Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi ôn tập lịch sử 11 bài 4 (tiếp 2)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 3 tháng 9 2019 lúc 1:50 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 4:06 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0.014942 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Cu h?i n t?p Bi CC N??C ?NG NAM (CU?I TH? K? XIX - ??U TH? K? XX) (ti?p 2)
Cu 1 : Cu?c kh?i ngh?a c?a Ong K?o v Com-ma-?am di?n ra nh? th? no?
- Cu?c kh?i ngh?a trn cao nguyn B-l-ven ko di 37 n?m (1901-1937) do ?ng k?o v Com-ma-?am ch? huy. Th?c hi?n chi?n thu?t ?nh du kch, ngh? qun c?a hai ng ? gy cho ??ch nhi?u tn th?t.
- Khng th? ?n p cu?c kh?i ngh?a, th?c dn Php gi? tr "?m phn". Ong K?o nh?n l?i ??n h?p ?? th?m d thi ?? c?a d?ch. Theo quy ??nh khng ai ???c mng v? kh ??n vo cu?c lp. Ong Keo ? b? m?c m?u k? th v b? chng st h?i vo ngy 1 - 10 - 1907.
- Sau khi ng K?o m?t, Com-ma-?ain ti?p t?c ch? huy ngh?a qu?n chi?n ??u. Thng 9 - 19220, ng b? th??ng v h sih trong m?t tr?n dnh l?n ? Ph Lung. Ba ng??i con c?a Com-ma-?am v?n cng ngh?a qun chi?n ??u cho ??n thng 7 - 1837 m?i b? b?t.
Cu 2 : Hy nu nh?ng chnh sch cai cch c?a Ra-ma V, ngh?a c?a chnh sch c?i cch ? ??i v?i s? pht tri?n c?a V??ng qu?c Xim?
- N?m 1868, Chu-la-long-con ln ngi (Ra-ma V, ? ngi t? n?m 1868-1910) ra l?nh xa b? hon ton ch? ?? n l? v n?, gi?i phng s? ?ng ng??i lao ??ng ???c t? do lm ?n sinh s?ng. ??ng th?i, xa b? cho nng ?n ngh?a v? lao d?ch ba thng trn cc cng tr??ng nh n??c, gi?m nh? thu? ru?ng. Nh?ng bi?n php trn ? c tc d?ng tch c?c ??i v?i s?n xu?t nng nghi?p : nng cao n?ng su?t la, t?ng nhanh l??ng g?o xu?t kh?u. Vi?c xu?t kh?u g? t?ch c?ng ???c ??y m?nh.
- Nh n??c khuy?n khch t? nhn b? v?n kinh doanh cng th??ng nghi?p, xy d?ng nh my xay xt la g?o, nh my c?a, m? hi?u bun bn v ngn hng.
- N?m 1882, Ra-ma V ? ti?n hnh hng lo?t c?i cch theo khun m?u c?a cc n??c ph??ng Ty nh? c?i cch hnh chnh, c?i cch ti chnh, qun ??i, tr??ng h?c... t?o cho n??c Xim m?t b? m?t m?i theo h??ng pht tri?n t? b?n ch? ngh?a.
- Ra-ma V ??c bi?t quan tm ??n ho?t ??ng ngo?i giao. Nh? chnh sch ngo?i giao m?m d?o, n??c Xim v?a l?i d?ng ???c v? tr n??c "??m" gi?a hai th? l?c ?? qu?c Anh - Php, v?a c?t nh??ng m?t s? vng ??t ph? thu?c ?? gi? gn ch? quy?n c?a ??t n??c. Nh? v?y, Xim khng b? r?i vo tnh tr?ng tr? thnh thu?c ??a nh? cc n??c trong khu v?c, v?n gi? ???c ??c l?p m?c d ch?u s? l? thu?c v? chnh tr?, kinh t? vo Anh v Php.
* ngh?a :
- ??a n??c Xim pht tri?n theo con ???ng t? b?n ch ngh?a, c ngh?a tch c?c trong vi?c b?o v? ??c l?p.
- Song trong tnh hnh lc b?y gi?, Xim c?ng khng thot kh?i s? l? thu?c v? chnh tr?, kinh t? vo Anh, tr? thnh n??c "??m" c?a hai th?c dn : Anh v Php.
Cu 3: Nh?n xt v? hnh th?c ??u tranh gi?i phng dn t?c ? ?ng Nam cu?i th? k? XIX ??u th? k? XX?
- Cu?i th? ki XIX, hnh th?c ??u tranh c?a nhn dn cc n??c ?ng Nam di?n ra ch? y?u b?ng kh?i ngh?a v? trang, t? pht. L?c l??ng kh?i ngh?a g?m ?ng ?ao nng dn.
- ??u th? k? XX, hnh th?c ??u tranh b??c ??u c t? ch?c, lnh ??o pht tri?n theo khuynh h??ng t? s?n.