Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đáp án đề cương ôn tập đầu năm môn sinh học 11

8ebf513c795e6c406a0709c57307f4c1
Gửi bởi: Võ Hoàng 20 tháng 8 2018 lúc 15:37 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 2:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 339 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NGH ANỞ KỲ THI CH SINH GI NH 11 PẤTH PTNĂM 2015 2016ỌH NG CH THI CHÍNH TH CƯỚ ỨMôn: SINH NG B(H ng ch này 03 trang)ướ ồCâu ,0 đi m).ể1. Nêu ch năng không bào bào th t.ứ ậ2. bào lông hútế câyở trên có đi nào phù ch năng hút và ướkhoáng. 3. ng nào dòng ch rây đi lá và các quan khác?ộ ơÝ DUNGỘ ĐIỂM1. Tùy theo ng lo bào mà không bào có ch năng khác nhau:ừ Nói chung, không bào có ch năng tr c, ng và mu khoáng.ứ ướ ườ Đi ch nh áp su th th u, giúp quá trình trao khoáng.ề ướ Không bào bào cánh hoa ch thu hút côn trùng, ĐV khác giúp cho vi th ph n, phát tán…ệ Không bào lá cây ch ch giúp .ự 0,250,250,250,252. bào lông hút cóế đi nào phù ch năng:ặ Thành bào có thành ng, không th cutin, th ướ Có không bào trung tâm tr khoáng đi ch nh áp su th th u…ề Ch nguyên sinh th ng duy trì áp su th th cao ườ hút c.ạ ướ bào lông hút dài, ng nhi ượ tăng ng di tích ti xúc gi và ễđ t…ấ 0,5 0,5 0,5 0,53 Là chênh ch áp su th th gi quan ngu có áp su th th cao ấvà các quan ch có áp su th th th p.ơ 1,0Câu ,0 đi m). ể1. Trình bày nghĩa thay iự huy áp và máu trong chế .2. Vì sao tim có kh năng ho ng ng, nêu ch ho ng truyênả ẫtim.3 Hãy trình bày ch đi hòa ho ng tim ch trong tr ng huy áp gi vàơ ườ ảkhi ng COồ ộ2 trong máu tăng.Ý DUNGỘ ĐIỂM1. Huy áp và máu tăng hay gi tùy theo tr ng thái ho ng, phù iế ớvi cung dinh ng và oxy cho các quan.ệ ưỡ ơ- chênh ch huy áp ch (đ ng ch) cu ch (tĩnh ch)ự ạlàm cho máu chuyậ trong toàn ch có huy áp cao cóộ ơhuy áp th pế .- goài ra còn giúp đi ch nh ng máu thông ng quan.ề ượ chuy ch trong mao ch (v 0,5mm/s) đi ki cho sự ựtrao ch gi máu và mô thu i.ổ ướ ượ 025 0, 0, 0,252. Ho ng tim có tính ngạ là do:- Trong thành tim có các bi là truy tim (nút xoangậ ồnhĩ, nút nhĩ th t, bó His và ng Puoockin).ấ ạ* ch ho ng truy tim:ơ ề-Nút xoang nhĩ có kh năng phát xung đi theo nh p, xung đi lan truy kh cả ơtâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan nút nhĩ th t, bó His theo ng Puế ckin lan ra kh tâm th làm tâm th co.ắ 0,750,753 Khi huy áp gi mế thì ng máu cung cho não không đượ => hình thành xung th kinh các th quan áp cung ng ch ch và xoang ng ch cầ ổ=> gây ph làm tăng ng ho ng tim và co chả ườ ngo vi => huy áp ếđ đi ch nh tăng lên. ượ ỉ- Các ch máuạ các khu cự không ho ngạ co nhi n, tiênề máu cho ồnã o.- hi ng khí COồ ộ2 trong máu tăng => xung th kinh các th quan hóa ởcung ch ng ch và xoang ng ch củ truy nề theo ng tâm trung khu ướ ềv ch trong hành yậ => tăng ho ng tim chạ tăng ng máu =>ư ượ huy áp ếtăng .- ng khí COồ ộ2 trong máu tăng còn kích thích gây tăng thông khí ph (nh ịth ng khí thông).ở ượ 0,50,250,50,25Câu II (4,0 đi m). ể1. Hãy nêu các ng chính trong ti hóa tiêu hóa ng t.ướ ậ2. ng chuy vùng ng ng lên ng th gian vùng núi cao. Hãy choộ ườ ởbi nh ng thay nào ho ngế hô p, tu hoàn và máu có th xãy ra trongủ ểc th ng đó.