Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

công và công suất - các định luật bảo toàn - vật lý lớp 10

dc51f89c962964e1f51dc29b363d859c
Gửi bởi: Thư viện vật lý 10 tháng 8 2016 lúc 21:49 | Được cập nhật: 1 tháng 3 lúc 0:30 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 322 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com I. KIẾN TH ỨC: A. CÁC ẠNG BÀI ẬP ạng 1: Tính công và công su ất khi bi ết ực quãng đường ịch chuy ển và góc Công: F.s.cos P.t (J) Công su ất:. cosAP vt= =(W) ạng 2: Tính công và công su ất khi bi ết các đại lượ ng liên quan đến ực( pp động ực ọc) và động ọc. Ph ương pháp: Xác định ực tác ụng lên ật theo ph ương pháp động ực ọc đã ọc trong ch ương 2) Xác định quãng đường ằng các công th ức độ ng ọc. Nh ớ: ật chuy ển độ ng th ẳng đều: v.t ật chuy ển độ ng bi ến đổ đề u: 202 01.22s tv as= + *Chú ý: ếu ật ch ịu nhi ều ực tác ụng thì công ủa ợp ực ằng ổng công các tác ụng lên ật AF AF1+ AF2+....+AFn B. BÀI ẬP ẬN ỤNG Bài 1: Ng ười ta kéo ột cái thùng ặng 30kg tr ượt trên sàn nhà ằng ột dây ợp ới ph ươ ng ằm ngang ột góc 450, ực tác ụng lên dây là 150N. Tính công ủa ực đó khi thùng tr ượt đượ 15m. Khi thùng tr ượt công ủa tr ọng ực ằng bao nhiêu? Gi ải Công ủa ực kéo thùng đi đượ 15m là: Áp ụng công th ức: F.s.cos 1586,25J trong đó: 150N; 15m; cos 22) Trong quá trình chuy ển độ ng tr ọng ực luôn vuông góc ới ph ương chuy ển độ ng nên công ủa Ap 0. Bài 2: ột xe ải kh ối ượ ng 2,5T, ắt đầ chuy ển độ ng nhanh ần đề sau khi đi đượ quãng đường 144m thì ận ốc đạ đượ 12m/s. ma sát gi ữa xe và ặt đườ ng là 0,04. Tính công ủa các ực tác ụng lên xe trên quãng đường 144m đầu tiên. ấy 10m/s2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 22- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com Giải Các ực tác ụng lên xe: Nr, Pr, kFr, msFr. Ox: kF- msF= ma. Oy: 0. Gia ốc ủa xe là: 22/5,02smsva == Độ lớ ủa ực kéo là: Fk Fms ma 2250N Độ lớn ủa ực ma sát: Fms µ.m.g 57,6 N. Công ủa các ực:AP AN 0;A 3,24.105 J;Ams 1,44.105J Bài 3: ột ôtô có kh ối ượ ng 1,2 ấn chuy ển độ ng đều trên ặt đườ ng ằm ngang ới ận ốc 36km/h. Bi ết công su ất ủa độ ng ôtô là 8kw. Tính ực ma sát ôtô và ặt đườ ng. Giải Các ực tác ụng lên xe: Nr, Pr, kFr, msFr. Ox: kF- msF= Oy: 0. Độ lớ ủa ực kéo là: Ta có: vFtsFtAP ..===⇒NvPFFms800=== Bài 4: ột ật có kh ối ượ ng kgm3,0= ằm yên trên ặt ph ẳng ằm không ma sát. Tác ụng lên ật ực kéo NF 5= hợp ới ph ương ngang ột góc 030=. a) Tính công do ực th ực hi ện sau th ời gian 5s. b) Tính công su ất ức th ời ại th ời điể cu ối. c) Gi gi ữa ật và ặt ph ẳng có ma sát tr ượt với 2,0=µ thì công toàn ph ần có giá tr ằng bao nhiêu Giải Ch ọn tr ục ọa độ nh hình ẽ: Các ực tác ụng lên ật:Pr,Nr,Fr Theo định lu ật II N- T: amFNPrrrr.