Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

ee2673caf8102ba88dc641b4fa59c473
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 2 2018 lúc 22:59:16 | Được cập nhật: 27 tháng 11 lúc 23:16:05 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 543 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTHÁI BÌNHH NG CH THI TS 10 THPT CHUYÊN TB ƯỚ ỚNăm 2016 2017ọMÔN THI TI NG ANH (CHUYÊN)Ế(Dành cho thí sinh thi môn chuyên ti ng Anh)ếĐ thi 100 ý, đúng 0,1 đi m. ng 10,0 đi m. Không làm tròn đi m.ề ượ ểA. NG ÂMỮA.I. Chọn từ có cách đọc khác phần gạch chân. (0,5 điểm)1. 1. C. consider ate 2. 2. D. wi th in 3. 3. B. develop ed 4. 4. A. ro se 5. 5. A. er minalA. II. Chọn từ có trọng âm chính khác với từ còn lại (0,5 điểm)6. D. lecture 7. B. phenomenon 8. D. repairable 9. B. diploma 10. C. kindergartenB. NG PHÁP VÀ NGỮ ỰB.I. Cho ng đúng ng trong ngo c. (1,0 đi m)ạ ể11. are always complaining 16. started12. to have finished 17. were travelling/traveling13. were told 18. will telephone14. sees 19. had heard15. getting 20. includingB.II. Cho ng đúng trong ngo c. (1,0 đi m)ạ ể21. organisms 26. disgrace22. likelihood 27. independence23. standing 28. deafening24. indistinguishable 29. systematically25. deadened 30. impracticalB.III. Ch /c NG NGHĨA nh ng ch chân sau ng cách ch đáp án đúng ọnh trong A, B, ho D. (0.3ấ điểm)31. C. put down to 32. B. remove 33. B. vicious circleB.IV. Ch /c TRÁI NGHĨA nh ng ch chân sau ng cách ch đáp án đúngọ ọnh trong A, B, ho D. (0.2ấ điểm)34. A. be pessimistic 35. A. opaque B.V. Ch đáp án đúng nh trong A, B, ho hoàn thành câu. (1,5 đi m)ọ ể36. 39. 42. 45. 48. C37. 40. 43. 46. 49. B38. 41. 44. 47. 47. 50. B.VI. Tìm ph ng án sai trong các /c ch chân sau ng cách ch đáp án A, B, ho ươ ặ(0,5 đi m)ể51. 52. 53. 54. 55. BC. HI UỌ ỂC. I. đo văn sau và tr các câu bên ng cách ch đáp án đúng nh trong ướ ốcác đáp án A, B, C, D. 1,0 đi m)ể56. 58. 60. 62. 64. D57. 59. 61. 63. 65. 1C.II. Đi vào các ch tr ng trong đo văn sau ng cách ch đáp án đúng nh trong các ốđáp án A, B, C, D. (1,0 đi m) ể66. 68.B 70. 72. 74. A67. 69.D 71. 73. 75. CD. VI TẾD.I. Vi các câu sau ng các ý, gi nguyên nghĩa câu đã cho. (ế 1,0 đi m)ể76. Mrs. Green is proud of what her son could contribute to the play last night contributed to the play last night made contributions/a contribution to the play last night .77. Under no circumstances should you open the door.78. Sad as/though it is, unemployment is unlikely to go down this year.decrease this year.79. Nothing is expected to go wrong at tomorrow’s conference.80. It was the lack absence of (any) leadership that caused most of the problems of the committee.81. At guess, there are about twenty applications for the job.82. We could have flown to Hanoi if it had not stormed heavily yesterday. it had not been for the heavy storm yesterday. but for/without the heavy storm yesterday.83. He was sentenced to three-year imprisonment. imprisoned for three years.84. He dismissed the whole idea as being ridiculous.85. You must resign yourself to the fact that they have turned down your application. D.II. Dùng ý, vi thành câu hoàn ch nh. (0,5 đi m)ừ ể86. The door is unlocked; something strange might have happened here last night.87. The strike wouldn’t have been called off if a/the last- minute agreement with the management hadn’t been reached. 88. It is becoming essential that students (should) have second language.89. will do what can to help you (to) overcome the difficulties as soon as possible.90. For long, their opinions have been in harmony with ours and therefore we have been getting on so well.D.III. (1,0 đi m) Vi đo văn 100 120 theo ch sau. The benefits of good environment.Mô tiêu chí đánh giá Đi đaả ố1. 0,1ố ụ- Câu ch ch cề ạ- uy chuy bài lu rõ ràng phù yêu bàiố ề2. Phát tri 0,1ể- Phát tri có trình logicể ự3. ng ngôn 0,2ử ừ- ng ngôn phù dungử ộ- ng ngôn đúng văn phong/ th lo iử ạ- ng các cho bài vi uy chuy nử ể4. dung 0,4ộ- thuy ph ng củ ườ ọ- ch ng, ví lu nủ ậ- dài: quy nh, nhi ho ít so quy nh 5% thì tr 0,1 đi m.ộ ể5. Ng pháp, câu, và chính 0,2ữ ả- ng đúng câuử ấ- Chính Vi đúng chính tả ả_ chính gây hi nh m/ sai ch tính (tr 1% đi bài vi t)ỗ ế_ Cùng chính và ng pháp ch tính là iộ ỗ- ng đúng th i, th trúc câu đúng ng pháp. (L ng pháp gây hi nh m/ sai ch tr ừ1% đi bài vi t.)ể ếT ng 1,0ổ------------------- ----------------------2