Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 11 nâng cao Chương I. §2. Phương trình lượng giác cơ bản (1)

004a0768fbe4c1076244286055e1c5a1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 19 tháng 8 2017 lúc 23:31:48 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 7:34:20 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 375 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HÂN HOAN CHÀO ĐÓNVÀ DUNG TI YỘ ẠGIÁO VIÊN TH ỰHI NỆ KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ? là nghi ph ng trình ng ươ ượgiác n, hãy vi công th nghi các ủph ng trình: Sinx Sinươ Cosx Cos tanx tan cotx cot .? Gi ph ng trình: ươ2 0Sin x CÔNG TH NGHI ỦPH NG TRÌNH NG GIÁC NƯƠ ƯỢ Ả22x kSinx Sinx k     ( )k¢00 0360180 360x kSinx Sinax k   ( )k¢( )k¢arcsin 2arcsin 2x kSinx mx k     22x kCosx Cosx k     ( )k¢00360360x kCosx Cosax k   ( )k¢arccos 2arccos 2x kCosx mx k   ( )k¢CÔNG TH NGHI ỦPH NG TRÌNH NG GIÁC NƯƠ ƯỢ )k¢tan tanx k  0tan tan 180x k tan arctanx k Đi ki ph ng trìnhề ươ2x k ( )k¢cot cotx k  0cot cot 180x k cot cot arc k ( )k¢Đi ki ph ng trìnhề ươx k( )k¢ CÔNG TH NGHI ỦPH NG TRÌNH NG GIÁC NƯƠ ƯỢ tr ảl i:ờ32 22 32 23 62 23 3Sin Sin Sin Sinx kx k              ( )k¢ Tìm xác đnh hàm ốsau:1)2 2Cosxa ySinx( 2))2Sin xb yCos CosxBài 1)2 Cosxa ySinx 2 022( )424524SinxSinxSinx Sinx kx k     y xác đnhịk¢G tr iợ 2))2Sin xb yCos Cosx2 030322 02 2023222 ,322Cos CosxxSinx xSin SinxSinxkkxx kxx kk      ¢y xác đnhịG tr iợ