Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 9

2fc45951010a8366143bebf15e41ae6f
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 11 tháng 9 2017 lúc 18:04:54 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 8:42:01 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 721 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÂU TR NGHI MÔN LÝ 9Ỏ ỚCâu 1: (Ch ng 2/ bài 33/ 1)ươ ưTrong cu dây kín xu hi dòng đi xoay chi liên khi đng xuyên ườ ừqua ti di cu dây ộA. đang tăng mà chuy sang gi m.ể ảB. đang gi mà chuy sang tăng.ả C. tăng đu đn gi đu đn.ề ặD. luân phiên tăng gi m.ảĐáp án: DCâu 2: (Ch ng 2/ bài 33/ 1)ươ ưDòng đi xoay chi xu hi trong cu dây kín khi ẫA. cho nam châm yên trong lòng cu dây.ằ ộB. cho nam châm quay tr cu dây.ướ ộC. cho nam châm đng yên tr cu dây.ứ ướ ộD. đt cu dây trong tr ng nam châm.ặ ườ ộĐáp án: BCâu 3: (Ch ng 2/ bài 33/ 1)ươ ưKhi cho cu dây kín quay trong tr ng nam châm thì trong cu dâyộ ườ ộA. xu hi dòng đi chi u.ấ ềB. xu hi dòng đi xoay chi u.ấ C. xu hi dòng đi không đi.ấ ổD. không xu hi dòng đi n.ấ ệĐáp án: BCâu 4: (Ch ng 2/ bài 33/ 1)ươ ưDòng đi xoay chi xu hi trong cu dây kín khi đng xuyên qua ti ườ ếdi cu dây ộA. n.ớ B. không thay đi.ổ C. bi thiên.ế D. nh .ỏĐáp án: CCâu 5: (Ch ng 2/ bài 33/ 1)ươ ưDòng đi xoay chi đc ra ượ ừA. đinamô xe đp.ạ B. acquy. C. pin. D. nam châm.ộĐáp án: ACâu 6: (Ch ng 2/ bài 33/ 1)ươ ưDòng đi ng trong cu dây kín đi chi khi đng xuyên qua ti di ườ ệS cu dâyủ ộA. tăng theo th gian.ầ ờB. gi theo th gian.ả ờC. tăng ho gi đu đn theo th gian.ặ D. đang tăng mà chuy sang gi ho ặng i.ượ ạĐáp án: DCâu 7: (Ch ng 2/ bài 33/ 1)ươ ưDòng đi xoay chi là dòng đi ệDoc24.vnA. đi chi không theo qui lu t.ổ ậB. lúc thì có chi này lúc thì có chi ềng i.ượ C. luân phiên đi chi chu không ỳđi.ổD. có chi không đi theo th gian.ề ờĐáp án: CCâu 8: (Ch ng 2/ bài 33/ 2)ươ ưDòng đi xoay chi khác dòng đi chi đi ểA. dòng đi xoay chi ch đi chi n.ệ ầB. dòng đi xoay chi có chi luân phiên thay đi.ệ ổC. ng dòng đi xoay chi luôn tăng.ườ ềD. hi đi th dòng đi xoay chi luôn tăng.ệ ềĐáp án: BCâu 9: (Ch ng 2/ bài 33/ 2)ươ ưCách nào sau đây không ra dòng đi xoay chi ềA. Cho nam châm quay tr cu dây kín.ướ ẫB. Cho cu dây yên trong tr ng cu dây khác có dòng đi chi ườ ềch qua.ạC. Cho cu dây yên trong tr ng cu dây khác có dòng đi xoay chi ườ ềch qua.ạD. Cho cu dây kín quay trong tr ng.ộ ườĐáp án: BCâu 10: (Ch ng 2/ bài 33/ 2)ươ ưĐi nào sau đây không đúng khi nói dòng đi xoay chi ềA. Vi xu ít kém.ệ ốB. ng ti i.ử ợC. Khó truy đi xa.ề D. Có th đi ch nh thành dòng đi ộchi u. ềĐáp án: CCâu 11: (Ch ng 2/ bài 33/ 3)ươ ưThi nào sau đây ho đng ng dòng đi xoay chi u? ềA. Đèn pin đang sáng.B. Nam châm đi n.ệ C. Bình đi phân.ệD. tr trong nhà đang quay.