Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 11 Hoán vị

d35d0957ec827aadf087caa6aac0cee1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 20 tháng 8 2017 lúc 0:02 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 18:55 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ch ng II:ươT XÁC SU TỔ ẤBÀI 2: HOÁN CH NH PỊ ỢHOÁN VỊCH NH PỈ ỢN dung chínhộ48004E03 4304I. HOÁN VỊLi kê các ba ch khác nhau các ch 1, 2, 3ệ 1. ĐNH NGHĨAỊ1. ĐNH NGHĨAỊ123, 132, 213, 231, 312, 321Hai hoán ph ch khác nhau th pị ếCách 1: ABCDE Cách 2: ACBDE Cách 3: CABDEBa cách ch đá luân nh sau:ổ ưVí 1ụHo đng 1ạ ộ?Đnh nghĩaịNh xétậ thu SGKọ ộ4203630620076E18 3F 481CI. HOÁN VỊ1 ... 2.1nP n !nP 2. CÁC HOÁN VỐ Ị2. CÁC HOÁN VỐ ỊVí 2ụ Cách 1: Li kê 24 cáchệCách 2: Quy nhân 4.3.2.1 24 cáchắĐnh líịlà các hoán ph tố ửTrong đó Chú Kí hi n(n­1) 2.1 là n! đc là giai th ), ta có nPHo đng 2ạ Trong gi môn giáo qu phòng,m ti đi ộh sinh 10 ng đc thành hàng c. ườ ượ ọH có bao nhiêu cách cách 10 ng thành hàng là ườ ộhoán 10 ph cách là 10!6C0A200363036E0A 540620 20 4D03630A6E0A6E0A202268036E03630A200E 31II. CH NH PỈ Ợ, ,, ,AB AC AD CA CB CDBA BC BD DA DB DCuuur uuur uuur uuur uuur uuuruuur uuur uuur uuur uuur uuur1. ĐNH NGHĨAỊ1. ĐNH NGHĨAỊVí 3ụHo đng 3ạ Đnh nghĩaịCác vect th bài :ơ ềTa có ng phân công sauảQuét nhà Lau ngả bàn ghắ ếA DA CC E… …II. CH NH PỈ Ợ1 ... 1knA k knA!, 1!kn nA nn k Chú ý2. CÁC CH NH PỐ Ợ2. CÁC CH NH PỐ ỢVí 3ụTheo quy nhân,s cách phân công tr nh là 5.4.3 60 cáchắ Đnh líịVí 4ụTrong đó là các ch nh ch ph tố ửa) Quy ướ 0! ta có b)nn nP AVÍ 1ỤMột đội đã chọn được năm cầu thủ để thực hiện đá năm quả 11m. Hãy nêu ba cách sắp xếp đá phạt cách sau :ắ ếABCDEACBDECABDEBackA BC DE426163Có bao nhiêu cách ếb An, Bình, Chi, ạDung ng vào bàn ộh ch ng ?ọ ồAn Bình Chi Dung cách cách cách cách Cách th hai Quy nhânứ ắ4.3.2.1 24 cáchCách th nh Li kê 24 cách )ứ ệABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCBBACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC, BDCACABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB, CDBADACB, DABC, DBAC, DBCA, DCAB, DCBABACKVÍ 2Ụ430363076E14340363 430363022003631441424344VÍ 3Ụ5 :ẠABCDEPhân công ba bn làm trc nhtạựậQuét nhàLau bngảSp bàn ghắế Hãy vài cách phân côngể ộBACK 2BACK 135424142434445 20 4812790A6920630363076E0E6E1FVÍ 4Ụ•Có bao nhiêu nhiên năm ch khác ốnhau đc các ch 1, 2, .., ?ượ ốGi iảGi iả•M nhiên th bài đc ng cách năm ch ượ ữs khác nhau chín ch đã cho và chúng theo ộth nh đnh.ứ ị•M nh đc coi là ch nh ch 9.ỗ ượ ủ•V các nhiên th bài là :ậ ề599.8.7 .6.5 15120A