Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chương II. §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

38b63de8ab8d165e6cfb1e97ce51f0e0
Gửi bởi: Thái Dương 15 tháng 3 2019 lúc 16:03 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 20:02 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 297 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": TU?N 11

Ngy so?n: 26/10/2018
Ngy d?y: ..............


Ti?t 21: LUY?N T?P
I.M?c Tiu
1. Ki?n th?c:
+ C?ng c? cc ki?n th?c v? s? xc ??nh ???ng trn, tnh ch?t ??i x?ng c?a ???ng trn qua m?t s? bi t?p.
2, K? n?ng
+ Rn luy?n k? n?ng v hnh, suy lu?n ch?ng minh hnh h?c.
3. Thi ??:
+ Nghim tc, tch c?c, ch? ??ng, ??c l?p v h?p tc trong ho?t ??ng nhm
+ Say s?a, h?ng th trong h?c t?p v tm ti nghin c?u lin h? th?c ti?n
+ B?i d??ng ??o ??c ngh? nghi?p, tnh yu th??ng con ng??i, yu qu h??ng, ??t n??c.
4. Ca?c n?ng l??c chi?nh h???ng t??i hi?nh tha?nh va? pha?t tri?n ?? ho?c sinh:
- N?ng l?c h?p tc: T? ch??c nho?m ho?c sinh h??p ta?c th??c hi?n ca?c hoa?t ??ng.
- N?ng l?c t? h?c, t? nghin c?u: H?c sinh t?? gia?c ti?m to?i, li?nh h?i ki?n th??c va? ph??ng pha?p gia?i quy?t ba?i t?p va? ca?c ti?nh hu?ng.
- N?ng l?c gi?i quy?t v?n ??: H?c sinh bi?t ca?ch huy ??ng cc ki?n th?c ? h?c ?? gia?i quy?t ca?c cu ho?i. Bi?t ca?ch gia?i quy?t ca?c ti?nh hu?ng trong gi?? ho?c.
- N?ng l?c tnh ton.
II/ Chu?n b? :
- GV: Gio n, SGK, SBT, ph?n, th??c, s? ?i?m, ?? dng d?y h?c.
- HS: V? ghi, SGK, ?? dng h?c t?p.
III/ Ti?n trnh
Ho?t ??ng1: Kh?i ??ng(5').
*Mu?c tiu: Ta?o s?? chu? y? cu?a ho?c sinh ?? va?o ba?i m??i, ki?m tra bi c?.
N?i dung: GV ??a ra cu h?i v bi t?p cho h?c sinh suy ngh? ?? ??t v?n ?? vo bi
K? thu?t t? ch?c: chia theo nhm, m?i nhm m?t hnh th?o lu?n ?? tr? l?i cu h?i
S?n ph?m : cc nhm ??a ra ???c cu tr? l?i cho nhm mnh
? So snh ?? di c?a ???ng knh v dy trong m?t ???ng trn?
Bi t?p 18 tr 103 SGK
G?i trung ?i?m c?a OA l H
V HA = HO v BH ? OA t?i H
? ? ABO cn t?i B : AB = OB
m OA = OB = R ? OA = OB = R
??AOB ??u => gc AOB = 600
Tam gic vung BHO c
BH = BO.sin600 BH = 3. BC = 2BH = 3
B? sung thm cu h?i
? Ch?ng minh OC // AB
T? gic OBAC l hnh thoi v c hai ???ng cho vung gc v?i nhau t?i trung ?i?m c?a m?i ???ng nn OC // AB (2 c?nh ??i c?a hnh thoi)
Ho?t ?ng 2: Luy?n t?p(29')
*M?c tiu
-V?n d?ng cc ki?n th?c v? m?i lin h? gi?a ???ng knh v dy ?? gi?i quy?t cc bi t?p.
*N?i dung: ch?a bi t?p: 21 (sgk/131) v m?t s? bi t?p khc
*s?n ph?m : H?c sinh v?n d?ng ???c h? th?ng ki?n th?c vo bi t?p,trnh by logic
HO?T ??NG C?A THY V TR
N?I DUNG
Bi 21 tr 131 SGK
Bi 21 tr 131 SGK
*HO?T ??NG V? HNH
B1: Chu?n giao: GV yu c?u HS ??c bi 21 -SGK, v? hnh theo yu c?u bi ton
B2: HS th?c hi?n theo yu c?u c?a GV.
GV quan st v gip ?? HS h?c km
B3: 1 HS ln b?ng v? hnh, cc HS khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v cht l?i.
*H? tm l?i gi?i ch?ng minh CH = DK.
B1: V? OM ? CD, OM ko di c?t AD t?i N v tr? l?i cc cu h?i sau:
? Hy pht hi?n cc c?p ?o?n b?ng nhau ?? ch?ng minh bi ton
? s? d?ng tnh ch?t ???ng trung bnh c?a tam gic ?? ch?ng minh AN = NK, MH = MK
T? ? suy ra CH = DK
B2: HS ho?t ??ng nhm ?? tm l?i gi?i v vi?t vo b?ng nhm.
GV quan st v gip ?? nhm y?u.
B3: ??i di?n 1 nhm trnh by, cc nhm khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v ch?t l?i l?i gi?i.
K? OM ? CD, OM c?t AD t?i N
? MC = MD (1) (?/l ???ng knh vung gc v?i dy cung)