=++ (1) Chi ếu (1) xu ống tr ục ox: amF.cos.= mFacos.=⇒ ật ướ tác ụng ủa ực Frthì ật chuy ển độ ng nhanh ần đề u. Quãng đường ật đi đượ trong 5s là: NrPrFryx- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com = =2 235.1 cos 2. .5 1802 0, 3Fs mm a) Công ủa ực kéo: JsFA 5,77823.180.5cos.. === b) Công su ất ức th ời: = =. cos 3. cos cos 5.14, 4.5. 3122A sN Wt c) Trong tr ường ợp có ma sát: Theo định lu ật II N- T: amFFNPmsrrrrr.=+++(1) Chi ếu (1) xu ống tr ục oy, ta được: sin..sin. FgmFPN== Suy ra: = =1. .( sin 0, 2.(0, 3.10 5. 0, 062msF Công ủa ực ma sát JsFAmsms8,10180.06,0cos..=== Công ủa ực kéo: JFk5,778= Công ủa tr ọng ực và ph ản ực: 0=PAr, 0=NAr Công toàn ph ần ủa ật: =r r778, 10, 767, 7k msP NA C. BÀI ẬP TR ẮC NGHI ỆM. Câu ỏi 1: ột ng ười dùng tay đẩy ột cu ốn sách có tr ọng ượng 5N tr ượt ột kho ảng dài 0,5m trên ặt bàn ằm ngang không ma sát, ực đẩ có ph ương là ph ương chuy ển độ ng ủa cu ốn sách. Ng ười đó đã th ực hi ện ột công là: A. 2,5J B. 2,5J C. D. 5J Câu ỏi 2: ột ật kh ối ượ ng 2kg ất đi ới ận ốc ban đầu có độ lớn ằng 4m/s để tr ượ trên ặt ph ẳng ằm ngang. Sau khi tr ượt đượ 0,8m thì ật ừng ại. Công ực ma sát đã th ực hi ện ằng: A. 16J B. 16J C. -8J D. 8J Câu ỏi 3: ần ột công su ất ằng bao nhiêu để nâng đều ột hòn đá có tr ọng ượng 50N lên độ cao 10m trong th ời gian 2s: A. 2,5W B. 25W C. 250W D. 2,5kW Câu ỏi 4: ột chi ếc xe có kh ối ượ ng 1,1 ấn ắt đầ ch ạy ới ận ốc ằng không gia ốc là 4,6m/s2 trong th ời gian 5s. Công su ất trung bình ủa xe ằng:- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com A. 5,82.104W B. ,82.104W C. 2,53.104W D. 4,53.104W Câu ỏi 5: ột máy kéo có công su ất 5kW kéo ột kh ối có tr ọng ượng 800N chuy ển độ ng đều đượ 10m trên ặt ph ẳng ằm ngang, ma sát tr ượt gi ữa kh ối và ặt ph ẳng ằm ngang là 0,5. Tính th ời gian máy kéo th ực hi ện: A. 0,2s B. 0,4s C. 0,6s D. 0,8s Câu ỏi 6: ột chi ếc xe kh ối ượ ng 400kg. Động ủa xe có công su ất 25kW. Xe bao nhiêu th ời gian để ch ạy quãng đường dài 2km lúc đứng yên trên đường ngang ếu qua ma sát, coi xe chuy ển độ ng th ẳng nhanh ần đề u: A. 50s B. 100s C. 108s D. 216s Câu ỏi 7: Môt ng ười cố ắng ôm ột ch ồng sách có tr ọng ượng 50N cách ặt đấ 1,2m trong su ốt th ời gian phút. Công su ất mà ng ười đó đã th ực hi ện đượ là: A. 50W B. 60W C. 30W D. Câu ỏi 8: ột ầu thang cu ốn trong siêu th mang 20 ng ười, tr ọng ượng ủa ỗi ng ườ ằng 500N ầng ưới lên ầng trên cách nhau 6m (theo ph ương th ẳng đứng) trong th ời gian phút. Tính công su ất ủa ầu thang cu ốn này: A. 4kW B. 5kW C. 1kW D. 10kW Câu ỏi 9: ột độ ng có công su ất tiêu th ằng 5kW kéo ột ật có tr ọng ượng 12kN lên cao 30m theo