Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 10 Nâng cao Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai (1)

f814da7434450b158c37d1450a29a81e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 23 tháng 8 2017 lúc 22:53:34 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 10:59:53 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 493 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

«n tËp ch ¬ng 2Ho¹t ®éng Cñng cè kh¸i niÖm hµm sè ®ång biÕn, nghÞch biÕnC©u hái 1: Nªu ®/n vÒ hµm sè ®ång biÕn vµ nghÞch biÕn trªn (a; b)?Tr¶ lêi:1 21 21 2Hµm sè f(x) ®ång biÕn trªn (a; b)f (x (x )x ,x (a;b)mµ 0x x abxyo1 21 21 2Hµm sè f(x) nghÞch biÕn trªn (a; b)f (x (x )x ,x (a;b)mµ 0x x abxyo«n tËp ch ¬ng 21 21 21 2Hµm sè f(x) ®ång biÕn trªn (a; b)f(x (x )x ,x (a;b)mµ 0x x abxyo1 21 21 2Hµm sè f(x) nghÞch biÕn trªn (a; b)f (x (x )x ,x (a;b)mµ 0x x abxyoCho ®å thÞ hµm sè f(x) nh h×nh vÏ, ®¸p ¸n ®óng lµ:a1xxyob2x3x1 31 21 3(A :HS§ trªn (a; (x ;x );(B) :HSNB trªn: (x ;x );(C): HS§ trªn (a; vµ (x ;x ); (D): HSNB trªn (a; b)«n tËp ch ¬ng 22CH 2: Nªu kho¶ng vµ NB cña hµm sè =ax bx c? Trả lời :xyb2a4aNÕu 0:bHSNB: (- );2abHS§ B: (- );2aNÕu 0:bHS§ B: (- );2abHSNB: (- );2axyb2a4a«n tËp ch ¬ng 21 0(P 0c 0  2 0(P 0c 0  3(P )2X ¸c ®Þnh dÊu cña ,vµ dÊu cña c¸c hÖ sè a,b,c øng ví c¸c TH cña ®å thÞ hµm sè f(x) ax bx c 1 (P )2(P )xoy§¸p ¸n:30(P 0c 0  «n tËp ch ¬ng 2Nªu kh¸i niÖm hµm sè ch½n, hµm sè lÎ trªCH3:n D?642-2-5 54 2y 3x 2 3y 2x 3x 42-2-5