Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Chiến tranh lạnh (1945 - 2000)

c66e8fad4ddd3063dda94ee1f82be2ea
Gửi bởi: Lời Giải Hay 4 tháng 1 2017 lúc 13:21:00 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 6:02:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 542 | Lượt Download: 13 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnTr nghi ch chi tranh nh (1945 2000)ắ ạCâu 1:ỏ dung nào sau đây không trong di ti Chi tranh nh?ộ ạa. Các cu chi tranh Đông Nam Á.ộ ởb. Cu chi tranh Tri Tiên.ộ ềc. Xung đt tr ti gi hai siêu ng.ộ ườd. Xung đt Trung Đông.ộ ậCâu 2:ỏ Th thu Đông Tây nh ng năm M. Goócbach lên quy xoayỏ ềquanh nh ng nào?ữ ảa. Th tiêu tên trung châu Âu và gi vũ khí chi c.ủ ượb. Th tiêu tên trung châu Âu, gi vũ khí chi và ch cu củ ượ ộch đua vũ trang gi hai c.ạ ước. Th tiêu tên trung châu Âu, ngăn ch đe kinh Nh vàủ ậTây Âu.d. gi vũ khí chi và ch cu ch đua vũ trang gi hai c.ắ ượ ướCâu 3:ỏ ch Hi Đi Tây ng đc thành vào th gian nào?ổ ướ ươ ượ ờa. Ngày 1949.b. Ngày 1948.c. Ngày 1948.d. Ngày 1949.Câu 4:ỏ sao đn nh ng năm 50 th XX, chi tranh Đông ng iạ ươ ạngày càng ch tác đng hai phe?ị ủa. Nhân dân Đông ng đã thi đc quan và nh đc tr aươ ượ ượ ủLiên Xô, Trung Qu trong khi Mĩ ngày càng vi tr nhi cho Pháp.ố ơb. Các Tây Âu và Mĩ đng lo vi tr cho Pháp trong cu chi n.ướ ếc. Nhân dân Đông ng nh đc tr ngày càng các ng yêuươ ượ ượchu ng hòa bình trên th gi trong cu chi ch ng Pháp và can thi Mĩ.ộ ệd. Mĩ ngày càng vi tr nhi cho Pháp trong cu chi n.ệ ếDoc24.vnCâu 5:ỏ Chi tranh nh ch đa đn qu nào?ế ảa. Mĩ tham ng làm bá ch th gi i, ch ng các xã ch nghĩa.ừ ướ ủb. th Mĩ và Liên Xô suy gi nghiêm tr ng, Mĩ không còn là ng qu cị ườ ốtrên th gi i.ế ớc. là Liên Xô không còn, tr hai Ianta tan rã.ộ ựd. gi th NATO, Vácsava cùng hàng lo các căn quân khác trên toànự ực u.ầCâu 6:ỏ Nguyên nhân nào khi Liên Xô và Mĩ ph tuyên ch Chi tranhế ếl nh?ạa. suy gi th hai ng qu trong quá trình ch đua vũ trang. (1)ự ườ ạb. (1), (2) và (3).ấ ảc. lên và nh tranh gay Nh và Tây Âu đã đt ra nhi thách th cự ươ ứđi hai c. (2)ố ướd. Liên Xô đang lâm vào kh ng ho ng tr tr ng. (3)ủ ọCâu 7:ỏ Hi đnh nh ng quan gi Đông Đc và Tây Đc đcệ ượkí đâu?ế ạa. Béc­lin.b. Oasinht n.ơc. Bon.d. Niu Oóc.Câu 8ỏ Đu nh ng năm 90, th XX, nhi khu trên th gi raầ ảnh ng xung đt quân ho chi là do đâu?ữ ếa. Mâu thu tôn giáo.ẫ ềb. Mâu thu dân c.ẫ ộc. Tranh ch biên gi i, lãnh th .ấ ổd. đu đúng.ấ ềCâu 9:ỏ Vi th hi ho ch Mác san đã gây ra tác đng nh th nào cệ ụDoc24.vndi các Đông Âu và Tây Âu?ệ ướa. nên di đi quân .ạ ựb. màn cho quá trình tác, đi tho kinh .ở ếc. nên phân chia đi kinh và chính tr .