Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đáp án lý thuyết phần di truyền tế bào

c36dc4367753dd8baaa07740ff5cd8fe
Gửi bởi: Võ Hoàng 17 tháng 3 2018 lúc 22:30 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 11:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 285 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Cu 1: Th? tam b?i ? th?c v?t c th? ???c hnh thnh b?ng cch no trong s? cc cch d??i ?y?
A. Gy ??t bi?n ? h?p t?.
B. Lai gi?ng.
C. X? l h?t gi?ng b?ng ch?t cnsixin.
D. Lm h?ng thoi v s?c c?a t? bo ? ??nh sinh tr??ng c?a cy.
?p n : B Th? tam b?i ? th?c v?t c th? ???c hnh thnh b?ng cch lai gi?ng, cho lai th? t? b?i (cho giao t? 2n) v?i th? l??ng b?i (cho giao t? n)
Cu 2: D?a vo s? ki?n no trong gi?m phn ?? nh?n bi?t c ??t bi?n c?u trc NST di?n ra:
A. S? s?p x?p c?a cc NST t??ng ??ng ? m?t ph?ng thoi phn bo trong k gi?a l?n phn bo I.
B. S? trao ??i cho c?a cc c?p NST t??ng ??ng ? k ??u l?n phn bo I.
C. S? ti?p h?p c?a cc c?p NST t??ng ??ng ? k ??u l?n phn bo I.
D. S? co ng?n ?ng xo?n ? k ??u l?n phn bo I.
?p n : C ? k ??u I c?a gi?m phn cc NST trong c?p NST t??ng ??ng ti?p h?p ??ng c?nh nhau => n?u hnh d?ng v kch th??c cc NST t??ng ??ng khng gi?ng nhau th ng??i ta c th? pht hi?n ra .
Cu 3: S? r?i lo?n phn li m?t c?p NST t??ng ??ng trong m?t t? bo xma d?n t?i h?u qu?:
A. T?o ra th? b? b?i kh?m c 3 dng t? bo l: 2n; 2n + 1; 2n - 1.
B. T?o ra c? th? c m?i t? bo ??u mang ??t bi?n s? l??ng NST.
C. T?o ra c? th? d? b?i c b? nhi?m s?c th? trong cc t? bo l: 2n + 1.
D. T?o ra c? th? d? b?i c b? nhi?m s?c th? trong cc t? bo l: 2n - 1.
?p n : A
Cu 4: Loi c ??c d??c, b? NST l 2n = 24. C th? d? ?on bao nhiu th? tam b?i c th? ???c hnh thnh:
A. 1. B. 24. C. 12. D. 36.
?p n : A S? th? tam b?i t?o ra l 1 : 3n = 36.
Cu 5: N?u qu trnh gi?m phn hnh thnh giao t? b? r?i lo?n, t?t c? cc c?p NST khng phn li ???c. Xc su?t x?y ra hi?n h??ng no l l?n nh?t.
A. Hnh thnh th? t? b?i ho?c th? khng nhi?m.
B. Hnh thnh th? tam b?i.
C. Hnh thnh th? ba nhi?m ho?c m?t nhi?m.
D. Hnh thnh th? m?t nhi?m ho?c th? khng nhi?m.
?p n : B Hnh thnh th? tam b?i
Cu 6: S? trao ??i cho khng cn gi?a 2 cromatit khc ngu?n g?c trong m?t c?p nhi?m s?c th? t??ng ??ng c th? lm xu?t hi?n d?ng ??t bi?n.
A. L?p ?o?n v m?t ?o?n. B. Chuy?n ?o?n t??ng h?.
C. ??o ?o?n v l?p ?o?n. D. Chuy?n ?o?n v m?t ?o?n.
?p n : A Trao ??i cho khng cn l hi?n t??ng s? l??ng gen ???c trao ??i trong hia NST khc ngu?n khng cn ??i t? l? nn d?n ??n m?t bin m?t gen( do m?t ?o?n ) , m?t bn th?a gen ( l?p ?o?n )
Cu 7: Th? d? b?i (th? l?ch b?i) l th? c:
A. T?t c? cc c?p NST t??ng ??ng trong t?t c? cc t? bo sinh d??ng c?a c? th? t?ng ln ho?c gi?m ?i.
B. M?t s? gen trong m?t s? t? bo sinh d??ng c?a c? th? b? ??t bi?n.
C. S? l??ng nhi?m s?c th? (NST) ? m?t ho?c m?t s? NST t??ng ??ng no ? trong t?t c? cc t? bo sinh d??ng c?a c? th? t?ng ln ho?c gi?m ?i.
D. M?t s? NST trong m?t s? t? bo sinh d??ng b? ??t bi?n c?u trc.
?p n : C
Cu 8: Khi ni v? ??t bi?n ??o ?o?n nhi?m s?c th?, pht bi?u no sau ?y l sai?
A. ?o?n nhi?m s?c th?b? ??o lun n?m ? ??u mt hay gi?a nhi?m s?c th? v khng mang tm ??ng.
B. S? s?p x?p l?i cc gen do ??o ?o?n gp ph?n t?o ra ngu?n nguyn li?u cho qu trnh ti?n ha.
C. ??o ?o?nnhi?m s?c th? lm thay ??i trnh t? phn b? cc gen trnnhi?m s?c th?, v v?y ho?t ??ng c?a gen c th? thay ??i.
D. M?t s? th? ??t bi?n mangnhi?m s?c th? b? ??o ?o?n c th? gi?m kh? n?ng sinh s?n.
?p n : A
Cu 9: B?nh, h?i ch?ng no sau ?y ? ng??il h?u qu? c?a ??t bi?n cu trc nhi?m s?c th??
A. B?nh ung th? mu. B. H?i ch?ng Claiphent?.
C. H?i ch?ng ?ao. D. H?i ch?ng T?cn?.
?p n : A
Cu 10: Th? l?ch b?i c ?i?m gi?ng v?i th? ?a b?i l:
A. Th??ng ch? tm th?y ? th?c v?t.
B. ??u khng c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh.
C. Hnh thnh t? c? ch? r?i lo?n phn li NST trong phn bo.
D. S? NST trong t? bo l b?i s? c?a n v l?n h?n 2n.
?p n : C Lo?i tr? ?p n A. Th??ng ch? tm th?y ? th?c v?t v l?ch b?i c?ng kh g?p nhi?u ? ??ng v?t nh? ? ng??i c cc d?ng l?ch b?i gy h?i ch?ng ?ao, h?i ch?ng t?cn?, hi ch?ng claiphent?...
Lo?i tr? ?p n B. ??u khng c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh v ?a b?i ch?n 4n, 6n... v?n c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh bnh th??ng.
Lo?i tr? ?p n D. S? NST trong t? bo l b?i s? c?a n v l?n h?n 2n v l?ch b?i l d?ng ??t bi?n trong ? NST trong t? bo ch?t ch? m?t ho?c thm 1 hay 1 vi chi?c 2n +1, 2n-1....
?p n C.Hnh thnh t? c? ch? r?i lo?n phn li NST trong phn bo n?u 1 hay 1 c?p NST khng phn li th s? pht sinh l?ch b?i cn n?u t?t c? cc NST khng phn li s? pht sinh ?a b?i.
Cu 11: ?i?m c ? ??t bi?n nhi?m s?c th? v khng c ? ??t bi?n gen l:
A. Bi?n ??i v?t ch?t di truy?n trong nhn t? bo.
B. Pht sinh mang tnh ch?t ring l? v khng xc ??nh.
C. Di truy?n ???c qua con ???ng sinh s?n h?u tnh.
D. Lun bi?u hi?n ki?u hnh ? c? th? mang ??t bi?n.
?p n : D Lo?i tr? ?p n A. Bi?n ??i v?t ch?t di truy?n trong nhn t? bo v nhi?m s?c th? v gen ??u n?m trong nhn nn ??t bi?n gen v ??t bi?n NST ??u lm thay ??i v?t ch?t di truy?n trong nhn t? bo.
Lo?i tr? ?p n B. Pht sinh mang tnh ch?t ring l? v khng xc ??nh v t?t c? cc d?ng ??t bi?n ??u pht sinh 1 cch ring l? ? t?ng c th? v khng c h??ng xc ??nh.
Lo?i tr? ?p n C. Di truy?n ???c qua con ???ng sinh s?n h?u tnh v cc d?ng ??t bi?n ??u lm thay ??i v?t ch?t di truy?n nn ??u c th? di truy?n qua sinh s?n h?u tnh.
?p n D. Lun bi?u hi?n ki?u hnh ? c? th? mang ??t bi?n v ??t bi?n NST lun bi?u hi?n ra ki?u hnh cn ??t bi?n gen ? tr?ng thi l?n s? khng bi?u hi?n ki?u hnh khi t?n t?i ? tr?ng thi d? h?p.
Cu 12: D? ?a b?i l hi?n t??ng trong t? bo ch?a b? NST:
A. ??n b?i c?a 2 loi khc nhau.
B. L??ng b?i c?a 2 loi khc nhau.
C. Th?a ho?c thi?u m?t s? NST.
D. L??ng b?i c?a 2 b? NST gi?ng nhau trong cng m?t loi.
?p n : B D? ?a b?i l hi?n t??ng trong t? bo ch?a b? NST l??ng b?i c?a 2 loi khc nhau. D? ?a b?i ???c hnh thnh nh? c? ch? lai xa k?t h?p v?i ?a b?i ha: Lai gi?a 2 loi t?o thnh con lai mang 2 b? NST ??n b?i c?a 2 loi khc nhau. ?a b?i ha lm t?ng g?p ?i b? NST trong t? bo t?o thnh 2 b? NST l??ng b?i c?a 2 loi.
Cu 13: S? k?t h?p c?a 2 giao t? ( n + 1) s? t?o ra:
A. Th? 1 nhi?m kp. B. Th? 3 nhi?m.
C. Th? 4 nhi?m ho?c th? 3 nhi?m kp. D. Th? song nh? b?i.
?p n : C Giao t? (n + 1) l giao t? c th?a 1 NST c?a 1 c?p NST no ? ( giao t? bnh th??ng ch?a n NST). V?y k?t h?p gi?a 2 giao t? n + 1 s? t?o thnh d?ng th? b?n 2n + 2 n?u 2 NST th?a ? 2 giao t? thu?c cng 1 c?p NST khi ? trong h?p t? c?p NST c 4 chi?c; ho?c t?o thnh th? 3 kp n?u 2 NST th?a ? 2 giao t? ? thu?c 2 c?p NST khc nhau khi ? trong tr??ng h?p c 3 c?p NST ??u c 3 chi?c .
Cu 14: Trong t? nhin, php lai no sau ?y khng th? di?n ra:
A. 3n x 3n3n. B. 4n x 2n 3n. C. 4n x 4n 4n. D. 2n x 2n 2n.
?p n : A
Xt cc c? th?: 2n l b? NST l??ng b?i, NST t?n t?i thnh c?p t??ng ??ng nn trong gi?m phn NST phn li bnh th??ng t?o giao t? mang b? NST n c kh? n?ng th? tinh, nn c? th? 2n c kh? n?ng sinh s?n h?u t?nh.
C? th? 3n l d?ng ??t bi?n tam b?i, NST t?n t?i thnh c?m m?i c?m g?m 3 chi?c do ? khi gi?m phn b? r?i lo?i phn li NST t?o giao t? b?t th??ng khng c kh? n?ng th? tinh, nn c? th? 3n khng c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh.
C? th? 4n l d?ng t? b?i, NST t?n t?i thnh t?ng c?m g?m 4 NST t?o thnh 2 c?p t??ng ??ng nn trong gi?m phn NST phn li bnh th??ng t?o giao t? mang b? NST 2n c kh? n?ng th? tinh, nn c? th? 4n c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh.
Nh? v?y php lai 3n x 3n khng th? x?y ra trong t? nhin v 3n khng c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh.
Cu 15: Ng??i m?c h?i ch?ng claiphent? c s? NST trong nhn t? bo l:
A. 46. B. 48. C. 45. D. 47.
?p n : D H?i ch?ng claiphent? l ??t bi?n s? l??ng NST c 3 NST ? c?p NST gi?i tnh d?ng XXY (th?a 1 NST gi?i tnh). Nh? v?y s? NST trong t? bo l 47.
Cu 16:
?i?m ch? y?u trong c? ch? pht sinh th? ?a b?i l:
A. S? l??ng NST c?a t? bo t?ng ln g?p b?i.
B. R?i lo?n s? hnh thnh thoi v s?c trong gi?m phn.
C. M?t c?p NST t? nhn ?i nh?ng khng phn li trong phn bo.
D. T?t c? b? NST t? nhn ?i nh?ng khng phn li trong phn bo.
?p n : D ?a b?i l d?ng ??t bi?n lm t?ng 1 s? nguyn l?n b? NST ??n b?i c?a loi v l?n h?n 2n ( 3n, 4n, 5n, 6n...).
C? ch? pht sinh: Do t?t c? cc NST nhn ?i m khng phn li trong phn bo
- Gi?m phn: 2n giao t? 2n
- Th? tinh: 2n .2n 4n
2n .n 3n
- Nguyn phn: 2n 4n
Cu 17: ??t bi?n m?t ?o?n khc v?i chuy?n ?o?n khng t??ng h? ? ch?:
A. Lm NST ng?n b??t ?i vi gen.
B. Lm NST b? thi?u gen, lun c h?i cho c? th?.
C. ?o?n b? ??t ra khng g?n vo NST khc.
D. ?o?n b? ???t ch? g?m m?t s? c?p nucltit.
?p n : C ??t bi?n m?t ?o?n NST l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ??t ra sau ? b? enzim phn gi?i m khng g?n vo NST khc.
??t bi?n chuy?n ?o?n khng t??ng h? l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ??t ra r?i g?n vo NST khc. Nh? v?y 1 NST b? m?t ?i 1 ?o?n cn 1 NST khc ???c nh?n thm 1 ?o?n.
Cu 18: Xt c?p NST gi?i tnh XY c?a 1 c th? ??c. Trong qu trnh gi?m phn x?y ra s? phn li b?t th??ng ? k sau. C th? trn c th? t?o ra lo?i giao t?:
A. XY, XX, YY v O. B. XY v O.
C. X, Y, XY v O. D. X, Y, XX, YY, XY v O.
?p n : D C? th? c c?p NST XY cc t? bo gi?m phn tr?i qua c giai ?o?n;
- K trung gian: NST nhn ?i thnh NST kp XXYY.
