Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ TOÁN 12 KSCL LẦN 2 MĐ 202,204,206,208

b4114cfa5e0bc097eb1a0eea7e3f0cc6
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 19 tháng 4 lúc 16:51 | Được cập nhật: 28 tháng 4 lúc 10:57 | IP: 10.1.29.116 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 87 | Lượt Download: 0 | File size: 0.019503 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu


ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ TOÁN 12 KSCL LẦN 2
Mã đề 202 Mã đề 204 Mã đề 206 Mã đề 208
1 B 1 C 1 A 1 C
2 B 2 B 2 A 2 A
3 A 3 D 3 C 3 B
4 A 4 D 4 A 4 C
5 D 5 B 5 C 5 B
6 B 6 C 6 C 6 D
7 C 7 A 7 D 7 B
8 C 8 D 8 D 8 C
9 D 9 A 9 D 9 A
10 A 10 B 10 C 10 B
11 B 11 A 11 B 11 B
12 D 12 B 12 D 12 A
13 C 13 C 13 A 13 A
14 A 14 D 14 A 14 D
15 A 15 D 15 D 15 B
16 A 16 A 16 B 16 C
17 D 17 C 17 B 17 D
18 A 18 B 18 B 18 A
19 B 19 B 19 C 19 A
20 B 20 A 20 A 20 D
21 D 21 B 21 B 21 B
22 C 22 D 22 B 22 D
23 B 23 B 23 A 23 B
24 D 24 A 24 A 24 D
25 A 25 C 25 D 25 D
26 C 26 A 26 D 26 C
27 D 27 A 27 B 27 D
28 A 28 A 28 A 28 C
29 A 29 A 29 C 29 C
30 D 30 B 30 B 30 B
31 C 31 B 31 A 31 C
32 B 32 B 32 B 32 B
33 A 33 B 33 C 33 D
34 C 34 C 34 D 34 D
35 A 35 A 35 D 35 B
36 A 36 C 36 D 36 A
37 B 37 D 37 B 37 C
38 C 38 C 38 A 38 A
39 C 39 D 39 B 39 A
40 B 40 B 40 D 40 D
41 D 41 D 41 D 41 A
42 D 42 C 42 C 42 C
43 C 43 C 43 C 43 A
44 C 44 B 44 C 44 B
45 B 45 D 45 D 45 B
46 C 46 D 46 D 46 C
47 B 47 D 47 A 47 B
48 D 48 C 48 C 48 A
49 B 49 A 49 B 49 C
50 D 50 C 50 C 50 D