ạ ịd. màn cho di Chi tranh nh nh ng năm sau chi tranh.ở ếCâu 10:ỏ Chi tranh nh di ra trong kho ng th gian nào?ế ờa. 1947 1973.b. 1945 1991.c. 1947 1989.d. 1945 1989.Câu 11:ỏ Th nào là cu "Chi tranh nh" theo ph ng th đy nh t?ế ươ ấa. Ch gây chi tranh nh ng dùng chính sách vi tr kh ng ch các c.ư ướb. Chu gây ra cu chi tranh th gi i.ẩ ớc. Th ch gây chi tranh, nh ng ch đua vũ trang làm cho nhân lo "luôn luônự ạtrong tình tr ng chi tranh", th hi "chính sách đu đa bên mi ng chi tranh".ạ ếd. Dùng nh quân đe đi ph ng.ứ ươCâu 12:ỏ Ch tr ng Liên Xô trong quan qu nh ng năm sau chi nủ ươ ếtranh th gi th hai là gì?ế ứa. Duy trì hòa bình và an ninh th gi i. (1)ế ớb. (1), (2) và (3).ấ ảc. nh ng thành qu ch nghĩa xã i. (2)ả ộd. Đy nh phong trào cách ng th gi i. (3)ẩ ớCâu 13:ỏ Tình hình th gi nh ng năm sau Chi tranh nh đã đt các qu giaế ốtrong tình th nào?ếa. Ph th .ả ơb. Ph ti hành chi tranh xác th mình.ả ủc. th đy lùi thách th c.ừ ứDoc24.vnd. ch thách th và lên.ạ ươCâu 14:ỏ Kh quân nào đc thành Tây Âu th kì chi tranh nh?ố ượ ạa. SEATO.b. CENTO.c. NATO.d. ANZUS.Câu 15:ỏ ho ch Mác san đc ra đi vào th gian nào:ế ượ ờa. Tháng 1947.b. Tháng 1946.c. Tháng 1946.d. Tháng 1947.Câu 16:ỏ Chi tranh nh di ra trong kho ng th gian nào?ế ờa. 1947 1989.b. 1945 1989.c. 1947 1973.d. 1945 1991.Câu 17:ỏ ch Hi Đi Tây ng do bao nhiêu qu gia cùng nhauổ ướ ươ ốsáng p?ậa. 12.b. 10.c. 13.d. 11.Câu 18:ỏ ki nào sau đây đã chi ph quan qu trong sau th kự ỉXX?a. ra đi và ho đng Liên Qu c.ự ốb. ra đi kh quân Đi Tây ng (NATO).ự ươc. Chi tranh nh.ế ạDoc24.vnd. hình thành th ng xã ch nghĩa Liên Xô và Đông Âu.ự ởCâu 19:ỏ Hi đnh nh ng quan gi Đông Đc và Tây Đc đcệ ượkí vào th gian nào?ế ờa. Ngày 11 11 1972.b. Ngày 11 1972.c. Ngày 11 1972.d. Ngày 1972.Câu 20:ỏ Xu ng hòa hoãn Đông Tây đu xu hi vào th gian nào?ướ ờa. Đu nh ng năm 90 th XX.ầ ỉb. Đu nh ng năm 70 th XX.ầ ỉc. Đu nh ng năm 60 th XX.ầ ỉd. Đu nh ng năm 80 th XX.ầ ỉCâu 21:ỏ dung thuy Truman nh th thi nhi nào hai Hiộ ướL và Th Nhĩ Kì?ạ ổa. ng các chính quy ph đng và phát tri công nghi qu phòng haiủ ởn này.ướb. ng chính quy ph đng và phát tri kinh hai này.ủ ước. Đy lùi các phong trào yêu và phát tri kinh hai này.ẩ ướ ướd. ng các chính quy ph đng và đy lùi phong trào đu tranh yêu haiủ ướ ởn này.ướCâu 22:ỏ Vi th hi ho ch Mác san đã gây ra tác đng nh th nào cệ ụdi các Đông Âu và Tây Âu?ệ ướa. màn cho di Chi tranh nh nh ng năm sau chi tranh.ở ếb. màn cho quá trình tác, đi tho kinh .ở ếc. nên phân chia đi kinh và chính tr .ạ ịd. nên di đi quân .ạ ựCâu 23:ỏ ki nào sau đây đã làm cho ch nghĩa xã tr thành th ng thự ếDoc24.vngi i?