ơ ườ3. Quá trình tiêu hóa trong dày ngăn trâu di ra nh th nào?ỏ ếÝ DUNGỘ ĐIỂM1. Có ng chính:ướ- quan tiêu hóa ngày càng ph p.ấ ạ+ ch có quan tiêu hóa có quan tiêu hóaơ+ túi tiêu hóa ng tiêu hóaố+ ng tiêu hóa ngày càng ph các ph có khác nhau và cácỐ ạtuy khác nhau.ế- chuyên hóa ch năng ngày càng cao.ự ứ+ túi tiêu hóa: các ph túi làm nhi nh nhauỞ ư+ ng tiêu hóa: các ph ng tiêu hóa làm nhi khác nhauỞ ụ- Hình th tiêu hóa ngày càng hoàn thi n.ứ ệ+ tiêu hóa bào tiêu hóa ngo bào bào tiêu hóa ngo iạ 0,50,50,52. ho ng hô p: Nh th nhanh n, có th tăng th tích ph tăng thôngkhí- ho ng tu hoàn: Tim nhanh n, tăng tu hoàn máu cóth tăng th tích tâm th t.ể ấ- máu: Máu nhi ng n.ề 0,50,50,53 Th ăn (c m...) nhai mi ng => Th ăn t... lên mem..).ứ ướ ọ- Th ăn => ong => lên mi ng.ứ ệ- Th ăn mi ng (nhai kĩ) =. Th qu => lá sách (h th c) => múi ướ ạkhế .- Th ăn múi kh enzim pepsin và HCL phân ti thành prôtêin.ứ ượ 0,250,250,250,25Câu (4,0 đi m). ể1. nh sinh tr ng cây, bào hình thành sau nguyên phân di ra giaiạ ưở ễđo sinh tr ng cho lúc chúng vào kì nguyên phân ti theo. Hãy mô cácạ ưở ướ ảdi bi trong giai đo đó. Các bào thành bào trên qua tễ ượ ợnguyên phân có nh lo gi ng nhau không? Vì sao?ấ ố2. loài ng t, cá th thu gi giao XY, cá th cái thu gi ng giaoỞ ồt XX. tr ng đã th tinh hình thành các ch 5600 nhi cử ượ ắth trong đó nhi th gi tính chi 25%. trong nói trên, nhi mể ễs th ch ng ằ25 nhi thố thì có bao nhiêu hình thành thu gi giaoợ ịt Bao nhiêu thu gi ng giao ?ử ửÝ DUNGỘ ĐIỂM1. Giai đo đó chính là kì trung gian, pha: (…………..)ạ HS nêu pha cho 0,25 đi mượ ể- Các bào thành bào trên qua nguyên phân ượ khôngnh lo gi ng nấ hau. Vì song song phân bào còn có quá trình phân hóa bào,ớ ếhình thành các mô. 0,750,252. NST gi tính trong các hình thành: 5600 25% 1400ố ử- 2n là NST ng loài; là tọ ưỡ ửTa có: 2n.k =5600 và 2.k 1400 2n 8 hình thành 1400/8 700ố ử- là thu gi giao XY, là thu gi ng giao ửXX NST gi tính X: 2bố NST gi tính Y: aố ớTa có: =700 và 2/5(a 2b) gi 400; 300 0,50,50,51,0Câu ,0 đi m). ể1. Đi ki nào quá trình nh nit khí quy có th raề ?2. Hãy ch ng minh quá trình th và các ch khoáng liên quan ch ch iứ ướ ớquá trình hô .ấ ể3. liên quan gi ha sáng và pha trong quang p?ợ4. ng ánh sáng tăng quá cao thì ng quang thay nhế ườ ườ ưth nào? Gi thích. ảÝ DUNGỘ ĐIỂM1.- Có các kh nh NADH.ự ạ- cung năng ng ATP.ượ ượ- Có tham gia Enzim nitrôgenaza.ự ủ- Th hi trong đi ki khí.ự 0,250,250,250,252.- Hô gi phóng năng ng ng ATP, ra các ch trung gianấ ượ ướ ấnh các axit ơ- Quá trình th khoáng mang tính ch và ng građien ng nênấ ượ ộc thi ph tham gia ATP và các trung gian ra quá trình hôầ ượ ừh p.ấ 0,5 0,53 .* liên quan gi pha sáng và pha quang p:ữ ợ- Pha sáng cung năng ng ATP, NADPH cho pha th hi quá trình nh COấ ượ ị2. .- Pha tr ADP, NADPố cho pha sáng. 0,5 0,54. ng ánh sáng tăng quá cao thì ng quang gi m.ế ườ ườ ả* Gi thích: do ng quang ph thu vào ng ánh sáng và thànhả ườ ườ ộph quang ph tia sáng.ầ ủ- Khi ánh sáng quá cao, thoát di ra nh, cây đóng khí kh ng đự ướ ểlàm gi thoát c.ả ướ- Khí kh ng đóng làm CO2 không khu ch tán vào cế ượ quá trình quang bợ ịđình trệ ng quang gi m.ườ 0,50,250,25H t.ế