Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số và giải tích nâng cao 11 Ôn tập Chương V. Đạo hàm (1)

539ab887d69614132ec7947f64b1089a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 8 2017 lúc 4:32:12 | Được cập nhật: 7 giờ trước (9:32:25) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giaùo vieân: Nguyeãn Hoaøng Phuù An01021105ÔN CH NG 4Ậ ƯƠNOÄI DUNG I.Đo hàm hàm th ng pạ ườ ặII.Caùc qui taéc tính ñaïo haømIII.Ph ng trình ti tuy nươ ếIV. Baøi taäp töï luaän- traéc nghieämI.Đo hàm hàm th ng pạ ườ ặ(c)’ =(x)’ ='nx'1   x'x'nu'1   u'u01'1x 2)n nx n ¥'21 1( 0)   xx x'1( 0)2x xx '1. 'n nu nu u'21 '( 0)    uuu u''( 0)2uu uu ÔN CH NG 4Ậ ƯƠÔN CH NG 4Ậ ƯƠI. Đo hàm hàm th ng pạ ườ ặ'sinx'cosx'tanx'sin cosx x'cos sinx x'21tan )cos 2 x kx'sin '.cosu u'cos '.sinu u'tanco x'21tan )sinco kx'sinu'cosu'2'tan )cos 2 uu ku'tanu'2'tan )sinuco ku'tanco uII. Các quy tắc tính đạo hàm(u v)’ u’ v’(u v)’ u’ v’(u.v)’ u’.v v’.u'2'. '., 0)u uvv v    ÔN CH NG 4Ậ ƯƠIII. Ph ng trình ti tuy n:ươ ếCho hàm số f(x) có đồ thị (C). Khi đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 (x0 ;y0 là:y y0 f’(x0 )(x x0 )ÔN CH NG 4Ậ ƯƠy f’(x0 )(x x0 y0 HAYLu ch iậ ơL chia thành điớ ộ+ đi đc ch câu i. ượ ỏ+ câu tr đúng đc 10 đi m.ỗ ượ ể+ câu đc suy nghĩ tr trong 15s.ỗ ượ ờ+ Bóc trúng câu may đc ượnhân đôi đi m.ố ểTrò ch ng bài cơ ọ21) 3)y x 2) cosy x3) siny xcos. '2 sin xD yxsin. '2xA yx . ' 2)B x Bµi1 Hãy ghép dòng bên trái bên ộph đc qu đúng:ả ượ ả. ' cos sinC 4) cos