ớa. thành ng hòa Dân ch Đc.ự ướ ứb. thành các Dân ch nhân dân Đông Âu.ự ướ ủc. thành Liên bang ng hòa xã ch nghĩa Xô Vi t.ự ếd. ra đi ng hòa Nhân dân Trung Hoa.ự ướ ộCâu 24:ỏ Cu kh ng ho ng Caribê di ra vào th gian nào?ộ ờa. 1962.b. 1963.c. 1960.d. 1961.Câu 25:ỏ ho ch Mácsan, Mĩ đã chi bao nhiêu ti vi tr cho các cớ ướTây Âu?a. Kho ng 70 USD.ả ỉb. Kho ng USD.ả ỉc. Kho ng 17 USD.ả ỉd. Kho ng 71 USD.ả ỉCâu 26:ỏ ki 11 2001, đã đt Mĩ trong tình tr ng ph đi đu iự ướ ớnguy gì?ơa. trong ho đng qu phòng và anh ninh.ự ốb. suy gi kinh .ự ếc. Ch nghĩa kh ng .ủ ốd. kh ng ho ng các.ự ộCâu 27:ỏ đích chung nh "Chi tranh nh"do Mĩ phát đng là gì?ụ ộa. Ngăn ch và ti tiêu di Liên Xô và các XHCN.ặ ướb. Đàn áp phong trào gi phóng dân và phong trào cách ng th gi i.ả ớc. các đng minh thu vào Mĩắ ướ ộd. Phô tr ng nh kinh và ti qu phòng Mĩ.ươ ủDoc24.vnCâu 28:ỏ Xung đt Đông Tây trong nh ng năm sau chi tranh có ngu sộ ựđi trên lĩnh gì?ố ựa. Kinh và văn hóa.ếb. Màu da và ch ng c.ủ ộc. ch và truy th ng văn hóa.ị ốd. tiêu và chi phát tri n.ụ ượ ểCâu 29:ỏ Trong năm 1972, hai ng qu Xô Mĩ đã cùng nhau kí các văn ki nườ ệnào sau đây?a. Hi đnh ch vũ khí ti công chi (2) (SALT 2) và Đnh cệ ượ ướHenxinki.b. Tuyên ch di Chi tranh nh và Đnh Henxinki.ố ước. Đnh Henxinki và Hi ch th ng phòng ch ng tên (ABM).ị ướ ướ ửd. Hi ch th ng phòng ch ng tên (ABM) và Hi đnh nệ ướ ạch vũ khí ti công chi (1) (SALT 1).ế ượCâu 30:ỏ Mĩ đã chi kho ti vi tr cho hai Hi và Th Nhĩ Kì làộ ướ ổbao nhiêu?a. 300 tri USD.ệb. 400 tri USD.ệc. 500 tri USD.ệd. 200 tri USD.ệCâu 31:ỏ Chi tranh nh ch đa đn qu nào?ế ảa. gi th NATO, Vácsava cùng hàng lo các căn quân khác trên toànự ực u.ầb. th Mĩ và Liên Xô suy gi nghiêm tr ng, Mĩ không còn là ng qu cị ườ ốtrên th gi i.ế ớc. Mĩ tham ng làm bá ch th gi i, ch ng các xã ch nghĩa.ừ ướ ủDoc24.vnd. là Liên Xô không còn, tr hai Ianta tan rã.ộ ựCâu 32:ỏ Ch tr ng Liên Xô trong quan qu nh ng năm sau chi nủ ươ ếtranh th gi th hai là gì?ế ứa. (1), (2) và (3).ấ ảb. Duy trì hòa bình và an ninh th gi i. (1)ế ớc. Đy nh phong trào cách ng th gi i. (3)ẩ ớd. nh ng thành qu ch nghĩa xã i. (2)ả ộCâu 33:ỏ Th thu Đông Tây nh ng năm M. Goócbach lên quy xoayỏ ềquanh nh ng nào?ữ ảa. Th tiêu tên trung châu Âu, gi vũ khí chi và ch cu củ ượ ộch đua vũ trang gi hai c.ạ ướb. Th tiêu tên trung châu Âu và gi vũ khí chi c.ủ ược. gi vũ khí chi và ch cu ch đua vũ trang gi hai c.ắ ượ ướd. Th tiêu tên trung châu Âu, ngăn ch đe kinh Nh vàủ ậTây Âu.Câu 34:ỏ sao sau th gian ti hành Chi tranh nh, Liên Xô và Mĩ đu bạ ịsuy gi th ?ả ếa. Ph trung đu cho công tác nghiên và ch vũ khí.ả ạb. lên và nh tranh gay Nh và Tây Âu.