Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chương 1 Ôn tập kiểm tra vật lý 10 - đề 1

Gửi bởi: Hai Yen 10 tháng 9 2019 lúc 0:36:04 | Được cập nhật: hôm qua lúc 13:26:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 585 | Lượt Download: 2 | File size: 0.287202 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A. ĐỀ BÀI ĐỀ SỐ 1 I. TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT 1. Chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến? A. Cánh cửa khi ta mở ra. B. Ngăn kéo bàn khi ta kéo nó ra. C. Mặt Trăng quay quanh trái đất. D. Ôtô chạy trên đường vòng. 2. Điều nào sau đây là sai khi nói về chuyển động thẳng đều A. Quỹ đạo là đường thẳng, vận tốc không thay đổi theo thời gian. B. Vectơ vận tốc không đổi theo thời gian. C. Vectơ gia tốc không đổi theo thời gian. D. Quỹ đạo là đường thẳng, trong đó vật có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. 3. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc? A. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật. B. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s. C. Trong hệ SI, đơn vị của vận tốc là cm/s. D. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian. 4. Vận dụng vận tốc trung bình trên quãng đường s có thể: A. Xác định được thời gian vật chuyển động hết quãng đường s. B. Xác định chính xác vị trí của vật tại một thời điểm t bất kì. C. Xác định được vận tốc của vật tại một thời điểm t bất kì. D. Xác định được quãng đường đi của vật trong thời gian t bất kì. 5. Gọi a là độ lớn của gia tốc vt và v0 lần lượt là vận tốc tức thời tại các thời điểm t và t0 . Công thức nào sau đây là đúng? v -v v -v a= t 0. a= t 0. t - t0 t +t0 A. B. v =v0 +a ( t +t0 ) . C. t D. vt =v0 +at. Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì: Vectơ gia tốc tăng dần theo thời gian. Độ lớn của vận tốc tăng dần theo thời gian. Vectơ gia tốc tăng dần đều theo thời gian. Độ lớn của vận tốc tăng dần đều theo thời gian. Một vật chuyển động biến đổi đều trên một đường thẳng. Dấu hiện nào sau đây cho biết chuyển động của vật là nhanh dần đều? A. Gia tốc luôn dương. B. Vận tốc luôn dương. C. Gia tốc và vận tốc cùng dấu. D. Gia tốc và vận tốc trái dấu. 6. A. B. C. D. 7. Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 8, 9 và 10. http://dethithpt.com – Website chuyên đề1 thi – tài liệu file word mới nhất 1 Đồ thị vận tốc – thời gian của các vật chuyển động thẳng trên trục Ox được biểu diễn như hình 16. Các đường đồ thị (I) và (II) song song nhau. 8. Điều nào sau đây là sai khi so sánh chuyển động (I) và (II)? A. Hai chuyển động có gia tốc bằng nhau. B. Trong cùng một thời gian, độ tăng vận tốc của hai vật là như nhau. C. Hai vật chuyển động cùng chiều. D. Tại cùng một thời điểm t bất kì, vận tốc của hai vật như nhau. 9. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động (III)? A. Gia tốc luôn thay đổi. B. Vận tốc của vật tăng dần đều. C. Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian. D. Gia tốc luôn dương. 10. Điều nào sau đây là đúng khi so sanh chuyển động (II) và (III)? A. Cả hai đều là chuyển động nhanh dần đều. B. Gia tốc của hai vật trái dấu nhau. C. Hai vật chuyển động ngược chiều nhau. D. Hai vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. 11. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự rơi của vật trong không khí? A. Trong không khí, vật nặng luôn luôn rơi nhanh hơn vật nhẹ. B. Các vật rơi nhanh hay chậm không phải do chúng nặng nhẹ khác nhau. C. Các vật rơi nhanh hay chậm là do sức cản của không khí tác dụng lên các vật khác nhau là khác nhau. D. Trong không khí, các vật rơi nhanh chậm khác nhau. 12. Trong chuyển động cong, phương của vectơ vận tốc tại một điểm A. Không đổi theo thời gian. B. Vuông góc với phương của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó. C. Trùng với phương của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó. D. Luôn hướng đến một điểm cố định nào đó. 13. Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc của vật: A. Luôn thay đổi theo thời gian. B. Có đợn vị là mét trên giây (m/s). C. Được đo bằng thương số giữa góc quay của bán kính nối vật chuyển động với tâm quay và thời gian để quay góc đó. D. Tỉ lệ với thời gian. 14. Gọi v và w lần lượt là tốc độ dài và tốc độ góc của vật chuyển đ ộng tròn đ ều, r là bán kính quỹ đạo. Biểu thức nào sau đây là đúng với biểu thức tính gia tốc hướng tâm v2 v aht = =w2 r. aht = =wr. r r A. B. http://dethithpt.com – Website chuyên đề2 thi – tài liệu file word mới nhất 2 w2 aht = =v 2 r. r C. uur uur uD. ur v13 =v12 +v23 aht = v2 =wr. r 15. Từ u công , kết luận nào là sai? ur thuứ urc cộng vận tốc: v12 v23 v13 =v12 +v23 . A. Khi uu r và uur cùng hướng thì v = v12 - v23 . v v B. Khi 12 