Xt ?AKB c OA = OB (gt)
ON // KB (cng ? CD)
=> AN = NK
Xt ?AHK c
AN = NK (c/m trn)
MN // AH (cng ?CD)
=> MH = MK (2)
T? (1) v (2) ta c
MC - MH = MD - MK
Hay CH = DK
GV nu bi 2: Cho ???ng trn (O) hai dy AB, AC vung gc v?i nhau bi?t AB = 10, AC = 24
Bi 2
a) Tnh kho?ng cch t? m?i dy ??n tm
b) Ch?ng minh ba ?i?m B; O; C th?ng hng.
c) Tnh ???ng knh c?a ???ng trn (O)
H? gi?i cu a)
B1: Hy xc ??nh kho?ng cch t? O t?i AB v t?i AC?
G?i : K? OH ? AB t?i H, OK ? AC t?i K
? Tnh cc kho?ng cch ??.
B2: HS ho?t ??ng nhm ?? tm l?i gi?i v vi?t vo b?ng nhm.
GV quan st v gip ?? nhm y?u.
B3: ??i di?n 1 nhm trnh by, cc nhm khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v ch?t l?i l?i gi?i.

a) K? OH ? AB t?i H
OK ? AC t?i K
=> AH = HB ; AK = KC (theo ?/l ???ng vung gc v?i dy)
* T? gic AHOK
c gc
=> AHOK l hnh ch? nh?t
? AHOK l hnh ch? nh?t.
? AH = OK =
OH = AK =
Ho?t ??ng tm l?i gi?i cu b
B1: GV cho HS ho?t ??ng c nhn tr? l?i l?n l??t cc cu h?i sau
? Mu?n ch?ng minh 3 ?i?m th?ng hng ta c nh?ng cch no?
? ?? ch?ng minh 3 di?m B; O; C th?ng hng trong bi ny ta lm th? no?
? Hy ch?ng minh ?CKO = ?OHB ?? lm c?n c? ch?ng minh gc COB = 900
B2: HS tr? l? 2 cu h?i ??u sau ? GV cho HS suy ngh? cu h?i 3 v ch?ng minh vo v?
B3: 1 HS ??ng t?i ch? trnh by l?i gi?i, cc HS khc nh?n xt b? xung.
B4: GV nh?n xt v ch?t l?i l?i gi?i
b) Theo ch?ng minh cu a c AH = HB
T? gic AHOK l hnh ch? nh?t nn
Gc KOH = 900 v KO = AH
? KO = HB ? ?CKO = ?OHB
(V ; KO= OH
OC = OB (=R))
? (gc t??ng ?ng)
? ..... ta ch?ng minh ???c
Gc COB = 1800
? Ba ?i?m C; O; B th?ng hng
Ho?t ??ng tm l?i gi?i cu c
B1: GV cho HS ho?t ??ng c nhn tr? l?i l?n l??t cc cu h?i sau
? Ba ?i?m B; O; C th?ng hng ch?ng t? ?o?n BC l dy nh? th? no c?a ???ng trn (O)?
? Nu cch tnh BC ?
B2: HS th?c hi?n theo yu c?u c?a GV.
GV quan st v gip ?? HS h?c y?u
B3: 1 HS ln b?ng trnh by, cc HS khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v ch?t l?i.
c) Theo k?t qu? cu b ta c BC l ???ng knh c?a ???ng trn (O)
Xt ?ABC (gc A = 900)
BC2 = AC2 + AB2
BC2 = 242 + 102
BC = = 26
Ho?t ?ng 3: V?n d?ng, tm ti(10')
G. Nu ti?p bi 3
