truyền sinh tính biến truyền sinh tính mang biến nhân trong biến tiền phôi được truyền 13:Tính chất biến xuất hiện đồng loạt, định hướng thường biến kiểu hình xuất hiện riêng ngẫu nhiên, hướng không biến thay axit amin trong chuỗi polipeptit biến nucleotit nhiều nucleotit biến thêm nucleotit nhiều nucleotit biến thay nucleotit bằng1 nucleotit khác biến thay nucleotit Phương thức biến không phải biến gen? Thay nucleotit bằng1 nucleotit khác Thêm nucleotit nucleotit theo Chuyển nucleotit sang khác 16:Phát biểu không đúng biến gen? biến biến sinh không nghĩa tiến mang biến chon nhiên thải biến sinh biến thay nhiều axit amin trong chuỗi polipeptit biến nucleotit nhiều nucleotit biến thêm nucleotit nhiều nucleotitC. biến thay nucleotit bằng1 nucleotit khác biến mất1cặp nucleotit NHIỄM BIẾN TRÚC NHIỄM biến những biến trong trúc những biến thay trình lượng trong những biến lượng những biến ngột trúc hoặc lượng dạng biến nhiễm thể? Những dạng biến trúc nhiễm đoạn, đoạn, đoạn, chuyển đoạn hoặc nhiễm thêm, thay thế, thêm hoặc nhiễm nhiễm trình sau: ABCDEFGH.Đột biến trên trình thay ABEDCFGH. biến trên dạng biến đoạn chuyển đoạn đoạn đoạn Hiện tượng đoạn đoạn đoạn quay 1800 tiếp hợp, trao chéo không giữa cromatit đoạn khác không tương đồng Bệnh người biến trúc nhiễm bệnh bệnh thiếu hồng hình liềm bệnh bệnh Hiện tượng đoạn nhiễm chết sinh tăng giảm cường biểu hiện tính trạng tăng kích thước bào, kích thước không hưởng kiểu hình không chất truyền biến hưởng sống sinh đoạn chuyển đoạn đoạn đoạn Hiện tượng đoạn nhiễm chết biến tăng giảm cường biểu hiện tính trạng tăng kích thước bào, kích thước không hưởng kiểu hình không chất truyền Hiện tượng chuyển đoạn nhiễm chết biến tăng giảm cường biểu hiện tính trạng tăng kích thước bào, kích thước giảm năng sinh sản, giảm sống biến chuyển đoạn dạng biến A.dẫn trao đoạn trong hoặc giữa không tương đồng đoạn ngược 1800 đoạn nhiều đoạn biến đoạn dạng biến A.dẫn trao đoạn trong hoặc giữa không tương đồngB. đoạn ngược 1800 đoạn nhiều đoạn biến đoạn dạng biến A.dẫn trao đoạn trong hoặc giữa không tương đồng đoạn ngược 1800 đoạn nhiều đoạn biến đoạn dạng biến A.dẫn trao đoạn trong hoặc giữa không tương đồng đoạn ngược 1800 đoạn nhiều đoạn BIẾN LƯỢNG NHIỄM lệch lượng trong xôma tăng lượng trong hoặc xôma tăng lượng trong hoặc xôma tăng hoặc giảm không phải trên lệch 2n+1 D.n+1 3:Cơ phát sinh biến lượng loạn phân trình phân loạn phân giữa trình phân loạn phân trình phân loạn phân cuối trình phân 2n-1 2n+1 3n+1 3n-1 chứng người những biểu hiện ngắn, rộng xếch, lưỡi chậm phát triển, sinh biểu hiện trên Trường được không biến lượng sinh loại Chọn sai. phát sinh chẵn không phân trong nguyên phân không phân trong giảm phân giao giao nhau trong tinh không phân trong nguyên phân không phân trong những phân tiên giảm phân không phân những loại giao 2n+1 2n-1 không phân nguyên phân tiên lưỡng khảm chứng Claiphentơ doA. giới giới tính giới giới tính giới giới tính giới giới tính giới tính được giữa giao mang giới tính trường trên động động không hiện tượng không phân tương đồng động lượng thường không giải thích đúng động thường chết hoặc định giới tính loạn hưởng trình sinh thực quan sinh dưỡng phát triển khoẻ, chống chịu A.số lượng nhiều lượng tăng trình sinh tổng chất diễn