ạ ầĐáp án: DCâu 12: (Ch ng 2/ bài 33/ 3)ươ ưCho cu dây kín trong tr ng cu dây khác có dòng đi xoay chi ườ ềch qua thì trong cu dây ộA. không có hi ng gì ra.ệ ượ ảB. xu hi dòng đi không đi.ấ C. xu hi dòng đi xoay chi u.ấ ềD. xu hi dòng đi chi u.ấ ềDoc24.vnĐáp án: CCâu 13: (Ch ng 2/ bài 33/ 3)ươ ưNg ta không dùng dòng đi xoay chi ch nam châm vĩnh vì lõi thép đt trongườ ặng dây ốA. không nhi .ị ừB. nhi u.ị C. không có hai đnh.ừ ịD. nóng lên.ịĐáp án: CCâu 14 (Ch ng 2/ bài 34/ 1)ươ ưMáy phát đi xoay chi có các ph chính là ậA. Nam châm vĩnh và dây hai nam châm. ựB. Nam châm vĩnh và dây nam châm đèn.ử ớC. Cu dây và nam châm. ẫD. Cu dây và lõi t.ộ ắĐáp án: CCâu 15: (Ch ng 2/ bài 34/ 1)ươ ưĐi máy phát đi xoay chi có cu dây quay thì: ộA. stato là nam châm.B. stato là cu dây n.ộ C. tato là thanh quét.D. stato là vành khuyên. Đáp án: ACâu 16: (Ch ng 2/ bài 34/ 1)ươ ưĐi máy phát đi xoay chi có cu dây quay thì: ộA. rôto là nam châm.B. rôto là cu dây n.ộ C. rôto là góp đi n.ộ ệD. rôto là võ bao bên ngoài.ắ ọĐáp án: BCâu 17: (Ch ng 2/ bài 34/ 1)ươ ưTrong hai ph chính máy phát đi xoay chi u, ng ta qui c: ườ ướA. ph đng yên stato, ph quay đc là rôto.ộ ượ ọB. ph đng yên rôto, ph quay đc là statoộ ượ ọC. hai ph đc là rôto.ả ượ ọD. hai ph đc là stato.ả ượ ọĐáp án: ACâu 18: (ch ng II bài 34/ 1)ươ ưQuan sát hình bên và cho bi đây là lo máyế ạnào trong các lo máy sau: ạA. Máy phát đi xoay chi có cu dây quayệ ộB. Đng đi chi u.ộ ềDoc24.vnC. Máy bi th .ế ếD. Máy phát đi xoay chi có nam châm quayệ ềĐáp án: ACâu 19: (ch ng II bài 34/ 1)ươ ưĐi máy phát đi xoay chi có nam châm quay thì: ềA. stato là nam châm.B. stato là cu dây n.ộ C. tato là thanh quét.D. stato là vành khuyên. Đáp án: BCâu 20: (ch ng II bài 34/ 1)ươ ưQuan sát hình bên và cho bi đây là lo máy nàoế ạtrong các lo máy sau: ạA. Máy phát đi xoay chi có cu dây quay.ệ ộB. Đng đi chi u.ộ ềC. Máy bi th .ế ếD. Máy phát đi xoay chi có nam châm quay.ệ ềĐáp án: DCâu 21: (ch ng II bài 34/ 2)ươ Vi Nam các máy phát đi trong đi qu gia có ướ ốA. 25Hz. B. 50Hz. C. 75Hz. D. 100Hz.Đáp án: BCâu 22: (ch ng II bài 34/ 2)ươ ưB ph chính góp đi trong máy phát đi xoay chi ồA. hai bán khuyên và hai ch quét. ổB. hai vành khuyên và hai ch quét. ổC. ch có hai vành khuyên. D. bán khuyên, vành khuyên và hai ộch quét. ổĐáp án: BCâu 23: (ch ng II bài 34/ 2)ươ ưN hai máy phát đi xoay chi bóng đèn. Khi quay nam châm máy phátố ủthì trong cu dây nó xu hi dòng đi xoay chi vì: ềA. tr ng trong lòng cu dây luôn tăng.ừ ườ ộB. đng qua ti di cu dây luôn tăng.ố ườ ộC. tr ng trong lòng cu dây không bi đi.ừ ườ ổD. đng qua ti di cu dây luân phiên tăng gi m.ố ườ ảĐáp án: DCâu 24: (ch ng II bài 34/ 2)ươ ưTrong các máy phát đi dùng trong công nghi p, ra tr ng nh ng ta ườ ườth ng dùng ườDoc24.vnA. Nam châm vĩnh u.