- Phn bo I: Cc NST kp trong cc c?p NST t??ng ??ng phn li d?c l?p t?o thnh 2 t? bo con c NST l XX v YY.
- Phn bo II ; Cc NST ??n trong NST kp phn li thnh cc giao t? mang NST l X ho?c Y.
M?t s? t? bo sinh d?c gi?m phn khng bnh th??ng ? k sau;
Tr??ng h?p 1: c?p XY khng phn li trong gi?m phn I th s? t?o cc t? bo mang NST l XXYY: cn gi?m phn II bnh th??ng c th? t?o ra cc giao t?: XY v O khng mang NST gi?i tnh).
Tr??ng h?p 2: c?p XY khng phn li trong gi?m phn II cn gi?m phn I bnh th??ng c th? t?o ra c lo?i giao t?: XX; YY v O.
Cn cc t? bo gi?m phn bnh th??ng t?o cc lo?i giao t? X v Y.
V?y c th? trn c th? t?o ra lo?i giao t?: X,Y,XY,XX,YY v O,
Cu 19: Va?o ki? ??u cu?a gia?m phn I, s?? trao ??i ?oa?n khng t??ng ??ng gi??a 2 crmatit thu?c cu?ng m?t c??p NST t??ng ?ng se? gy ra:
1. ??t bi?n l??p ?oa?n NST 2. ??t bi?n chuy?n ?oa?n NST
3. ??t bi?n m?t ?oa?n NST 4. ??t bi?n ?a?o ?oa?n NST
Ph??ng a?n ?u?ng
A. 1,2. B. 2,3. C. 1,3. D. 2,4.
?p n : C Va?o th??i ki? ??u cu?a gia?m phn I, s?? trao ??i ?oa?n khng t??ng ??ng gi??a 2 crmatit thu?c cu?ng m?t c??p NST t??ng ?ng, khi ?o? 1 NST se? m?t m?t ?oa?n co?n NST kha?c se? ????c nh?n thm 1 ?oa?n ma? trn ?o? ch??a ca?c alen t??ng ??ng cu?a ca?c gen ma? trn NST ?o? ?a? co?; t??c la? se? gy ra:1. ??t bi?n l??p ?oa?n NST va? 3. ??t bi?n m?t ?oa?n NST
Cu 20: C? th? c ki?u gen BbDd, m?t s? t? bo sinh d?c gi?m phn khng bnh th??ng ? c?p Dd c th? t?o ra cc lo?i giao t? sau:
A. BDd,Bdd,BDD, BO. B. BD, Bd, bD, bd, BDd, bDd, BO, bO.
C. BD, Bd, bD, bd. D. BDD, BO, bdd, bO.
?p n : B C? th? c ki?u gen BbDd cc t? bo gi?m phn tr?i qua cc giai ?o?n:
- K trung gian: NST nhn ?i thnh NST kp BBddDDdd.
- Phn bo 1: Cc NST kp trong cc c?p NST t??ng ??ng phn li ??c l?p t?o thnh 2 t? bo con c NST l BBDD v bbdd ho?c BBdd v bbDD.
- Phn bo 2: Cc NST ??n trong NST kp phn li t?o thnh cc giao t? mang NST l BD v bd ho?c bD v Bd.
M?t s? s? t? bo sinh d?c gi?m phn khng bnh th??ng ? c?p Db:
Tr??ng h?p 1: c?p Dd khng phn li trong gi?m phn 1 th s? t?o cc t? bo mang NST l: BBDDdd v bb ho?c BB v bbDDdd,cn gi?m phn 2 phn li bnh th??ng c th? t?o ra cc lo?i giao t?: BDd v bO ho?c bDd v BO.
Tr??ng h?p 2: c?p Dd khng phn li trong gi?m phn 2 cn gi?m phn 1 bnh th??ng c th? t?o ra cc lo?i giao t?: BDD, BO, bdd v b ho?c Bdd, BO, bDD v bO. Cn cc t? bo gi?m phn bnh th??ng t?o ra cc lo?i giao t? l BD, Bd, bD,bd. V?y c th? t?o cc lo?i giao t? lBD, Bd, bD, bD, BDd, bDd, BO, bO, BDD, Bdd, bDD, bdd.
Cu 21: C? th? bnh th??ng c gen ti?n ung th? nh?ng gen ny khng phin m nn c? th? khng b? b?nh ung th?. Khi gen ti?n ung th? b? ??t bi?n thnh gen ung th? th c? th? se? b? b?nh. Gen ti?n ung th? b? ??t bi?n ? vng no sau ?y c?a gen.
A. Vng m ha. B. Vng ?i?u ha. C. Vng k?t thc. D. Vng b?t k ? trn gen.
?p n : B C? th? bnh th??ng c gen ti?n ung th? nh?ng gen ny khng phin m nn c? th? khng b? b?nh ung th?. Khi gen ti?n ung th? b? ??t bi?n thnh gen ung th? th c? th? s? b? b?nh, t?c l gen ung th? l gen ???c phin m v ho?t ??ng. Nh? v?y gen chuy?n t? tr?ng thi khng ho?t ??ng sang tr?ng thi ho?t ??ng phi?n m. M c?u trc c?a gen g?m 3 vng:
Vng ?i?u ho: N?m ? ??u 3' c?a m?ch m g?c c?a gen, mang tn hi?u kh?i??ng v ki?m sot qu trnh phin m
Vng ma? ha: N?m gi?a gen, mang thng tin m ha cc axit amin.
Vng k?t thc:N?m ?? ??u 5' c?a m?ch m g?c c?a gen, mang tn hi?u k?t thc phin m.
Nh? v?y gen phin m ???c hay khng ph? thu?c vo vng ?i?u ho.
Gen ti?n ung th? b? ??t bi?n ?? vng ?i?u ho c?a gen.
Cu 22: D?ng ??t bi?n pht sinh trong l?n nguyn phn ??u tin c?a h??p t?, lm cho t?t c? NST khng phn li s? t?o ra:
A. Th? d? ?a b?i. B. Th? nhi?u nhi?m. C. Th? l?ch b?i. D. Th? t? b?i.
?p n : D H?p t? mang b? NST l??ng b?i 2n. D?ng ??t bi?n pht sinh trong l?n nguyn phn ??u tin c?a h??p t?, lm cho t?t c? NST ??u ???c nhn ?i (vo pha S k trung gian) nh?ng khng phn li s? t?o ra t? bo c b? NST t? b?i 4n. Sau ? cc t? bo t? b?i nguyn phn bnh th??ng t?o nn c? th? t? b?i 4n.
Cu 23: Trong t? bo sinh d??ng c?a m?t ng??i th?y c 47 NST. ? l:
A. H?i ch?ng d? b?i. B. H?i ch?ng ?ao. C. Th? ba nhi?m. D. H?i ch?ng T?cn?.
?p n : C Trong t? bo sinh d??ng ca ng??i bnh th??ng c b? NST l 2n = 46. Trong t? bo th?y c 47 NST t?c l c 1 c?p NST no ? th?a 1NST. ? l: C. th? ba nhi?m. Lo?i tr? cc ?p n:
A. h?i ch?ng d? b?i l d?ng ??t bi?n trong ? b? NST t?ng ho?c gi?m 1 hay 1 s? NST.
B. h?i ch?ng ?ao l d?ng ??t bi?n trong ? c 3 NST s? 21. Theo ?? ra th ch?a xc ??nh ???c c?p NST no c 3 NST.
D. h?i ch?ng T?cn? l d?ng ??t bi?n trong ? c 1 NST gi?i tnh d?ng XO.
Cu 24: S? l??ng NST trong t? bo sinh d??ng c?a ng??i b? b?nh ung th? mu l:
A. 23. B. 45. C. 47. D. 46.
?p n : D B?nh ung th? mu l do ??t bi?n m?t ?o?n NST ? c?p NST s? 21 (??t bi?n c?u trc NST); cn s? l??ng NST trong t? bo v?n khng thay ??i. Do ? s? l??ng NST trong t? bo sinh d??ng c?a ng??i b? b?nh ung th? mu l: 2n=46.
Cu 25: S? trao ??i cho khng cn gi?a cc crmatit trong m?t c?p NST kp t??ng ??ng l nguyn nhn d?n ??n:
A. Hon v? gen. B. ??t bi?n th? l?ch b?i.
C. ??t bi?n ?a?o ?o?n NST. D. ??t bi?n l?p ?o?n v m?t ?o?n NST.
?p n : D S? trao ??i cho khng cn gi?a cc crmatit trong m?t c?p NST kp t??ng ??ng lm cho 1 NST ???c nh?n thm cc alen c?a cng gen trn NST ?; cn 1 NST b? m?t cc alen ?. V?y hi?n t??ng ny ? d?n ??n ??t bi?n l?p ?o?n ?? chi?c NST ny v m?t ?o?n ??NST khc.
V du?: 1 c??p NST mang cc gen hi?n t???ng trao ??i cho khng cn ?d?n ??n hnh thnh 1 NST mang cc gen ABCDEe (l?p ?o?n D,e); v 1 NST mang cc gen abcd (m?t ?o?n e)
Cu 26: T? bo sinh tinh c?a m?t loi ??ng v?t c trnh t? cc gen nh? sau:
+ Trn c?p NST t??ng ??ng s? 1: NST th? nh?t l ABCDE v NST th? hai l abcde.
+ Trn c?p NST t??ng ??ng s? 2: NST th? nh?t l FGHIK v NST th? hai l fghik.
Lo?i tinh trng c ki?u gen ABCde v Fghik xu?t hi?n do c? ch?:
A. Chuy?n ?o?n khng t??ng h?. B. Phn li ??c l?p c?a cc NST.
C. Trao ??i cho. D. ??o ?o?n.
?p n : C
T? bo sinh tinh c?a m?t loi ??ng v?t c trnh t? cc gen nh? sau:
+ Trn c?p NST t??ng ?ng s? 1: NST th? nh?t l ABCDE v NST th? hai l abcde.
+ Trn c?p NST t??ng ??ng s? 2: NST th? nh?t l FGHIK v NST th? hai l fghik
- Lo?i tinh trng c ki?u gen ABCde v Fghik xu?t hi?n do c? ch? trao ??i cho d?n??n hon vi gen. ?? c??p NST s? 1 x?y ra trao ??i cho kp ??ng th?i
2 genDE, de. ? c??p NST s? 2xa?y ra trao ??i che?o c??p gen Ff
Cu 27: T? h?p cc giao t? no d??i ?y c?a ng??i s? t?o ra h?i ch?ng ?ao?
1. (23 + X) 2. (21 + Y) 3. (22 + XX) 4. (22 + Y)
A. 3 v 4 B. 1 v 4 C. 1 v 2 D. 2 v 3
?p n : B ? ng??i c b? NST 2n = 46 trong ? c c?p NST gi?i tnh XX ? n? v XY ?? nam khi gi?m phn bnh th??ng cho giao t? mang 23 NST: 22+X ho?c 22+Y.
Cc giao t?:
1. (23 + X) th?a 1 NST th??ng c th? l NST s? 21
2. (21 + Y) thi?u1NST th??ng
3. (22 + XX) th?a 1 NST X
4. (22 + Y) bnh th??ng.
H?i ch?ng ?ao l ??t bi?n s? l??ng NST c 3 NST ? c?p NST s? 21. Hi?n t???ng ny pht sinh l do khng phn li c?a c?p NST s? 21 ? k sau c?a gi?m phn t?o nn giao t? th?a 1 NST (c 2 NST s? 21). Giao t? ny k?t h?p v?i giao t? hnh th??ng (c 1NST s? 21) t?o thnh h?p t? c 1 c?p NST c 3 chi?c (c 3NST s? 21] pht tri?n thnh ng??i b? h?i ch?ng ?ao. Nh? v?y giao t? 1. (23+X) v giao t? 4.(22+Y) c th? hnh thnh h?i ch?ng ?ao.
Cu 28: ? ??u H Lan, b? NST 2n = 14, c bao nhiu th? tam nhi?m kp khc nhau c th? hnh thnh?
A. 21 B. 42 C. 26 D. 7
?p n : A B? NST c?a loi l 2n =14 t?c l c 7 c?p NST. Th? tam nhi?m kp c?a loi l c? th? ??t bi?n c 2 trong 7 c?p NST ??u th?a 1 NST.
V?y s? lo?i th? m?t kp c th? c c?a loi ny l:
Cu 29: ??t bi?n m?t ?o?n khc v?i chuy?n ?o?n khng t??ng h? ? ch?:
A. ?o?n b? ??t ch? g?m m?t s? c?p nucltit
B. ?o?n b? ??t ra khng g?n vo NST khc
C. Lm NST ng??n b??t ?i vi gen
D. Lm NST b? thi?u gen, ?a s? c h?i cho c? th?
?p n : B ??t bi?n m?t ?o?n NST l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ??t ra sau ? b? enzim phn gi?i. ??t bi?n chuy?n ?o?n NST khng t??ng h? l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ??t ra sau ? n?i vo 1 NST khc.
Cu 30: H?i ch??ng ?ao ?? ng???i la? h?u qua? cu?a hi?n t???ng na?o?
A. Khng phn li c?a m?t c?p NST ? k sau phn bo I hay phn bo II c?a gi?m phn
B. Ti?p h?p l?ch c?a NST khi gi?m phn
C. M?t c?p NST sau khi t? nhn ?i khng phn li ? k sau nguyn phn.
D. Phn li khng ??ng ??u c?a cc NST.
?p n : A H?i ch?ng ?ao l ??t bi?n s? l??ng NST c 3 NST ? c?p NST s? 21. Hi?n t??ng ny pht sinh l do khng phn li c?a m?t c?p NST (c?p NST s? 21) ?? ki? sau phn bo I hay phn bo II c?a gi?m phn t?o nn giao t? th?a 1 NST (c 2 NST s? 21). Giao t? ny k?t h??p v?i giao t? bnh th??ng (c 1 NST s? 21) t?o thnh h??p t? c 1 c?p NST c 3 chi?c (c 3 NST s? 21) pht tri?n thnh ng???i bi? h?i ch?ng ?ao.