Cho ???ng trn (O. R) ???ng knh AB, ?i?m M thu?c bn knh AO, dy CD vung gc v?i OA t?i M. L?y ?i?m E ? AB sao cho ME = MA
a) T? gic ACED l hnh g? Gi?i thch
b) G?i I l giao ?i?m c?a ???ng th?ng DE v BC
Ch?ng minh r?ng ?i?m I thu?c ???ng trn (O') c ???ng knh EB
c) Cho AM = . Tnh SACBD
GV cho HS v? hnh.
Cu a)
B1: HS ho?t ??ng c nhn tr? l?i cc cu h?i sau
? Nh?n xt v? MC v MD?
? T? gic ACED l hnh g?
? Hy ch?ng minh?
B2: HS th?c hi?n
B3: 1 HS ??ng t?i ch? trnh by l?i gi?i
Cc HS khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v ch?t l?i
Cu b) (ho?t ??ng t??ng t? cu a): Cc cu h?i
? Nh?n xt v? tam gic ABC?
H. Tam gic ABC vung t?i C v c trung tuy?n thu?c c?nh huy?n CO = AO = BO = AB/2
? DI v CB c quan h? v?i nhau nh? th? no?

? IO' l ???ng no c?a tam gic EIB? T?i sao?
? So snh IO' v?i EO' v BO'?
? Rt ra k?t lu?n?
Bi 3

a) Ta c dy CD ? OA t?i M
=> MC = MD (?/l ???ng knh vung gc v?i dy cung)
AM = ME (gt)
=> T? gic ACED l hnh thoi
(V c hai ???ng cho vung gc v?i nhau t?i trung ?i?m m?i ???ng).
b) Xt ?ACB c O l trung ?i?m c?a AB, CO l trung tuy?n thu?c c?nh AB m
CO = AO = OB =
??ACB vung t?i C
? AC ? CB
M DI // AC (2 c?nh ??i c?a hnh thoi)
Nn DI ? CB t?i I
Hay gc EIB = 900
C O' l trung ?i?m c?a EB
=> IO' l trung tuy?n thu?c c?nh huy?n EB
? IO' = EO' = O'B
? ?i?m I thu?c ???ng trn (O') ???ng knh EB
Cu c)
B1: GV cho HS ho?t ??ng nhm tr? l?i cc cu h?i sau ?? lm cu c
?T? gic ACBD l m?t t? gic c ??c ?i?m g?
c) T? gic ACBD l m?t t? gic c 2 ???ng cho AB v CD vung gc v?i nhau.
? Cch tnh di?n tch t? gic c hai ???ng cho vung gc
CM2 = AM . MB (h? th?c l??ng trong tam gic vung).
G?i : ? bi?t AB = 2R v CD = 2CM
Trong tam gic vung ACB c
CM2 = AM.MB =
Tnh CM theo R
T? ? tnh di?n tch t? gic ACBD
B2: HS th?c hi?n theo yu c?u c?a GV v trnh by vo b?ng nhm.
GV quan st v gip ?? HS nhm y?u
B3: ??i di?n 1 nhm ln b?ng trnh by, cc nhm khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v ch?t l?i

CM =

SACBD =
Ho?t ?ng 4: Tm ti m? r?ng(1')
V? nh lm cc bi t?p 22, 23 SBT
*/Rt kinh nghi?m

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngy so?n: 27/10/2018
Ngy d?y: ..............


