Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

78e8c6ce6e90ceda83fadd6301af0b5e
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 6 2018 lúc 16:02:16 | Được cập nhật: 8 giờ trước (20:59:13) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 440 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR HÀM SỰ ỐCâu 1. Đi th hàm ố3 25 3y x= là: A. ()1; B. ()0;1 C. 32;3 27-æ öç ÷è D. 32;3 27æ öç ÷è Câu 2. Đi ti th hàm ố3 25 3y x= là: A. ()1; B. ()0;1 C. 32;3 27-æ öç ÷è D. 32;3 27æ öç ÷è Câu 3. Đi th hàm ố3 23 2y x= là: A. ()1; B. 31 ;3 9æ ö-ç ÷ç ÷è C. ()0;1 D. 31 ;3 9æ ö+ -ç ÷ç ÷è Câu 4. Đi ti th hàm ố3 23 2y x= là: A. ()1; B. 31 ;2 9æ ö-ç ÷ç ÷è C. ()0;1 D. 31 ;2 9æ ö+ -ç ÷ç ÷è Câu 5. Đi th hàm ố3 26 9y x= là: A. ()1; B. ()3; C. ()0; D. ()4;1 Câu 6. Đi ti th hàm ố3 26 9y x= là: A. ()1; B. ()3; C. ()0; D. ()4;1 Câu 7. Đi th hàm 22y +là: A. ()2; B. 50;3 27æ öç ÷è C. ()0; D. 50 3;27 2æ öç ÷è Câu 8. Đi ti th hàm 22y +là: A. ()2; B. 50;3 27æ öç ÷è C. ()0; D. 50 3;27 2æ öç ÷è Câu 9. Đi th hàm ố33 4y x= là: A. 1; 12æ ö-ç ÷è B. 1;12æ ö-ç ÷è C. 1; 12æ ö- -ç ÷è D. 1;12æ öç ÷è Câu 10. Đi ti th hàm ố33 4y x= là: A. 1; 12æ ö-ç ÷è B. 1;12æ ö-ç ÷è C. 1; 12æ ö- -ç ÷è D. 1;12æ öç ÷è Câu 11. Đi th hàm ố312 12y x= là: A. ()2; 28- B. ()2; 4- C. ()4; 28 D. ()2; 2- Câu 12. Đi ti th hàm ố312 12y x= là:A. ()2; 28- B. ()2; 4- C. ()4; 28 D. ()2; 2- Câu 13: Kh ng nh nào sau đây là đúng hs ố4 24 2y x= ti B. Có và ti ểC. Có i, không có ti D.Không có tr ịCâu 14 Hàm ố3 23y mx= ti x=2 khi :ạ ạA 0m= B. 0m¹ C. 0m> D. 0m