Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi ôn tập lịch sử 11 bài 8 (tiếp 1)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 3 tháng 9 2019 lúc 1:56:32 | Được cập nhật: 9 tháng 5 lúc 7:29:26 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 416 | Lượt Download: 0 | File size: 0.014817 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu hỏi ôn tập Bài 9 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (tiếp 1) Câu 1: Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại? Hình thức đấu tranh của cách mạng như thế nào ? * Nguyên nhân : - Sự hình thành mầm mống của lực lượng sản xuất chủ nghĩa tư bản trong lòng chế độ phong kiến. - Mâu thuần giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa v ới quan h ệ s ản xuất phong kiến ngày càng gay gắt. - Hình thức của các cuộc cách mạng không giống nhau : - Chiến tranh giải phóng dân tộc (Hà Lan). - Nội chiến (Cách mạng tư sản Anh). - Chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc (Bắc MI). - Đấu tranh thống nhất đất nước (Đức, I-ta-li-a). - Cái cách (Nga, Nhật Bản). Câu 2: Trình bày những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản của giai c ấp công nhân di ễn ra như thế nào? * Những mâu thuẫn cơ bản : - Mâu thuẫn giữa tư sản, các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiễn ngày càng gay gắt dẫn đến những cuộc cách mạng tư sản. - Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản. * Phong trào đấu tranh của công nhân: - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã dẫn dắt phong trào đ ấu tranh c ủa công nhân ngày càng giành được thắng lợi. - Những năm cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân thế giới phát triển với các cuộc đấu tranh mạnh mẽ diễn ra ở nhiều nước tư bản, sự ra đ ời c ủa các tổ chức quần chúng và các đảng của giai cấp công nhân, việc thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai.. đã đưa đến thắng lợi trong Công xã Pa-ri, phong trào công nhân Si-ca-gô ở Mi, Cách mạng 1905 1907 ở Nga, đỉnh cao là Cách mạng tháng Mười Nga 1917. Câu 3: Hãy ghỉ tóm tắt nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại? - Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển ; mâu thuẫn giữa tự sản, các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt dẫn đến những cuộc cách mạng tư sản. - Các cuộc cách mạng Hà Lan, Anh, Mi đưa đến nhiều k ết qu ả tác đ ộng đến sự phát triển của xã hội. - Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất, ảnh hưởng lớn đến lịch sử châu Âu. - Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức khác nhau ở nhi ễu n ước, đánh dấu chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi thế giới, một số nước chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. - Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông. - Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa diễn ra sôi nổi, liên tục. - Cuộc dấu tranh của công nhân ngày càng mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tế chức quốc tế của công nhân thành lập. - Văn học nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật đạt được những thành tựu lớn, - Mâu thuán không thể điều hòa của các nước đế quốc dẫn đến Chiến tranh thê giới lần thứ nhất bùng nổ, gây nhiều tai họa cho nhân lọai.