và 23 ngược hướng thì 13 uur uur v13 = v122 +v232 . v12 v23 C. Khi uur và uur vuông góc thì v v D. Khi 12 và 23 hợp với nhau một góc a thì v13 =v12 v13 cos a . II. BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1. Một ô tô chuyển động thẳng đều đi được quãng đường 6km trong 10 phút. a) Tính vận tốc của ô tô ra đơn vị m/s. b) Tại thời điểm nào đó, ô tô đột ngột tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của ô tô biến rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt vận tốc 64,8km/h. c) Viết phương trình chuyển động của ô tô kể từ lúc tăng tốc. Chọn chiều d ương là chiều chuyển động, gốc tọa độ trùng với vị trí ô tô bắt đầu tăng tốc, gốc th ời gian là lúc tăng tốc. Từ đó suy ra tọa độ của tô tô tại thời điểm mà vận tốc của nó là 54km/h. Bài 2. Cùng một lúc, từ A và B cách nhau 36m có hai vật chuyển động ngược chiểu để gặp nhau. Vật thứ nhất xuất phát từ A chuyển động đều với vận t ốc 3m/s, vật thứ hai xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều không vận t ốc đầu với gia t ốc 4m/s2. Chọn trục Ox trùng với đường thẳng AB, gốc O trùng với A, chiều d ường t ừ A đến B, gốc thời gian là lúc xuất phát. a) Viết phương trình chuyển động của mỗi vật. b) Xác định thời điểm và vị trí lúc hai vật gặp nhau. c) Xác định thời điểm mà tại đó hai vật có vận tốc bằng nhau. Bài 3. Thả một vật rơi từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. a) Tính quảng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ hai. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã tăng được bao nhiêu? b) Biết khi chạm đất, vận tốc của vật là 46m/s. Tìm h. B. HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT 1. Chuyển động của ngăn kéo bàn khi ta kéo nó ra là chuyển đ ộng t ịnh ti ến. Chọn B. http://dethithpt.com – Website chuyên đề3 thi – tài liệu file word mới nhất 3 2. Phát biểu: “Véctơ vận tốc không đổi theo thời gian” là sai. Chọn C. 3. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian. Chọn D. 4. Vận dụng tốc độ trung bình trên quãng đướng có thể xác định được thời gian vật chuyển động hết quãng đường. Chọn A. v -v a= t 0 t - t0 là chính xác. 5. Công thức: Chọn A. 6. Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì độ lớn của vận tốc tăng d ần đ ều theo thời gian. Chọn D. 7. Dấu hiệu: Gia tốc và vận tốc cùng dấu. Chọn C. 8. Khẳng định: “Tại cùng một thời điểm t bất kì, vận tốc của hai vật nh ư nhau” là sai. Chọn D. 9. Phát biểu: “Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian” là đúng. Chọn C. 10. Khẳng định: “Hai vật chuyển động ngược chiều nhau” là đúng. Chọn C. 11. Phát biểu: “Trong không khí, vật nặng hơn luôn luôn rơi nhanh hơn vật nhẹ” là sai. Chọn A. 12. Trong chuyển động cong, phương của vecto vận tốc tại một điểm trùng với phương củ a tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó. Chọn C. 13. Trong chuyển đông tròn đều, tốc độ góc của vật được đo bằng thương số giữa góc quay của bán kính nối vật chuyển động với tâm quay và thời gian để quay góc đó. Chọn C. v2 aht = =w2 r r 14. Biểu thức: là đúng. Chọn A. 15. Kết luận D là sai. D. Chọn II. PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1. a) Chọn chiều dương là chiều chuyển động. http://dethithpt.com – Website chuyên đề4 thi – tài liệu file word mới nhất 4 Ta có: 64,8km/h = 18m/s; 54km/h = 15m/s. s 6000 v= = =10 t 600 Vận tốc của ô tô: m/s. 2 2 b) Từ công thức v - v0 =2 as. Þ gia tốc của xe: a= v 2 - v02 182 - 10 2 = =0,1 2s 2.1120 m/s2. 1 x =v0t + at 2 . 2 c) Phương trình chuyển động có dạng: 2 Thay số ta được: x =10t +0, 05t . Từ công thức tính vận tốc v =v0 +at Þ t = v - v0 15 - 10 = =50 a 0,1 s. 2 Tọa độ khi đó: x =10.50. +0, 05.50 =625 m. Bài 2: a) Phương trình chuyển động: * Vật thứ nhất: x1 =3t (m). 2 * Vật thứ hai: x2 =36 - 2t (m). 2 2 b) Khi gặp nhau thì x1 =x2 Û 3t =36 - 2t hay t +1,5t - 18 =0. (*) Giải phương trình (*) ta được: t1 =3,56 s; t2 =- 5, 06 s (loại). Vị trí gặp nhau: x1 =x2 =3.3,56 =10, 68 m. Vậy hai vật gặp nhau tại thời điểm t =3,56s , tại vị trí cách A 10,68m. c) Khi hai vật có vận tốc bằng nhau thì về độ lớn: v1 =v2 =3 m/s. Thời điểm tương ứng: t= v2 - 3 = =0, 75 a -4 s. Bài 3: Chọn chiều dương hướng xuống. http://dethithpt.com – Website chuyên đề5 thi – tài liệu file word mới nhất 5 1 1 h2 = gt22 = .10.22 =20 2 2 a) Quãng đường vật rơi trong 2s đầu tiên: m. 1 1 h1 = gt12 = .10.12 =5 2 2 Quãng đường vật rơi trong 1s đầu tiên: m. Quãng đường vật rơi trong giây thứ hai: Dh =h2 - h1 =15 m. Vận tốc ở cuối giây thứ nhất và ở cuối giây thứ hai: v1 =10.1 =10 m/s và v2 =10.2 =20 m/s. v 46 t = = =4,6 g 10 b) Thời gian rơi s. 1 1 h = gt 2 = .10.4, 62 =105,8 2 2 Độ cao: m. http://dethithpt.com – Website chuyên đề6 thi – tài liệu file word mới nhất 6