ph ương th ẳng đứng trong th ời gian 90s ới ận ốc không đổi. Hi ệu su ất ủa độ ng này ằng: A. 100% B. 80% C. 60% D. 40% Câu ỏi 10: ột tr ục kéo có hi ệu su ất 80% được ho ạt độ ng ởi ột độ ng có công su ất 8kW. Tr ục kéo có th kéo lên đều ột ật có tr ọng ượng 80N ới ận ốc ằng: A. 190m/s B. 100m/s C. 80m/s D. 60m/s Câu ỏi 11: áp án nào sau đây là đúng: A. ực là đại lượ ng véc nên công ũng là đại lượ ng véc B. Trong chuy ển độ ng tròn, ực ướng tâm th ực hi ện công vì có hai ếu ố: và độ dời ủa ật C. công ủa ực là đại lượ ng vô ướng và có giá tr đạ số D. ột ật chuy ển độ ng th ẳng đều, công ủa ợp ực là khác không vì có độ dời ật Câu ỏi 12: ột tàu th ủy ch ạy trên song theo đường th ẳng kéo ột sà lan ch hàng ực không đổi 5.103N, th ực hi ện công là 15.106J. Sà lan đã ời ch theo ph ương ực ột quãng đường: A. 300m B. 3000m C. 1500m D. 2500m- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com Câu hỏi 13: ột ật kh ối ượ ng 3kg được kéo lên trên ặt ph ẳng nghiêng ột góc 300 so ới ph ương ngang ởi ột ực không đổi 50N ọc theo đường ốc chính, qua ọi ma sát, công ủa ực kéo th ực hi ện độ dời 1,5m là: A. 7,5J B. 50J C. 75J D. 45J Câu ỏi 14: ột ật kh ối ượ ng 2kg ơi do độ cao 10m so ới ặt đấ t. qua ản không khí, ấy 9,8m/s2. Sau kho ảng th ời gian 1,2s tr ọng ực đã th ực hi ện ột công là: A. 138,3J B. 150J C. 180J D. 205,4J Câu ỏi 15: ột ật kh ối ượ ng 2kg ơi do độ cao 10m so ới ặt đấ t. qua ản không khí, ấy 9,8m/s2.Công su ất trung bình ủa tr ọng ực trong kho ảng th ời gian 1,2s là: A. 230,5W B. 250W C. 180,5W D. 115,25W Câu ỏi 16: ột ật kh ối ượ ng 2kg ơi do độ cao 10m so ới ặt đấ t. qua ản không khí, ấy 9,8m/s2.Công su ất ức th ời ủa tr ọng ực ại th ời điể 1,2s là: A. 250W B. 230,5W C. 160,5W D. 130,25W Câu ỏi 17: ột máy ơm ước ỗi giây có th ơm đượ 15 lít ước lên độ cao 10m. ếu coi ổn hao là không đáng ể, ấy 10m/s2, công su ất ủa máy ơm là: A. 150W B. 3000W C. 1500W D. 2000W Câu ỏi 18: ột máy ơm ước ỗi giây có th ơm đượ 15 lít ước lên độ cao 10m. Trong th ực hi ệu su ất ủa máy ơm là 0,7; ấy 10m/s2. Sau ửa gi máy đã th ực hi ện ột công là: A. 1500kJ B. 3857kJ C. 4500kJ D. 6785kJ Câu ỏi 19: Công su ất đượ xác định ằng: A. tích ủa công và th ời gian th ực hi ện công B.công th ực hi ện trong ột đơ th ời gian C. công th ực hi ện đươ trên ột đơ chi ều dài giá tr công th ực hi ện đượ Câu ỏi 20: ột ng ười nh ấc ột ật có kh ối ượ ng 6kg lên độ cao 1m ồi mang ật đi ngang được một độ dời 30m. Cho gia ốc ơi do là 10m/s2. Công ổng ộng mà ng ườ đó th ực hi ện đượ là: A. 1860J B. 1800J C. 180J D. 60J Câu ỏi 21: ột thang máy kh ối ượ ng ấn có th ch ịu ải ối đa là 800kg. Khi chuy ển độ ng thang máy còn ch ịu ực ản không đổi là 4.103N. ỏi để