ửB. Nam châm đi n.ệ C. Kim nam châm.D. Nam châm ch UữĐáp án: Câu 25: ch ng II/ bài 35/ 1)ươ ưDòng đi xoay chi qua ng nào sau đây ch gây tác ng nhi t? ệA. Bóng đèn tóc.ợB. hàn đi n.ỏ C. Qu đi n.ạ ệD. Máy tóc.ấĐáp án: BCâu 26: ch ng II/ bài 35/ 1)ươ ưDùng vôn xoay chi có th đo đc ượA. ng dòng đi xoay chi u.ườ ềB. ng dòng đi chi u.ườ ềC. giá tr đi hi đi th xoay ếchi u.ề D. giá tr hi ng hi đi th xoay ếchi u.ềĐáp án: DCâu 27: ch ng II/ bài 35/ 1)ươ ưĐ đo ng dòng đi xoay chi u, ta ampe xoay chi ườ ềA. ti vào ch đi đo mà không phân bi ch chúng.ố ủB. ti vào ch đo sao cho dòng đi có chi đi vào ch ng và đi ra ch âm ươ ốc ampe .ủ ếC. song song vào ch đi đo mà không phân bi ch chúng.ạ ủD. song song vào ch đi đo sao cho dòng đi có chi đi vào ch ng và đi ra ch tạ ươ ốâm ampe .ủ ếĐáp án: ACâu 28: ch ng II/ bài 35/ 1)ươ ưĐ đo hi đi th dòng đi xoay chi u, ta vôn xoay chi ềA. ti ch đi đo mà không phân bi ch chúng. ủB. ti ch đo sao cho dòng đi có chi đi vào ch ng và đi ra ch âm ươ ốc vôn .ủ ếC. song song ch đi đo mà không phân bi ch chúng.ớ ủD. song song ch đo sao cho dòng đi có chi đi vào ch ng và đi ra ch âm ươ ốc vôn .ủ ếĐáp án: CCâu 29: ch ng II/ bài 35/ 1)ươ ưDùng ampe xoay chi có th đo đc ượA. giá tr đi ng dòng đi xoay chi u.ị ườ ềB. giá tr hi ng hi đi th xoay chi u.ị ềC. giá tr nh nh ng dòng đi chi u.ị ườ ềD. giá tr hi ng ng dòng đi xoay chi u.ị ườ ềĐáp án: DDoc24.vnCâu 30: ch ng II/ bài 35/ 2)ươ ưPhát bi không đúng khi so sánh tác ng dòng đi xoay chi và dòng đi chi u?ụ ềDòng đi xoay chi và dòng đi chi đuệ ềA. có kh năng tr ti đi cho ăcquy.ả ệB. nhi khi ch qua dây n.ỏ ẫC. có kh năng làm bóng đèn phát sáng.ảD. gây ra tr ng.ừ ườĐáp án: ACâu 31: ch ng II/ bài 35/ 2)ươ ưTác ng nào dòng đi ph thu vào chi dòng đi n? ệA. Tác ng nhi t. ệB. Tác ng C. Tác ng quang. ụD. Tác ng sinh lí. ụĐáp án: BCâu 32: ch ng II/ bài 35/ 2)ươ ưM bóng đèn lo 12V 6W đc vào ch đi chi thì đèn sáng bình th ng. ượ ườN đèn vào ch đi xoay chi mà đèn sáng nh tr c, khi đó ng dòng ướ ườ ộđi qua đèn co gia tr ịA. 2A. B. 1A. C. 0,5A. D. 0,1A.Đáp án: CCâu 33: ch ng II/ bài 35/ 2)ươ ưM bóng đèn có ghi 12V– 6W đc vào ch đi chi u, vào ch ượ ượ ạđi xoay chi có cùng hi đi th 12V thì sáng đèn ủA. ch đi chi nh ch đi xoay chi u.ở ềB. ch đi chi ch đi xoay chi u. ềC. hai ch đi đu nh nhau.ở ưD. ch đi xoay chi có lúc nh có lúc u.ở ếĐáp án: CCâu 34: ch ng II/ bài 35/ 3)ươ ưĐ đo hi đi th ng đi dùng trong gia đình, ta ch vôn có gi đoể ạA. nh 220V, có kí hi AC (hay ~).ỏ ệB. nh 220V, có kí hi DC (hay ).ỏ ệC. 220V, có kí hi AC (hay ~).ớ ệD. 220V, có kí hi DC (hay ).ớ ệĐáp án: CCâu 35: ch ng II/ bài 35/ 3)ươ ưS ng vôn xoay chi đo hi đi th gi hai đi trong gia đình th ấvôn ch 220V. đi ch hai đu phích vào đi thì kim vôn ẽA. quay ng và ch 220V.