mạnh D.số lượng nhiều bội, Những giống không thường chẵn nhiễm lưỡng loài sinh 1.Số n=10 n=11 n=12 n=13 khuyết NST. khuyết NST. 20NST khuyết NST. khuyết NST. 21NST khuyết CHƯƠNG LUẬT TRUYỀN LUẬT PHÂN Phương pháp nghiên dung: duïng toaùn xaùc suaát phaân tích keát quaû lai. caùc doøng thuần phaân tích keát quaû Tiến hành nghieäm chöùng minh giaû thuyeát Taïo doøng thuần baèng thuï phaán.Trình bước nghiệm →2→3→1. →2→1→3. →3→2→1. →1→2→3. thuần chủng: trắng được 100% trắng trắng) 100% trắng. trắng: trắng: đỏ). Menđen thuần chủng: trắng được 100% trắng trắng) 100% trắng. trắng: trắng: đỏ). giải thích phân 3:1, tiến hành nhau phân tích phân từng cây. phân tích phân tích phân từng cây. phấn phân tích phân từng cây. thuận nghịch phân tích phân từng cây. Menđen trắng phấn được trắng. 100% hồng: trắng. 100% trắng. Menđen phấn được trắng. 100% hồng: trắng. 100% trắng. phấn được trắng. 100% hồng: trắng. 100% trắng. nhận rằng trắng thuần chủng không thuần chủng trắng thuần chủng. thuần chủng trắng thuần chủng. thuần chủng: trắng không thuần chủng. không thuần chủng: thuần chủng: trắng thuần chủng. ngiên nhiêu tính trạng tính trạng được định alen. alen. alen. alen. Trong nhân truyền trộn nhau. liên chặt nhau. không trộn nhau. liên nhau không hoàn toàn. alen giao bằng nhau (0,5A 0,5a). không bằng nhau. hoặc bằng nhau. hoặc không bằng nhau. tinh, giao nhau cách ngẫu nhiên hợp. nhau cách ngẫu nhiên hợp. nhau cách ngẫu nhiên hợp. nhau cách ngẫu nhiên hợp. giải thích 1:2:1 suất (F2) chứa alen 25%. 50%. 75%. 100%. giải thích 1:2:1 suất (F2) kiểu đồng (aa) 25%. 50%. 75%. 100%. giải thích 1:2:1 suất (F2) kiểu (Aa) 25%. 50%. 75%. 100%. kiểm nghiệm thuyết mình, tiến hành phép thuận nghịch. huyết. phân tích. mang tính trạng trội.Câu dụng phép phân tích trong nghiệm mình kiểm thuyết định tuần chủng. định luật truyền phối tính trạng. định tính trạng trội, tính trạng lặn. Công thức được thấy trong phép phân tích? III. III. III, Lan, vàng trội hoàn toàn xanh. giao phấn giữa vàng thuần chủng xanh dược phấn kiểu hình nào: vàng: xanh. vàng: xanh. vàng: xanh. vàng: xanh. chọn thuần chủng dùng trong nghiệm mình, tiến hành: Thực hiện việc thuận nghịch giữa kiểm lai. phân tích kiểu hình trội. Kiểm kiểu hình nhiều phấn, thuần chủng biểu hiện tính trạng định. giao giữa chọn những tính trạng định. tính trâng trong nghiệm kiểu hình trội: lặn. trội: lặn. trội: lặn. trội: lặn. Theo đen, dung luật phân nhân truyền phân giao suất nhau, giao chứa nhân truyền hoặc phân kiểu hình trung bình trội: lặn. phân kiểu 1:2:1. hợp, tính trạng trội hoàn toàn tính trạng trội. 24-Dòng thuần tính trạng A.dòng tính truyền đồng nhất định, cháu không phân kiểu hình giống đồng kiểu đồng nhất kiểu hình C.dòng luôn kiểu đồng trội D.cả 25-Cơ luật phân Menđen A.sự nhân trung gian phân đồng trình giảm phân B.sự phân tương đồng (dẫn phân tương ứng) loại giao ngẫu nhiên giao trong tinh. C.sự phân đồng tương đồng trong giảm phân. D.sự nhân đôi, phân trong giảm phân. 26-Lai phân tích phép lai: A.giữa tính trạng tương phản B.giữa thuần chủng khác nhau tính trạng tương phản. C.giữa mang tính trạng trội mang tính trạng kiểm kiểu gen. D.giữa mang tính trạng trội mang tính trạng tương phản kiểm kiểu 27-Trong trường trội không hoàn toàn. kiểu gen, kiểu hình phép lượt