Ti?t 22 : LIN H? GI?A DY V KHO?NG CCH T? TM ??N DY

I. M?c tiu:
1. Ki?n th?c:
- HS n?m ???c cc ??nh l v? lin h? gi?a dy v kho?ng cch t? tm ??n dy c?a m?t ???ng trn.
- HS bi?t v?n d?ng cc ??nh l trn ?? so snh ?? di hai dy, so snh cc kho?ng cch t? tm ??n dy.
2, K? n?ng
- Rn luy?n tnh chnh xc trong suy lu?n v ch?ng minh
3. Thi ??:
+ Nghim tc, tch c?c, ch? ??ng, ??c l?p v h?p tc trong ho?t ??ng nhm
+ Say s?a, h?ng th trong h?c t?p v tm ti nghin c?u lin h? th?c ti?n
4. Ca?c n?ng l??c chi?nh h???ng t??i hi?nh tha?nh va? pha?t tri?n ?? ho?c sinh:
- N?ng l?c h?p tc: T? ch??c nho?m ho?c sinh h??p ta?c th??c hi?n ca?c hoa?t ??ng.
- N?ng l?c t? h?c, t? nghin c?u: H?c sinh t?? gia?c ti?m to?i, li?nh h?i ki?n th??c va? ph??ng pha?p gia?i quy?t ba?i t?p va? ca?c ti?nh hu?ng.
- N?ng l?c gi?i quy?t v?n ??: H?c sinh bi?t ca?ch huy ??ng cc ki?n th?c ? h?c ?? gia?i quy?t ca?c cu ho?i. Bi?t ca?ch gia?i quy?t ca?c ti?nh hu?ng trong gi?? ho?c.
- N?ng l?c tnh ton.
II/ Chu?n b? c?a GV v HS :
- GV: Gio n, SGK, SBT, ph?n, th??c, s? ?i?m, ?? dng d?y h?c.
- HS: V? ghi, SGK, ?? dng h?c t?p.
III/ Ti?n trnh :
Ho?t ??ng 1: Kh?i ??ng(3 pht)
*Mu?c tiu: Ta?o s?? chu? y? cu?a ho?c sinh ?? va?o ba?i m??i.
+N?i dung:gv ??a ra hnh v? v cc cu h?i cho h?c sinh suy ngh? ?? ??t v?n d? vo bi
+ K? thu?t t? ch?c: chia theo nhm, m?i nhm m?t hnh th?o lu?n ?? tr? l?i cu h?i
+S?n ph?m : cc nhm ??a ra ???c cu tr? l?i cho nhm mnh.
GV ??t v?n ??: Gi? h?c tr??c ? bi?t ???ng knh l dy l?n nh?t c?a ???ng trn. V?y n?u c 2 dy c?a ???ng trn, th d?a vo c? s? no ta c th? so snh ???c chng v?i nhau. Bi h?c hm nay s? gip ta tr? l?i cu h?i ny.
? Pht bi?u ??nh l v? lin h? gi?a ???ng knh v dy trong m?t ???ng trn?
Ho?t ??ng 2: Hnh thnh ki?n th?c(32 pht).
M?c tiu HS n?m ???c cc ??nh l v? lin h? gi?a dy v kho?ng cch t? tm ??n dy c?a m?t ???ng trn
HO?T ??NG C?A THY V TR
N?I DUNG
Ho?t ??ng 2.1 Tm hi?u bi ton(sgk/1104)
*M?c tiu
- H?c sinh n?m ???c m?i lin h? gi?a ???ng knh v dy , s? d?ng ??nh l Pitago ?? ch?ng minh h? th?c: OH2 + HB2 = OK2 + KD2

1, Bi ton (SGK/40)