ượ ỉB. quay tr 0.ở C. dao đng liên c, không ch giá tr ịxác đnh nào.ịD. ch giá tr cũ.ẫ ịĐáp án: DDoc24.vnCâu 36: ch ng II/ bài 36/ 1)ươ ưKhi truy đi năng đi xa, đi năng hao phí trên đng dây ch là do ườ ếA. tác ng dòng đi n.ụ ệB. tác ng nhi dòng đi n.ụ C. ác ng hóa dòng đi n.ụ ệD. ác ng sinh lý dòng đi n.ụ ệĐáp án: BCâu 37: ch ng II/ bài 36/ 1)ươ ưNh ng ph ng án có th làm gi hao phí trên đng dây đi là ươ ườ ệA. gi đi tr dây n, tăng hi đi th truy i.ả ảB. gi đi tr dây n, gi hi đi th truy i.ả ảC. tăng đi tr dây n, gi hi đi th truy i.ệ ảD. tăng đi tr dây n, tăng hi đi th truy i.ệ ảĐáp án: A.Câu 38: ch ng II/ bài 36/ 1)ươ ưKhi truy đi năng đi xa, đi năng hao phí đã chuy hoá thành ng năng ng ượA. hoá năng.B. năng ng ánh sáng.ượ C. nhi năng.ệD. năng ng tr ng. ượ ườĐáp án: CCâu 39: ch ng II/ bài 36/ 1)ươ ưKhi truy công su đi ng dây có đi tr và đt vào hai đu đng ườdây hi đi th U, công th xác đnh công su hao phí hp do nhi là ệA. hp 2U.RUB. hp 22.RUP C. hp 2.RUPD. hp 22U.RUĐáp án: BCâu 40: ch ng II/ bài 36/ 1)ươ ưKhi truy đi năng, truy đi ng ta ườ ắA. bi th tăng đi áp.ế ệB. bi th gi đi áp.ế C. bi th áp.ế ổD. bi th tăng áp và bi th áp.ả ạĐáp án: A.Câu 41: ch ng II/ bài 36/ 1)ươ ưKhi chuy đi áp đng dây cao th xu ng đi áp ng thì dùng ườ ầA. bi th tăng đi áp.ế ệB. bi th gi đi áp.ế C. bi th áp.ế ổD. bi th tăng áp và bi th áp.ả ạĐáp án: B.Câu 42: ch ng II/ bài 36/ 1)ươ ưDoc24.vnCông su hao phí do nhi trên đng dây đi ườ ệA. thu hi đi th đt vào hai đu dây.ỉ ầB. ngh ch hi đi th đt vào hai đu dây.ỉ ầC. ngh ch bình ph ng hi đi th đt vào hai đu dây.ỉ ươ ầD. thu bình ph ng hi đi th đt vào hai đu dây.ỉ ươ ầĐáp án: C.Câu 43: ch ng II/ bài 36/ 2)ươ ưKhi truy đi năng xu đn tiêu th làm gi hao phí trên đng dâyề ườdo nhi ta có th ểA. đt đu ra nhà máy đi máy tăng th .ặ ếB. đt đu ra nhà máy đi máy th .ặ ếC. đt tiêu th máy th .ặ ếD. đt đu ra nhà máy đi máy tăng th và đt tiêu th máy th .ặ ếĐáp án: D.Câu 44: ch ng II/ bài 36/ 2)ươ ưN hi đi th gi hai đu đng dây đi không đi mà dây có chi dài tăng ườ ềg đôi thì hao phí do nhi trên đng dây ườ ẽA. tăng lên đôi.ấB. gi đi a.ả C. tăng lên n.ấ ốD. gi nguyên không đi.ữ ổĐáp án: A.Câu 45: ch ng II/ bài 36/ 2)ươ ưKhi tăng hi đi th hai đu dây trên đng dây truy đi lên đôi thì công ườ ấsu hao phí trên đng dây ườ ẽA. gi đi a.ả ửB. gi đi nả C. tăng lên đôi.ấD. tăng lên n.ấ ốĐáp án: B.Câu 46: ch ng II/ bài 36/ 2)ươ ưTrên cùng đng dây đi n, tăng hi đi th hai đu dây lên 100 thì ườ ầcông su hao phí do nhi trên đng dây ườ ẽA. tăng 10 n.ầB. gi 10ả n.ầ C. tăng 10 n.ầD. 10ả n.ầĐáp án: Câu 47: ch ng II/ bài 36/ 2)ươ ưCùng công su đi đc đi trên cùng dây n. Công su hao phí khi hi đi th ượ ếhai đu đng dây đi là 400kV so khi hi đi th là 200kV là ườ ếA. n.