Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 10 Nâng cao Chương III. §1. Đại cương về phương trình

5899da2578cf512c6f1f92cfeec79f3f
Gửi bởi: hoangkyanh0109 23 tháng 8 2017 lúc 22:59:09 | Được cập nhật: 31 tháng 3 lúc 19:38:33 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 514 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 TIÃÚT 25: ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ PHÆÅNG TRÇNHKiãøm tra baìi cuî2) Hai phæång trçnh sau coï tæång âæång våïi nhau khäng?. Vç sao?22 1x x 22 2x x 1) Hai phæång trçnh âæåüc goüi laì tæång âæångkhi naìo? Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 2) Ta coï:Táûp nghiãûm cuía PT(1):11; 2S Táûp nghiãûm cuía PT(2):21; 2; 2S Do1 2S S nãn hai phæång trçnh âaî cho khäng tæång âæång.Nháûn xeït:1 2S SLuïc âoï ta noïi: (2) laì PT hãû quaí cuía PT(1)Ta viãút:22 0x x 22 0x x Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 3. Phæång trçnh hãû quaí:3. Phæång trçnh hãû quaí:Täøng quaït:1 1f xf xCho hai PT: (1)(2)(2) goüi laì phæång trçnh hãû quaí cuía phæång trçnh (1) nãúu táûp nghiãûm cuía phæång trçnh (2) chæïa táûp nghiãûp cuía phæång trçnh (1).Ta viãút:1 1f x Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 Chuï yï Nãúu hai PT tæång âæång thç mäùi PTâãöu laì hãû quaí cuía PT coìn laûi.- Nãúu x0 laì nghiãûm cuía PT(2) nhængkhäng laì nghiãûm cuía PT(1) thç ta goüi x0 laì nghiãûm ngoaûi lai cuía PT(1).Baìi toaïn 1:Mäùi khàóng âënh sau âáy âuïng hay sai?.2 1x x a)b)11 11x xxx  (Âuïng)(Âuïng)Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 Âënh lê 2:f x2 2f x  Chuï yï :Baìi toaïn 2:Giaíi caïc phæång trçnh sau:5 1x x b)a)1 3x x Ta âaî biãút:a b2 2a bBaìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm (Trang 70 Sgk)1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/20085 1x x a)b)1 3x x Ta coï:5 1x x 23 0x x 14xx Thæí laûi, ta tháúy khäng thoaí maîn PT(1) coìn thoaí maîn PT(1). (1)Váûy, PT(1) coï nghiãûm 4.KQ: (2)PT (2) vä nghiãûm Âiãöu kiãûn:5x 25 1x x Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 4. Phæång trçnh nhiãöu áønPhæång trçnh nhiãöu áøn laì phæång trçnh coïdaûng: G, trong âoï vaì laì nhæîng biãøu thæïc cuía nhiãöu áøn. Vê duû:2 22 3x xy y a)b)3x xy Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 5. Phæång trçnh chæïa tham säúVê duû: Cho caïc phæång trçnh: a) 2 1m mx b)23 2x a Khi giaíi phæång trçnh chæïa tham säú thç tathæåìng noïi laì giaíi vaì biãûn luáûn phæång trçnh .Vê duû: Tçm táûp nghiãûm cuía PT sau:2 1m mx (m laì tham säú)Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm1. ÑÒNH NGHÓANỘI DUNG20/10/2008 Vê duû: Tçm táûp nghiãûm cuía PT sau:2 1m mx Giaíi:PT âaî cho 2 1mx m Khi 0, ta coï:0 1xSuy ra, táûp nghiãûm cuía PT laì:SKhi 0m PT coï nghiãûmx2 12mmSuy ra, táûp nghiãûm cuía PT laì:2 12mSm   (m laì tham säú)Baìi cuî3. PT hãû quaíBaìi toaïn 14. PT nhiãöu áøn5. PT tham säúCuíng cäúAïp duûngTràõc nghiãûm