Cu 31: Trong qu?n th? ng???i co? m?t s? th? ??t bi?n sau:
1- Ung th? ma?u 2- H?ng c?u hi?nh li?m 3- Ba?ch ta?ng
4- H?i ch??ng Claiphent? 5- Di?nh ngo?n tay s? 2 va? 3 6- Ma?u kho? ?ng
7- H?i ch??ng T??c n? 8- H?i ch??ng ?ao 9- Mu? ma?u
Nh??ng th? ??t bi?n na?o la? ??t bi?n NST?
A. 1,2,4,5 B. 1,4,7,8 C. 1,3,7,9 D. 4,5,6,8
?p n : B Nh??ng th? ??t bi?n na?o la? ??t bi?n NST la?: 1, 4, 7, 8.
Cu 32: Xt c?p NST gi?i tnh XY c?a m?t c th? ??c. Trong qu trnh gi?m phn xy ra s? phn li b?t th??ng ? k sau. C th? trn c th? t?o ra lo?i giao t?:
A. XY, XX, YY v 0 B. XY v 0.
C. X, Y, XY v 0 D. X, Y, XX, YY, XY v O
?p n : D C? th? c c?p NST XY cc t? bo gi?m phn tr?i qua cc giai ?o?n:
K trung gian: NST nhn ?i thnh NST kp XXYY.
Phn bo I: Cc NST kp trong cc c?p NST t??ng ??ng phn li ??c l?p t?o thnh 2 t? bo con c NST l XX v YY.
Phn bo II: Cc NST ??n trong NST kp phn li t?o thnh cc ciao t? mang NST l X ho?c Y.
M?t s? t? bo sinh d?c gi?m phn khng bnh th??ng ? k sau:
Tr??ng h?p 1: c?p XY khng phn li trong gi?m phn I th s? t?o cc t? bo mang NST l: XXYY; cn gi?m phn II bnh th??ng c th? t?o ra cc lo?i giao t?: XY v 0 (khng mang NST gi?i tnh).
"Tr??ng h?p 2: c?p XY khng phn li trong gi?m phn II cn gi?m phn I bnh th??ng c th? t?o ra cc lo?i giao t?: XX; YY v 0.
Cn cc t? bo gi?m phn bnh th??ng t?o cc lo?i giao t? l X v Y.
V?y c th? trn c th? t?o ra lo?i giao t?: X, Y, XY, XX, YY v 0. -
Cu 33: Nh?ng d?ng ??t bi?n no sau ?y lm thay ??i hnh thi NST?
1- ??t bi?n gen 2- M?t ?o?n NST 3-L?p ?o?n NST
4-??o ?o?n ngoi tm ??ng 5-Chuy?n ?o?n khng t??ng h?.
A. 1,2,3,5 B. 2,3,4,5 C. 2,3,5 D. 2,3,4
?p n : C Xt cc d?ng ??t bi?n:
1, ??t bi?n gen lm thay ??i 1 hay 1 s? c?p nucltit trn gen nn h?u rr khng lm thay ??i hnh thi NST.
2, M?t ?o?n NST lm m?t 1 hay 1 s? gen trn NST lm rt ng?n kch th??c NST
3, L?p ?o?n NST lm t?ng 1 hay 1 s? gen trn NST lm t?ng kch th??c NST.
4, ??o ?o?n ngoi tm ??ng ch? lm thay ??i v? tr cc gen ? ngoi tm ?? nn khng ?nh h??ng ??n hnh thi NST.
5, Chuy?n ?o?n khng t??ng h? l d?ng m?t ?o?n NST ???c chuy?n t? NST
ny sang NST khc nn 1 NST c kch th??c t?ng ln, cn 1 NST c kch
th??c gi?m ?i
Nh?ng d?ng ??t bi?n lm thay ??i hnh thi NST l 2, 3, 5.
Cu 34: S? trao ??i cho khng cn gi?a cc crmatit trong m?t c?p NST kp t??ng ??ng l nguynnhn d?n ??n:
A. Hon v? gen. B. ??t bi?n th? l?ch b?i.
C. ??t bi?n ??o ?o?n NST. D. ??t bi?n l?p ?o?n v m?t ?o?n NST.
?p n : D S? trao ??i cho khng cn gi?a cc crmatit trong m?t c?p NST kp t??ng ??ng
d?n ??n ??t bi?n l?p ?o?n v m?t ?o?n NST
Cu 35: Ng??i ta d?a vo d?ng ??t bi?n no ?? xc ??nh v? tr c?a gen trn NST?
A. ??o ?o?n. B. L?p ?o?n. C. Chuy?n ?o?n. D. M?t ?o?n
?p n : D ?? xc ??nh v? tr c?a gen trn NST, ng??i ta dng ??t bi?n m?t ?o?n
Cu 36: Pht bi?u no sau ?y khng ?ng khi ni v? ??t bi?n l?p ?o?n?
A. ??t bi?n l?p ?o?n d?n ??n lm t?ng c??ng ho?c gi?m b?t m?c ?? bi?u hi?n c?a tnh tr?ng.
B. ??t bi?n l?p ?o?n lm t?ng v?t ch?t di truy?n v lm thay ??i hnh thi c?a NST.
C. ??t bi?n l?p ?o?n khng lm thay ??i v? tr gen nh?ng lm thay ??i nhm gen lin k?t trn NST.
D. ??t bi?n l?p ?o?n do trao ??i ?o?n khng cn gi?a hai crmatit c?a c?p NST kp t??ng ??ng.
?p n : C
??t bi?n l?p ?o?n do trao ??i ?o?n khng cn gi?a hai crmatit c?a c?p NST kp t??ng ??ng
??t bi?n l?p ?o?n lm t?ng v?t ch?t di truy?n v lm thay ??i hnh thi c?a NST
??t bi?n l?p ?o?n d?n ??n lm t?ng c??ng ho?c gi?m b?t m?c ?? bi?u hi?n c?a tnh tr?ng
??t bi?n l?p ?o?n c th? lm thay ??i v? tr gen v khng lm thay ??i nhm gen lin k?t trn NST
Cu 37: ??t bi?n m?t ?o?n khc v?i chuy?n ?o?n khng t??ng h? ?? ch?
A. Lm NST b? thi?u gen, ?a s? c h?i cho c? th?.
B. ?o?n b? ???t chi? g?m m?t s? c?pnucltit.
C. ?o?n bi ??t ra khng g?n vo NST khc.
D. Lm NST ng?n b??t ?i vi gen.
?p n : C ??t bi?n m?t ?o?n NST l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ??t ra sau ? b? enzim phn gi?i. ??t bi?n chuy?n ?o?n NST khng t??ng h? l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ?t ra sau ? n?i vo 1 NST khc.
Cu 38: D?ng ??t bi?n no sau ?y khng gy h?u qu? nghim tr?ng m l?i t?o ?i?u ki?n cho ??t bi?n gen t?p nn cc gen m?i trong qu trnh ti?n ha
A. ??t bi?n m?t ?o?n NST B. ??t bi?n ??o ?o?n NST
C. ??t bi?n l?p ?o?n NST D. ??t bi?n chuy?n ?o?n NST
?p n : C Vai tr c?a cc d?ng ??t bi?n c?u trc NST l:
- L?p ?o?n NST t?o ra ?o?n v?t ch?t di truy?n b? sung, ch?c n?ng c?a chng c th? thay ??i c ngh?a ??i v?i ti?n ha t?o ra gen m?i.
- ??o ?o?n NST s?p x?p l?i cc gen t?o nn s? ?a d?ng gi?a cc th? cc ni cng loi; nh?ng gy r?i lo?n trong qu trnh ti?p h?p NST.
- M?t ?o?n NST lm m?t tnh tr?ng t??ng ?ng gip xc ??nh v? tr gen trn NST; nh?ng th??ng gy ch?t ho?c m?t kh? n?ng sinh s?n ca sinh v?t.
- Chuy?n ?o?n NST c th? t?o ra nhm gen lin k?t m?i nh?ng th??ng lm gi?m s?c s?ng c?a sinh v?t.
D?ng ??t bi?n khng gy h?u qu? nghim tr?ng m l?i t?o ?i?u ki?n cho ??t bi?n gen t?o nn cc gen m?i cho qu trnh ti?n ha C. ??t bi?n l?p ?o?n nhi?m s?c th?.
Cu 39: M?t loi th?c v?t, gen A quy ??nh qu? ??, a qui ??nh qu? vng. ? c? th? l?ch b?i h?t ph?n (n+1) khng c?nh tranh ???c ?i h?t ph?n (n), cn cc lo?i t? bo non ??u c kh? n?ng th? tinh. Php lai no d??i ?y cho qu? vng chi?m t? l? 1/3
A. M? Aaa x B? Aa B. M? AAa x B? Aa C. M? Aa x B? Aaa D. M? Aa x B? Aaa
?p n : D Xt t?ng c?p b? m?:
A. M? Aaa X B? Aa. M? Aaa t?o cc lo?i giao t? chi?m t? l? l 2/6 Aa ; 1/6 A ; 1 aa v 2/6 a cc giao t? ny ??u c kh? n?ng th? tinh. B? Aa t?o 2 lo?i giao t? ?a 1/2 A v l/2a. Nh? v?y ??i con ki?u hnh qu? vng (khng ch?a A) chi?m t? l? l: l/2a X (1/6 aa + 2/6a) = 1/4 (khng ph h?p v?i ?? ra)
B. M? AAa X B? Aa. M? AAa t?o cc lo?i giao t? chi?m t? l? l 2/6 Aa ; 2/6 A: 1/6 AA v 1/6 a cc giao t? ny ?u c kh? n?ng th? tinh. B? Aa t?o 2 lo?i giaa t? l 1/2 A v l/2a. Nh? v?y ??i con ki?u hnh qu? vng (khng ch?a A) chi?m t? l? l: l/6a X l/2a = 1/12 (khng ph h?p v?i ?? ra)
c. M? Aa X B? AAa. M? Aa t?o cc lo?i giao t? chi?m t? l? l 1/2 A v 1/2 a cc giao t? ny ??u c kh? n?ng th? tinh. B? AAa t?o cc lo?i giao t? l 2/6 Aa;2/6 A; 1/6 AA v 1/6 a trong ? cc giao t? n + 1 Aa v AA khng c?nh tranh ???c v?i cc giao t? n nn khng tr?c ti?p tham gia th? tinh. Cc giao t? ??c tr?c ti?p tham gia th? tinh l: 2/3 A v l/3a. Nh? v?y ??i con ki?u hnh qu? vng (khng ch?a A) chi?m t? l? l: l/2a X l/3a =1/6 (khng ph h?p v?i ?? ra).
D. M? Aa X B? Aaa. M? Aa t?o cc lo?i giao t? chi?m t? l? l 1/2 A v 1/2 a cc giao t? ny ??u c kh? n?ng th? tinh. B? Aaa t?o cc lo?i giao t? l 2/6 Aa; 2. : a; 1/6 A v l/6aa trong ? cc giao t? n + 1 Aa v aa khng c?nh tranh ???c vi cc giao t? n nn khng tr?c ti?p tham gia th? tinh. Cc giao t? ??c tr?c ti?p tham gia th? tinh l: 2/3 a v 1/3A. Nh? v?y ??i con ki?u hnh qu? vng (khng ch?a A) chi?m t? l? l: l/2a X 2/3a = 1/3 (ph h?p v?i ?? ra).
Cu 40: Trong ch?n gi?ng, cc nh khoa h?c c th? dng bi?n php gy ??t bi?n chuy?n ?o?n ?? chuy?n nh?ng gen c l?i vo cng 1 NST nh?m t?o ra cc gi?ng c nh?ng ??c ?i?m mong mu?n. ?y l ngh?a th?c ti?n c?a cc hi?n t??ng di truy?n no?
A. T??ng tc gen B. Lin k?t gen
C. Hon v? gen D. Lin k?t gen v ??t bi?n chuy?n ?o?n
?p n : B Trong ch?n gi?ng, cc nh khoa h?c c th? dng bi?n php gy ??t bi?n chuy?n ?o?n ?? chuy?n nh?ng gen c l?i vo cng m?t NST nh?m t?o ra cc gi?ng c nh?ng ??c ?i?m mongmu?n. C ngh?a l cc gen qui ??nh cc tnhtr?ng ban ??u c th? l phn li ??c l?p (n?m trn cc NST khc nhau) th sau khi chuy?n gen l?i lin k?t v?i nhau (n?m trn 1 NST) do ? cc tnh tr?ng t?t ? di truy?n cng nhau. Nn bi?n php ny l v?n d?ng ngh?a th?c ti?n c?a hi?n t??ng di truy?n lin k?t gen. ->
Cu 41: ? ng??i, s? r?i lo?n phn li c?p NST s? 21 trong qu trnh gi?m phn t?o tinh trng l?n phn bo II c?a 1 trong 2 t? bo con s? t?o ra.
A. 1 tinh trng th?a NST 21 v 1 tinh trng thi?u NST 21
B. 1 tinh trng bnh th??ng, 2 tinh trng th?a 1 NST 21 v 1 tinh trng thi?u 21
C. 2 tinh trng th?a NST 21 v 2 tinh trng thi?u NST 21
D. 2 tinh trng bnh th??ng, 1 tinh trng th?a 1 NST 21 v 1 tinh trng thi?u 21
?p n : D Phn bo I bnh th??ng th k?t thc phn bo I s? t?o thnh 2 t? bo con m?i t? bo ch?a 1NST s? 21 ? d?ng kp. ? phn bo II 1 trong 2 t? bo con ny x?y ra r?i lo?n phn li NST s? 21 s? t?o ra 2 tinh trng trong ? 1 tinh trng ch?a c? 2 NST s? 21 v 1 tinh trng khng ch?a NST no. Cn t? bo con cn l?i khng x?y ra r?i lo?n phn li NST th s? t?o 2 tinh trng bnh th??ng mang 1 NST s? 21
Cu 42: ? php lai ?AaBb X ?AaBb, ??i con ? pht sinh m?t cy t? b?i c ki?u gen AaaaBBBb. ??t bi?n ???c pht sinh ? l?n
A. nguyn phn ??u tin c?a h?p t?
B. gi?m phn II c?a qu trnh t?o h?t ph?n v t?o non
C. gi?m phn I c?a gi?i ny v l?n gi?m phn II c?a gi?i kia
D. gi?m phn I c?a qu trnh t?o h?t ph?n v t?o non
?p n : C ? php lai ?AaBb X ?AaBb, ??i con ? pht sinh m?t cy t? b?i c ki?u gen AaaaBBBb. ??t bi?n ???c pht sinh ? l?n gi?m phn I c?a gi?i ny v gi?m phn II c?a gi?i kia.