ự ươ ậc. Chi phí cho ch đua vũ trang quá n, nh tranh gay Nh và Liên Xô.ạ ậd. Ph vi tr cho các Đng minh mình.ả ướ ủCâu 35:ỏ Nguyên nhân nào khi chi tranh xâm Vi Nam Mĩ đc coiế ượ ượlà ph Chi tranh nh?ả ạa. Cu chi đu di ra gi Mĩ và Vi Nam đc tr Liên Xô và cácộ ượ ủn xã ch nghĩa và các ng yêu chu ng hòa bình trên th gi i.ướ ượ ớb. Vi Nam là xã ch nghĩa mà Mĩ tiêu di t.ệ ướ ệc. Mĩ âm dùng Vi Nam làm ti đn ch ng bành tr ng ch nghĩaư ướ ủDoc24.vnc ng châu Á.ộ ởd. Nó di ra trong th đi nóng nh Chi tranh nh.ễ ạCâu 36:ỏ Tr th gi đc hình thành sau Chi tranh th gi th hai cóậ ượ ứtên là:ọa. Tr đa c.ậ ựb. Tr Vécxai­Oasinhton.ậ ực. Tr do đng đu.ậ ầd. Tr hai Ianta.ậ ựCâu 37:ỏ ki nào đn tan quan đng minh ch ng phátự ốxít gi Liên Xô và Mĩ?ữa. ra đi kh NATO (9/1949).ự ốb. Vi Liên Xô ch thành công bom nguyên (1949).ệ ửc. ra đi "Ch nghĩa ­ru­man" và "Chi tranh nh" (3/1947).ự ạd. hình thành th ng XHCN sau chi tranh th gi th hai.ự ứCâu 38:ỏ Tuyên ch Chi tranh nh đc kí hai nguyên th nào?ố ượ ủt đâu?ạa. M. Goócbach và Níchx n. Niu Oóc (Mĩ).ố ơb. M. Goócbach và G.Bus (cha). Manta (Liên Xô).ố ơc. M. Goócbach và R.Rigân. Niu Oóc (Mĩ).ốd. M. Goócbach và Bill Clint n. Manta (Liên Xô)ố ơCâu 39:ỏ Hãy ch ra dung Hi đnh nh ng quan gi aỉ ữĐông Đc và Tây Đc.ứ ứa. Thi quan láng gi ng thân thi trên bình đng. (2)ế ẳb. Gi quy các tranh ch hoàn toàn ng bi pháp hòa bình. (3)ả ệc. Hai bên tôn tr ng không đi ki ch quy và toàn lãnh th nhau cũngọ ủnh các châu Âu. (1)ư ướDoc24.vnd. (1), (2) và (3).ấ ảCâu 40:ỏ sao Chi tranh nh ch ra chi ng gi iạ ướ ảquy hòa bình các tranh ch và xung đt?ế ộa. Xu hi xu th toàn hóa, khu hóa, liên khu c.ấ ựb. Vai trò Liên Qu đc ng .ủ ượ ốc. Xu th hòa bình ngày càng đc ng trong các quan qu .ế ượ ếd. Liên Xô và Mĩ không còn can thi vào công vi các c, các khu cệ ướ ựnh tr đây a.ư ướ ữCâu 41:ỏ Mĩ đã có nh ng hành đng nào chu cho ra đi Chi tranhữ ếl nh?ạa. Vi thành ch Hi Đi Tây ng (NATO). (3)ệ ướ ươb. ra đi thuy Truman. (1)ự ếc. (1), (2) và (3).ấ ảd. ra đi ho ch Mác san. (2)ự ạCâu 42:ỏ sao Mĩ ti hành vi tr kh cho Hi và Th Nhĩ Kì?ạ ổa. Lôi kéo hai này can thi và giúp ng Gi Th ch trong cu chi nướ ưở ếch ng Đng ng Trung Qu c.ố ốb. Giúp nhân dân hai này khôi ph và phát tri kinh theo quy đnh iướ ộngh Ianta.ịc. Hi và Th Nhĩ Kì đã Mĩ vi tr cho mình.ạ ợd. Bi hai này thành căn ti ph ng ch ng Liên Xô và Đông Âu phíaế ướ ươ ởNam.Câu 43:ỏ ki nào sau đây bi th cho xung đt quân cu chi tranhự ếl nh?ạa. Chi tranh th gi th hai.ế ứb. Chi tranh vùng nh Péc xích.ế ịc. Các cu chi tranh Đông Nam Á, Tri Tiên, Trung Đông...ộ ềTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.