ớ ầB. nh n.ỏ C. nh n.ỏ ầD. n.ớ ầĐáp án: C.Doc24.vnCâu 48: ch ng II/ bài 36/ 2)ươ ưKhi truy đi cùng công su đi n, ng ta dùng dây cùng ch nh ng có ti di ườ ệg đôi dây ban đu. Công su hao phí trên đng dây đi so lúc đu ườ ầA. không thay đi.ổB. gi đi hai n.ả C. gi đi n.ả ầD. tăng lên hai n.ầĐáp án: B.Câu 49: ch ng II/ bài 36/ 3)ươ ưTrên đng dây truy đi có công su truy không đi, tăng ti di dây ườ ệd lên đôi, đng th cũng tăng hi đi th truy đi năng lên đôi thì công ấsu hao phí trên đng dây đi ườ ẽA. gi đi tám n.ả ầB. gi đi n. C. gi đi hai n.ả ầD. không thay đi.ổĐáp án: A. Câu 50: ch ng II/ bài 36/ 3)ươ ưMu truy công su 2kW trên dây có đi tr thì công su hao phí trên ấđng dây là bao nhiêu? Cho bi hi đi th trên hai đu dây là 200V. ườ ẫA. 200W.B. 2000W. C. 400W.D. 4000W.Đáp án: A.Câu 51: ch ng II/ bài 36/ 3)ươ ưM nhà máy đi sinh ra công su 100000kW và truy tiêu th Bi ếhi su truy là 90%. Công su hao phí trên đng truy là ườ ềA. 10000kW. B. 1000kW. C. 100kW. D. 10kW.Đáp án: A.Câu 52: ch ng II/ bài 36/ 3)ươ ưNg ta truy công su đi 1000kW ng đng dây có đi tr 10 Hi ườ ườ ệđi th gi hai đu dây đi là 110kV. Công su hao phí trên đng dây là ườA. 9,1W. B. 1100W. C. 82,64W. D. 826,4W.Đáp án: D.Câu 53: ch ng II/ bài 36/ 3)ươ ưNg ta truy công su đi 200kW ngu đi có hi đi th 5000V trên ườ ếđng dây có đi tr ng ng là 20 gi th trên đng dây truy là ườ ườ ảA. 40V. B. 400V. C. 80V. D. 800V.Đáp án: D. Doc24.vnCâu 54: ch ng II/ bài 37/ 1)ươ ưMay bi th la thi ịA. gi hi đi th không đi.ữ ổB. gi ng dong đi không đi. ườ C. bi đi hi đi th xoay chi u. ềD. bi đi ng dong đi không đi. ườ ổĐap an: CCâu 55: ch ng II/ bài 37/ 1)ươ ưMáy bi th la thi dung bi đi hi đi th dòng đi ệA. xoay chi u. ềB. chi không đi.ộ C. xoay chi va chi không đi.ề ổD. không đi.ổĐap an: ACâu 56: ch ng II/ bài 37/ 1)ươ ưMay bi th la thi ch đc dung ượ ểA. tăng hi đi th xoay chi u.ệ ềB. gi hi đi th xoay chi u.ả ềC. bi đi hi đi th xoay chi u. ềD. gi đnh hi đi th ếĐap an: CCâu 57: ch ng II/ bài 37/ 1)ươ ưMay bi th dung đ: ểA. tăng, gi hi đi th chi u.ả ềB. tăng, gi hi đi th xoay chi u. C. ra dong đi chi u.ạ ềD. ra dong đi xoay chi u.ạ ềĐap an: BCâu 58: ch ng II/ bài 37/ 1)ươ ưMay bi th la thi bi đi ổA. hi đi th xoay chi u. ềB. ng dong đi không đi.ườ C. công su đi n. ệD. đi năng thanh năng.ệ ơĐap an: ACâu 59: ch ng II/ bài 37/ 1)ươ ưMay bi th co cu dây ộA. đa đi vao la cu p. ấB. đa đi vao la cu cung p. C. đa đi vao la cu th p.ư ấD. đi ra la cu p. ấĐap an: ACâu 60: ch ng II/ bài 37/ 1)ươ ưV cu dây co vong dây khac nhau may bi th ếA. cu dây it vong la cu p.ộ ấB. cu dây nhi vong la cu p.ộ ấC. cu dây it vong la cu th p.ộ ấD. cu dây nao cung co th la cu th p. ấĐap an: DDoc24.vn