C? th? AaBb gi?m phn NST khng phn li trong gi?m phn I s? t?o lo?i giao t? AaBb. C? th? AaBb gi?m phn NST khng phn li trong gi?m phn II s? t?o lo?i giao t? AABB v aabb; AAbb v aaBB. Giao t? AaBb k?t h?p v?i giao t? aaBB t?o thnh th? t? b?i c ki?u gen AaaaBBBb.
Lo?i tr? ?p n:
A. nguyn phn ??u tin c?a h?p t? NST khng phn li s? t?o ra c c th? c ki?u gen AAAABBBB; AAAABBbb, AAAAbbbb, aaaaBBBB, aaaaBBbb, aaaabbbb, AAaaBBBB; AAaaBBbb, AAaabbbb.
B. gi?m phn II c?a qu trnh t?o h?t ph?n v t?o non NST khng phn li th F1s? c th? hnh thnh cc ki?u gen: AAAABBBB; AAAABBbb, AAAAbbbb, aanaBBBB, aaaaBBbb, aaaabbbb, AAaaBBBB; AAaaBBbb, AAaaBbbb(do cc lo?i giao t? AABB, aabb; AAbb, aaBB k?t h?p v?i nhau).
D. gi?m phn I ca qu trnh t?o h?t ph?n v t?o non NST khng phn li th F1s? c th? hnh thnh cc ki?u gen: AAaaBBbb (do giao t? AaBb k?t h?p v?i giao t? AaBb)
Cu 43: Th? l?ch b?i c ?i?m gi?ng v?i th? ?a b?i l
A. Th??ng ch? tim th?y ? th?c v?t.
B. ??u khng c kh? n?ng sinh s?n h?u tnh
C. Hnh thnh t? c? ch? r?i lo?n s? phn li nhi?m s?c th? trong phn bo
D. S? nhi?m s?c th? trong t? bo l b?i s? c?a n v l?n h?n 2n
?p n : C
+ ??t bi?n l?ch b?i: l ??t bi?n lm thay ??i s? l??ng NST ? 1 hay m?t s? c?p NST t??ng ??ng (thay v ch?a 2 NST c?a c?p th l?i ch?a 3 NST c?a c?p ho?c ch? ch?al NST c?a c?p ho?c khng ch?a NST c?a c?p...). C? ch? pht sinh:
* Trong gi?m phn v th? tinh: gi?m phn: m?t (ho?c 1 s?) c?p NST khng phn l; t?o giao t? th?a hay thi?u 1 (ho?c vi) NST; Th? tinh: Giao t? th?a hay thi?u 1 (ho?c vi) NST k?t h?p v?i giao t? bnh th??ng -> th? l?ch b?i.
* Trong nguyn phn:T? bo (2n) nguyn phn n?u NST khng, phn li - t? bo l?rh b?i => th? kh?m.
H?u qu?, vai tr c?a l?ch b?i l:
- M?t cn b?ng ton h? gen: t? vong, gi?m s?c s?ng, gi?m kh? n?ng sinh s?n ty loi.
- ??t bi?n l?ch b?i cung c?p nguyn li?u cho ti?n ha v trong ch?n gi?ng.
+ ?a b?i l d?ng ??t bi?n lm t?ng 1 s? nguyn ln b? NST ??n b?i c?a loi v l?n h?n 2n (3n, 4n, 5n, 6n."). C? ch? pht sinh: Do t?t c? cc NST khng phn li trong phn bo .guyn phn ho?c gi?m phn. H?u qu? v vai tr c?a ??t bi?n ?a b?i:
- T? bo ?a b?i th??ng c s? l??ng ADN t?ng g?p b?i -> t? bo to, c? quan sinh d??ng to, sinh tr??ng pht tri?n m?nh kh? n?ng ch?ng chiu t?t..
- ??t bi?n ?a b?i ?ng vai tr quan tr?ng trong ti?n ha (hnh thnh loi m?i) v trong tr?ng tr?t (t?o cy tr?ng n?ng su?t cao...)
- ?a b?i i? khhg t?o giao t? binh th??ng nn c hi?n t??ng b?t th?.
Th? l?ch b?i c ?i?m gi?ng v?i th? ?a b?i l c. hnh thnh t? c? ch? r?i lo?n s? phn li nhi?m s?c th? trong phn bo
Cu 44: Th? m?t d?t ? ru?i gi?m l do
A. L?p ?o?n trn nhi?m s?c th? th??ng. B. Chuy?n ?o?n trn nhi?m s?c th? th??ng
C. L?p ?o?n trn nhi?m s?c th? gi?i tnh D. Chuy?n ?o?n trn nhi?m s?c th? gi?i tnh.
?p n : C Th? m?t d?t ? ru?i gi?m l do ??t bi?n l?p ?o?n trn nhi?m s?c th? gi?i tnh X lm cho m?t l?i thnh m?t d?t, n?u ?o?n NST l?p l?i cng nhi?u l?n th m?c ?? d?t c?a m?t cng t?ng. ?y l k?t qu? thu ???c trong th?c t?.
Cu 45: C th? c ki?u gen Aaa l th? ??t bi?n d?ng no?
A. Th? ba nhi?m ho?c th? tam b?i B. Th? ??t bi?n gen
C. Th? tam b?i D. Th? ba nhi?m
?p n : A C th? c ki?u gen Aaa t?c l c NST t??ng ??ng mang 3 alen A, a, a. V?y c? th? ny l th? ??t bi?n d?ng tam b?i (t?t c? cc c?p NST ??u c 3 NST) ho?c tam nhi?m (c?p NST mang gen ny c 3 chi?c).
Cu 46: D?ng ??t bi?n no khng ?nh h??ng ??n hnh thi c?a NST l:
A. ??o ?o?n NST ngoi tm ??ng B. M?t ?o?n NST
C. Chuy?n ?o?n NST D. ??o ?o?n NST g?m c? lm ??ng
?p n : A
A.??o ?o?n NST ngoi tm ??ng
Lo?i b? cc ?p n: B. M?t ?o?n NST lm kch th??c NST ng?n l?i.
C. Chuy?n ?o?n NST c th? lm 1 NST t?ng kch th??c cn 1 NST khc gi?m
kch th?c.
D. ??o ?o?n NST g?m c? tm ??ng s? lm v? tr c?a tm ??ng b? l?ch kh?i v? tr ban ??u. Nn c th? lm NST tm cn thnh NST tm l?ch ho?c ng??c l?i.
Cu 47: S? trao ??i cho d?n t?i hon v? gen x?y ra:
A. gi?a 2 crmatit c?a 2 NST kp ? k ??u 1 c?a gi?m phn
B. gi?a 2 crmatit khc nhau v? ngu?n g?c thu?c cng 1 c?p NST
C. gi?a 2 crmatit c?a 1 NST kp trong c?p t??ng ??ng
D. gi?a 2 crmatit c?a 2 NST kp trong 1 c?p t??ng ??ng
?p n : B Hon v? gen x?y ra do hi?n t??ng trao ??i cho gi?a 2 crmatit khc ngu?n trong c?p NST kp t??ng ??ng x?y ra vo k ??u c?a l?n phn bo I gi?m phn.
Cu 48: ??t bi?n m?t ?oa?n kha?c v??i chuy?n ?oa?n khng t??ng h? ?? ch?
A. la?m NST ng??n b??t ?i va?i gen. B. la?m NST thi?u gen, lun co? ha?i cho c? th?
C. ?oa?n bi? ???t ra khng g??n va?o NST kha?c D. ?oa?n bi? ???t chi? g?m m?t s? c??p nucltit
?p n : C ??t bi?n m?t ?o?n NST l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ??t ra sau ?o? b? enzim phn gi?i m khng g?n vo NST khc.
??t bi?n chuy?n ?o?n khng t??ng h? l d?ng ??t bi?n trong ? 1 ?o?n NST b? ??t ra r?i g?n vo NST khc. Nh? v?y 1 NST b? m?t ?i 1 ?o?n cn 1 NST khc ???c nh?n thm 1 ?o?n.
Cu 49:
Trong 1 t? bo sinh d??ng ?? ??nh sinh tr??ng c?a cy, sau khi cc NST ? nhn ?i, thoi v s?c khng hnh thnh, h?u qu? c th? t?o ra ??t bi?n d?ng no?
A. Th? kh?m B. Th? t? b?i 4n C. Th? ?a b?i D. Th? d? ?a b?i
?p n : A Trong t? bo sinh d??ng khi cc NST ???c nhn ?i m thoi v s?c khng hnh thnh (NST khng phn li) th s? l??ng NST trong t? bo ? cnh s? ???c t?ng ln g?p ?i. Trong t? bo ??nh sinh tr??ng (4n) trn cy mang b? NST l??ng b?i 2n th s? t?o thnh th? kh?m
Cu 50: C ??c d??c c 2n=24. M?t th? ??t bi?n gi?m phn bnh th??ng t?o giao t?, trong ? lo?i giao t? c 13 NST chi?m 50%. Th? ??t bi?n ? l:
A. th? m?t B. th? m?t kp C. th? ba kp D. th? b?n
?p n : C Cc lo?i giao t? ???c t?o t? cc th? ??t bi?n:
A. Th? 1( 2n-1) gi?m phn t?o giao t?: n(c 12NST) v n-1 (c 11 NST)
B. Th? 1 kp (2n-1-1) gi?m phn t?o 4 lo?i giao t?: n(c 12 NST); 2 lo?i ch?a n-1 NSt( 1 lo?i thi?u 1 NST c?a c?p ny v thi?u 1 NST ? c?p NST khc)( c 11 NST); n-1-1 (c 11 NST)
C. Th? 3 kp (2n+1+1) gi?m phn t?o 4 lo?i giao t?:
n(c 12 NST);
2 lo?i ch?a n+1 NST( 1 lo?i th?a 1 NST c?a c?p ny v th?a 1 NST ? c?p NST khc)( c 13NST);
n+1+1(c 14 NST).
Nh? v?y lo?i giao t? mang 13 NST chi?m 50%.
D. Th? 4 (2n+2) gi?m phn t?o 2 lo?i giao t?: n (c 12 NST) v n+2( c 14 NST)
Cu 51: Trong m dang phn chia nguyn phn, xt hai nhm t? bo trong ? hm l??ng ADN trong m?i t? bo thu?c nhm m?t ch? b?ng m?t n?a hm l??ng ADN trong t? bo nhm hai. T? bo nhm 1 ?ang ? X. t? bo nhm hai ?ang ? Y, X v Y l?n l??t l:
A. pha G2 v pha G1 B. pha G1 v k ??u
C. k ??u v k gi?a D. pha G2 v k ??u
?p n : B Trong m dang phn chia nguyn phn, xt hai nhm t? bo trong ? hm l??ng ADN trong m?i t? bo thu?c nhm m?t ch? b?ng m?t n?a hm l??ng ADN trong t? bo nhm hai. T? bo nhm 1 ?ang ? X. t? bo nhm hai ?ang ? Y, X v Y l?n l??t l: pha G1 v k ??u. V vo G1 NST v ADN ch?a nhn ?i( t??ng ???ng v?i 2n NST); v pha S ADN, NST nhn ?i thnh NST kp (t??ng ???ng 2.2n NST) nn l??ng ADN t?ng g?p 2 tr?ng thi NST kp ???c duy tr t? pha S ??n pha G2, k ??u v k gi?a
Lo?i tr? cc ?p n:
A. pha G2 v pha G1 v l??ng ADN trong t? bo ? pha G2 g?p ?i pha G1.
C. k ??u v k gi?a v l??ng ADN trong t? bo ? k ??u v k gi?a b?ng nhau.
D. pha G2 v k ??u v l??ng ADN trong t? bo ? pha G2 v k ??u b?ng nhau.
Cu 52: Qua? tri?nh na?o sau ?y di?n ra ?? trn gen nh?ng khng bao gi?? la?m thay ??i c?u tru?c cu?a gen?
A. Nhn ?i ADN B. Hoa?n vi? gen C. Phin ma? D. Di?ch ma?
?p n : C Nhn ?i ADN co? th? la?m thay ??i c?u tru?c cu?a gen n?u co? s?? l??p ra?p sai nguyn t??c b? sung ma? khng ????c s??a ch??a, gy ra ??t bi?n gen.
Hoa?n vi? gen di?n ra trn NST: va?o ki? ??u I cu?a gia?m phn 2 crmatit kha?c ngu?n trong c??p NST t??ng ??ng trao ??i che?o ca?c ?oa?n t??ng ??ng la?m cho ca?c gen alen ??i ch? cho nhau. Hoa?t ??ng na?y la?m thay ??i c?u tru?c gen NST.
Di?ch ma? di?n ra trn mARN: ribxm tr???t dii?ch ma? trn mARN t?ng h??p nn chu?i plipeptit
Phin ma? di?n ra trn ma?ch g?c cu?a gen t?ng h??p nn ARN sau ?o? 2 ma?ch cu?a gen lin k?t la?i bi?nh th???ng khng la?m thay ??i c?u tru?c gen.
Cu 53: Nh??ng nguyn nhn no sau ?y d?n ??n ??t bi?n NST?
I. ADN nhn ?i sai ? m?t ?i?m no ? trn NST.
II. Do NST ??t ga?y, ?o?n ny k?t h?p v?i m?t NST khc,
III. S? trao ??i ?o?n x?y ra ? k tr??c I gi?m phn gi?a 2 crmatit cu?a c?p NST ??ng d?ng.
IV. S? phn li khng bnh th???ng c?a NST, x?y ra ? ki? sau cu?a qua? tri?nh phn bo.
V.S? ph hu?y ho?c khng xu?t hi?n thoi v s?c trong phn bo.
