Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương khảo sát chất lượng kì 2 môn tiếng anh 10 (1)

eaf4b0149c93a99ad32da6c1b0eb06cd
Gửi bởi: Võ Hoàng 12 tháng 8 2018 lúc 0:38 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 13:54 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 323 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

THI KÌ IIỀ Môn: Ng Văn Th gian 120 phútữ ờI. c-hi uọ (3 đi m)ể văn sau và tr câu i:ọ ỏT và Cám là hai ch em cùng cha khác côi cha m, ph ng dì gh và côấ ẻem cùng cha khác tên là Cám. kh c, làm vi luôn tay còn Cám thì ngẹ ượ ưchi u, ch bi rong ch i.ề ơM hôm, và Cám cùng đi tép và ai nhi có Cám rong ch i,ộ ượ ơkhông có tép nên đã trút gi tép m. khóc. hi lên xem trong giừ ỏcó gì không. tìm th con cá ng. nuôi cá ng, ngày cho ng ăn m. Mấ ẹcon Cám bi li đi xa nhà gi th cá ng. khóc. hi lên oế ượ ảT tìm ng cá vào cái đem chôn chân gi ng.ấ ươ ướ ườNgày làng, dì gh tr thóc, ph nhà nh xong đi xem. iộ ượ ủthân ng khóc. hi lên sai chim nh thóc giúp đào cái chânồ ướgi ng lên láy qu áo đi xem và cn ng i.T đi qua u, ch ng mayườ ưỡ ẳđánh chi giày xu ng c, mò mãi không c. Khi ng vua đi qua ng i,ơ ướ ượ ạvua li sai quân lính xu ng mò thì lên chi giày xinh p. Vua truy nh ai aề ướ ừs làm ng thi nhau th con Cám. m, chi giày aẽ ướ ườ ướ ượ ừnh in cùng chi giày trong túi m. tr thành hoàng u.ư ậNhân ngày gi xin phép vua thăm nhà. Dì gh trèo lên cây hái cauỗ ấr cây gi Cám vào cung thay ch ch hóa thành chim vàng anh ngày nào cũngồ bên vua. con Cám li gi vàng anh, lông ra góc n. lên hai cây xoanở ườ ọđào. Vua thích hai cây xoan đào, li võng ng con Cám li ch hai cây xoan đóngề ặthành khung i. Lúc Cám i, khung kêu ti ng m, Cám hãi, đem khung iử ồđ tro đi th xa. lên cây th xanh nh ng ch có duy nh qu và títổ ởtrên cao. Bà đi ch trông th yêu qu th li th bà. Qu th trên cao vàoụ ơtúi bà. Bà đem qu th nhà.T trong qu htij chui ra, m, c, giúp bàả ướ ẹc Bà rình c, bà xé qu th đi. đó, ng bà nh hai con.ụ ượ ẹM hôm nhà vua kinh lí đi qua, th tr gi ng têm ngày tr li i. Vua nh raộ ướ ậT li cung. Cám th ch a, sinh lòng ghen ghét. ch cho Cámấ ướ ỉcách làm da tr ng. Cám làm theo và ch t. xác Cám làm và cho dì Và dì ănắ ếm đó và khen ngon, tuy nhiên khi bi đó là con mình, thì Cám cũng ch theo.ắ Truy tíchệ Cám)ấa/ Xác nh ph ng th bi và phong cách ngôn ng văn trên.ị ươ (0.5 đi m)ểb/ ch mâu thu và xung trong truy nả Cám”ấ là gì? 0.5 đi m)ểc/ đã hóa thân và đó là nh ng gì?ấ (0.5 đi m)ểd/ Li kê các th kì ng trong câu truy n. ượ (0.5 đi m)ểe/ Vi thúc khác cho truy “ế Cámấ ”. (1 đi m)ểII. Làm vănCâu 1(2 đi m).ể vào dung ph hi u, hãy vi đo n( kho ng 200 ch văn bàn sự ựích và lòng tham con ng trong cu ng.ỉ ườ ốCâu 2(5 đi m).ể nh bài th “ả Chi i” Chí Minh.ủ ồH TẾĐÁP ÁNI. c-hi uọ a/ Xác nh ph ng th bi và phong cách ngôn ng văn trên.ị ươ ảPTBĐ: (0.25 đi m)ểPCNN: Ngh thu (0.25 đi m)ểb/ ch mâu thu và xung trong truy nả Cám”ấ là gì? (0.5đi m)ểMâu thu và xung trong truy tích này tr là mâu thu và xungẫ ướ ẫđ trong gia đình ph quy th (mâu thu dì gh mâu thu con ch ng).ộ ồNguyên nhân ngu vi th tài và ng nh ng quy tắ ưở ậch các thành viên (con cái) trong gia đình. Truy cũng th thoáng xu hi nấ ệnh ng mâu thu xã (v quy và nh ng không ph là ch o. ýữ ạnghĩa chung nh tác ph toát lên mâu thu gi cái thi và cái ác. Đó làấ ệcu tranh gi ng ng thi và nh ng ng.ộ ườ ươ ươc/ đã hóa thân và đó là nh ng gì?ấ (0.5đi m)ểT đã tr qua ba hóa thân, đó là: chim vàng anh, cây xoan đào, cây th (0.5ấ ịđi m)ểd/ Li kê các th kì ng trong câu truy n. ượ (0.5 đi m)ểNhân tậ tụ ng cá ng và nh ng bi hóa nhân dân chínhươ .e/ Vi thúc khác cho truy “T Cám”.