Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt 28 tháng 10 2020 lúc 0:56:00 | Được cập nhật: 11 giờ trước (16:59:01) Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 511 | Lượt Download: 3 | File size: 5.997317 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ.

MÔN LỊCH SỬ LỚP 7C
NĂM HỌC: 2019-2020
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY NGA

KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào?
2. Nhà Lý đã làm gì để củng cố nền thống nhất quốc gia?

Tượng đài Lý Thường Kiệt

Tiết 15 - Bài 11:
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
(1075 – 1077)

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến
hành xâm lược Đại Việt.
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn
trong nước.

xâmmưu
lượcxâm
Đại lược
Việt
? Nhà Tống âm
nhằm
mục
đíchhoàn
gì? cảnh nào?
Đại
Việt
trong
Tran
h vẽ
Tống
Thần
Tông
.
Tống Thần Tông trắng trợn nói: “Sau khi Giao
Chỉ (Đại Việt) thua, hãy đặt thành quận huyện
mà cai trị và hãy sung công của cải” và “nếu
thắng được Đại Việt thì thế Tống sẽ tăng và các
nước Liêu, Hạ sẽ phải kiêng nể”

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến
hành xâm lược Đại Việt.
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn
trong nước.
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước
Việt – Tống, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người.

? Nhà Tống đã có hành động gì
trước khi đánh chiếm Đại Việt?
Lược đồ Trung quốc thời phong
kiến
Mông Cổ

Nhà
Tống
Đại
Việt
Chăm pa

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến
hành xâm lược Đại Việt
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn
trong nước
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước
Việt – Tống, dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người

? Vì sao nhà Tống lại xúi giục
Chăm – Pa đánh lên từ phía nam?

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến hành xâm
lược Đại Việt.
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn trong nước
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước Việt – Tống,
dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người.

2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
*Sự chuẩn bị của nhà Lý:
- Cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc
kháng chiến.

? Trước âm mưu xâm lược của
nhàvài
Lýnét
chuẩn
bị đối
?nhà
EmTống,
hãy nêu
về Lí
phó như Kiệt?Vì
thế nào?sao ông được
Thường
chọn làm người chỉ huy?

Tranh vẽ Lý Thường Kiệt

Lý thường Kiệt sinh năm
1909 tại phường Thái Hòa,
Thăng Long (Hà Nội). Từ
nhỏ, ông đã tỏ ra là người
có chí hướng, ham đọc
binh thư và luyện tập võ
nghệ. Năm 23 tuổi được
tuyển vào triều giữ chức
quan nhỏ. Là người có cốt
cách và tài năng phi
thường, trải qua mấy đời
vua, ông được thăng dần
nhiều chức quan trọng. Lý
Thánh Tông phong ông làm

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến hành xâm
lược Đại Việt
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn trong nước
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước Việt – Tống,
dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người

2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
*Sự chuẩn bị của nhà Lý:
- Cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc
kháng chiến
- Cho quân đội luyện tập, canh phòng ngày đêm
- Phong chức cho các tù trưởng địa phương
- Đem quân đánh Chăm – Pa .

? Lý Thường Kiệt đã làm gì để
chuẩn bị cho cuộc chiến?

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến hành xâm
lược Đại Việt
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn trong nước
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước Việt – Tống,
dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người

2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
*Sự chuẩn bị của nhà Lý:

- Cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến
- Cho quân đội luyện tập, canh phòng ngày đêm
- Phong chức cho các tù trưởng địa phương
- Đem quân đánh Chăm – Pa

*Cuộc tấn công sang đất Tống:
- Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương “Tiến công trước
để tự vệ”

? Trước âm mưu xâm lược của
nhà
Lýlại
Thường
Kiệt đã
? Vì Tống,
sao ông
có kế hoạch
táocó
chủ
trương
gì? công sang đất Tống
bạo
đó?tiêu tấn
? Mục
của Lý Thường Kiệt?

5000 quân

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến hành xâm
lược Đại Việt
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn trong nước
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước Việt – Tống,
dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người

2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
*Sự chuẩn bị của nhà Lý:

- Cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến
- Cho quân đội luyện tập, canh phòng ngày đêm
- Phong chức cho các tù trưởng địa phương
- Đem quân đánh Chăm – Pa

*Cuộc tấn công sang đất Tống:
- Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương “Tiến công trước
để tự vệ”

? Vì sao Lý Thường Kiệt lại tập
trung
các kho
binh
? Cuộcđánh
tấn công
để tự
vệ lương
của Lývà
phá
cầu cống
của quân
Tống?
Thường
Kiệt diễn
ra như
thế nào?