Ph??ng n ?ng l:
A. II, III v IV. B. III, IV v V. C. II, IV v V. D. I. II, III v IV.
?p n : C Cc nguyn nhn d?n ??n ??t bi?n NST g?m: NST b? ??t, gy v g?n v?i m?t NST khc, phn li b?t th??ng cu?a NST ? k sau phn bo, s? ph h?y ho?c ca?n tr?? thoi v s?c xu?t hi?n trong phn bo.
Cu 54: ??t bi?n NST l g?
A. L s? phn li khng bnh th??ng c?a NST x?y ra trong phn bo.
B. L nh?ng bi?n ??i v? c?u trc hay s? l??ng NST.
C. L s? bi?n ??i v? s? l??ng NST trong t? bo sinh d??ng hay t? bo sinh d?c.
D. L s? thay ??i trnh t? s?p x?p cc nucltit trong ADN c?a NST.
?p n : B ??t bi?n NST l nh?ng bi?n ??i v? c?u trc hay s? l??ng NST.
Cu 55: Dng cc d? ki?n sau ?? tr? l?i cc cu h?i t? 1 ??n 4
Xt cc h?u qu? sau:
I. Lm cho cc gen trn NST xa nhau h?n.
II. Lm cho cc gen trn NST g?n nhau h?n.
III.Lm thay ??i hnh d?ng, kch th??c NST.
IV.Lm thay ??i nhm lin k?t gen c?a NST.
1: H?u qu? c?a ??t bi?n m?t ?o?n NST l:
A. I v IV. B. III v IV. C. II, III v IV. D. I, IIv III.
?p n : C ??t bi?n m?t ?o?n NST c h?u qu? lm cho cc gen trn NST g?n nhau h?n (m?t ?o?n gi??a cnh). NST ng?n h?n tr??c v lm ??i nhm gen lin k?t.
2: ??t bi?n l?p ?o?n c h?u qu? no sau ?y:
A. I v IV. B. I, III. C. IIIv IV. D. I, III v IV.
?p n : B
3: H?u qu? ?o ??t bi?n ??o ?o?n l:
A. I. B. I v II. C. I, II v III. D. II, III v IV.
?p n : B ??t bi?n ?a?o ?o?n khng thay ??i kch th??c NST, nhm gen lin k?t. Tuy nhin, lm thay ??i trnh t? cc gen trn NST theo h??ng g?n nhau v xa nhau h?n.
4: ??t bi?n chuy?n ?o?n c h?u qu?:
A. I, II, III v IV. B. I v II. C. I, II v III. D. I.
?p n : A Chuy?n ?o?n lm thay ??i hnh d?ng NST, thay ??i v? tr gen va? nhm gen lin k?t.
Cu 56: ??t bi?n ti?n phi l g?
A. ??t bi?n xu?t hi?n trong nh?ng l?n nguyn phn ??u tin cu?a h?p t?.
B. ??t bi?n xu?t hi?n vo giai ?o?n ??u c?a s? pht tri?n phi.
C. ??t bi?n xu?t hi?n??giai ?o?n phi c s? phn ha t? bo.
D. ??t bi?n xu?t hi?n ? b?t c? giai ?o?n no tr??c khi phi pht tri?n thnh c? th? m?i.
?p n : A ??t bi?n ti?n phi xu?t hi?n ? nh?ng l?n nguyn phn ??u tin cu?a h?p t?.
Cu 57: ??t bi?n sinh d?c l lo?i ??t bi?n:
A. Xa?y ra t?i t? bo sinh d?c, cn goi l ??t bi?n giao t?.
B. Pht tn nh? gia?m phn, th? tinh.
C. C th?l ??t bi?n tr?i hay l??n.
D. C? ba cu A, B vC??u ?ng.
?p n : D ??t bi?n sinh d?c c cc ??c ?i?m c? b?n:
+ X?y ra t?i t? bo sinh d?c nn cn g?i l ??t bi?n giao t?
+ Nh? gia?m phn ??t bi?n ny ?i v? giao t? v nh? th? tinh s? ?i v? h?p t??, nn di truy?n ???c
+ C th? l ??t bi?n tr?i hay ??t bi?n l?n
Cu 58: Lin quan ??n bi?n ??i s? l??ng c?a ton b? NST ???c g?i l:
A. ??t bi?n s? l??ng ton b? NST. B. ??t bi?n ?a b?i th?.
C. Th? khuy?t nhi?m. D. Th? ?a nhi?m.
?p n : B Lin quan ??n bi?n ??i s? l??ng cu?a ton b? NST ???c g?i l ??t bi?n ?a b?i th?
Cu 59: ??t bi?n ti?n phi l g:
A. ??t bin xu?t hi?n trong nh?ng l?n nguyn phn ??u tin c?a h?p t?.
B. ??t bi?n xu?t hi?n vo giai ?o?n ??u c?a s? pht tri?n phi.
C. ??t bi?n xu?t hi?n ? giai ?o?n phi c s? phn ha t? bo.
D. ??t bi?n xu?t hi?n ? b?t c? giai ?o?n no tr??c khi phi pht tri?n thnh c? th? m?i.
?p n : A ??t bi?n xu?t hi?n ? nh?ng l?n nguyn phn ??u tin c?a h?p t?, giai ?o?n t? 2-8 phi bo, g?i l ??t bi?n ti?n phi.
Cu 60: Ho?t tnh c?a enzim amylaza t?ng, lm hi?u su?t ch? t?o m?ch nha, k?o, bia, r??u t?ng ln l ?ng d?ng c?a lo?i ??t bi?n no sau ?y?
A. Chuy?n ?o?n trn 1 NST. B. ??o ?o?n mang tm ??ng.
C. L?p ?o?n NST. D. Chuy?n ?o?n t??ng h?.
?p n : C ??t bi?n l?p ?o?n lm t?ng ho?t tnh enzim amylaza c?a la ??i m?ch.
Cu 61: Lo?i ??t bi?n khng di truy?n ???c cho th? h? sau qua sinh s?n h?u tnh l:
A. ??t bi?n sinh d?c. B. ??t bi?n sinh d??ng.
C. ??t bi?n ti?n phi. D. ??t bi?n d? b?i th?.
?p n : B ??t bi?n sinh d??ng l lo?i ??t bi?n x?y ra t?i t? bo sinh d??ng (t? ba?o xma) nn khng di truy?n ???c qua sinh sa?n h?u tnh.
Cu 62: Th? song nh? b?i c tnh h?u th? v:
A. Mang b? NST c 4n
B. C? s? v?t ch?t, di truy?n c?a m?t loi ???c nhn ln g?p ?i.
C. Khng tr? ng?i cho s? ti?p h?p ca NST ? k tr??c v s? phn li NST ? k sau c?a l?n gi?m phn I.
D. B? NST ??n b?i c?a loi ny ??ng v?i b? NST ??n b?i c?a loi kia thnh n c?p NST t??ng ??ng.
?p n : C Th? song nh? b?i c tnh h?u th? v khng tr? ng?i cho ti?p h?p c?a NST ? k tr??c v s? phn li c?a NST ? ki sau c?a l?n gi?m phn I.
Cu 63: ?? t?o loi m?i song nh? b?i, con ng??i ? gy ??t bi?n b?ng cch s? d?ng h?p ch?t:
A. 5-Brm Uraxin B. Cnsixin. C. Acridin D. Nitrzmtylur.
?p n : B Con ng??i ? dng cnsixin ?? gy ??t bi?n. t?o ra loi m?i song nh? b?i.
Cu 64: Vo n?m (A). (B) l ngu?i ??u tin t?o ra th? song nh? b?i t? loi c?i c?, c?i b?p. (A) v (B) l?n l??t l :
A. 1927; Cacpsnk. B. 1937; Cacpsnk.
C. 1927; Macximp. D. 1927; Pavlp.
?p n : A ? l pht hi?n c?a Karpechenko n?m 1927.
Cu 65: M?t loa?i th??c v?t co? b? NST 2n = 14. S? loa?i th? m?t ke?p (2n-1-1) co? th? co? ?? loa?i na?y la?
A. 21 B. 42 C. 7 D. 14
?p n : A2n=14 thi? co? 7 c??p NST.
Suy ra s? loa?i th? m?t ke?p (2n - 1 - 1)la 7C2 = 21
Cu 66: Khi nghin c??u NST ?? ng???i, ta th?y nh??ng ng???i co? NST gi??i ti?nh la? XY, XXY ho??c XXXY ??u la? nam, co?n nh??ng ng???i co? NST la? XX, XO ho??c XXX ??u la? n??. Co? th? ru?t ra k?t lu?n
A. S?? co? m??t cu?a NST gi??i ti?nh X quy?t ?i?nh gi??i ti?nh n??.
B. Gen quy ?i?nh gi??i ti?nh nam n??m trn NST Y.
C. NST Y khng mang gen quy ?i?nh ti?nh tra?ng gi??i ti?nh.
D. S?? bi?u hi?n gi??i ti?nh chi? phu? thu?c va?o s? l???ng NST gi??i ti?nh X.
?p n : B Gen quy ?i?nh gi??i ti?nh nam n??m trn NST Y.
Cu 67: Th? ?a b?i le?
A. Co? ha?m l???ng ADN nhi?u g?p hai l?n so v??i th? l???ng b?i.
B. Co? t? ba?o mang b? nhi?m s??c th? 2n + 1.
C. Khng co? kha? n?ng sinh sa?n h??u ti?nh bi?nh th???ng.
D. Co? kha? n?ng sinh sa?n h??u ti?nh bi?nh th???ng.
?p n : C Th? ?a b?i le? khng co? kha? n?ng sinh sa?n h??u ti?nh bi?nh th???ng.
Cu 68: ??t bi?n sinh d?c l lo?i ??t bi?n:
A. X?y ra t?i t? bo sinh d?c, cn g?i l ??t bi?n giao t?.
B. Pht tn nh? gi?m phn, th? tinh.
C. C th? l ??t bi?n tr?i hay l?n.
D. C? ba cu A, B v c ??u ?ng.
?p n : D ??t bi?n sinh d?c l lo?i ??t bi?n:
+ X?y ra t?i t? bo sinh d?c, cn go?i l ??t bi?n giao t??.
+ Pht tn nh? g??m phn, th? tinh.
+ C? th? l ??t bi?n tr?i hay l?n.
Cu 69: Cc th? ??t bi?n no sau ?y ? ng??i l h?u qu? c?a ??t bi?n l?ch b?i d?ng 2n + 1?
A. H?i ch?ng claiphent?, h?i ch?ng ?ao.
B. S?t mi, th?a ngn, ch?t y?u.
C. Ngn tr? di h?n ngn gi??a, tai th?p, hm b.
D. A, B v C ??u ?ng.
?p n : D H?i ch?ng claiphent?, h?i ch?ng ?ao, cc d? t?t s?t mi, th?a ngn ch?t y?u; ngo?n tr? di h?n ngn gi?a; tai th?p, hm b ??u ???c xu?t hi?n do h?u qu? c?a ??t bi?n l?ch b?i.
Cu 70: C? ch? pht sinh th? m?t nhi?m v th? ba nhi?m lin quan ??n s? khng phn li c?a:
A. 1 c?p NST ? th? m?t nhi?m v 3 c?p NST ? th? ba nhi?m.
B. 1 c?p NST.
C. 2 c?p NST.
D. 3 c?p NST.
?p n : B
+ Trong qu trnh gia?m phn, n?u 1 c?p NST khng phn li (?? k sau I ho?c k sau II) s? t?o lo?i giao t?? mang (n + 1) v (n - 1).
+ S? th? tinh cu?a cc lo?i giao t? trn v?i giao t?? bnh th??ng mang b? n s? t?o h?p t?? 2n + 1 (th? ba nhi?m) v 2n - 1 (th? m?t nhi?m)
Cu 71: Trong t? bo sinh d???ng, th? ba nhi?m c?a ng??i c s? l??ng NST l:
A. 3. B. 49. C. 47. D. 45.
?p n : C Th? ba nhi?m trong t? bo sinh d???ng cu?a ng??i la?:
2n + 1 = 46 + 1 = 47 NST
Cu 72: Trong cc d?ng th? d? b?i, d?ng no sau ?y g?p ph? bi?n h?n?
A. 2n + 1. B. 2n - 1. C. 2n 2. D. A v B.
?p n : D D?ng ??t bi?n d? b?i xu?t hi?n ph? bi?n l 2n 1.
Cu 73: Khi ?? c?p ??n ??t bi?n chuy?n ?o?n NST, ?i?u no sau ?y ??ng?
I. Lin quan ??n nhi?u NST khc nhau cng ??t ?o?n, sau ? trao ??i ?o?n ??t v?i nhau.
II. Cc ?o?n trao ??i c th? x?y ra trong m?t c?p NST t??ng ??ng nh?ng ph?i khc ch?c n?ng, nh? gi?a NST X v Y.
III. Chuy?n ?o?n th??ng x?y ra gi?a cc c?p NST khng t??ng ??ng, h?u qu? lm gi?m s?c s?ng c?a sinh v?t.
IV. Chuy?n ?o?n khng t??ng h? l tr??ng h?p hai NST trao ??i cho nhau cc ?o?n khng t??ng ??ng.
A. I. B. I, II. C. I, II, III. D. I, III.
?p n : C ??t bi?n chuy?n ?o?n NST c ??c ?i?m sau:
+ Lin quan ??n nhi?u NST khc nhau cu?ng ??t ?o?n, sau ?o? trao ??i ?o?n ??t v?i nhau.
+ Cc ?o?n trao ??i c th? x?y ra trong 1 c?p NST t??ng ??ng nh?ng pha?i khc ch?c n?ng.
+ Th??ng x?y ra ? cc c?p NST khng t??ng ??ng, h?u qu? lm gi?m s?c s?ng c?a sinh v?t.
Cu 74: N?i dung no sau ?y sai:
I. ??o ?o?n x?y ra khi ?o?n bn trong NST b? ??t, ?o?n ny quay ng??c 180 r?i ???c n?i l?i.
II. ??o ?o?n t ?nh h??ng ??n s?c s?ng sinh v?t v khng lm m?t v?t ch?t di truy?n.
III. ??o ?o?n lm thay ??i tr?t t? s??p x?p cc gen trn NST tuy nhin khng thay ??i nhm lin k?t gen.
IV. ?o?n NST b? ??o ph?i n?m ? ??u hay gi?a cnh c?a NST v khng mang tm ??ng.
V. Trong cc d?ng ??t bi?n c?u trc NST, ?a?o ?o?n l d?ng ???c g?p ph? bi?n h?n c?
A. II. B. IV. C. III v IV. D. III v V.
?p n : B Trong ??t bi?n ??o ?o?n, ?o?n NST b? ?a?o c th? n?m ?? ??u ca?nh ho?c gi?a cnh, mang tm ??ng ho?c c th? khng mang tm ??ng.
