Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số và giải tích nâng cao 11 Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực

73863151e42582d44e2a9d86950266b1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 8 2017 lúc 4:22:58 | Được cập nhật: 1 tháng 2 lúc 9:39:05 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 460 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO THÁI BÌNHỞ ẠTR NG THPT BÌNH THANHƯỜGV: Bùi Văn TàiTr ng THPT Bình ThanhườKI TRA BÀI CŨỂKI TRA BÀI CŨỂTính các gi sauớ ạBài 1:92010) lim 20101) lim) lim2) lim33) lim2nnabnc nde      Bài 2:  26 1) lim2 34 1) lim1nann nbn 54056E066307 42076920 420769KI TRA BÀI CŨỂKI TRA BÀI CŨỂTính các gi sauớ ạBài 1:92010) lim 2010 20101) lim 0) lim2) lim 033) lim2nnabnc nde        Bài 2:  26 1) lim2 34 1) lim1nann nbn 54056E066307 42076920 420769KI TRA BÀI CŨỂKI TRA BÀI CŨỂTính các gi sauớ ạBài 1:92010) lim 2010 20101) lim 0) lim2) lim 033) lim2nnabnc nde        Bài 2:       222166 6) lim lim 332 224 114 1) lim lim11114 1lim 311nnannnn nnbnnnn 54056E066307 42076920 420769QUY TÌM GI ỚH VÔ CẠ 51034D094808204303QUY TÌM GI VÔ CẮ Ự1 Quy 1ắlim lim uunn lim lim vvnn lim(lim(uunn vvnn ))+∞+∞+∞+∞+∞+∞+∞+∞–– ∞∞–– ∞∞–– ∞∞+∞+∞–– ∞∞–– ∞∞–– ∞∞+∞+∞  lim ,limlim( )n nn nNÕu vu Ta có   23*limlimlimlim )knnnn N51034D08204309 51750C 540020QUY TÌM GI VÔ CẮ Ự1 Quy 1ắlim lim uunn lim lim vvnn lim(lim(uunn vvnn ))+∞+∞+∞+∞+∞+∞+∞+∞–– ∞∞–– ∞∞–– ∞∞+∞+∞–– ∞∞–– ∞∞–– ∞∞+∞+∞  lim ,limlim( )n nn nNÕu vu Ta có    23*limlimlimlim )knnnn N51034D08204309 51750C 540020QUY TÌM GI VÔ CẮ Ự2 Quy 2ắ  lim ,lim 0lim( )n nn nNÕu Lu v    23 22:) lim( 2)) lim( 3)) lim( )) lim( 2.5 )n nVDa nb nc ndlim lim uunn ủD ủLL lim(lim(uunn vvnn ))+∞+∞+++∞+∞+∞+∞–– –– ∞∞–– ∞∞++–– ∞∞–– ∞∞–– +∞+∞51034D08204309 51750CQUY TÌM GI VÔ CẮ Ự2 Quy 2ắ  lim ,lim 0lim( )n nn nNÕu Lu v  222) lim( 2)5 2lim (1 )a nnn nlim lim uunn ủD ủLL lim(lim(uunn vvnn ))+∞+∞+++∞+∞+∞+∞–– –– ∞∞–– ∞∞++–– ∞∞–– ∞∞–– +∞+∞ NG NƯỚ Ẫ   222lim5 2lim(1 0lim( 2)nn nn nTa có   3 22) lim( 3)) lim( )) lim( 2.5 )n nb nc nd51034D08204309 51750C 48040A 54612009QUY TÌM GI VÔ CẮ Ự3 Quy 3ắ lim 0,lim 0lim( )n nnnNÕu vµv hoÆcvuv    23 222:3 1) lim2 53 3) lim3 12 1) lim23.5 2) lim1 2n nnVDn nann nbn nn ncndk ng nào đó tr đi ởD ấD ấc Lủc Lủ ủD ủvvnn limlim+++++∞+∞++–– –– ∞∞–– ++–– ∞∞–– –– +∞+∞ unvn51034D08204309 51750C 6B016F200200207402692001 756E 766E