đư thang máy lên cao có ải tr ọng ối đa ới ận ốc không đổi 3m/s thì công su ất ủa độ ng ph ải ằng bao nhiêu? ấy 9,8m/s2: A. 64920W B. 32460W C. 54000W D. 55560W- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com Câu hỏi 22: ột ần ẩu nâng ột ật kh ối ượ ng ấn. ấy 9,8m/s2. ực nâng ần ẩu ph ải ằng bao nhiêu để vật có gia ốc không đổi là 0,5m/s2: A. 52600N B. 51500N C. 75000N D. 63400N Câu ỏi 23: ột ần ẩu nâng ột ật kh ối ượ ng ấn. ấy 9,8m/s2. Công su ất ần ẩu ph ải bi ến đổ theo th ời gian nh th nào để vật có gia ốc không đổi là 0,5m/s2: A. 22500.t B. 25750.t C. =28800.t D. 22820.t Câu ỏi 24: ột tô ch ạy trên đường ới ận ốc 72km/h ới công su ất ủa độ ng là 60kW. ực phát động ủa độ ng là: A. 2500N B. 3000N C. 2800N D. 1550N Câu ỏi 25: ột tô ch ạy trên đường ới ận ốc 72km/h ới công su ất ủa độ ng là 60kW. Công ủa ực phát động ủa độ ng khi tô ch ạy đượ quãng đường 6km là: A. 18.106J B. 12.106J C. 15.106J D. 17.106J Câu ỏi 26: ột ật có tr ọng ượng 10N đặt trên ặt bàn ằm ngang. Tác ụng vào ật ột ực 15N theo ph ương ngang, ần th nh ất trên ặt nh ẵn, ần th hai trên ặt nhám ới cùng độ dời 0,5m. Bi ết ằng công toàn ph ần trong ần th hai gi ảm còn 2/3 so ới ần th nh ất. ấy 9,8m/s2. ực ma sát tác ụng lên ật là: A. 5N B. 10N C. 12N D. 20N Câu ỏi 27: ột ật kh ối ượ ng 3kg được kéo lên trên ặt ph ẳng nghiêng ột góc 300 so ới ph ương ngang ởi ột ực không đổi 50N ọc theo đường ốc chính, qua ọi ma sát, công ủa tr ọng ực th ực hi ện độ dời 1,5m là: A. 25J B. 25J C. -22,5J D. -15,5J Câu ỏi 28:m ột ần ẩu nâng ột ật kh ối ượ ng ấn. ấy 9,8m/s2. ật có gia không đổi là 0,5m/s2. Công mà ần ẩu th ực hi ện đượ trong th ời gian 3s là: A. 110050J B. 128400J C. 15080J D. 1158 75J Câu ỏi 29:M ột ật có tr ọng ượng 10N đặt trên ặt bàn ằm ngang. Tác ụng vào ật ột ực 15N theo ph ương ngang, ần th nh ất trên ặt nh ẵn, ần th hai trên ặt nhám ới cùng độ dời 0,5m. Bi ết ằng công toàn ph ần trong ần th hai gi ảm còn 2/3 so ới ần th nh ất. ấy 9,8m/s2. ma sát gi ữa ật và ặt ằm ngang là: A. 0,5 B. 0,2 C. 0,4 D. 0,3 Câu ỏi 30: ột đầ tàu kh ối ượ ng 200 ấn đang ch ạy ới ận ốc 72km/h trên ột oạn đườ ng th ẳng ằm ngang thì có tr ướng ng ại ật, ầu hãm phanh đột ng ột và tr ượ trên đoạn đườ ng dài 160m trong phút tr ước khi ừng ẳn. Coi ực hãm không đổ i, tính ực hãm và công su ất trung bình ủa ực này trong kho ảng th ời gian trên:- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com vuhoangbg@gmail.com A. 15.104N; 333kW B. 20.104N; 500kW C. 25104N; 250W D. 25.104N; 333kW Câu ỏi 31: ột ật ch ịu tác ụng ủa ần ượ ba ực khác nhau F1>F2>F3 và cùng đi đượ quãng đường trên ph ương AB nh hình ẽ. Có th ết lu ận gì quan gi ữa các công ủa các ực này: A. A1>A2>A3 B. A1