Cu 75: ? ng??i, h?i ch?ng T?cn? l d?ng ??t bi?n
A. th? khng (2n - 2) B. th? m?t (2n - 1) C. th? ba (2n + 1) D. th? b?n (2n + 2)
?p n : B H?i ch?ng Tocno l hi?n t??ng c c? th? c 45 NST ( 22 c?p NST th??ng v 1 NST gi?i tnh X)
=> Th? ??t bi?n 2n - 1
Cu 76: Trong qu trnh phn bo, m?t ?o?n nhi?m s?c th? b? ??t ra, quay ng??c 180o r?i g?n tr? l?i NST ? v? tr c?, th s? lm xu?t hi?n lo?i ??t bi?n
A. M?t ?o?n B. ??o ?o?n C. L?p ?o?n D. Chuy?n ?o?n
?p n : B
Cu 77: ??t bi?n s? l??ng NST c th? x?y ra ?
A. Ch? x?y ra ? t? bo sinh d?c v h?p t?.
B. T? bo xma, t? bo sinh d?c v h?p t?.
C. Ch? x?y ra ? t? bo sinh d?c.
D. Ch? x?y ra ? h?p t?.
?p n : B
Cu 78: Tc d?ng c?a cnsixin trong vi?c gy ??t bi?n l
A. Lm r?i lo?n kh? n?ng nhn ?i c?a NST.
B. Lm ??t gy cc NST trong qu trnh phn bo.
C. Ion ha cc phn t? khi th?m vo t? bo.
D. Km hm s? hnh thnh thoi v s?c, lm cho cc NST khng phn li.
?p n : D
Cu 79: M?t th? kha?m ?a b?i xu?t hi?n trn cy l??ng b?i do:
A. H??p t?? bi? ??t bi?n ?a b?i
B. M?t hay m?t s? t? bo sinh d??ng b? ??t bi?n ?a b?i.
C. T? ba?o sinh d?c b? ??t bi?n khi th?c hi?n gi?m phn.
D. S? thu? tinh gi?a cc giao t? b?t th??ng.
?p n : B M?t th? kh?m ?a b?i xu?t hi?n do m?t hay m?t s? t? bo sinh d???ng b? ??t bi?n ?a b?i.
Cu 80: Th? t? b?i khc v?i th? song nh? b?i ? ?i?m no sau ?y?
A. Th? t? b?i b?t th? cn th? song nh? b?i h?u th?.
B. Th? t? b?i h?u th? cn th? song nh? b?i b?t th?.
C. T? bo sinh d??ng c?a th? t? b?i g?p ?i v?t ch?t di truy?n c?a 1 loi cn t? bo c?a th? song nh? b?i mang 2 b? NST l???ng b?i c?a 2 loi khc nhau.
D. Th? t? b?i c s?c s?ng cao, n?ng su?t cao cn th? song nh? b?i th khng.
?p n : C
Th? t? b?i khc v?i th? song nh? b?i ? ?i?m sau: T? bo sinh d??ng c?a th? t? b?i g?p ?i v?t ch?t di truy?n c?a m?t loi, cn t? bo c?a th? song nh? b?i mang hai b? NST l??ng b?i c?a hai loi khc nhau.
Cu 81: Cc th? ?a b?i l? khng sinh s?n h?u tnh ???c v:
A. Chng th??ng khng c h?t ho?c h?t r?t b.
B. Chng khng c c? quan sinh s?n.
C. Chng khng t?o ???c giao t?, do phn li khng bnh th??ng c?a NST trong qu trnh gi?m phn.
D. Chng chi c th? sinh s?n dinh d???ng b?ng hnh th?c gim, chi?t, ghp cnh.
?p n : C
Cc th? ?a b?i l? khng sinh s?n h?u tnh ???c, v chng khng t?o ???c giao t? do phn li khng bnh th??ng c?a NST trong qu trnh gi?m phn.
Cu 82: Do ??t bi?n xu?t hi?n th? kha?m. N?i dung no sai, khi ni v? th? kh?m?
A. Th? kh?m xu?t hi?n do b?t bi?n sinh d??ng.
B. Th? kh?m khng di truy?n ???c.
C. Th? kh?m bi?u hi?n trong ton b? c? th?.
D. C? A v B.
?p n : C Th? kh?m l th? ??t bi?n xu?t hi?n ? m?t b? ph?n no ? c?a c? th?.
Cu 83: D?ng ??t bi?n c?u trc nhi?m s?c th? no sau ?y lm t?ng s? l??ng gen trn m?t nhi?m s?cth??
A. L?p ?o?n.
B. M?t ?o?n.
C. Chuy?n ?o?n trn m?t nhi?m s?c th?.
D. ??o ?o?n.
?p n : A
Cu 84: Trong t? bo sinh d??ng c?a ng??i m?c h?i ch?ng ?ao c s? l??ng nhi?m s?c th? l
A. 47. B. 45. C. 44. D. 46.
?p n : A ng??i m?c h?i ch?ng ?ao, b? NST th? c?a h? khc so v?i c?a ng??i bnh th??ng l c 3 chi?c NST s? 21, t?c l h? l th? ba nhi?m 2n+1. m b? NST l??ng b?i c?a ng??i bnh th??ng l 2n=46
v?y s? NST trong t? bo sinh d??ng c?a ng??i m?c h?i ch?ng ?ao l 47
Cu 85: M t? no sau ?y ?ng v?i c? ch? gy ??t bi?n ??o ?o?n nhi?m s?c th??
A. Hai c?p nhi?m s?c th? t??ng ??ng khc nhau trao ??i cho nhau nh?ng ?o?n khng t??ng ??ng.
B. M?t ?o?n nhi?m s?c th? no ? ??t ra r?i ??o ng??c 180ov n?i l?i.
C. M?t ?o?n c?a nhi?m s?c th? no ? ??t ra r?i g?n vo nhi?m s?c th? c?a c?p t??ng ??ng khc.
D. Cc ?o?n khng t??ng ??ng c?a c?p nhi?m s?c th? t??ng ??ng ??t ra v trao ??i ?o?n cho nhau.
?p n : B c? ch? ??o ?o?n NST ???c m t? l m?t ?o?n nhi?m s?c th? no ? ??t ra r?i ??o ng??c 180ov n?i l?i.
ph??ng n A l m t? chuy?n ?o?n khng t??ng h?
ph??ng n C l m t? ??t bi?n chuy?n ?o?n
ph??ng n D lm t? hnh thnh nn cc giao t? ch?a cc NST b? m?t ?o?n ho?c l?p ?o?n
?p n C
Cu 86: Lo?i ??t bi?n nhi?m s?c th? no sau ?y lm thay ??i s? l??ng gen trn m?t nhi?m s?c th??
A. ??t bi?n l?ch b?i. B. ??t bi?n ?a b?i.
C. ??t bi?n m?t ?o?n. D. ??t bi?n ??o ?o?n.
?p n : C ??t bi?n NST lm thay ??i s? l??ng gen trn m?t NST ch? c th? l m?t trong cc d?ng ??t bi?n c?u trc NST
ph??ng n A v B lo?i v ? l ??t bi?n s? l??ng NST
C v D l ??t bi?n c?u trc NST nh?ng lo?i ph??ng n D v ??t bi?n ??o ?o?n ch? lm thay ??i v? tr s?p x?p cc gen trn NST thi ch? khng lm thay ??i s? l??ng gen trn NST
ph??ng n C ???c ch?p nh?n v ??t bi?n m?t ?o?n lm m?t m?t ?o?n NST, ??ng th?i cc gen trn ? c?ng b? m?t ?i theo.
Cu 87: Trong tr??ng h?p khng x?y ra ??t bi?n, n?u cc c?p alen n?m trn cc c?p nhi?m s?c th?t??ng ??ng khc nhau th chng
A. di truy?n cng nhau t?o thnh nhm gen lin k?t.
B. s? phn li ??c l?p trong qu trnh gi?m phn hnh thnh giao t?.
C. lun t??ng tc v?i nhau cng quy ??nh m?t tnh tr?ng.
D. lun c s? l??ng, thnh ph?n v tr?t t? cc nucltit gi?ng nhau.
?p n : B Trong tr??ng h?p khng x?y ra ??t bi?n, n?u cc c?p alen n?m trn cc c?p nhi?m s?c th?t??ng ??ng khc nhau th chngs? phn li ??c l?p trong qu trnh gi?m phn hnh thnh giao t?. b?i v cc NST t??ng ??ng khc nhau s? phn li m?t cch ??c l?p v?i nhau.
Cu 88: Qu trnh hnh thnh loi la m (T. aestivum) ???c cc nh khoa h?c m t? nh? sau: Loi la m (T. monococcum) lai v?i loi c? d?i (T. speltoides) ? t?o ra con lai. Con lai ny ???c g?p ?i b? nhi?m s?c th? t?o thnh loi la m hoang d?i (A. squarrosa). Loi la m hoang d?i (A. squarrosa) lai v?i loi c? d?i (T. tauschii) ? t?o ra con lai. Con lai ny l?i ???c g?p ?i b? nhi?m s?c th? t?o thnh loi la m (T. aestivum). Loi la m (T. aestivum) c b? nhi?m s?c th? g?m
A. B?n b? nhi?m s?c th? ??n b?i c?a b?n loi khc nhau.
B. B?n b? nhi?m s?c th? l??ng b?i c?a b?n loi khc nhau.
C. Ba b? nhi?m s?c th? ??n b?i c?a ba loi khc nhau.
D. Ba b? nhi?m s?c th? l??ng b?i c?a ba loi khc nhau.
?p n : D
+ G?i 2nA: B? NST l???ng b?i cu?a loi la m (T.monococcum)
+ 2nBl b? NST l???ng b?i c?a loi c? d?i (T.speltoides)
+ 2nCl b? NST l???ng b?i c?a loi c? d?i (T.tauschii)
+ Ti?n trnh lai ?? t?o loi la m (T.aestivum).
Theo s? ?? v c k?t qu? sau:
(2nA) x (2nB)(nA+nB)(2nA + 2nB) X (2nC)
(nA + nB+ nc) (2nA + 2nB + 2nC).
Cu 89: Trong m?t l?n nguyn phn c?a m?t t? bo ? th? l??ng b?i, m?t nhi?m s?c th? c?a c?p s? 3 v m?t nhi?m s?c th? c?a c?p s? 6 khng phn li, cc nhi?m s?c th? khc phn li bnh th??ng. K?t qu? c?a qu trnh ny c th? t?o ra cc t? bo con c b? nhi?m s?c th? l
A. 2n + 1 - 1 v 2n - 2 - 1 ho?c 2n + 2 + 1 v 2n - 1 + 1.
B. 2n + 1 + 1 v 2n - 2 ho?c 2n + 2 v 2n - 1 - 1.
C. 2n + 2 v 2n - 2 ho?c 2n + 2 + 1 v 2n - 2 - 1.
D. 2n + 1 + 1 v 2n - 1 - 1 ho?c 2n + 1 - 1 v 2n - 1 + 1.
?p n : D T? bo con c b? NST b?t th??ng c th? xu?t hi?n:
2n + 1 + 1 ( + 1 cu?a c?p s? 3 v +1 c?a c?p s? 6)
2n - 1 - 1 (-1 c?a c?p s? 3 v - 1 cu?a c?p s? 6)
2n + 1 - 1 (+1 cu?a c?p s? 3 v -1 ca c?p s? 6)
2n - 1 + 1 (-1 c?a c?p s? 3 v +1 c?a c?p s? 6).
Cu 90: Khi nghin c?u m?t dng ??t bi?n c?a m?t loi cn trng ???c t?o ra t? phng th nghi?m, ng??i ta th?y trn nhi?m s?c th? s? 2 c s? l??ng gen t?ng ln so v?i d?ng bnh th??ng. D?ng ??t bi?n no sau ?y c th? l nguyn nhn gy ra s? thay ??i trn?
A. M?t ?o?n.
B. ??o ?o?n.
C. Chuy?n ?o?n trong m?t nhi?m s?c th?.
D. L?p ?o?n
?p n : D A sai do m?t ?o?n lm gi?m l??ng gen trn NST
B sai do ??o ?o?n khng lm thay ??i l??ng gen trn NST do ?o?n NST b? ??o ng??c l?i, khng c thm gen m?i no ???c b? sung thm vo
C sai do chuy?n ?o?n trong NSt khng lm thay ??i l??ng gen trn NST ?y, ?o?n NSt b? chuy?n chnh l m?t ph?n c?a NST c?, ch? l b? chuy?n t? v? tr ny qua v? tr khc m thi
?p n D. l?p ?o?n. ?o?n NST b? l?p lm t?ng l??ng gen trn NST thng qua m?t ?o?n NST ???c thm vo
Cu 91: M?t h?p t? l??ng b?i ti?n hnh nguyn phn, trong l?n nguyn phn th? ba, ? m?t t? bo c c?p nhi?m s?c th? s? 1 khng phn li, cc c?p nhi?m s?c th? khc phn li bnh th??ng, nh?ng l?n nguyn phn ti?p theo di?n ra bnh th??ng. H?p t? ny pht tri?n thnh phi, phi ny c bao nhiu lo?i t? bo khc nhau v? b? nhi?m s?c th??
