Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 10 Nâng cao Chương I. §4. Số gần đúng và sai số (1)

f83979ea2e1a80c123ef788fdc300889
Gửi bởi: hoangkyanh0109 23 tháng 8 2017 lúc 23:25:52 | Được cập nhật: 30 tháng 3 lúc 14:00:40 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 410 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

D­¬ng TiÕn Dòng§§4: 4: Sè gÇn ®óng sai sèSè gÇn ®óng sai sè D­¬ng TiÕn Dòng4.Ch÷ sè ch¾c vµ c¸c 4.Ch÷ sè ch¾c vµ c¸c viÕt chuÈn sè gÇn viÕt chuÈn sè gÇn ®óng®óng..Ch÷ sè ch¾c lµ g×?Ch÷ sè ch¾c lµ g×?a.Ch÷ sè ch¾ca.Ch÷ sè ch¾c Cho sè gÇn ®óng cña sè víi ®é chÝnh x¸c d. Trong sè a, mét ch÷ sè îc gäi lµ ch÷ sè ch¾c(hay ®¸ng tin) nÕu kh«ng ît qu¸ nöa ®¬n vÞ cña hµng cã ch÷ sè ®ã _a D­¬ng TiÕn DòngNhËn xÐtNhËn xÐt+ TÊt c¶ c¸c ch÷ sè ®øng bªn tr¸i ch÷ TÊt c¶ c¸c ch÷ sè ®øng bªn tr¸i ch÷ sè ch¾c ®Òu lµ ch÷ sè ch¾c.sè ch¾c ®Òu lµ ch÷ sè ch¾c.+TÊt c¶ c¸c ch÷ ®øng bªn ph¶i ch÷ sè +TÊt c¶ c¸c ch÷ ®øng bªn ph¶i ch÷ sè kh«ng ch¾c ®Òu lµ ch÷ sè kh«ng kh«ng ch¾c ®Òu lµ ch÷ sè kh«ng ch¾c.ch¾c. Vi du5 .Trong mét cuéc ®iÒu tra d©n sè ng êi ta b¸o c¸o sè d©n cña tØnh lµ 2198427 200 ng êi, ch÷ sè nµo lµ ch÷ sè ch¾c, ch÷ sè nµo lµ sè kh«ng ch¾c D­¬ng TiÕn Dòng•V× V× •nªn ch÷ sè hµng tr¨m ch÷ sè 4) lµ nªn ch÷ sè hµng tr¨m ch÷ sè 4) lµ ch÷ sè kh«ng ch¾c, cßn ch÷ sè ch÷ sè kh«ng ch¾c, cßn ch÷ sè hµng ngh×n ch÷ sè lµ ch÷ sè hµng ngh×n ch÷ sè lµ ch÷ sè ch¾c. VËy c¸c ch÷ sè ch¾c lµ ch¾c. VËy c¸c ch÷ sè ch¾c lµ 9,1,9,8 vµ c¸c ch÷ sè kh«ng ch¾c lµ 9,1,9,8 vµ c¸c ch÷ sè kh«ng ch¾c lµ 4,2,7. 4,2,7. 100 100050 200 5002 2 D­¬ng TiÕn DòngD¹ng chuÈn sè gÇn ®óng lµ g×?D¹ng chuÈn sè gÇn ®óng lµ g×?b D¹ng chuÈn cña sè gÇn ®óng .b D¹ng chuÈn cña sè gÇn ®óng .. NÕu sè gÇn ®óg lµ sè thËp ph©n kh«ng NÕu sè gÇn ®óg lµ sè thËp ph©n kh«ng nguyªn th× d¹ng chuÈn lµ d¹ng mµ mäi nguyªn th× d¹ng chuÈn lµ d¹ng mµ mäi ch÷ sè cña nã ®Òu lµ ch÷ sè ch¾c.ch÷ sè cña nã ®Òu lµ ch÷ sè ch¾c. D­¬ng TiÕn DòngVÝ dô 6.VÝ dô 6.Cho mét gi¸ trÞ gÇn ®óng cña îc Cho mét gi¸ trÞ gÇn ®óng cña îc viÕt íi d¹ng chuÈn lµ 2,236( viÕt íi d¹ng chuÈn lµ 2,236( ,®é chÝnh x¸c cña nã nh thÕ ,®é chÝnh x¸c cña nã nh thÕ nµo? nµo? ®©y hµng thÊp nhÊt cã chữ sè ch¾c lµ hµng phÇn nghin nªn ®é chÝnh x¸c cña nã lµ Do ®ã ta biÕt îc: 552, 236)31.10 0, 000522, 236 0, 0005 2, 236 0, 0005 D­¬ng TiÕn DòngNÕu sè gÇn ®óng lµ sè nguyªn th× d¹ng chuÈn cña nã lµ g×?.NÕu sè gÇn ®óng lµ sè nguyªn th× d¹ng chuÈn cña nã lµ A.10 trong ®ã lµ sè nguyªn lµ hµng thÊp nhÊt cã ch÷ sè ch¾c (k N).(Tõ ®ã mäi ch÷ sè cña ®Òu lµ sè ch¾c) D­¬ng TiÕn DòngVi dô :Sè d©n cña ViÖt Nam n¨m 2005) vµo kho¶ng 8.10 ng êi h·y cho biÕt sè d©n thùc tÕ cña ViÖt Nam? ®©y cho nªn ®é chÝnh x¸c cña sè gÇn ®óng nµy lµ =500000, do ®ã ta biÕt îc sè d©n cña ViÖt Nam vµo kho¶ng tõ 82,5 83,5 triÖu ng êi.61.102 D­¬ng TiÕn DòngChó ý.Víi qui íc dµng chuÈn sè gÇn ®óng 0,14 vµ 0,140 íi d¹ng chuÈn cã nghÜa kh¸c nhau. Sè gÇn ®óng 0,14 cã sai sè 0,005, cßn sai sè gÇn ®óng cña sè 0,140 cã sai sè tuyÖt ®èi kh«ng ît qu¸ 0,0005.KÝ hiÖu khoa häc cña mét sè lµ g×? D­¬ng TiÕn Dòng5. KÝ hiÖu khoa häc cña mét sè.Mçi sè thËp ph©n kh¸c kh«ng îc viÕt íi d¹ng trong ®ã (Qui íc r»ng nÕu n=-m,víi lµ sè nguyªn ong th× )D¹ng nh thÕ îc gäi lµ kÝ hiÖu khoa häc cña sè ®ã. Ng êi ta th êng dïng kÝ hiÖu khoa häc ®Ó ghi nh÷ng sè rÊt lín hoÆc rÊt bÐ. Sè mò cña 10 trong kÝ hiÖu khoa häc cña mét sè cho ta thÊy ®é l¬n( bÐ cña sè ®ã..10n1 10,Z  11010mm