Ta xt bi ton SGK tr 104

? ??c ?? bi ton
? V? hnh bi ton?
B1: Ho?t ??ng nhm v tr? l?i cc cu h?i sau
? Hy ch?ng minh :
OH2 + HB2 = OK2 + KD2
? K?t lu?n c?a bi ton trn cn ?ng khng n?u m?t dy ho?c 2 dy l ???ng knh?
B2: HS th?c hi?n theo yu c?u c?a GV v trnh by vo b?ng nhm.
GV quan st v gip ?? HS nhm y?u
B3: ??i di?n 1 nhm ln b?ng trnh by, cc nhm khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v cht l?i
Ta c OK ? CD t?i K ; OH ? AB t?i H
p d?ng ??nh l Pitago ta c:
OK2 + KD2 = OD2 = R2
OH2 + HB2 = OB2 = R2
? OH2 + HB2 = OK2 + KD2 (=R2)
- Gi? s? CD l ???ng knh
?K trng O ? KO = 0; KD = R
? OK2 + KD2 = R2 = OH2 + HB2
V?y k?t lu?n c?a bi ton trn v?n ?ng n?u m?t dy ho?c c? hai dy l ???ng knh.
GV cho HS ??c ch SGK
*/ Ch SGK/105
H? tm ??nh l 1:
B1: ? Hy th?c hi?n ? 1SGK, tr? l?i cc cu h?i sau:
T? k?t qu? bi ton l
OH2 + HB2 = OK2 + KD2, hy ch?ng minh
a) N?u AB = CD th OH = OK
b) N?u OH = OK th AB = CD
B2: HS th?c hi?n theo nhm yu c?u c?a GV v trnh by vo b?ng nhm.
GV quan st v gip ?? HS nhm y?u
B3: ??i di?n 1 nhm ln b?ng trnh by, cc nhm khc nh?n xt b? xung
B4: GV nh?n xt v cht l?i
? Qua bi ton ny chng ta c th? rt ra ?i?u g v? kho?ng cch gi?a hao dy b?ng nhau v?i tm?
2, Lin h? gi?a dy v kho?ng cch t? tm ??n dy.
+N?u AB = CD
OH ? AB, OK ? CD theo ??nh l ???ng knh vung gc v?i dy
v
HB = KD ? HB2 = KD2
M OH2 + HB2 = OK2 + KD2 (c/m trn)
?OH2 = OK2 ? OH = OK
+ N?u OH = OK ? OH2 = OK2
M OH2 + HB2 = OK2 + KD2
? HB2 = KD2 ? HB = KD
hay
H. Trong m?t ???ng trn:
- Hai dy b?ng nhau th cch ??u tm.
- Hai dy cch ??u tm th b?ng nhau.
L?u : AB, CD l hai dy trong cng m?t ???ng trn, OH, OK l cc kho?ng cch t? tm O ??n t?i dy AB, CD
a) ??nh l1 : SGK/105
G. Cho h?c sinh lm bi t?p c?ng c?
? Mu?n c AE = AF ta c?n ch?ng minh g?
H. Tam gic OAE = tam gic OFA
? Hy ch?ng minh?
G. Cho h?c sinh tr? l?i mi?ng cu b
?So snh EN v FQ v?i MN v PQ?
? Nh?n xt v? EN v FQ?
K?t h?p k?t qu? cu a suy ra AN = AQ?
Bi 1: Cho hnh v?, trong ?:
MN = PQ. Ch?ng minh r?ng:
a) AE = AF b) AN = AQ
Gi?i:
a) N?i OA
MN = PQ ? OE = OF
(Theo ??nh l lin h? gi?a dy v kho?ng cch ??n tm)
? ?OEA = ?OFA (c?nh huy?n - c?ch gc vung)
? AE = AF (c?nh t??ng ?ng ) (1)
b) C OE ? MN ? EN =
OF ? PQ ? FQ =
M MN = PQ (gt)
? NE = FQ (2)
T? (1) v (2) ? AE - EN = AF - FQ ? AN = AQ
H? tm ??nh l 2:
B1: GV cho HS ho?t ??ng nhm lm bi t?p sau:
Cho AB, CD l hai dy c?a ???ng trn (O), OH ?AB, OK ? CD.
? N?u AB > CD th OH so v?i OK nh? th? no?
? Ng??c l?i n?u OH < OK th AB so v?i CD nh? th? no?