A. Hai lo?i. B. Ba lo?i. C. B?n lo?i. D. M?t lo?i.
?p n : B m?t h?p t? nguyn phn, l?n nguyn phn th? ba :
m?t t? bo c c?p NST s? 1 khng phn li, cc c?p NST khc phn li bnh th??ng, t?o ra 2 t? bo con mang b? NST l 2n+2 v 2n-2. nh?ng l?n nguyn phn ti?p theo bnh th??ng t?o ra 2 dng t? bo l 2n+2 v 2n-2
cc t? bo khc nguyn phn bnh th??ng, cc t? bo l th? l??ng b?i 2n
v?y trong c? th? c 3 lo?i t? bo khc nhau v? b? NST
Cu 92: ? m?t loi th?c v?t, trn nhi?m s?c th? s? 1 c trnh t? cc gen nh? sau: ABCDEGHIK. Do ??t bi?n nn trnh t? cc gen trn nhi?m s?c th? ny l ABHGEDCIK. ??t bi?n ny thu?c d?ng
A. ??o ?o?n nhi?m s?c th?. B. chuy?n ?o?n gi?a hai nhi?m s?c th?.
C. l?p ?o?n nhi?m s?c th?. D. m?t ?o?n nhi?m s?c th?.
?p n : A ?o?n NST ban ??u ABCDEGHIK
?o?n NST b? ??t bi?n ABHGEDCIK
Nh?n xt :
S? l??ng gen trong NST ??t bi?n khng thay ??i, v? tr gi?a cc nhm gen b? thay ??i
V? tr nhm gen CDEGH trn NST ??t bi?n b? ??o ?i m?t gc 180 ?? so NST ban ??u
=> ??t bi?n ??o ?o?n trong NST
s? III nh? sau:
Ni 1: ABCDEFGHI Ni 2: HEFBAGCDI
Ni 3: ABFEDCGHI Ni 4: ABFEHGCDI
Cho bi?t ni 1 l gi?ng g?c, m?i ni cn l?i ???c pht sinh do m?t ??t bi?n ??o ?o?n. Trnh t? ?ng c?a s? pht sinh cc ni trn l
A. 1? 2 ? 4 ?3. B. 1? 3 ? 2 ?4. C. 1? 4 ? 2 ?3. D. 1? 3 ? 4 ?2.
?p n : D Trnh t? pht sinh ??t bi?n:
1? 3: ??o ?o?n CDEF ? FEDC
3? 4: ??o ?o?n DCGH ? HGCD
1? 3: ??o ?o?n ABFEH ? HEFBA
V?y trnh t? ?ng c?a ??t bi?n l 1? 3 ? 4 ?2.
Cu 94: Khi ni v? ??t bi?n l?ch b?i, pht bi?u no sau ?y l khng ?ng?
A. ??t bi?n l?ch b?i c th? pht sinh trong nguyn phn ho?c gi?m phn.
B. ??t bi?n l?ch b?i x?y ra do r?i lo?n phn bo lm cho m?t ho?c m?t s? c?p NST khng phn li.
C. ??t bi?n l?ch b?i ch? x?y ra ? NST th??ng, khng x?y ra ? NST gi?i tnh.
D. ??t bi?n l?ch b?i lm thay ??i s? l??ng ? m?t ho?c m?t s? c?p NST.
?p n : C+ ??t bi?n l?ch b?i v?n x?y ra ? NST gi?i tnh nh? XO (h?i ch?ng T?cn?); XXX (h?i ch?ng 3X); XXY (h?i ch?ng claiphent?)?.
Cu 95: S? trao ??i cho khng cn gi?a hai crmatit khc ngu?n trong c?p nhi?m s?c th? kp t??ng ??ng x?y ra ? k ??u c?a gi?m phn I c th? lm pht sinh cc lo?i ??t bi?n no sau ?y?
A. L?p ?o?n v chuy?n ?o?n nhi?m s?c th?.
B. M?t ?o?n v ??o ?o?n nhi?m s?c th?.
C. M?t ?o?n v l?p ?o?n nhi?m s?c th?.
D. L?p ?o?n v ??o ?o?n nhi?m s?c th?.
?p n : C S? trao ??i cho khng cn gi?a hai crmatit khc ngu?n trong c?p NST kp t??ng ??ng x?y ra ? k ??u c?a gi?m phn I, c th? lm pht sinh cc ??t bi?n m?t ?o?n v l?p ?o?n ? NST.
Cu 96: Lo?i ??t bi?n c th? xu?t hi?n ngay trong ??i c th? l:
A. ??t bi?n giao t? ho?c ??t bi?n xma.
B. ??t bi?n ti?n phi ho?c ??t bi?n xma.
C. ??t bi?n xma ho?c th??ng bi?n.
D. ??t bi?n ti?n phi, ??t bi?n xma ho?c th??ng bi?n.
?p n : B ??t bi?n ti?n phi x?y ra trong nh?ng l?n nguyn phn ??u tin c?a h?p t?, trong giai ?o?n 2-8 phi bo nn c kh? n?ng bi?u hi?n ngay trn c? th?.
??t bi?n xoma x?y ra trong nguyn phn c?a 1 t? bo sinh d??ng, s? ???c nhn ln ? 1 m. N?u l gen tr?i s? ???c bi?u hi?n ? 1 ph?n c? th?
Cu 97: Trong c?u trc phn t? c?a NST sinh v?t nhn th?c, s?i nhi?m s?c c?a nhi?m s?c th? c ???ng knh:
A. 30 nm. B. 300 nm. C. 11 nm. D. 110 nm.
?p n : A S?i c? b?n: 11 nm
S?i nhi?m s?c: 30 nm
Vng x?p cu?n: 300 nm
Cromatit: 700 nm
NST ? k gi?a: 1400 nm
Cu 98: S? trao ??i cho khng cn gi?a cc crmatit trong m?t c?p NST kp t??ng ??ng l nguyn nhn d?n ??n:
A. Hon v? gen. B. ??t bi?n th? l?ch b?i.
C. ??t bi?n ??o ?o?n NST. D. ??t bi?n l?p ?o?n v m?t ?o?n NST.
?p n : D
Cu 99: T? bo sinh tinh c?a m?t loi ??ng v?t c trnh t? cc gen nh? sau:
+ Trn c?p NST t??ng ??ng s? 1: NST th? nh?t l ABCDE v NST th? hai l abcde.
+ Trn c?p NST t??ng ??ng s? 2: NST th? nh?t l FGHIK v NST th? hai l fghik. Lo?i tinh trng c ki?u gen ABCde v Fghik xu?t hi?n do c? ch?:
A. Chuy?n ?o?n khng t??ng h?. B. Phn li ??c l?p c?a cc NST.
C. Trao ??i cho. D. ??o ?o?n.
?p n : C
Cu 100: Chuy?n ?o?n Robertson l:
A. S? sp nh?p 2 NST khc nhau. B. Chuy?n ?o?n trong ph?m vi 1 NST.
C. Chuy?n ?o?n t??ng h?. D. Trao ??i cho gy hon v? gen.
?p n : A Chuy?n ?o?n Robertson l s? sp nh?p 2 NST khc nhau
Cu 101: Gi? thuy?t v? ??t bi?n NST t? 2n = 48 ? v??n ng??i cn 2n = 46 ? ng??i lin quan ??n d?ng ??t bi?n c?u trc NST no sau ?y?
A. L?p ?o?n trong m?t NST. B. Chuy?n ?o?n khng t??ng h?.
C. Chuy?n ?o?n t??ng h?. D. St nh?p NST ny vo NST khc.
?p n : D
Cu 102: Hi?n t??ng no sau ?y c?a NST ch? x?y ra trong gi?m phn v khng x?y ra ? nguyn phn?
A. Nhn ?i. B. Co xo?n. C. Tho xo?n. D. Ti?p h?p v chao ??i cho.
?p n : D Lo?i tr? ?p n A. Nhn ?i NST v qu trnh nhn ?i NST lun di?n ra vo pha S c?a k trung gian c?a nguyn phn c?ng nh? gi?m phn.
Lo?i tr? ?p n B. Co xo?n NST ho?t ??ng co xo?n c?a NST lun di?n ra vo k ??u v co xo?n c?c ??i vo k gi?a nguyn phn c?ng nh? gi?m phn.
Lo?i tr? ?p n C. Tho xo?n v ho?t ??ng tho xo?n NST lun di?n ra vo k cu?i c?a nguyn phn c?ng nh? gi?m phn.
?p n D v ho?t ??ng ti?p h?p v trao ??i cho ch? di?n ra vo k ??u c?a qu trnh gi?m phn I v khng di?n ra trong nguyn phn.
Cu 103: Th? m?t d?t ? ru?i gi?m l do:
A. L?p ?o?n trn NST th??ng. B. Chuy?n ?o?n trn NST th??ng.
C. L?p ?o?n trn nhi?m s?c th? gi?i tnh. D. Chuy?n ?o?n trn nhi?m s?c th? gi?i tnh.
?p n : C Th? m?t d?t ? ru?i gi?m l do ??t bi?n l?p ?o?n NST gi?i tnh X chuy?n m?t l?i thnh m?t d?t Cu 104: Hi?n t??ng lm cho v? tr gen trn NST c th? thay ??i l:
A. Nhn ?i NST. B. Phn li NST. C. Co xo?n NST. D. Trao ??i cho NST.
?p n : D Nhn ?i NST s? t?o thnh NST kp g?m 2 crmatit gi?ng nhau nn v? tr gen trn NST khng thay ??i.
Co xo?n NST ch? lm thu g?n chi?u di c?a NST khng s?p x?p l?i cc gen trn NST.
Phn li NST t?c l phn chia ??u NST cho cc t? bo con khng ?nh h??ng ??n v? tr cc gen trn NST.
Cn trao ??i cho lm cho cc gen alen ??i ch? cho nhau trong c?p NST t??ng ??ng; do ? v? tr s?p x?p cc gen trn NST b? thay ??i.
Cu 105: Lo?i ??t bi?n khng lm thay ??i s? l??ng, thnh ph?n gen trn NST l:
A. M?t ?o?n. B. Chuy?n ?o?n khng t??ng h?.
C. L?p ?o?n. D. ??o ?o?n.
?p n : D Lo?i ??t bi?n khng lm thay ??i s? l??ng, thnh ph?n gen trn NST l: ??o ?o?n l hi?n t??ng 1 ?o?n NST quay 1800r?i n?i vo v? tr c? nn ch? lm thay ??i trnh t? s?p x?p cc gen trn NST. Lo?i tr? cc ?p n :
A.M?t ?o?n v m?t ?o?n NST b? m?t s? lm gi?m s? l??ng gen trn NST.
B.Chuy?n ?o?n khng t??ng h? l hi?n t??ng 2 NST khc nhau trao ??i cho nahu cc ?o?n NST s? t?o nn NST mang gen m?i t? NST khc chuy?n t?i.
C.L?p ?o?n l hi?n t??ng 1 ??o NST ???c l?p l?i 2 hay nhiu l?n s? lm cho s? l??ng gen t?ng ln.
Cu 106: S?? thu go?n c?u tru?c khng gian cu?a NST:
A. Giu?p t? ba?o ch??a ????c nhi?u NST.
B. Thu?n l??i cho s?? t? h??p ca?c NST trong qua? tri?nh phn ba?o
C. Thu?n l??i cho s?? phn li, s?? t? h??p ca?c NST trong qua? tri?nh phn ba?o.
D. Thu?n l??i cho s?? phn li ca?c NST trong qua? tri?nh phn ba?o.
?p n : C NST co? c?u tru?c xo??c nhi?u l?n giu?p thu go?n chi?u da?i NST nn NST ?? da?ng s??p x?p trn t? v s??c, phn li va? t? h??p trong qua? trnh phn ba?o. ngoa?i ra c?u tru?c xo??n nhi?u b?c co?n giu?p ba?o v? c?u tru?c NST ( kho? bi? ???t g?y va? enzim phn gia?i).
Cu 107: Cc b?nh do ??t bi?n phn t? ? ng??i:
A. H?i ch?ng Claiphent?, h?i ch?ng T?c-n?.
B. B?nh ni?u Phninkt, hng c?u li?m, b?ch t?ng.
C. T?t ng?n x??ng tay chn, b?nh b?ch c?u c tnh.
D. B?nh m mu l?c - ??, t?t dnh ngn, ung th? mu.
?p n : B Cc d?ng ??t bi?n ?? ng??i:
1-Ung th? mu l ??t bi?n m?t ?o?n NST s? 21;
2- H?ng c?u hnh li?m l ??t bi?n gen tr?i n?m trn NST th??ng;
3- B?ch t?ng l ??t bi?n gen l?n ? NST th??ng;
4- H?i ch?ng Claiphent? l ??t bi?n s? l??ng NST c 3 NST ? c?p NST gi?i tnh d?ng XXY;
5 - Dnh ngn tay 2,3 l ??t bi?n gen l?n n?m trn NST Y khng c alen trn X;
6- Mu kh ?ng l ??t bi?n gen l?n n?m trn NST X khng c alen trn Y;
7- H?i ch?ng T?cn? l ??t bi?n s? l??ng NST c 1 NST ? c?p NST gi?i tnh d?ng XO; 8- H?i ch?ng ?ao l ??t bi?n s? l??ng NST c 3 NST ?? c?p NST s? 21;
9- M mu ?? l?c l ??t bi?n gen l?n n?m trn NST X khng c alen trn Y;
10 - B?nh Phninkt ni?u do ??t bi?n gen l?n trn NST th??ng d?n ??n r?i lo?n chuy?n ha phnylalanin.
Cc b?nh do ??t bi?n gen (??t bi?n phn t?) l: H?ng c?u hnh li?m, b?ch t?ng, dnh ngn tay, m mu, Phninkt ni?u.
Cu 108: Trong c?u trc siu hi?n vi c?a NST ? sinh v?t nhn th?c s?i nhi?m s?c c?a NST c ???ng knhl
A. 300nm B. 300 C. 700nm D. 110 Š
?p n : B S?i c? b?n: 110
S?i nhi?m s?c: 300
Vng x?p cu?n: 3000
Cromatit: 7000
NST ? k gi?a: 14000
Cu 109: Trong c?u trc phn t? c?a NST sinh v?t nhn th?c, s?i nhi?m s?c c?a NST c ???ng knh:
A. 300nm B. 11nm C. 110A0 D. 300A0
?p n : D C?u trc siu hi?n vi c?a nhi?m s?c th?:
- M?t ?o?n ADN( kho?ng 146 c?p Nu) qu?n quanh 8 pt? histn( s?p s? 13/4 vng)-> nuclxm
- Cc nuclxm n?i v?i nhau b?ng cc ?o?n ADN kho?ng 15 - 100 c?p Nu v 1 phn t? histon - Chu?i nuclxm (m?c xo?n 1) t?o s?i c? b?n c ???ng knh s?p s? llnm (110A0)
- S?i c? b?n xo?n (m?c 2) t?o s?i ch?t nhi?m s?c c ???ng knh 30nm (300A0).
