Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

công và công suất

cd21a4503ca57a0ae1b8f9382b309ef2
Gửi bởi: Võ Hoàng 14 tháng 7 2018 lúc 4:59:48 | Được cập nhật: 30 tháng 3 lúc 15:34:36 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 491 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÔNG VÀ CÔNG SU TẤCâu 1. Ch phát bi đúngọ .Đ ng tr ng cho kh năng sinh công trong th gian làạ ượ :A. Công c.ơ B. Công phát ng.ộ C. Công n.ả Công su t.ấCâu 2. nào sau đây không ph iả là công su t?ơ ấA J.s. B. W. C. N.m/s. D. HP.Câu 3. Ch đáp án đúng. Công có th bi th ng tích aọ ủA. năng ng và kho ng th gian. B. c, quãng ng đi và kho ng th gian.ượ ườ ượ ờC và quãng ng đi c. D. và c.ự ườ ượ ốCâu 4. ng kéo hòm tr trên sàn nhà ng dây có ph ng ph ngộ ườ ượ ươ ươngang góc 60ộ 0. tác ng lên dây ng 150N. Công đó th hi khi hòm tr tự ượ ượđi 10 mét là:ượA. 1275 J. 750 J. C. 1500 J. D. 6000 J.Câu 5. gàu kh ng 10 kg kéo cho chuy ng lên cao 5m trongộ ướ ượ ượ ộkho ng th gian phút 40 giây (L 10 m/sả 2). Công su trung bình kéo là:ấ ựA. 0,5 W. 5W. C. 50W. D. 500 W.Câu 6: Công là ngạ ượ A. Vô ng, có th âm ho ng. ướ ươ B. Vô ng, có th âm, ng ho ngướ ươ ằkhông. C. Véc có th âm, ng ho ng không.ơ ươ D. Véc có th âm ho ng.ơ ươCâu công là:ơ ịA. kg.m 2/s. B. W/s. C. J. D. kg.s 2/m 2.Câu Ch câu Sai :A. Công âm vì 90ủ 180 0. B. Công phát ng ng vì 90ủ ươ 0.C. ch chuy theo ph ng ngang thì công tr ng ng không.ậ ươ ằD. ch chuy trên ph ng nghiêng công tr ng cũng ng không.ậ ằCâu 9. Khi ựFur không tác ng lên và đi đó chuy đo sổ ạtheo ng ướ ựFur thì công th hi tính theo công th ượ ứA. .A s= B. 0. cos180A s=- C. .sinA sa= D. .A s=-Câu 10. ng th nào sau đây là đúng ?A. 1000kWh J= B. 1000WkWh= C. 61 3, 6.10 WkWh= D. 61 3, 6.10kWh J=Câu 11. kh ng 50 kg đang ng yên kéo tr trên sàn nhà ngang ng tộ ượ ượ ượ ộl không 80N theo ph ng ngang. ma sát tr 0,1. 10 m/sự ươ ượ 2. Khi điậđ quãng ng thì đã th hi công ...ượ ườ ộA. 800J B. 40J C. 160J D. 500JCâu 12. Ch lu không đúng công.ềA. Thành ph vuông góc chi ch chuy luôn không sinh công.ầ ểB. cùng chi chi ch chuy sinh công ng.ự ươC. tác ng vào ch chuy sinh công ho ng ho âm.ọ ươ ặD. ng chi chi ch chuy sinh công âm.ự ượ ểCâu 13:ỏ ng dùng tay cu sách có tr ng ng 5N tr kho ng dài 0,5mộ ườ ượ ượ ảtrên bàn ngang không ma sát, có ph ng là ph ng chuy ng cu sách.ặ ươ ươ ốNg đó đã th hi công là:ườ ộA. 2,5J B. 2,5J C. D. 5JCâu 14:ỏ kh ng 2kg đi ban có ng 4m/s tr tộ ượ ượtrên ph ng ngang. Sau khi tr 0,8m thì ng i. Công ma sát đã th cặ ượ ượ ựhi ng:ệ ằA. 16J B. 16J C. -8J D. 8J Câu 15:ỏ công su ng bao nhiêu nâng hòn đá có tr ng ng 50N lên đầ ượ ộcao 10m trong th gian 2s:ờA. 2,5W B. 25W C. 250W D. 2,5kWCâu 16:ỏ Môt ng ng ôm ch ng sách có tr ng ng 50N cách 1,2m trongườ ượ ấsu th gian phút. Công su mà ng đó đã th hi là:ố ườ ượA. 50W B. 60W C. 30W D. 0Câu 17:ỏ Đáp án nào sau đây là đúng:A. là ng véc nên công cũng là ng véc ượ ượ ơB. Trong chuy ng tròn, ng tâm th hi công vì có hai và aể ướ ủv tậC. công là ng vô ng và có giá tr ượ ướ ốD. chuy ng th ng u, công là khác không vì có ậCâu 18:ỏ tàu th ch trên song theo ng th ng kéo sà lan ch hàng khôngộ ườ ựđ 5.10ổ 3N, th hi công là 15.10ự 6J. Sà lan đã ch theo ph ng quãng ng:ờ ươ ườA. 300m B. 3000m C. 1500m D. 2500mCâu 19:ỏ kh ng 2kg do cao 10m so t. qua khôngộ ượ ảkhí, 9,8m/sấ 2. Sau kho ng th gian 1,2s tr ng đã th hi công là:ả ộA. 138,3J B. 150J C. 180J D. 205,4JCâu 20:ỏ kh ng 2kg do cao 10m so t. qua khôngộ ượ ảkhí, 9,8m/sấ 2.Công su trung bình tr ng trong kho ng th gian 1,2s là:ấ ờA. 230,5W B. 250W C. 180,5W D. 115,25WCâu 21:ỏ Công su xác nh ng:ấ ượ ằA. tích công và th gian th hi côngủ .công th hi trong th gian ờC. công th hi trên chi dài giá tr công th hi ươ ượCâu 22:ỏ ng nh có kh ng 6kg lên cao 1m mang đi ngang cộ ườ ượ ượm 30m. Cho gia do là 10m/sộ 2. Công ng ng mà ng đó th hi cổ ườ ượlà: A. 1860J B. 1800J C. 180J D. 60JCâu 23:ỏ tô ch trên ng 72km/h công su ng là 60kW. cộ ườ ựphát ng ng là:ộ ơA. 2500N B. 3000N C. 2800N D. 1550N Câu 24:ỏ tô ch trên ng 72km/h công su ng là 60kW.ộ ườ ơCông phát ng ng khi tô ch quãng ng 6km là:ủ ượ ườA. 18.10 B. 12.10 6J C. 15.10 6J D. 17.10 6JCâu 25:ỏ nâng kh ng n. 9,8m/sộ ượ 2. có gia không iậ ổlà 0,5m/s 2. Công mà th hi trong th gian 3s là:ầ ượ ờA. 110050J B. 128400J C. 15080J D. 115875J