B2: HS trao ??i nhm r?i tr? l?i
N?u AB > CD th
? HB > KD
(V HB = 1/2 AB , KD = 1/2CD)
? HB2 > KD2
m OH2 + HB2 = OK2 + KD2
? OH2 < OK2 m OH, OK > 0 nn OH < OK.
N?u OH < OK th AB > CD
B3: Cc nhm trao ??i th?o lu?n
B4: GV ch?t l?i KT
? Hy pht bi?u k?t qu? ny thnh m?t ??nh l


??nh l 2 tr 105 SGK

? T? nh?ng k?t qu? trn ta c ??nh l no?

Th?c hi?n ? 3 SGK

? V? hnh v tm t?t bi ton
? Tm ???ng trn ngo?i ti?p tam gic l ?i?m no?
H. l giao ?i?m c?a cc ???ng trung tr?c c?a ?
? Nh?n xt v? ?i?m O trong hnh v?
H. O l tm ???ng trn ngo?i ti?p ?ABC.
? T? OE = OF hy nh?n xt AC v BC?
? T? OE > OF hy so snh AB v AC?a) O l giao ?i?m c?a cc ???ng trung tr?c c?a ?ABC ? O l tm ???ng trn ngo?i ti?p ?ABC.
C OE = OF ? AC = BC (theo ??nh l 1 v? lin h? gi?a dy v kho?ng cch ??n tm).
b) C OD > OE v OE = OF
nn OD > OF ? AB < AC (Theo ?/L 2 v? lin h? gi?a dy v kho?ng cch ??n tm).
? T? bi ton ny em no c th? ??t thm cu h?i
V d?: T? I k? dy MN ? OI
Hy so snh MN v?i AB
Nu ki?n.
C th? thay cu ch?ng minh CD = AB b?ng cu tnh ?? di dy CD.
Ho?t ??ng luyn t?p, v?n d?ng, tm ti (10 pht)
M?c tiu: HS v?n d?ng d??c cc ??nh l v?a h?c ?? gi?i quy?t cc bi ton c lin qua ??n m?i lin h? gi?a dy v kho?ng cch t? tm ??n dy
GV cho HS lm bi t?p 12 SGK.
GV h??ng d?n HS v? hnh.Sau 3 pht GV g?i 2 HS ln b?ng trnh by bi lm l?n l??t t?ng cu.

GV: T? bton trn em no c th? ??t thm cu h?i.
V d?: T? I k? dy MN ? OI.
Hy so snh MN v?i AB.
Cu h?i c?ng c?: Qua gi? h?c chng ta c?n ghi nh? nh?ng ki?n th?c g ?
Nu cc ?L v? cc ki?n th?c ? ?
M?t HS ??c to ?? bi.
Nu gi? thi?t, k?t lu?n c?a bi ton.
GT (O, 5cm);dy AB = 8cm.
I ? AB, AI = 1cm
I ? CD, CD ? AB
KL a) Tnh kho?ng cch t? O ??n AB.
b) Ch?ng minh CD = AB
a) K? OH?AB t?i H nn AH=HB.
p d?ng ? l Pytago cho tam gic vung OHB: OB2 = BH2 + OH2 (?/l Pitago)
52 = 42 + OH2 ? OH = 3 (cm)

b) b) K? OK ? CD , t? gic OHIK c ? OHIK l hnh ch? nh?t.
? OK = IH = 4 - 1 = 3 (cm)
C OH = OK ? AB = CD (?/l lin h? gi?a dy v kho?ng cch ??n tm).
HS nu ki?n:
C th? thay cu ch?ng minh
CD = AB b?ng cu tnh ?? di dy CD.

? Qua gi? h?c hm nay ta c?n ghi nh? nh?ng ki?n th?c no?
? Nu l?i cc ??nh l v? lin h? gi?a dy v kho?ng cch ??n tm trong m?t ???ng trn?
H??ng d?n v? nh :
Bi t?p 13, 14, 15 tr 106 SGK


*/Rt kinh nghi?m
??????????????????????????????????????????????????????????????