- S?i ch?t nhi?m s?c xo?n m?c 3-> c?u trc siu xo?n c ???ng knh s?p x? 300 nm v hnh thnh Crmatit c ???ng knh sp x? 700nm.
Vo k gi?a nguyn phn NST t?n t?i ? d?ng NST kp g?m 2 crmatit dnh nhau t?i tm ??ng (eo s? c?p).
M?t s? NST c thm eo th? c?p (l n?i tch t? rARN).
Trong c?u trc ph?n t? c?a NST sinh v?t nhn th?c, s?i nhi?m s?c c?a nhi?m s?c th? c ???ng knh D. 300 A. -
Cu 110: Hi?n t??ng no sau ?y c?a nhi?m s?c th? ch? x?y ra trong gi?m phn v khng x?y ra ? nguyn phn?
A. Nhn ?i B. Co xo?n C. Tho xo?n D. Ti?p h?p v trao ??i cho
?p n : D Hi?n t??ng c?a nhi?m s?c th? ch? x?y ra trong gi?m phn v khng x?y ra l nguyn phn D. Ti?p h?p v trao ??i cho. Vo k ??u I gi?m phn: x?y ra hi?n t??ng trao ??i ?o?n gi?a 2 crmatit khc ngu?n trong c?p NST t??ng ??ng -- hon v? gen. Lo?i tr? cc ?p n:
A. Nhn ?i NST di?n ra vo pha sau c?a k trung gian nguyn phn c?ng nh? gi?m phn
B. Co xo?n NST khi b??c vo k ??u c?a qu trnh phn bo nguyn phn c?ng nh? gi?m phn.
c. Tho xo?n NST di?n ra vo k cu?i c?a qu trnh phn bo nguyn phn c?ng nh? gi?m phn.
Cu 111: D??i ?y l hnh v? minh h?a cc t? bo c?a cng 1 c? th? ? cc giai ?o?n khc nhau trong qu trnh nguyn phn

Trnh t? no sau ?y ph?n nh ?ng th? t? di?n ra qu trnh nguyn phn?
A. 2=>3=>1=>4 B. 1=>2=>3=>4 C. 1=>3=>2=>4 D. 4=>2=>1=>3
?p n : C T? bo 1 NST ?ang ? d?ng s?i m?nh, mng nhn ch?a tiu bi?n ch?ng t? t? bo thu?c k trung gian.
T? bo 2 NST ?ang phn li v? 2 c?c c?a t? bo ch?ng t? thu?c k sau
T? bo 3 mng nhn tiu bi?n, thoi v s?c ?ang hnh thnh, NST b?t ??u co xo?n; ch?ng t? t? bo thu?c k? ??u.
T? bo 4 ?ang phn chia t? bo ch?t hnh thnh 2 t? bo con ch?ng t? ?ang ? k? cu?i.
V?y tr?t t? s?p x?p ?ng cc t? bo ? giai ?o?n khc nhau c?a qu trnh phn bo 1->3->2->4
Cu 112: Chi?u di ?o?n ADN qu?n quanh kh?i c?u histon trong c?u trc nucleoxom l kho?ng
A. 992 A0 B. 140 A0 C. 146 A0 D. 496,4 A0
?p n : D ?o?n ADN qu?n quanh kh?i c?u protein trong c?u trc nucleoxom c kho?ng 146 c?p nucleotit. nn chi?u di ?o?n ADN qu?n quanh kh?i c?u histon trong c?u trc nucleoxom l kho?ng: 146 x 3,4 = 496,4
Cu 113: Hnh v? d??i m t? giai ?o?n no c?a qu trnh phn bo ? m?t t? bo bnh th??ng?

A. K? gi?a c?a nguyn phn B. K? gi?a c?a gi?m phn I.
C. K? gi?a c?a gi?m phn II. D. K? sau c?a nguyn phn.

?p n : C Trn hnh v? ta th?y, cc nhi?m s?c th? ?ang ? tr?ng thi kp v t?p trung thnh m?t hng d?c trn m?t ph?ng xch ??o. Tuy nhin, s? NST ? ?y l l? (3 chi?c) nn ch? c th? l k gi?a c?a gi?m phn II.
Cu 114: Hnh d??i ?y m t? k no c?a hnh th?c phn bo no?

A. K sau c?a nguyn phn.
B. K gi?a c?a l?n phn bo 2 phn bo gi?m nhi?m.
C. K gi?a c?a nguyn phn ho?c k gi?a c?a l?n phn bo 2 phn bo gi?m nhi?m.
D. K sau c?a l?n phn bo 1 phn bo gi?m nhi?m.
?p n : D V NST ?ang t?n t?i ? tr?ng thi kp v b? thoi v s?c ko v? hai c?c c?a t? bo.
? Ho?t ??ng ny di?n ra ? k? sau I c?a gi?m phn (n?u ? k sau II ho?c k? sau c?a nguyn phn th NST ph?i ? tr?ng thi ??n).
Cu 115: Co? ba t? ba?o sinh tinh cu?a m?t ca? th? co? ki?u gen AaBbddEe ti?n ha?nh gia?m phn bi?nh th???ng hi?nh tha?nh tinh tru?ng. S? loa?i tinh tru?ng t?i ?a co? th? ta?o ra la?:
A. 8 B. 6 C. 4 D. 2
?p n : B-C th? c ki?u gen AaBbddEe - d? h?p 3 c?p genTheo l thuy?t v?i n t? bo sinh tinh ti?n hnh gi?m phn bnh th??ng c th? hnh thnh 8 lo?i tinh trng.
- Trn th?c t?, m?i t? bo sinh tinh sau khi gi?m phn t?o thnh 4 tinh trng chia lm hai lo?i.
V?i 3 t? bo sinh tinh ti?n hnh gi?m phn bnh th??ng c th? hnh thnh:
2 + 2 + 2 = 6 lo?i tinh trng.
Cu 116: Trong cc m?c c?u trc siu hi?n vi c?a NST ? sinh v?t nhn th?c, s?i c? b?n c ???ng knh
A. 11nm B. 2nm C. 30nm D. 300nm
?p n : A S? c? b?n c ???ng knh 11 nm
Cu 117: Thnh ph?n ch? y?u c?a nhi?m s?c th? ? sinh v?t nhn th?c g?m
A. ARN m?ch ??n v prtin lo?i histn. B. ADN m?ch ??n v prtin lo?i histn.
C. ARN m?ch kp v prtin lo?i histn. D. ADN m?ch kp v prtin lo?i histn.
?p n : D
Cu 118: Trong cc m?c c?u trc siu hi?n vi c?a nhi?m s?c th? ? sinh v?t nhn th?c, s?i c? b?n c ???ng knh
A. 11 nm. B. 2 nm. C. 30 nm. D. 300 nm.
?p n : A Trong cc m?c c?u trc siu hi?n vi c?a NST ? sinh v?t nhn th?c, s?i c? b?n c ???ng knh 11nm.
Cu 119: Nh?ng thnh ph?n no sau ?y tham gia c?u t?o nn nhi?m s?c th? ? sinh v?t nhn th?c?
A. mARN v prtin. B. tARN v prtin.
C. rARN v prtin. D. ADN v prtin.
?p n : D
Cu 120: Trong t? bo, cc gen n?m trn cng m?t nhi?m s?c th?
A. lun gi?ng nhau v? s? l??ng, thnh ph?n v tr?t t? s?p x?p cc lo?i nucltit.
B. phn li ??c l?p, t? h?p t? do trong qu trnh gi?m phn hnh thnh giao t?.
C. lun t??ng tc v?i nhau cng quy ??nh m?t tnh tr?ng.
D. t?o thnh m?t nhm gen lin k?t v c xu h??ng di truy?n cng nhau.
?p n : D
Cu 121: ? sinh v?t nhn th?c, vng ??u mt c?a nhi?m s?c th?
A. l nh?ng ?i?m m t?i ? phn t? ADN b?t ??u ???c nhn ?i.
B. l v? tr lin k?t v?i thoi phn bo gip nhi?m s?c th? di chuy?n v? cc c?c c?a t? bo.
C. l v? tr duy nh?t c th? x?y ra trao ??i cho trong gi?m phn.
D. c tc d?ng b?o v? cc nhi?m s?c th? c?ng nh? lm cho cc nhi?m s?c th? khng dnh vo nhau.
?p n : D ? sinh v?t nhn th?c, vng ??u mt c?a NST c tc d?ng b?o v? cc NST v lm cho cc NST khng dnh vo nhau.
Cu 122: Trong cc m?c c?u trc siu hi?n vi c?a nhi?m s?c th? ?i?n hnh ? sinh v?t nhn th?c, m?cc?u trc no sau ?y c ???ng knh 700 nm?
A. S?i c? b?n. B. Vng x?p cu?n. C. S?i nhi?m s?c. D. Crmatit.
?p n : D
Cu 123: ? sinh v?t nhn th?c, cc vng ??u mt c?a nhi?m s?c th? l cc trnh t? nucltit ??c bi?t, cc trnh t? ny c vai tr
A. b?o v? cc nhi?m s?c th?, lm cho cc nhi?m s?c th? khng dnh vo nhau.
B. l ?i?m kh?i ??u cho qu trnh nhn ?i c?a phn t? ADN.
C. m ho cho cc lo?i prtin quan tr?ng trong t? bo.
D. gip cc nhi?m s?c th? lin k?t v?i thoi phn bo trong qu trnh nguyn phn.
?p n : A
Cu 124: Pht bi?u no sau ?y khng ?ng khi ni v? gen c?u trc?
A. Ph?n l?n cc gen c?a sinh v?t nhn th?c c vng m ho khng lin t?c, xen k? cc ?o?n m ho axit amin (xn) l cc ?o?n khng m ho axit amin (intron).
B. Vng ?i?u ho n?m ? ??u 5' c?a m?ch m g?c c?a gen, mang tn hi?u kh?i ??ng v ki?m sot qu trnh phin m.
C. Gen khng phn m?nh l cc gen c vng m ho lin t?c, khng ch?a cc ?o?n khng m ho axit amin (intron).
D. M?i gen m ho prtin ?i?n hnh g?m ba vng trnh t? nucltit: vng ?i?u ho, vng m ho, vng k?t thc.
?p n : B Trong m?t gen c?u trc, vng ?i?u ha n?m ? ??u 3' c?a m?ch m g?c c?a gen.
Cu 125: Bi?t hm l??ng ADN nhn trong m?t t? bo sinh tinh c?a th? l??ng b?i l x. Trong tr??ng h?p phn chia bnh th??ng, hm l??ng ADN nhn c?a t? bo ny ?ang ? k sau c?a gi?m phn I l
A. 1x. B. 2x. C. 0,5x. D. 4x.
?p n : B
+ K trung gian, khi cc ADN nhn ?i, t? bo sinh tinh c hm l??ng ADN 2x (n?m trong 2n NST kp)
+ Vo k sau c?a gi?m phn I, 2n NST kp phn li v? hai c?c c?a t? bo m? (nh?ng v?n trong cng m?t t? bo). Suy ra, hm l??ng ADN trong nhn t? bo ny v?n l 2x.
Cu 126: Cho hai cy cng loi giao ph?n v?i nhau thu ???c cc h?p t?. M?t trong cc h?p t? ? nguyn phn bnh th??ng lin ti?p 4 l?n ? t?o ra cc t? bo con c t?ng s? 384 NST ? tr?ng thi ch?a nhn ?i. Cho bi?t qu trnh gi?m phn c?a cy dng lm b? khng x?y ra ??t bi?n v khng c trao ??i cho ? t?o ra t?i ?a 256 lo?i giao t?. S? l??ng NST c trong m?t t? bo con ???c t?o ra trong qu trnh nguyn phn ny l A. 2n = 16. B. 2n = 26. C. 3n = 36. D. 3n = 24
?p n : D
+ G?i 2n l b? NST l??ng b?i c?a loi (n ? Z+)
Ta c: 2n = 256 = 28=> n = 8
2n = 16
G?i x: S? NST ch?a trong m?i t? bo con sinh ra trong qu trnh nguyn phn ( x ? Z+)
Ta c: 24 x = 384=> x = 24
V n = 16 : 2 =8 => x = 24 = 3n
=> Ch?n ?p nD
Cu 127: Trong cc m?c c?u trc siu hin vi c?a nhi?m s?c th? ?i?n hnh ? sinh v?t nhn th?c, s?i c? b?n v s?i nhi?m s?c c ???ng knh l?n l??t l
A. 30nm v 300nm B. 11nm v 300nm
C. 11nm v 30nm D. 30nm v 11nm
?p n : C Trong cc m?c c?u trc siu hi?n vi c?a NST ?i?n hnh ? sinh v?t nhn th?c, s?i c? b?n v s?i NST c ???ng knh l?n l??t l11nm v 30nm
Cu 128: M?t c th? ? m?t loi ??ng v?t c b? nhi?m s?c th? 2n = 12. Khi quan st qu trnh gi?m phn c?a 2000 t? bo sinh tinh, ng??i ta th?y 20 t? bo c c?p nhi?m s?c th? s? 1 khng phn li trong gi?m phn I, cc s? ki?n khc trong gi?m phn di?n ra bnh th??ng. Theo l thuy?t, trong t?ng s? giao t? ???c t?o thnh t? qu trnh trn th s? giao t? c 5 nhi?m s?c th? chi?m t? l?:
A. 1% B. 0,5% C. 0,25% D. 2%
?p n : B
+ Khi x?y ra hi?n t??ng khng phn li c?p NST s? 1 ? k sau 1, m?i t? bo sinh tinh t?o ra 4 tinh trng, trong ? c 2 tinh trng mang b? NST (n+1) = 6 + 1 = 7 v 2 tinh trng mang b? NST (n-1) = 6 - 1 = 5.
+ 20 t? bo sinh tinh t?o giao t? mang 5 NST v?i s? l??ng 20 x 2 = 40 giao t?.
+ T?ng s? tinh trng sinh ra: 2000 x 4 = 8000 tinh trng.
+ V?y, t? l? lo?i giao t? ch?a 5 NST:
(40 : 8000) x 100% = 0,5%