42 ngày

ản

n
ô
T

Kiệt
g
n

ư
Lý Th

Chú giải:
Quân bộ nhà Lý tấn công
Quân thủy nhà Lý tấn công
Quân Lý bao vây
Quân Lý rút quân
Nơi tập kết quân Tống
Quân Tống bị tiêu diệt

LƯỢC ĐỒ TẤN CÔNG SANG ĐẤT TỐNG (1075-1076)
Thân Cảnh Phúc , Tông
Đản

42 ngày

10-1075

Chú giải:


Thường
Kiệt

Quân bộ nhà Lý tấn công
Quân thủy nhà Lý tấn công
Quân Lý bao vây
Quân Lý rút quân
Nơi tập kết quân Tống
GV: Võ Thị Việt Hoa

Quân Tống bị tiêu diệt

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến hành xâm
lược Đại Việt
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn trong nước
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước Việt – Tống,
dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người

2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
*Sự chuẩn bị của nhà Lý:

- Cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến
- Cho quân đội luyện tập, canh phòng ngày đêm
- Phong chức cho các tù trưởng địa phương
- Đem quân đánh Chăm – Pa

*Cuộc tấn công sang đất Tống:
- Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương “Tiến công trước
để tự vệ”
- Tháng 10/1075, Lý Thường Kiệt và Tông Đản đem 10
vạn quân thủy bộ bất ngờ tấn công sang đất Tống. Tiêu
diệt căn cứ, phá hủy khó tàng, tấn công Ung Châu.

- Sau 42 ngày chiến đấu, ta hạ thành Ung Châu,
Lý Thường Kiệt rút quân về nước.
-Ý nghĩa: Đánh một đòn phủ đầu làm quân
Tống hoang mang rơi vào thế bị động.

? Việc chủ động tấn công có ý
nghĩa như thế nào?

Tiết 15–Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

I/ Giai đoạn thứ nhất (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Giữa thế kỷ XI nhà Tống gặp nhiều khó khăn nên tiến hành xâm
lược Đại Việt
- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khó khăn trong nước
- Xúi giục vua Chăm – Pa đánh lên từ phía nam
- Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước Việt – Tống,
dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người

2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
*Sự chuẩn bị của nhà Lý:

- Cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến
- Cho quân đội luyện tập, canh phòng ngày đêm
- Phong chức cho các tù trưởng địa phương
- Đem quân đánh Chăm – Pa

*Cuộc tấn công sang đất Tống:

- Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương “Tiến công trước để tự vệ”
- Tháng 10/1075, Lý Thường Kiệt và Tông Đản đem 10 vạn quân
thủy bộ bất ngờ tấn công sang đất Tống. Tiêu diệt căn cứ, phá hủy
khó tàng, tấn công Ung Châu.
- Sau 42 ngày chiến đấu, ta hạ thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt
rút quân về nước.
-Ý nghĩa: Đánh một đòn phủ đầu làm quân Tống hoang mang rơi vào
thế bị động.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
? Tại sao nói đây là cuộc tiến công để
tự vệ chứ không phải đi xâm lược?
Trả lời:
- Ta chỉ tấn công căn cứ quân sự,
kho lương thảo, vũ khí để xâm lược
Đại Việt.
- Khi hoàn thành mục đích, ta rút
quân về nước
 Cuộc tiến công tập kích sang đất
Tống của Lý Thường Kiệt là hành
động tự vệ chính đáng.

Câu 1: Để thực hiện âm mưu đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống có chủ trương gì?
A. Xúi giục Champa đánh lên từ phía Nam
B. Ngăn cản viêc buôn bán giữa 2 nước Việt – Tống
C. Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở dọc biên giới nước ta
D. Tất cả các ý trên.
Câu 2: Cuộc chiến đấu tiêu diệt thành Ung Châu diễn ra trong bao lâu?
A. 41 ngày
B. 42 ngày
C. 43 ngày
D. 44 ngày

DẶN DÒ