ế đi m)ểTùy cách vi và cách di GV cho đi phù p.ế ợ+ Trình bày t, di lôi cu (1.5 đi m).ố ể+ Trình bày khá (1 đi m).ể+ Không vi đo n, ch li kê đi m).ế ểII. Làm vănCâu 1: Nêu ngh lu lòng tham và ích 0.25 đi m)ấ ể Gi thích 0.25 đi m)ả ể Nguyên nhân 0.25 đi m)ể qu 0.25 đi m)ậ ể Kh ph 0.25 đi m)ắ ể Phê phán 0.25 đi m) ể Liên thân 0.25 đi m)ệ *Di và ch ng phù 0.25 đi m)ễ ể* ý: Vi hình th đo văn. Thí sinh vi bài văn thì không tính đi mư ướ ểCâu 2:I. bài đi m)ở ể– Không gian và th gian vào bu hoàng hôn trong Nh kí trong tù miêu tờ ượ ảqua bài th Hoàng hôn, Chi i, nh chi hôm, chi u… Nh ngộ ưtrong nh ng tranh có ph đó, sinh ho con ng i, ni tin yêuữ ườ ềl quan, sáng th hi rõ nét, nh là trong bài th “Chi i”.ạ ươ ượ ố– Ghi bài th .ạ ơII. Thân bài đi m)ểA. NGỔ1. Bài th ng trên ng chuy lao. Tr i, ng tù gi điơ ườ ườ ảgi mi núi.ữ ề2. lòng yêu ng i, yêu cu ng luôn luôn qua nh ng gian truânấ ườ ượ ước tác gi toát lên tranh Chi này.ủ ốB. PHÂN1. Bài th ng hình nh ngày t.ơ ếChim ng tìm ch ng ,ỏ ủSau ngày ki ăn, chim chi t, tìm khu ng cây quen thu ngộ ủqua đêm. Chim ng báo hi ngày tàn, nh ng ch cho bóng đêm. Nh ngỏ ườ ưng đi ng ch ng c, không rõ đi đâu, cũng không bi tườ ườ ượ ướ ếbao gi có ch ng nh nh ng cánh chim kia.ờ ượ ữM hoài man mác dâng lên trong lòng ng đi: tình nh do gi tộ ườ ấkhách quê ng i, nh bu chi tàn.ườ ề2. tr bu chi còn ng chút ánh sáng nh đầ ươ ủcho nhà th nh ra chòm mây loi đang ng trôi:ơ ờChòm mây trôi nh gi ng không;ẹ ầC nh nh tranh thúy nh ng cũng th bu n, càng kh iả ỗcô ng đi ng. a, đây còn là ng tù ph dùơ ườ ườ ườ ướđã su ngày dài.ỏ ộHai câu th nh nh ng th tình, nh kín đáo giãi bày tâm tr ng, tơ ộn ni m.ỗ ề3. Nh ng gi nh núi ng mênh mông trùng đi đang chìm vào bóngư ầt i, ng soi hình bóng cô gái lao ng:ố ộCô em xóm núi xay ngô i,ốXay t, lò than đã ng.ế ồBên nh con ng mi núi có xóm nhà nh có lè th th t. nh th bìnhạ ườ ậth ng, nh ng ngay lúc đó ng tù ch nhìn th hình nh gây xúc ngườ ườ ộmãnh li t: cô gái nh xay ngô và ánh ng lò than. Đó là hình nh bình dệ ịv cu ng bình th ng ng lao ng. Sau ngày làm vi ngoàiề ườ ườ ởđ ng, ch là nh ng ng nông dân tr nhà ăn và ngh ng i.ồ ườ ơCô gái nh này là con ho em gái trong gia đình, chu ăn cho nh ngỏ ững tr Hình nh cô gái nh xay ngô và hình nh ng xu hi nườ ệtrong bóng chi ch cho ng th gi nh ng cũng th p, đáng yêuề ẹvà lòng.ấNh ra nh ng chi ti tranh đó, nhà th th ng và thông mậ ảv cu ng ng lao ng: nghèo, nh ng cúng và quan.ớ ườ ạĐóng bài th ng “h ng” ng, nhà th nh mu ng nạ ọl ng trong trái tim mình, vui ng vì ng cu ng bình luônử ướ ịsáng m.ấ4. Bài th đã cách hài hòa bút pháp đi và hi i. nhơ ảbu chi núi ng bao trùm tr i, t, thiên nhiên và conổ ảng i, ch ghi loáng thoáng vài nét cánh chim, chòmườ ượ ộmây, cô gái bên lò than xóm núi. Ch vài nét nh trong bàiộ ộth nh ng ta nh cái nh t, tuy bu mà mơ ượ ấáp, bi có ni vui bình trong bài th Chi i: nhà ai bên pặ ếl ng sáng hình bóng kh kho cô gái xay ngô.ử ủC. PỢTrong hoàn nh đày trên ng xa, cô c, gi núi ng tả ườ ấkhách quê ng vào lúc chi i, tác gi nhìn nh th áp vuiườ ất qua ánh ng sáng. Đi đó ch ng vui bu Bác nươ ắv vui bu con ng i, nh không ph thu vào nh ng riêngớ ườ ủmình.III. bài đi m)ế ể– Thiên nhiên và con ng miêu trong bài th ng vài nét ch phá: hìnhườ ượ ấnh cô em xóm núi xay ngô tr thành trung tâm tranh, lùi tr chi uả ềv cánh chim bay i, chòm mây bay ch m.ớ ậ– Nh ng bài th không khung nh qu nh hiu mà nh ng th ngư ườmang yên bình, áp.ẻ